ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'КъБР-м и Правительствэм'

Къэпщытэныгъэхэр ягъэмащIэ

2023-05-18

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек республикэм и Правительствэм и Унэм иджыблагъэ щыхуэзащ УФ-м Лэжьыгъэмрэ цIыхухэр IэнатIэкIэ къызэгъэпэщынымкIэ и федеральнэ къулыкъущIапIэм КъБР-м щиIэ къудамэм — ЛэжьыгъэмкIэ къэрал инспекцэм — и унафэщI Тогузаев ТIэхьир.  ЗэIущIэм къриубыдэу Тогузаевым республикэм и унафэщIыр щыгъуазэ хуищIащ зи пашэ IэнатIэм 2023 гъэм и блэкIа мазэхэм щызэфIахахэм кърикIуахэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Нэхъыжьхэм я щапхъэр ди гъуазэщ

2023-05-11

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм ТекIуэныгъэм и махуэм «ЩIыхьым и мафIэ мыужьыхым» удз гъэгъа Iэрамэ трилъхьащ. А Iуэхум хэтащ КъБР-м и Парламентым, Правительствэм я УнафэщIхэу Егоровэ Татьянэрэ Мусуков Алийрэ, КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм и УнафэщI Къуэдзокъуэ Мухьэмэд, УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэм и аппаратым КъБР-м къегъэщIылIа и федеральнэ инспектор нэхъыщхьэ Мэкъуауэ Тимур, Парламентымрэ Правительствэмрэ хэтхэр, министрхэр, къулыкъущIапIэхэм, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

IэмалыщIэхэм трагъащIэу

2023-05-04

 • «Кавказым инвестицэхэмкIэ и япэ гъэлъэгъуэныгъэ» зыфIаща зэхыхьэшхуэу Ставрополь крайм и Минводы къалэм щекIуэкIым хэтащ Урысей Федерацэм и Правительствэм и УнафэщI Мишустин Михаил, УФ-м и Президентым и лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щыIэ Чайкэ Юрий, КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек, КИФЩI-м хыхьэ хэгъэгухэм я адрей Iэтащхьэхэр, къэралхэм я зэдай компаниехэм, щIалэгъуалэ, щIэныгъэ зэгухьэныгъэхэм, хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я лIыкIуэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Нэхъ мащIэщ зэхуашэсынур

2023-04-20

 • Террорым пэщIэтынымкIэ комиссэм и зэIущIэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ мэлыжьыхьым и 18-м. Зэхуэсым хэтащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ, КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий, УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэм и аппаратым и инспектор нэхъыжь Мэкъуауэ Тимур, хабзэхъумэ, кIэлъыплъакIуэ органхэм я лIыкIуэхэр, щIыпIэ, къалэ администрацэхэм я унафэщIхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Хэхъуэнущ зыплъыхьакIуэхэм  къытхуахь ахъшэм

2023-04-18

 • КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ иригъэкIуэкIащ Президиумым и зи чэзу зэIущIэ. Абы Iуэхугъуэ зыбжанэм щыхэплъащ. «Правительствэ сыхьэтым» щызэпкърахащ «КъБР-м и турист IэнатIэ» хабзэр республикэм гъэзэщIа зэрыщыхъур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Кавказ Ищхъэрэм и шынагъуэншагъэр

2023-04-15

 • УФ-м ШынагъуэншагъэмкIэ и Советым и Секретарь Патрушев Николай мэлыжьыхьым и 13-м Налшык щригъэкIуэкIащ зи пашэ IэнатIэм и зэIущIэ. Ар теухуауэ щытащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм (КИФЩI) шынагъуэншагъэр къыщызэгъэпэщынымкIэ Iуэхугъуэ щхьэхуэхэр егъэкIуэкIын зэрыхуейм. Лэжьыгъэм хэтащ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэ Чайкэ Юрий, Кавказ Ищхъэрэм хиубыдэ щIыналъэхэм я Iэтащхьэхэр, федеральнэ министерствэхэмрэ ведомствэхэмрэ я лIыкIуэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

ЩIэблэм папщIэ псэукIэщIэ

2023-04-12

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек яхуэзащ лъэпкъ проектхэр зыгъэзащIэ ухуэныгъэ IуэхущIапIэхэм я унафэщIхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

ЩIэблэм я хуитыныгъэхэмрэ унагъуэ лъапIэныгъэхэмрэ

2023-04-08

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек лэжьыгъэ IуэхукIэ хуэзащ Сабийм и хуитыныгъэхэмкIэ уполномоченнэу КъБР-м щыIэ Лъынэ Светланэ. НыбжьыщIэхэм я къащхьэщыжакIуэм щIыналъэм и Iэтащхьэм и пащхьэ щищIащ 2022 гъэм зи пашэ IэнатIэм щызэфIаха лэжьыгъэхэмрэ дызэрыт лъэхъэнэмрэ ятеухуа доклад шэщIа.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Депутатхэм зауэ Iуэху  хэхам хэтхэм зыщIагъакъуэ

2023-04-08

 • Дзэм къулыкъу щызыщIэхэу зауэ Iуэху хэхар щекIуэкI щIыпIэм щыIэхэм гулъытэ яхуэщIыныр нобэ КъБР-м и Парламентым и къалэн нэхъыщхьэхэм ящыщ зыщ. Хабзэубзыху IэнатIэм и депутатхэм абыхэм аргуэру хурагъэшащ гуманитар дэIэпыкъуныгъэ: гъатхэ-гъэмахуэ лъэхъэнэм папщIэ дзэ Iуэхум хухэха щыгъынхэр, щыжейкIэ зыхуэныкъуэну хьэпшып зэмылIэужьыгъуэхэр, нэгъуэщI куэди.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Бгылъэ жылэхэм я Iуэху зыIутым зыщегъэгъуазэ

2023-03-30

 • Шэджэм щIыналъэм щыIащ икIи Шэджэм-2 — Булунгу гъуэгущIэм и ухуэныгъэр здынэсар зригъэлъэгъуащ   КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Егъэджэныгъэр  езыгъэфIакIуэ Iэмалхэр

2023-03-28

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ республикэм ит егъэджэныгъэ IуэхущIапIэхэм я унафэщIхэм я зэхуэсым. ЗэIущIэр къыщызэIуихым, Iэтащхьэм жиIащ «Урысейм илъэсым и егъэджакIуэ», «Урысейм илъэсым и гъэсакIуэ», «Илъэсым и IэщIагъэлI» урысейпсо зэпеуэхэмрэ щIыналъэ Iыхьэхэмрэ щытекIуэхэмрэ увыпIэфI къыщызыхьхэмрэ КъБР-м и Iэтащхьэм и саугъэтыр иратыну Унафэ зэрищIар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Узыншагъэр, егъэджэныгъэр…

2023-03-23

 • КIуэкIуэ Казбек яхуэзащ Дзэлыкъуэ щIыналъэм хиубыдэ жылагъуэхэм я лIыкIуэхэм, лэжьакIуэ пэрытхэм. ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ лъэпкъ проектхэр, федеральнэ, щIыналъэ программэхэр зэрагъэзэщIам кърикIуахэм, апхуэдэуи зэман гъунэгъум къриубыдэу къапэщылъхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

ЯгъэIэпхъуэ ФАП-хэр къаIэрохьэ

2023-03-21

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек зригъэлъэгъуащ узыншагъэр хъумэнымкIэ IэнатIэм цIыхухэм япэ медицинэ дэIэпыкъуныгъэ щрат и IуэхущIапIэхэр къэгъэ­щIэрэщIэжын программэмкIэ республикэм къыIэрыхьа автотранспортхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Иджырей къалэнхэм Iэмал къыхуагъуэт

2023-03-18

 • Гъатхэпэм и 16-м КъБР-м и Правительствэм и Унэм щекIуэкIащ Урысейм и Ипщэ муниципальнэ щIыналъэхэм я зэгухьэныгъэм и лэжьыгъэр ЗыунэтI советым и зэIущIэ. Абы хэтыну щыхьэрым къеблэгъат Адыгэ, Осетие Ищхъэрэ — Алание, Кърым, Ингуш, Дагъыстэн, Къэрэшей-Шэрджэс, Къалмыкъ, Шэшэн республикэхэм, Краснодар, Ставрополь крайхэм, Волгоград, Астрахань, Ростов областхэмрэ Севастополь къалэмрэ я лIыкIуэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Мэзхэм зэрыкIэлъыплъ Iэмэпсымэхэр тыгъэ къыхуащI

2023-03-18

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хуэзащ лэжьыгъэ   IуэхукIэ ди щIыналъэм къэкIуа, Мэз хозяйствэмкIэ федеральнэ агентствэм и унафэщI Советников Иван.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм