ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Ди къуэш республикэхэм'

2019-04-09

 • Адыгэ кином и махуэхэр
 • Адыгей.УФ-м и Кинематографистхэм я зэгухьэныгъэм и къудамэу Адыгейм щыIэм и унафэщI Нэгъаплъэ Аскэрбий и жэрдэмкIэ мэлыжьыхьым и 9 — 14-хэм Краснодар иджы япэу щекIуэкIынущ Адыгэ кином и махуэхэр. Кубанькином щагъэлъэгъуэнущ адыгэ лъэпкъым и тхыдэм, абы и хабзэхэм ухэзыгъэгъуазэ фильмхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2019-03-12

 • Анэхэр лэжьэфын папщIэ
 • Къэрэшей-Шэрджэс. Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир Федеральнэ Зэхуэсым зэрызыхуигъэзам ипкъ иткIэ, Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм 2021 гъэм и кIэм нэсыху щызэфIагъэкIынущ щIыналъэр зыхуеину яслъэхэм хуэдиз яухуэныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2019-03-06

 • Адыгэшым теухуауэ
 • Адыгей.Республикэм къыщыхахынущ адыгэшым теухуа художествен-нэ лэжьыгъэ нэхъыфIхэр. Адыгейм ирагъэблагъэ Кавказ Ищхъэрэм и сурэтыщI Iэзэхэр, «Превосходный конь Бечкан» зэпеуэм я лэжьыгъэхэр щагъэлъэгъуэну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2019-03-05

 • «Архъыз»-р зыфIэфIхэм къахохъуэ
 • Къэрэшей-Шэрджэс.Республикэм и «Архъыз» зыгъэпсэхупIэр къыщызэIуаха 2013 гъэм щегъэжьауэ абы къакIуэхэм я бжыгъэм къыхэхъуэ зэпытщ. Япэ махуэм къыщыщIэдзауэ нобэ къэсыху ски-пасс жыхуаIэм хуэдэу (лыжэ станцым и щIыпIэм удыхьэну, узыхуейм хуэдизрэ удэкIуеину-укъехыжыну Iэмал къозытщ) мелуан ящащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2019-03-02

 • Проценти 4,5-кIэ хагъахъуэ
 • Адыгей.Республикэм и Iэтащхьэ КъумпIыл Мурат зэрыжиIамкIэ, Адыгейм нэгъуэщI щIыпIэхэм иригъашэ мэкъумэшхэкIым проценти 4,5-рэ хагъэхъуэнущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2019-02-19

 • Сом меларди 2,6-рэ трагъэкIуэдэнущ
 • Къэрэшей-Шэрджэс. «Архъыз» курортымрэ Кислые псы къыщIэжыпIэмрэ зэпызыщIэ гъуэгур 2021 гъэм яухыну я мурадщ КъШР-м и унафэщIхэм. Республикэм туризмэмкIэ, курортхэмрэ щIалэгъуалэ политикэмкIэ и министр Ерчэн Анзор зэрыжиIамкIэ, абы текIуэдэнущ сом меларди 2,6-рэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2019-02-09

 • ЛъэныкъуитIыр зэдэлэжьэну зэгуроIуэ
 • Къэрэшей-Шэрджэс. Республикэм и лIыкIуэхэр щыIащ Азербайджаным. КъШР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рашидрэ Азербайджаным и Президент Алиев Ильхамрэ Баку щызэхуэзащ. РеспубликитIым я Iэтащхьэхэр зэгурыIуащ зэдэлэжьэну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2019-01-31

 • Бжьахъуэхэр зэгуохьэ
 • Адыгей.Республикэм  къыщызэрагъэпэщащ «Бжьахъуэхэм я урысей лъэпкъ зэгухьэныгъэ» жылагъуэ организацэм  и щIыналъэ къудамэ. Адыгэ Республикэм Мэкъумэш IэнатIэмкIэ и министерствэм къызэритымкIэ, абы къызэщIеубыдэ бжьахъуэ 70.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2018-10-02

 • ИугъащIэ Апсным!
 •  Абхъаз.Абхъазым и Президент Хаджимбэ Рауль иригъэблэгъащ Приднестровье Молдавие Республикэм къикIа, ПМР-м и Совет Нэхъыщхьэм и унафэщI Щербэ Александр зи пашэ гупыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2018-09-29

 • Адыгэ фащэм и махуэр ягъэлъапIэ
 • Адыгей. ФокIадэм и 28-м АР-м щагъэлъэпIащ Лъэпкъ фащэм и махуэр. ГуфIэгъуэ Iуэхухэр щекIуэкIащ Мейкъуапэ дэт Къэрал филармонием.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2018-08-25

 • Зэрызэдэлажьэм зраугъэубгъу
 • Абхъаз. Урысеймрэ Абхъазымрэ мыхьэнэшхуэ ират я зэдэлэжьэныгъэм. Дыгъуасэ Кремлым щызэхуэзащ Урысейм и Iэтащхьэ Путин Владимиррэ Абхъазым и Президент Хаджимбэ Раулрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2018-05-15

 • Нэхъыжьхэм гулъытэ хуащI
 • Адыгей. ТекIуэныгъэм и махуэм ирихьэлIэу республикэм Хэку зауэшхуэм и ветеранхэу блым псэупIэщIэ щратащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2018-03-03

 • ЗыдэIэпыкъупхъэм зыщIагъэкъуэн папщIэ
 • Адыгей.Республикэм  и Iэтащхьэ КъумпIыл Мурат  зыкъригъэхьэлIауэ къызэIуахащ Адыгейм и Промышленностым зегъэужьынымкIэ фонд.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2018-02-08

 • Путин Владимир къыбгъэдэкI хъуэхъу
 • Абхъаз. Сталинград зауэр зэриухрэ илъэс 75-рэ зэрырикъур къэралым щагъэлъэпIащ. Хэку зауэшхуэр зи нэгу щIэкIа, Сталинград зауэм хэта ветерану Абхъазым щыпсэужыр зы закъуэщ — Шульгина Валентинэ. Абы къыIэрыхьащ Урысейм и Президент Путин Владимир къыбгъэдэкI хъуэхъу телеграммэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2018-02-01

 • Сом 1 мелардым нэс
 • Адыгей.Республикэм и къалащхьэмрэ Мейкъуапэ райо- ным хыхьэ къуажэхэмрэ псыкIэ къызэгъэпэщыным федеральнэ бюджетым сом мелардым нэс къыхуиутIыпщынущ. Абы теухуа унафэм Iэ щIидзащ УФ-м и Правительствэм и и УнафэщI Медведев Дмитрий.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм