ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'КъБР-м и Правительствэм'

ЕфIэкIуэныгъэм и нэщэнэу

2021-09-04

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек зи пашэ гупыр фокIадэм и 1-м щыIащ республикэм промышленностымрэ мэкъумэш хозяйствэмкIэ и предприятэхэм ящыщу зыбжанэм, гъуэгуухуэхэм я лэжьыгъэр языныкъуэ щIыпIэхэм зэрыщекIуэкIми щыгъуазэ зыхуащIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Лъахэм и зыужьыныгъэм хущIэкъухэр

2021-09-01

 • Хабзэ зэрыхъуам тету, фокIадэм и 1-м, КъБР-м и Къэралыгъуэм и махуэр щагъэлъапIэм ирихьэлIэу КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек щIыхь, фIыщIэ тхылъхэмрэ къэрал дамыгъэхэмрэ яритащ зыпэрыт IэнатIэм къыщыхэжаныкIа IэщIагъэлI пажэхэм. ЗэIущIэм кърихьэлIащ КъБР-м и Парламентым и спикер Егоровэ Татьянэ, КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий, УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым и Къэрал Думэм и депутатхэу Щхьэгуэш Адэлбийрэ Геккиев Зауррэ, министрхэр, нэгъуэщI къулыкъущIэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къалащхьэм щаубзыху ди къэкIуэнур зэлъыта унэтIыныгъэхэр

2021-08-26

 • КIуэкIуэ Казбек хэтащ «Урысей зэкъуэтым» и ХХ съездымрэ Къэрал Советым и Президиумым и зэхуэс зыубгъуам зыхуэгъэхьэзырыным теухуа зэIущIэмрэ
 • «Урысей зэкъуэтым» и ХХ съездым и етIуанэ Iыхьэм къыщащтащ партым и цIыхубэ программэр. Ар и лъабжьэущ Къэрал Думэм и VIII зэхуэсыгъуэм и депутатхэр хэхыным зэрыхэтынур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

ХьэщIэщхэр зэпэубыдауэ щымытын папщIэ

2021-08-24

 • КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ «инвестицэ сыхьэт» зэIущIэр. Абы ирагъэблэгъат хьэщIэщхэр гъэлэжьэным зи мылъку хэзылъхэну хуей инвесторхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Махуэшхуэхэр зэрырагъэкIуэкIыну щIыкIэм теухуауэ

2021-08-21

 • КъБР-м и Iэтащхьэм шыщхьэуIум и 18-м иригъэкIуэкIащ «муниципальнэ сыхьэт» зэIущIэр. Абы хэтащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий, КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм и УнафэщI Къуэдзокъуэ Мухьэмэд, муниципальнэ зэгухьэныгъэхэм я администрацэхэм я Iэтащхьэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Спортым, щэнхабзэм республикэм зыщегъэужьыным йогугъу

2021-08-21

 • Иджырей пятиборьем зыщыхуагъасэ спорт IуэхущIапIэм и ухуэныгъэр зэрекIуэкIыр КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек зригъэлъэгъуащ. Абы хухаха щIыпIэм лэжьакIуэхэм щIыр ухуэныгъэм щыхуагъэхьэзыр, инженер коммуникацэхэр далъхьэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Жылэхэр  псыкIэ къызэгъэпэщыным ехьэлIа гугъуехьхэр

2021-08-21

 • КIуэкIуэ Казбек лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIащ Кыщпэк псы къыщIэшыпIэм. Абы щIыгъуащ ухуэныгъэмрэ псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэмкIэ министр Бэрбэч Алим, Налшык къалэ округым и щIыпIэ администрацэм и Iэтащхьэ Ахъуэхъу Таймураз, «Водоканал» IуэхущIапIэм и унафэщI Жанкъазий Анзор.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Махуэшхуэ зэхыхьэхэр зэкIэ щагъэIэнукъым 

2021-08-19

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек 
 •  Оперативнэ штабым и зи чэзу зэIущIэ иригъэкIуэкIащ
 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек видеоконференц мардэм тету шыщхьэуIум и 17-м иригъэкIуэкIащ Коронавирус узыфэ зэрыцIалэм Къэбэрдей-Балъкъэрым зыщемыгъэубгъуным хуэунэтIа лэжьыгъэхэр къызэрызэрагъэпэщым, а узыфэм зэрыпэщIэтым теухуа Iуэхухэр зэкIэлъызыгъакIуэ Оперативнэ штабым и зэIущIэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Сату-промышленнэ палатэм и журналым интервью иритащ

2021-08-14

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек драгъэкIуэкIа интервью къытрадзащ Урысейм и Транспорым и лэжьакIуэхэм я зэгухьэныгъэмрэ УФ-м и Сату-промышленнэ палатэмрэ къыдагъэкI «Дороги и транспорт» журналым бадзэуэгъуэм дунейм къытехьа и зи чэзу номерым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ Казбек щыгъуазэ зищIащ Республикэ сабий клиникэ сымаджэщыр къызыхуэтыншэу зэгъэпэщыным теухуа жэрдэмым

2021-08-12

 • КъБР-м и Iэтащхьэм иригъэкIуэкIащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Хъубий Маратрэ КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Къалэбатэ Рустамрэ зыхэта зэIущIэ. Ар теухуауэ щытащ Республикэ сабий клиникэ сымаджэщыр сыт и лъэныкъуэкIи къызыхуэтыншэу зэгъэпэщыным теухуауэ къапэщыт лэжьыгъэхэр зэфIэгъэхьэным.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ Казбек цIыхухэм я упщIэхэм жэуап яритащ

2021-08-05

 • КIуэкIуэ Казбек сыхьэтитIрэ ныкъуэм къриубыдэу эфир занщIэкIэ жэуап яритащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэм зыкъызэрыхуэгъэза упщIэхэм ящыщу 80-м. КъБР-м и Iэтащхьэм иригъэкIуэкIыну «эфир занщIэм» зыщыхуагъэхьэзырым кол-центрым тхьэмахуэ зэхуакуитIым къриубыдэу къыIэрыхьат республикэм и УнафэщIым зэрызыхуагъазэ тхыгъэу минрэ ныкъуэм щIигъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Балигъ мыхъуахэм я  хуитыныгъэхэр хъумэным  теухуауэ

2021-07-29

 • КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ балигъыпIэ имыувахэм яхуэгъэза хабзэхэр къызэпемыгъэудыным теухуа Iуэхухэм щыхэплъа зэIущIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Зи улахуэр бюджетым къыхэкIыу зратхэм я лэжьапщIэм щыхагъэхъуэнущ Къэбэрдей-Балъкъэрым

2021-07-27

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ бюджет IэнатIэм и лэжьакIуэхэм я улахуэм хэгъэхъуэным теухуа Iуэхухэм щыхэплъа зэIущIэ. Зи улахуэр бюджетым къыхэкIыу зратхэм я лэжьапщIэм хэгъэхъуэным теухуа къалэныр, Урысейм и Президент Путин Владимир пщэрылъ къызэрыщищIам тету, щIыналъэм  и Iэтащхьэм къыщигъэувауэ щытащ дызэрыт илъэсым и накъыгъэм КъБР-м и Парламентым Зэрызыхуигъэзам.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек щыгъуазэ зищIащ Шэрэдж щIыналъэм узыншагъэр хъумэным епха и IуэхущIапIэхэр зэрызэрагъэпэщыжым

2021-07-27

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек щэбэт кIуам къипщытащ узыншагъэр хъумэнымкIэ IэнатIэм и IуэхущIапIэхэу цIыхухэм псом япэу зызыхуагъазэхэр зэгъэпэщыжыным хуэунэтIа программэм хыхьэу Шэрэдж щIыналъэм щрагъэкIуэкI лэжьыгъэхэр зыхуэдэр. Абы щIыгъуу ухуэныгъэхэр зэрекIуэкIым еплъащ КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Къалэбатэ Рустамрэ Шэрэдж муниципальнэ щIыналъэм и щIыпIэ администрацэм и Iэтащхьэ Муртазов Борисрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

ЦIыхубэ  усакIуэр ягу  къагъэкIыж

2021-07-24

 • Бадзэуэгъуэм и 22-м ягу къагъэкIыжащ КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ, УФ-мрэ КъБР-мрэ я къэрал саугъэтхэм я лауреат, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь КIыщокъуэ Алим Пщымахуэ и къуэр къызэралъхурэ илъэси 107-рэ щрикъум ирихьэлIэу. УсакIуэшхуэм и фэеплъу Налшык къалэ администрацэм и гупэм къитым деж, хабзэ зэрыхъуауэ, лъэпкъ интеллигенцэм, усакIуэм и тхыгъэхэр фIыуэ зылъагъухэм, и благъэхэмрэ Iыхьлыхэмрэ, къэзыцIыхуу щытахэм удз гъэгъахэр тралъхьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм