ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Ди къуэш республикэхэм'

2019-02-19

 • Сом меларди 2,6-рэ трагъэкIуэдэнущ
 • Къэрэшей-Шэрджэс. «Архъыз» курортымрэ Кислые псы къыщIэжыпIэмрэ зэпызыщIэ гъуэгур 2021 гъэм яухыну я мурадщ КъШР-м и унафэщIхэм. Республикэм туризмэмкIэ, курортхэмрэ щIалэгъуалэ политикэмкIэ и министр Ерчэн Анзор зэрыжиIамкIэ, абы текIуэдэнущ сом меларди 2,6-рэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2019-02-09

 • ЛъэныкъуитIыр зэдэлэжьэну зэгуроIуэ
 • Къэрэшей-Шэрджэс. Республикэм и лIыкIуэхэр щыIащ Азербайджаным. КъШР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рашидрэ Азербайджаным и Президент Алиев Ильхамрэ Баку щызэхуэзащ. РеспубликитIым я Iэтащхьэхэр зэгурыIуащ зэдэлэжьэну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2019-01-31

 • Бжьахъуэхэр зэгуохьэ
 • Адыгей.Республикэм  къыщызэрагъэпэщащ «Бжьахъуэхэм я урысей лъэпкъ зэгухьэныгъэ» жылагъуэ организацэм  и щIыналъэ къудамэ. Адыгэ Республикэм Мэкъумэш IэнатIэмкIэ и министерствэм къызэритымкIэ, абы къызэщIеубыдэ бжьахъуэ 70.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2018-10-02

 • ИугъащIэ Апсным!
 •  Абхъаз.Абхъазым и Президент Хаджимбэ Рауль иригъэблэгъащ Приднестровье Молдавие Республикэм къикIа, ПМР-м и Совет Нэхъыщхьэм и унафэщI Щербэ Александр зи пашэ гупыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2018-09-29

 • Адыгэ фащэм и махуэр ягъэлъапIэ
 • Адыгей. ФокIадэм и 28-м АР-м щагъэлъэпIащ Лъэпкъ фащэм и махуэр. ГуфIэгъуэ Iуэхухэр щекIуэкIащ Мейкъуапэ дэт Къэрал филармонием.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2018-08-25

 • Зэрызэдэлажьэм зраугъэубгъу
 • Абхъаз. Урысеймрэ Абхъазымрэ мыхьэнэшхуэ ират я зэдэлэжьэныгъэм. Дыгъуасэ Кремлым щызэхуэзащ Урысейм и Iэтащхьэ Путин Владимиррэ Абхъазым и Президент Хаджимбэ Раулрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2018-05-15

 • Нэхъыжьхэм гулъытэ хуащI
 • Адыгей. ТекIуэныгъэм и махуэм ирихьэлIэу республикэм Хэку зауэшхуэм и ветеранхэу блым псэупIэщIэ щратащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2018-03-03

 • ЗыдэIэпыкъупхъэм зыщIагъэкъуэн папщIэ
 • Адыгей.Республикэм  и Iэтащхьэ КъумпIыл Мурат  зыкъригъэхьэлIауэ къызэIуахащ Адыгейм и Промышленностым зегъэужьынымкIэ фонд.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2018-02-08

 • Путин Владимир къыбгъэдэкI хъуэхъу
 • Абхъаз. Сталинград зауэр зэриухрэ илъэс 75-рэ зэрырикъур къэралым щагъэлъэпIащ. Хэку зауэшхуэр зи нэгу щIэкIа, Сталинград зауэм хэта ветерану Абхъазым щыпсэужыр зы закъуэщ — Шульгина Валентинэ. Абы къыIэрыхьащ Урысейм и Президент Путин Владимир къыбгъэдэкI хъуэхъу телеграммэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2018-02-01

 • Сом 1 мелардым нэс
 • Адыгей.Республикэм и къалащхьэмрэ Мейкъуапэ райо- ным хыхьэ къуажэхэмрэ псыкIэ къызэгъэпэщыным федеральнэ бюджетым сом мелардым нэс къыхуиутIыпщынущ. Абы теухуа унафэм Iэ щIидзащ УФ-м и Правительствэм и и УнафэщI Медведев Дмитрий.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2018-01-23

 • Нэхъыжьхэм ядоIэпыкъу
 • Къэрэшей-Шэрджэс.Республикэм 2017 гъэм псэуалъапхъэ къэщэхуным, я унэхэр зэрагъэпэщыжыным теухуауэ сом мелуани 7,2-рэ ятригъэкIуэдащ Хэку зауэшхуэм хэтахэр зэрыс унагъуиблым, зауэ зэмылIэужьыгъуэхэм щыIа цIыхуи 138-м.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2018-01-18

 • УнагъуэщIэ  450-м щIигъум ядэIэпыкъуащ
 • Къэрэшей-Шэрджэс. Я псэупIэхэр ирагъэфIэкIуэн папщIэ къэралыр зыдэIэпыкъуа унагъуэщIэхэм нэгъабэ процент 15-кIэ хэхъуащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2018-01-13

 • ПсыкIэ къызэрагъэпэщ
 •  Адыгей. Республикэм и Мейкъуапэ районым хыхьэ Махуэхьэблэ къуажэм  псы дашэным епха лэжьыгъэр зэфIагъэкIащ. Абы трагъэкIуэдащ сом мелуани 10,8-рэ, нэхъыбэр — сом мелуани 6,8-р — федеральнэ бюджетым къыхэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2017-12-21

 • Путин Владимир и гулъытэ
 • Къэрэшей-Шэрджэс.Темрезов Рашид Москва къыщратыжащ Урысейм и Президентым и ЩIыхь тхылъыр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2017-12-19

 • Мейкъуапэ и ИлъэсыщIэ псей
 • Адыгей.Республикэм и щыхьэр Мейкъуапэ ИлъэсыщIэ псейр къыщызэIуахынущ дыгъэгъазэм и 23-м. Iуэху гуапэм хэтынущ таурыхъ лIыхъужьхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм