ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Юбилей'

Адыгэ хэхэсхэм я тхыдэдж Ершов Виталий

2021-11-30

 • ЩэкIуэгъуэм и 26-м и ныбжьыр илъэс 60 ирикъуащ шапсыгъ адыгэхэм къахэкIа пэтми, политикэ Iуэху зэIумыбзхэм я щхьэусыгъуэкIэ и адэм и унэцIэр зэрихьэну Iэ-мал зымыгъуэта тхыдэдж-политик Ершов Виталий.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Мулай Алихъан: ГъащIэр  зыгъэдахэр IуэхущIафэрщ

2021-11-13

 • КъБР-м щIыхь зиIэ и артист, «Кабардинка» къэрал академическэ ансамблым и къэфакIуэу илъэс куэдкIэ щыта, иужьрей илъэс 30-м «Шэ-джэм псыкъелъэхэр» ансамблым и художественнэ унафэщI Мулай Алихъан и ныбжьыр илъэс 70 ирокъу нобэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

И гуащIэр ди гъуазэщ ноби

2021-10-19

 • КъБР-м и япэ Президенту щыта КIуэкIуэ Валерэ Мухьэмэд и къуэр къызэралъхурэ илъэс 80 зэрырикъум теухуауэ КъБР-м и Правительствэм и Унэм зэIущIэшхуэ щекIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Дызэрыгушхуэт

2021-10-19

 • Ди республикэм и япэ Президент, политикэ, къэрал лэжьакIуэ цIэрыIуэ КIуэкIуэ Валерэ къызэралъхурэ илъэс 80 зэрырикъум и щIыхькIэ мы махуэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и районхэм зэхыхьэ гуапэхэр щокIуэкI.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

КъаруущIэхэр зиIэ, мурадхэр зи куэд

2021-10-19

 • Ди республикэм щагъэлъапIэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетыр къызэрызэIуахрэ илъэс 40 зэрырикъур. Юбилейм ехьэлIа зэхыхьэхэр, конференцхэр еджапIэ нэхъыщхьэм щокIуэкI.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

ЦIыхубэм я къыщхьэщыжакIуэ

2021-10-16

 • КъБР-м и япэ Президенту щыта КIуэкIуэ Валерэ Мухьэмэд и къуэр къызэралъхурэ илъэс 80 ирокъу
 • ДызыхуэкIуэ блыщхьэм къызэралъхурэ илъэс 80 ирокъу къэрал, политикэ лэжьакIуэ гъуэзэджэ КIуэкIуэ Валерэ. Абы ирихьэлIэу ди республикэми къэралым и нэгъуэщI щIыпIэхэми зэIущIэхэр, щIэныгъэ-практикэ конференцхэр, гъэлъэгъуэныгъэхэр щокIуэкI. Дэри «Адыгэ псалъэм» и нобэрей къыдэкIыгъуэм и 1-3-нэ напэкIуэцIхэр а хэкулI цIэрыIуэм, цIыхухэм я гум IэфIу къинэжам и гъащIэ гъуэгур зэрырихьэкIам, къыдэлэжьахэм я гукъэкIыжхэм хухэтхащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Мамырыгъэм и хъумакIуэ нэс

2021-10-16

 • Лъэпкъым и пашэ
 • КIуэкIуэ Валерэ сэ илъэс 40-м щIигъукIэ сыкъыдэгъуэгурыкIуащ. Университетыр къэдуха нэужь, зэманкIэ дыщызэдэлэжьащ зы унэм, ар республикэм МэкъумэшымкIэ и министерствэм щыIэу, сэ комсомолым и обкомым сыщIэсу. ИужькIэ илъэс куэдкIэ зэдетхьэкIащ парт лэжьыгъи къэрал къулыкъуи. ФIыуэ сощIэж ар Къэбэрдей-Балъкъэрым и Президенту щыщытам игъэлъэгъуа Iуэху зэфIэхыкIэри Iущагъри. Сыт хуэдэ IэнатIэ пэрымытами, КIуэкIуэм ар ирихьэкIырт жэуаплыныгъэ ин зыхищIэу, адрейхэм щапхъэ яхуэхъуу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Республикэ зыбжанэм щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ Бейтыгъуэн Iэуес и ныбжьыр илъэс 70 ирокъу

2021-10-07

 • Зи гуащIэр ин
 • Шэджэм щIыналъэм хыхьэ Лашынкъей къуажэм 1951 гъэм фокIадэм и 28-м къыщалъхуащ щэнхабзэ IэнатIэм зегъэужьыным хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщI Бейтыгъуэн Iэуес.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Къэзылъхуахэм я лъагъуэм ирикIуа

2021-10-05

 • Нобэ и ныбжьыр илъэс 60 ирокъу адыгэ бзылъхугъэ телъыджэ, СССР-м спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер, 1978 — 1982 гъэхэм Свердловск (иджы Екатеринбург) и «Уралочка» командэм хэту Совет Союзым и чемпион тхуэнейрэ хъуа, Европэм и чемпионхэм я кубокыр тIэунейрэ зыIэрызыгъэхьа, ди лъэпкъэгъу цIыхубзхэм ящыщу Олимп чемпионкэ закъуэ Ахэмын Еленэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

ТхакIуэ, журналист ГъущIо Зариф  къызэралъхурэ илъэс 55-рэ ирокъу

2021-10-02

 • Зи хъэтI зиIэж усакIуэт
 • ГъущIо Зариф Тыгъуэн и къуэр 1966 гъэм Шэджэм 1-нэ къуажэм къыщалъхуащ. КъБКъУ-р къиухащ. 1990 гъэм къыщыщIэдзауэ 2014 гъэм нэсыху телевиденэм, «Адыгэ псалъэ» газетым, «Iуащхьэмахуэ» журналым щылэжьащ, корреспонденту, редактору, экономикэмрэ къуажэ IуэхухэмкIэ къудамэм и унафэщIу, ответственнэ секретару IэнатIэ зэхуэмыдэхэр ирихьэкIащ. «Губгъуэ мафIэ» япэ усэ тхылъыр дунейм къытехьащ 1992 гъэм. «Шэху уэздыгъэ» зыфIищар абы къыкIэлъыкIуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

УэрэджыIакIуэ  цIэрыIуэ, цIыхубэм  и  артист  щэджащэ

2021-10-02

 • Тут  Заур  и  ныбжьыр  нобэ  илъэс  70  ирокъу
 • Ди лъахэгъу Тут Заур къэрал псом къыщацIыху эстрадэ икIи академическэ уэрэджыIакIуэу, а IэщIагъэм ныбжьыщIэхэр хуэзыгъасэ егъэджакIуэ гумызагъэу, жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэу. Ар цIыхубэм игу дыхьащ игъэзащIэ уэрэд цIэрыIуэхэмкIэ, и макъ лъэщымкIэ, и утыку итыкIэ екIумкIэ, и цIыху хэтыкIэ IэсэмкIэ. Тухманов Давид и «Вечная весна», КIыщокъуэ Алим и псалъэхэр зыщIэлъ «На мою ладонь садитесь птицы» уэрэдхэр, нэгъуэщIхэри мыхъур зыхуэхъуауэ жыпIэкIэ ущымыуэну артистым утыкушхуэм щигъэзэщIащ икIи щыжеIэ цIыхухэр хьэщыкъ зыщIа макъамэ IэдакъэщIэкI куэд.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Бахъсэныщхьэм и къурш щыгу сытету

2021-09-09

 • КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ ЩоджэнцIыкIу Iэдэм къызэралъхурэ
 • илъэси 105-рэ ирокъу
 • Гъуэгугъэлъагъуэ схуэхъуащ
 • УсакIуэ, тхакIуэ, драматург, зэдзэкIакIуэ Iэзэ ЩоджэнцIыкIу Iэдэм 1916 гъэм фокIадэм и 10-м Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ Кушмэзыкъуей къуажэм къыщалъхуащ. Абы курыт еджапIэр къыщиуха нэужь зы илъэскIэ колхозым щылэжьауэ, ар щIотIысхьэ Ленинскэ еджапIэ къалэ цIыкIум. ИужькIэ Къэбэрдей-Балъкъэр пединститутым илъэсищкIэ щеджауэ, Дыгулыбгъуей къуажэм егъэджакIуэу ягъакIуэ. Ар абы щолажьэ илъэсрэ ныкъуэкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Насыпым и нэщэнэ налыр зи дамыгъэ

2021-09-01

 • Тхыдэ гъуэгуанэ купщIафIэ къэзыкIуащ, щIыхьрэ пщIэрэ зыхуащIщ, зыми емыщхь теплъэ дахэ зиIэщ Налшык. 1921 гъэм фокIадэм и 1-м ар хъуащ Къэбэрдей-Балъкъэр автоном областым и къалащхьэ. 1936 гъэм и дыгъэгъазэм и 5-м — КъБАССР-м, иужькIэ, 1991 гъэм — КъБР-м я щыхьэрщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

IэнатIэ куэдым хуэIэижь

2021-08-31

 • ШыщхьэуIум и 30-м и ныбжьыр илъэс 80 ирикъуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэрал, спорт IэнатIэхэм хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщIа, Налшык къалэм и Iэтащхьэу, КъБР-м и Президентым и чэнджэщэгъуу илъэс куэдкIэ псэхьэлэлу лэжьа, футболымкIэ ди «Спартак» командэр къыщызэрагъэпэщам япэ дыдэу хыхьахэм ящыщ зы, абы и капитану щыта, СССР-м спортымкIэ и мастер пщIэшхуэ зыхуэфащэ Сыжажэ Валерэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Тхыдэм укIуэцIрыплъмэ

2021-08-26

 • Ди щIыналъэм исхэм мыгувэу ягъэлъэпIэнущ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм къэралыгъуэ зэригъуэтрэ илъэси 100 зэрырикъур. Зы цIыху гъащIэм и дежкIэ мымащIэ, атIэми зы лъэпкъыжь къикIуа гъуэгуанэм еплъытмэ, напIэ дэхьеигъуэм хуэбгъадэ а лъэхъэнэр гъэнщIауэ щытащ гугъуехькIи гуауэкIи, тыншыгъуэкIи дэрэжэгъуэ-кIи. Дызыхэт къэралым советхэм я властыр щыщагъэува илъэсхэр пэщIэдзэ хуэхъуащ илъэси 100 ирикъу ди къэралыгъуэр ухуэным. А псори зэхэщIыкIыгъуэу къаIуатэ тхыдэ мыхьэнэ зиIэ дэфтэрхэм. Абыхэм нэхъапэIуэкIэ щыгъуазэ зыщыхуэтщIауэ щытащ КъБР-м и Архив къулыкъущIапIэм иджырей тхыдэм и дэфтэрхэр хъумэнымкIэ и IэнатIэм, абы и унафэщIу илъэс куэдкIэ лэжьа Iэщхъуэт Раисэ Мухьэмэд и пхъум (1948 — 2018) хуит къытхуищIа тхылъхэр къэдгъэсэбэпу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей