ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Юбилей'

НэгъуэщIхэм  яхэгъуащэркъым

2020-06-23

 • Урысейм и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм хэт Индрис Залымхъан и ныбжьыр мэкъуауэгъуэм и 18-м илъэс 80 ирокъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ, Юбилей

Зыми   емыщхь

2020-06-18

 • Адыгэ киноактёр цIэрыIуэ, КъБР-м и цIыхубэ артист, КъБР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат Молей Барэсбий къызэралъхурэ накъыгъэм и 28-м илъэс 90 ирикъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

ТхакIуэ,  журналист  цIэрыIуэ  Тхьэмокъуэ  Барэсбий  къызэралъхурэ  илъэс  80  ирокъу

2020-06-09

 • Журналист цIэрыIуэ, тхакIуэ Тхьэмокъуэ Барэсбий Гъумар и къуэр 1940 гъэм накъыгъэм и 25-м Шэджэм Езанэ къуажэм (иджы Шэджэм къалэм) къыщалъхуащ. Абы школыр къыщиухри, Барэсбий щеджащ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и тхыдэ-филологие факультетым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Хэкупсэ нэс

2020-05-28

 • Жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ, хьэрычэтыщIэ Iэзэ, цIыху щыпкъэ, адыгэхэм илъэс куэд щIауэ хьэлэлу хуэлажьэ Джэрыджэ Хьэсэн Хьэнахъуэ и къуэм и ныбжьыр нобэ илъэс 70 ирокъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

ТхакIуэ щэджащэ МэшбащIэ Исхьэкъ нобэ илъэс 90 ирокъу

2020-05-28

 • СыкъызыхэкIа  лъэпкъым и  къэкIуэнум  сегъэгумэщI
 • Адыгэм и гугъу щащІкІэ, япэу зи цІэ къраІуэхэм МэшбащІэ Исхьэкъ ящыщщ жытІэмэ, егъэлея хъуну къыщІэкІынкъым. Абы цІэ лъапІэу къыфІащамрэ фІыщІэтыну къыхуагъэфэщамрэ къыпхуэмылъытэну куэд мэхъу. Адыгэ литературэхутэ цІэрыІуэу ШащІэ Къазбэч и псалъэкІэ жыпІэмэ, «текІуэныгъэу къихьами я бжыгъэр имыщІэжу мэпсэу». Тхэн щыщІидза илъэсхэм хуэдэуи, ноби тхакІуэр хуосакъ псалъэм и къэгъэщІыным, «иросымаджэ» абыхэм я зэпыгъэувэным. И гуащІэр щІихыу йолІалІэ псалъэм хэлъын хуей пэжым и къэгъэІукІэ хъунум. ИпэжыпІэкІэ жыпІэми, къегъэІу, йодэІуэж, псалъэу зригъэкъуари зэпешэчыж. Уеблэмэ, щылажьэ Іэнэм къыщыбгъэдэкІыжкІэ, и макъыр икІауэщ, и къарур нэхъ мащІэ хъуауэщ къызэрыІукІыжыр. Итхым макъкІэ къызэреджэжрагъэнущ, дэтхэнэ зы псалъэри къызэрыІур зэрызэхихыжрагъэнущ, тхакІуэм и Іэдакъэ къыщІэкІам фІэщхъуныгъэ хуумыщІынкІэ Іэмал имыІэу, щытыкІэ гъэщІэгъуэн урегъэувэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Щапхъэ дахэ зыгъэлъагъуэу  псэуа Къамбий Зуфар

2020-05-27

 • «Акъыл зиIэр еджэнкIэ ирикъуркъым», — жеIэ адыгэ псалъэжьым. Ар щынэрылъагъут илъэс куэдкIэ къыддэлэжьа Къамбий Зуфар и деж. Тхылъыр, къалэмыр и Iэпэгъуу щыщымыта зэман, щIэ гуэр къэщIэным щыхущIэмыкъуа махуи абы къыхуихуауэ тщIэжыркъым дэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

IэщIагъэлI нэс, цIыху щыпкъэ

2020-05-19

 • Къэбэрдей-Балъкъэр радиокомитетым и унафэщIу, КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министру, КъБКъУ-м и тхыдэ-филологие факультетым и декану щыта Къардэн Башир Мэхьмуд и къуэр псэуащ и псалъэмрэ Iуэхумрэ, и мурадымрэ Iэужьхэмрэ зэтехуэу. Сыт хуэдэ IэнатIэ пэрытами, зыхущIэкъур гупыр зэгурыгъэIуэнырт, лэжьыгъэр зыхуей хуэзэу къызэгъэпэщынырт икIи ар абы фIы дыдэу къехъулIэрт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

ХузэфIэкIар  мащIэкъым

2020-04-21

 • Мэлыжьыхьым и 22-м Ленин (Ульянов) Владимир (1870 — 1924 гъгъ.) къызэ-ралъхурэ илъэси 150-рэ ирикъунущ. Абы и цIэр Iуэхугъуэшхуэ куэдкIэ XX лIэщIыгъуэм и тхыдэм къыхэнащ. Апхуэдэхэм ящыщщ Октябрь революцэм и пашэу зэрыщытар, дуней псом япэу социалист къэралыгъуэ ин дыдэ зэрыщиухуар, Урысейм ис лъэпкъхэм я Iуэхухэр зэрахуэжыну Iэмал зэраритар, нэгъуэщIхэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Адыгэ лъэпкъ театрым и гуащэ ЖьакIэмыхъу КIунэ нобэ и махуэ лъапIэщ — илъэс 80 ирокъу

2020-04-21

 • Лъэпкъ Iуэху зыгъэкIуатэ, абы зезыгъэузэщI, зэчий зыбгъэдэлъ, фIыщIэрэ щIыхьрэ къэзылэжь цIыхухэм я гугъу щыпщIкIэ, плъэмыкIыу уопIейтей, зыгуэркIэ хуэфащэ псалъэхэр къэзмыгъуэтмэ, и ехъулIэныгъэхэм ящыщ гуэр гулъытэншэу къэзгъанэмэ, жыпIэу. АтIэми, а цIыхум утепсэлъыхьыну тыншщ, хужыпIэнур куэдщи, хузэфIэкIар гъунэншэщи. Апхуэдэхэм ящыщ зыщ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и гуащэ зыхужыпIэкIэ ущымыуэну ди артисткэ гъуэзэджэ, цIыху дахэ, анэ, нанэ Iущабэ ЖьакIэмыхъу КIунэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Лъэпкъ  гъуазджэм  и  вагъуэ

2020-04-14

 • Урысеймрэ Абхъаз Республикэмрэ щIыхь зиIэ я артисткэ, Адыгэ Республикэм и цIыхубэ артисткэ, Къандурым и цIэр зезыхьэ  дунейпсо саугъэтым и лауреат Нэхей Тамарэ 1960 гъэм ЕджэпсыкъуеищIэ къуажэм къыщалъхуащ. Курыт еджапIэ нэужьым щеджащ гъуазджэхэмкIэ институту Краснодар дэтым, Ростов къалэм Рахманинов Сергей и цIэр зэрихьэу дэт консерваторием.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

«Жэбэчий  щыщ  уэрэдбзу»

2020-04-09

 • РСФСР-м, Адыгэ Республикэм щIыхь зиIэ я артисткэ Щауэжь Розэ къызэралъхурэ илъэс 90 ирикъуащ мэлыжьыхьым и 2-м. Адыгэ Республикэм и мызакъуэу, Къэбэрдей-Балъкъэрми, Къэрэшей-Шэрджэсми ар къэзымыцIыху, и уэрэдхэр зэхэзымыха ису къыщIэкIынкъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

ГъащIэм  нэ  жанкIэ  хэплъэф  Мэзыхьэ Борис Беслъэн и къуэр

2020-04-07

 • ДифI догъэлъапIэ
 • Аракъэ насып  жыхуаIэр!
 • Урысей Федерацэм щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Адыгэ, Къэрэшей-Шэрджэс республикэхэм щIыхь зиIэ я журналист, КъБР-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ, тхакIуэ, журналист цIэрыIуэ Мэзыхьэ Борис Беслъэн и къуэм и ныбжьыр нобэ илъэс 80 ирокъу. И махуэ лъапIэм ирихьэлIэу абы упщIэ зыбжанэкIэ зыхуэдгъэзащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Налшык и «Спартак»-м нэхъыбэ дыдэрэ щыджэгуа Наурыз Басир и ныбжьыр илъэс 65-рэ ирокъу

2020-04-07

 • Наурыз Басир спорт школым футболым зыщыхуигъэсакъым — апхуэдэ зэфIэкIкIэ Тхьэр къыхуэупсауэ арат! Дзэм къулыкъу щищIэу къигъэзэжа иужькIэ Налшык и «Спартак»-м лъэ быдэкIэ къыхыхьэри, илъэс пщыкIублкIэ (!) зэкIэлъхьэужьу Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыхьыр Совет Союзми Урысей Федерацэми щихъумащ. И фIыгъуэми и Iеигъуэми ар командэм и зы Iыхьэ лъэщу щытащ икIи текIуэныгъэхэм я IэфIагъри къыхэгъэщIэныгъэхэм я дыджагъри мызэ-мытIэу зыхищIащ, псэкIи игъэващ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

ТхакIуэ, публицист цIэрыIуэ, критик Iэзэ КхъуэIуфэ Хьэчим къызэралъхурэ илъэс 80 ирокъу

2020-02-11

 • ЛIыфIым  иужькIэ  и  цIэр  къонэ
 • КхъуэIуфэ Хьэчим Хьэбас и къуэр Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ Дыгулыбгъуей къуажэм 1940 гъэм мазаем и 10-м къыщалъхуащ. 1964 гъэм КъБКъУ-р къиухри, республикэм и хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм щылэжьащ, хамэ къэрал щыпсэу ди хэкуэгъухэм щэнхабзэ пыщIэныгъэ яхудиIэныр къызэзыгъэпэщ «Хэку» обществэм и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм жэуап зыхь и секретару, КПСС-м и обкомым печатымкIэ, телевиденэмрэ, радиомкIэ и къудамэм, КъБР-м Телевиденэмрэ радиомкIэ и къэрал комитетым я унафэщIу, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэм и къуэдзэу щытащ. 1998 гъэм ар япэу ха-хащ КъБР-м и ТхакIуэхэм я союзым и тхьэмадэу, 2003 гъэм, Союзым и Уставым тету, тхьэмадэм и къуэдзэ хъуащ, 2008 гъэм аргуэру унафэщIым и къалэнхэр къыхуагъэфэщэжащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Адыгэ Прометей Къалмыкъ Юрэ

2020-01-30

 • ЛIэщIыгъуэм и  цIыху
 • ЛIэщIыгъуэ блэкIам и 90 гъэхэм къэрал утыкум къихьа политик цIэрыIуэхэм ящыщщ ди лъэпкъэгъу щэджащэ Къалмыкъ Юрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей