ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'КъБР-м и Правительствэм'

Мурад нэхъыщхьэр — цIыхухэм я гугъуехьхэр псынщIэу дэгъэкIынырщ

2019-02-21

 • УФ-м и Президентым Федеральнэ Зэхуэсым Зэрызыхуигъэзар
 • къызэрыщыхъуам и гугъу ищIащ КIуэкIуэ Казбек
 • КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэм жиIащ:
 • «Къэралым и унафэщIым зэпкърихащ зи чэзу Iуэху куэд, псом япэу къэрал кIуэцI гъащIэм ехьэлIахэр. Абы нэхъ тригъэщIащ цIыхухэм я псэукIэр егъэфIэкIуэным, властым и гъэзэщIакIуэ органхэм я лэжьэкIэр гъэтэмэмыным. Псалъэмакъым къыхэщащ экономикэм псынщIэу зегъэужьынымкIэ, накъыгъэ мазэм къыдэкIа указхэр, лъэпкъ проектхэр гъэзэщIэнымкIэ, бжыгъэхэр зи лъабжьэ технологиехэр еужьэрэкIыу зэтегъэувэнымкIэ зэфIэгъэкIыпхъэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ К. В. cоветыдзэхэр Афганистаным къызэрырашыжрэ илъэс 30 щрикъум ирихьэлIэу цIыхухэм зэрызахуигъазэр

2019-02-14

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
 • Мазаем и 15-м ди къэралым ягу къыщагъэкIыж советыдзэхэр Афганистаным къызэрырашыжрэ илъэс 30 зэрырикъур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ Казбек КъБР-м и Iэтащхьэм и деж Инвестицэхэмрэ хьэрычэт IуэхумкIэ щыIэ советым и зэIущIэ иригъэкIуэкIащ

2019-02-09

 • Советым и зэIущIэм хэтащ республикэм и къалэ округхэмрэ муниципальнэ районхэмрэ я щIыналъэ администрацэхэм я Iэтащхьэхэр, хьэрычэт IэнатIэм и лэжьакIуэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Республикэм и зыужьыныгъэм пыщIа зи чэзу Iуэхухэм хоплъэ

2019-02-09

 • КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ К. В. КъБР-м и Правительствэм и унафэщIхэр хэту тхьэмахуэ къэс къызэригъэпэщ зэIущIэм и зи чэзу зэхуэсыгъуэр иригъэкIуэкIащ КъБР-м и социально-экономикэ зыужьыныгъэм пыщIа Iуэхухэм теухуауэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Урысейм лэжьыгъэмрэ социальнэ дэIэпыкъуныгъэмкIэ и министр Топилин Максимрэ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбекрэ Налшык щызэхуозэ

2019-02-07

 • Мазаем и 5-м лэжьыгъэ IуэхукIэ Налшык щызэхуэзащ УФ-м лэжьыгъэмрэ социальнэ дэIэпыкъуныгъэмкIэ и министр Топилин Максимрэ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбекрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Гулъытэ зыхуащIыну Iуэхухэр

2019-02-07

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек дыгъуасэ иригъэкIуэкIа зэIущIэм хэтащ УФ-м Лэжьыгъэм-рэ цIыхухэр социальнэу хъумэнымкIэ и министр Топилин Максим, лэжьыгъэмрэ цIыхухэр IэнатIэкIэ къызэгъэпэщынымкIэ федеральнэ IэнатIэм и унафэщI Вуколов Всеволод, УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэм и къуэдзэ Бабушкин Игорь, федеральнэ IуэхущIапIэ зэхуэмыдэхэм, Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэхэм къикIахэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Москва щызэIущIащ УФ-м цIыхухэм щIэныгъэ егъэгъуэтынымкIэ и министр Васильевэ Ольгэрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбекрэ

2019-02-07

 • Дыгъуасэ Москва лэжьыгъэ IуэхукIэ щызэхуэзащ УФ-м цIыхухэм щIэныгъэ егъэгъуэтынымкIэ и министр Васильевэ Ольгэрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбекрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

ЦIыхухэр къызэрырашэкI автомобиль транспортым и лэжьэкIэм, республикэм и гъуэгухэм я щытыкIэм гулъытэ хэха хуащIынущ

2019-02-05

 • КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек Правительствэм и унафэщIхэмрэ муниципалитетхэм я Iэтащхьэхэмрэ кърихьэлIэу иригъэкIуэкIа зэIущIэр теухуауэ щытащ «ЦIыхухэмрэ абыхэм яIыгъ хьэлъэхэмрэ автомобиль транспортымкIэ, къалэхэм щызекIуэ электрическэ транспортымкIэ къыщешэкIыныр Урысей Федерацэм къыщызэгъэпэщыным, Урысей Федерацэм и закон акт щхьэхуэхэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным я IуэхукIэ» Федеральнэ законым тету ди деж цIыхухэр пассажир транспортымкIэ къызэрыщрашэкIым хуэгъэза кIэлъыплъыныгъэр гъэткIииным.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ Казбек УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым и Къэрал Думэм ФизкультурэмкIэ, спортымкIэ, туризмэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и комитетым и унафэщI Дегтярёв Михаил хуэзащ

2019-02-05

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек республи- кэм и Правительствэм и Унэм щыхуэзащ УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым и Къэрал Думэм ФизкультурэмкIэ, спортымкIэ, туризмэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и комитетым и унафэщI Дегтярёв Михаил.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КъулыкъущIэхэм ирагъэбыдылIэ

2019-02-02

 • Махуэку кIуам КъБР-м и Правительствэм и унэм ди республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек щахуэзащ «ЛъагапIэщIэ» республикэ зэпеуэм щытекIуахэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Москва щызэIуощIэ

2019-01-31

 • Дыгъуасэ «Урысей зэкъуэт» партым и лэжьапIэ унэм лэжьыгъэ IуэхукIэ щызэхуэзащ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбекрэ Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым и УнафэщIым и къуэдзэ, партым и Совет нэхъыщхьэм и секретарь Турчак Андрейрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ Казбек Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым щыIащ икIи щIыналъэхэр зэрызэрахьэр егъэфIэкIуэным теухуауэ абы щекIуэкIа семинарым хэтащ

2019-01-29

 • КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек иджыблагъэ щыIащ Бэрбэч Хь. М. и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым. ЕджапIэм и унафэщIхэм щахуэзам ар тепсэлъыхьащ щIалэгъуалэм IэщIагъэхэр езыгъэгъуэт системэр егъэфIэкIуэным, IэщIагъэлI ныбжьыщIэхэм ядэIэпыкъунымкIэ, республикэм и экономикэм и IэнатIэ нэхъыщхьэхэм папщIэ щIэныгъэ лъагэ зиIэ лэжьакIуэхэр гъэхьэзырынымкIэ программэхэр зэрагъэзащIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ К. В. Урысей студентхэм я махуэм теухуа и хъуэхъу

2019-01-26

 • Ныбжьэгъу лъапIэхэ!
 • Урысей студентхэм я махуэмкIэ си гуапэу сынывохъуэхъу!
 • Дэтхэнэри щыстудент илъэсхэр Iуэху зэмылIэужьыгъуэхэмкIэ гъэнщIа зэман хьэлэмэтщ. А лъэхъэнэрщ дэтхэнэми IэщIагъэмкIэ и зэфIэкIхэр щызэтеувэр, ехъулIэныгъэхэр къыщежьэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КъБР-м и прокуратурэм нэгъабэ иригъэкIуэкIа лэжьыгъэм хоплъэж

2019-01-24

 • IэнатIэ зэмылIэужьыгъуэхэм я лIы кIуэ хэр кърихьэлIэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и прокуратурэм и коллегием иригъэкIуэкIа зэIущIэм щIэсащ Урысей Федерацэм и Генеральнэ прокурорым и къуэдзэ Сыдорук Иван, КъБР-м къегъэщIылIа федеральнэ инспектор нэхъыщхьэ Ткачёв Евгений сымэ. Зыхэплъа Iуэху нэхъыщхьэм теухуа докладыр ищIащ КъБР-м и прокурор Жариков Олег.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ Казбек лэжьыгъэ IуэхукIэ Москва щыхуэзащ Урысей гвардием и унафэщIым и япэ къуэдзэ генерал-полковник Меликов Сергей

2019-01-24

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек дыгъуасэ лэжьыгъэ IуэхукIэ Москва щыхуэзащ Урысей гвардием и унафэщIым и япэ къуэдзэ генерал-полковник Меликов Сергей.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм