ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Юбилей'

Зыми емыщхь хъэтI зиIэ Балэ Мухьэдин

2019-06-12

 • И гъащIэр макъамэм хуэгъэпсат
 • Балэ Мухьэдин Къэбэрдей-Балъкъэрым и профессиональнэ макъамэм и лъабжьэр зыгъэтIылъахэм ящыщ зыщ, макъамэу, уэрэду, оперэу, симфониеу 300-м щIигъу итхащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Зи щIэныгъэр хы пэлъытэ Бэчыжь Лейлэ

2019-06-08

 • УщиякIуэ телъыджэ, егъэджакIуэ
 • Адыгэ лъэпкъым и япэ бзылъхугъэ еджагъэшхуэ, лъэпкъ литературэмрэ абы ехьэлIа къэхутэныгъэхэмрэ егъэкIуэкIыным хуэлажьэ, щIэныгъэхэм я доктор, профессор, ЩIДАА-м и вице-президент Бэчыжь Лейлэ къызыхэкIа лъэпкъым бгъэдэлъ хъугъуэфIыгъуэм хуищIа хэлъхьэныгъэр къыпхуэмылъытэным хуэдизщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Кавказым итхьэкъуа тхакIуэ

2019-06-07

 • Урыс литературэм и классик Пушкин Александр
 • къызэралъхурэилъэс 220-рэ ирокъу
 • Ди къэралым мэкъуауэгъуэм и 6-м щагъэлъапIэ Урыс литературэбзэм и лъабжьэр зыгъэтIылъа Пушкин Александр къыщалъхуа махуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

«Адыгэ псалъэ», «Заман» газетхэм я лэжьакIуэхэм я деж

2019-06-01

 • ПщIэ зыхуэсщI ныбжьэгъухэ!
 • Си гуапэу сынывохъуэхъу пIалъэ гъуэзэджэмкIэ — «Адыгэ псалъэ», «Заман» газетхэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 95-рэ зэрырикъумкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Зэманым и гъуджэ

2019-06-01

 • Нобэ илъэс 95-рэ ирокъу «Адыгэ псалъэ» газетыр къыдэкIын зэрыщIидзэрэ. Ар икъукIэ мыхьэнэщхуэ зиIэ Iуэхугъуэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Мыхьэнэшхуэ  зиIэ

2019-06-01

 • Нобэ «Адыгэ псалъэ» газетыр илъэс 95-рэ зэрырикъур абы и лэжьакIуэхэм ядыдогъэлъапIэ республикэм ис журналист псоми.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

«Адыгэ  псалъэ»  газетым  и  япэ  номерыр къызэрыдэкIрэ  илъэс  95-рэ  ирокъу

2019-06-01

 • Лъэужь дахэ гъащIэм щыпхызыша
 • Теувэжыкъуэ Анатолэ илъэс куэдкIэ дэлэжьа псоми жаIэ и къалэн гъэзэщIэкIэкIэ ар зэбгъапщэ хъун къызэрытхэмытар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

«Адыгэ псалъэ» газетым и япэ номерыр къызэрыдэкIрэ илъэс 95-рэ щрикъум ирихьэлIэу

2019-05-28

 • ЩIалэгъуалэм ди ущиякIуэт
 • Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетыр къиуха нэужь, Бекъул Токъан егъэджакIуэу Сыбырым, Шэшэн-Ингушым илъэс зыбжанэкIэ щылэжьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Щхьэмыгъазэ

2019-05-16

 • Совет Союзым и ЛIыхъужь Байсултанов Алим
 • къызэралъхурэ илъэсищэ ирокъу
 • Фашист Германиер ди къэралым къыщытеуам япэу бийм пэщIэувахэм икIи ар къэзыгъэувыIахэм яхэтащ кхъухьлъатэзехуэ Байсултанов Алим. А лъэхъэнэм ар илъэс 22-рэ ирикъуа къудейт. Апхуэдэу щIалэ щхьэкIэ, Финн зауэми хэтауэ Байсултановыр зауэлI хьэзырт. Алим яхэтащ финн хы къуэпсыр яхъумэу Ханко деж лIыхъужьыгъэшхуэ къыщызыгъэлъэгъуа ди зауэлI хахуэхэм. Ди хэкуэгъур дауэ къыщыхутат а хы тIуащIэм?

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Щэнхабзэм и лэжьакIуэ емызэшыж

2019-04-30

 • Тхьэзэплъыж Ислъам и ныбжьыр илъэс 75-рэ ирокъу
 • ЕгъэджакIуэ-гъэсакIуэ гумызагъэ
 • Тхьэзэплъыж Ислъам Мамсыр и къуэр 1944 гъэм Лашынкъей къуажэм къыщалъхуащ. Курыт еджапIэ нэужьым абы щIэныгъэ нэхъыщхьэ щызригъэгъуэтащ Москва ЩэнхабзэмкIэ и къэрал институтым. Ар къиухщ, 1971 гъэм къигъэзэжри, ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым лэжьэн щыщIидзащ. ИлъэситхукIэ абы щыIауэ, Ислъам КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм ягъэкIуащ. абы зэрыщыIа илъэс 28-м къриубыдэу инспектору, IэщIагъэлI нэхъыжьу, къудамэм и унафэщIу, министрым щэнхабзэмрэ гъуазджэмрэ я IэщIагъэлIхэм ядэлэжьэнымкIэ и къуэдзэу (илъэс 15-кIэ) щытащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Сыкъеплъыхмэ Iуащхьэм, слъагъужынщ си гъащIэр

2019-04-20

 • Хъуэхъухэр
 • Куэдрэ тхуэлажьэ, тхуэпсэу!
 • Адыгейм и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм къыбгъэдэкIыу, шынэхъыщIэ, дынохъуэхъу уи илъэс 70 дахэмкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Лъэпкъыр зыгъэгушхуа Бэгъэпщ Сергей

2019-04-09

 • Абхъазым и щхьэхуитыныгъэр Урысеймрэ нэгъуэщI къэралхэмрэ къыщалъыта зэманым Республикэм и пашэу щыта Бэгъэпщ Сергей зи цIэр иджырей тхыдэм къыхэнэнухэм ящыщщ. Псэужамэ, Абхъазым и етIуанэ Президентым гъатхэпэм и 4-м игъэлъэпIэнут и илъэс 70-р.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Ольмезов Мурадин и дуней телъыджэр

2019-04-02

 • Гъатхэпэм и 20-м зи ныбжьыр илъэс 70 ирикъуа балъкъэр усакIуэ, тхакIуэ, драматург, зэдзэкIакIуэ Iэзэ Ольмезов Мурадин творчествэми гъащIэми щикъару илъыгъуэу жыпIэ хъунущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Ем пэувыфу щыта Бэрбэч Зубер

2019-03-28

 • Зэпымыууэ пIейтейуэ пытащ Бэрбэч Зубер и псэр, и пIэм иримыгъэзагъэрэ дуней зытетми тримыгъэзагъэ жыхуаIэм хуэдэу. Гушхуи кIуэцIылъащ, зылъэмыIэсрэ къылъэмыIэсрэ щымыIэу, Iуэху ехьэжьахэм сыт щыгъуи яхуэпабгъэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

ЛIэщIыгъуэ хъуауэ

2019-03-05

 • КъБР-м Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ щыIэ министерствэм щекIуэкIащ Уры- сей МВД-м и эксперт-криминалист центрыр (ЭКЦ) къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 100 зэрырикъум теухуа махуэшхуэ зэIущIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей