ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'КъБР-м и Правительствэм'

КIуэкIуэ Казбек хуэзащ  Карелин Александррэ  Мамиашвили  Михаилрэ

2021-02-18

 • КIуэкIуэ Казбек КъБР-м и Правительствэм и Унэм мазаем и 16-м щаIущIащ УФ-м ФедерацэмкIэ и Советым хэт, Урысейм и ЛIыхъужь Карелин Александррэ Урысейм Спорт бэнэкIэмкIэ и федерацэм и президент Мамиашвили Михаилрэ. ЗэIущIэм хэтащ УФ-м и Къэрал Думэм и депутат Геккиев Зауррэ КъБР-м и Парламентым и УнафэщIым и къуэдзэ Къардэн Муратрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КъБР-м и Iэтащхьэм шыгъэжапIэм и Iуэху зыIутым щыгъуазэ зещI

2021-02-16

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек тхьэмахуэ махуэ кIуам Налшык къалэм и ипподромым щыIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ Казбек лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIащ Шэджэм щIыналъэм

2021-02-16

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек щэбэт кIуам лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIащ Шэджэм щIыналъэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Налшык къалэм и мэжджытышхуэм и кIуэцIыр нэхъ нэху, нэхъ хуабэ мэхъу

2021-02-13

 • КIуэкIуэ Казбек мазаем и 10-м щыIащ Налшык къалэм и мэжджыт нэхъыщхьэм, мы зэманым зэгъэпэщыжыныгъэ лэжьыгъэхэр щекIуэкIым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ Казбек къыхигъэщащ коронавирус зэфыкIхэм я бжыгъэр Къэбэрдей-Балъкъэрым нэхъ мащIэ зэрыщыхъур

2021-02-11

 • КIуэкIуэ Казбек мазаем и 9-м иригъэкIуэкIащ Коронавирус уз зэрыцIалэм Къэбэрдей-Балъкъэрым зыщемыгъэубгъуным хуэунэтIа лэжьыгъэхэр къызэрызэрагъэпэщым, а узыфэм зэрыпэщIэтым теухуа Iуэхухэр зэкIэлъы- зыгъакIуэ оперативнэ штабым и зэIущIэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ Казбек яIущIащ  Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIэныгъэлI ныбжьыщIэхэм

2021-02-09

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек КъБР-м и Правительствэм и Унэм дыгъуасэ щаIущIащ республикэм и щIэныгъэлI ныбжьыщIэхэм. Ар ирагъэхьэлIат Урысей щIэныгъэм и махуэм, илъэс къэс мазаем и 8-м ягъэлъапIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КъБР-м  и  Iэтащхьэр  хэтащ  Къэрал советым  COVID-19  узыфэм земыгъэубгъуным  хуэгъэза  Iуэхухэр зэкIэлъызыгъакIуэ  и  лэжьакIуэ  гупым иригъэкIуэкIа  селекторнэ  зэIущIэм

2021-02-06

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ Къэрал советым COVID-19 узыфэм земыгъэубгъуным хуэгъэза Iуэхухэр зэкIэлъызыгъакIуэ и лэжьакIуэ гупым хэтхэм я селекторнэ зэIущIэу Москва къалэм и Iэтащхьэ Собянин Сергей иригъэкIуэкIам.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ Казбек КъБР-м и студентхэм яIуощIэ

2021-02-02

 • «Пандемием и зэманым щытыкIэ гугъу къихутахэм гущIэгъу, гулъытэ хуащIу защIэзыгъэкъуахэм, волонтёру щытахэм, зи ныбжь хэкIуэтахэм ядэIэпыкъуахэм, госпиталхэм щылэжьахэм фIыщIэ фхуэс-щIыну сыхуейщ. Мыпхуэдэ ди зэпсэлъэныгъэхэм IуэхугъуэфIхэр зэфIэгъэкIыным, мурадыщIэхэм дыхураджэ, къалэныщIэхэр къагъэув. ЯпэкIэ дызыгъэкIуатэ къарущ ди ныбжьыщIэхэр. Сыт щыгъуи сригушхуэу щытащ, иджыри сропагэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIалэгъуалэм», — апхуэдэу къыщIидзащ КIуэкIуэ Казбек республикэм и щIалэгъуалэм — щIэныгъэ нэхъыщхьэ, курыт IэщIагъэ щрагъэгъуэт еджапIэхэм щIэсхэм — хабзэ хъуауэ илъэс къэс ядригъэкIуэкI и зэIущIэр. Республикэм и Iэтащхьэм епсэлъащ КъБР-м и вузхэмрэ колледжхэмрэ щIэсхэм ящыщу студент 78-рэ, апхуэдэуи Москва и еджапIэ нэхъыщхьэхэм щыщ студентрэ аспиранту 12. Ахэр зэIущIэм кърагъэблэгъащ КъБР-м и IуэхущIапIэу къалащхьэм щылажьэм и жэрдэмкIэ. Онлайн-зэIущIэм апхуэдэуи хэтащ Бэрбэч Хь. М. и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и ректор Алътуд Юрий, КIуэкIуэ В. М. и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым и ректор Апажэ Аслъэн, Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и институтым и ректор Рахаев Анатолий.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ Казбек хэтащ КИФЩI-м щыпсэухэм вакцинэр яхэлъхьэным теухуа зэIущIэм

2021-01-28

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ КИФЩI-м коронавирус узыфэ зэрыцIалэм зыщемыгъэубгъуным пыщIа Iуэхухэм, абыхэм а узым щызыхъумэ мастэр цIыхухэм яхэлъхьэнри хэту, хуэунэтIауэ Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щыIэ Чайкэ Юрий иригъэкIуэкIа зэIущIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Волонтёр жыджэрхэр «Урысей зэкъуэтым» егъэлъапIэ

2021-01-28

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ «Урысей зэкъуэтым» къызэригъэпэща ЕтIуанэ социальнэ онлайн-зэхуэсым. Абы и лэжьыгъэм кърашэлIат партым и волонтёр центр псоми я лIыкIуэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ Казбек IущIащ Кавказ Ищхъэрэ гъущI гъуэгум и унафэщI Задорин Сергей

2021-01-23

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек лэжьыгъэ IуэхукIэ IущIащ Кавказ Ищхъэрэ гъущI гъуэгум и унафэщI Задорин Сергей.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КъБР-м и Iэтащхьэр «КАМАЗ-мастер» командэм хэтхэм ехъуэхъуащ ахэр «Дакар» къызэдэжэм  зэрыщытекIуамкIэ

2021-01-19

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек «Instagram»-м щиIэ напэкIуэцIым щехъуэхъуащ «КАМАЗ-мастер» гупым хэтхэм, абыхэм я унафэщI Чагин Владимир сымэ, Сауд Хьэрыпым щекIуэкIа «Дакар» къызэдэжэм къыщахьа текIуэныгъэм папщIэ. «А ехъулIэныгъэм Къэбэрдей-Балъкъэрми хэлъхьэныгъэ мыин зэрыхуищIар зыхэпщIэну икъукIэ гуапэщ!» — къыхигъэщащ абы.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къэбэрдей-Балъкъэрыр гъуэгухэр зыхуей хуэгъэзэнымкIэ къэралым бжьыпэр щызыIыгъхэм хабжэ

2021-01-16

 • Москва лэжьыгъэ IуэхукIэ щызэхуэзащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ УФ-м транспортымкIэ и министрым и къуэдзэ – къэрал гъуэгу агентствэм и унафэщI Костюк Андрейрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КъБР-м и Iэтащхьэм иригъэкIуэкIащ Коронавирус узыфэм земыгъэубгъуным хуэунэтIа лэжьыгъэхэр зи нэIэ щIэт оперативнэ штабым и зэIущIэ

2020-12-31

 • Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек видеоконференц зэпыщIэныгъэ мардэм тету дыгъэгъазэм и 29-м иригъэкIуэкIащ Коронавирус узыфэ зэрыцIалэм Къэбэрдей-Балъкъэрым зыщемыгъэубгъуным хуэунэтIа лэжьыгъэхэр къызэрызэрагъэпэщымрэ а узыфэм зэрыпэщIэтымрэ теухуа Iуэхухэр зэкIэлъызыгъакIуэ оперативнэ штабым и зэIущIэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Iуащхьэмахуэ и щыгухэм  ящыщ зым  гъуэгущIэ  къыщызэIуах

2020-12-29

 • IэшанэкIэ укъыщежэх хъун гъуэгущIэ иджыблагъэ Iуащхьэмахуэ и щыгухэм ящыщ зым къыщызэIуахащ. Хым елъытауэ метри 3455-кIэ нэхъ лъагэ Гарабаши бгыщхьэм къыщежьэу зызыукъуэдий а гъуэгум и кIыхьагъыр метр 1500-м ноблагъэ. Бгым ит мыпхуэдэ гъуэгу лIэужьыгъуэхэр къэгъэшыпIэ-гъэзапIэу яIэмрэ шынагъэу пылъымкIэ зэщхьэщокI. Иджыри къыздэсым Iуащхьэмахуэ куэщIым иращIыхьа мыпхуэдэ къежэхыпIэхэм «дамыгъэ щIыхур» тедзарэ ахэр къызэрыгуэкIыу къалъытэу щытамэ, иджы къызэIуахар нэхъ гугъуу, гъэзапIэу иIэхэри, къелъапIэу зыпхыкIхэри нэхъыбэщ, «дамыгъэ плъыжькIи» къыхагъэщхьэхукI.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм