ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'КъБР-м и Правительствэм'

2019-06-15

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм
 • и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ К. В.
 • Медицинэм и лэжьакIуэм и махуэм теухуа и хъуэхъу
 • Ныбжьэгъу лъапIэхэ!
 • Медицинэм и лэжьакIуэм и махуэмкIэ си гуапэу сынывохъуэхъу.
 • Фэ фи IэщIагъэр гущIэгъумрэ гуапагъэмрэ нэхъ яхуэгъэзахэм ящыщщ. Абы жэуаплыныгъэшхуэ пылъщ икIи дэтхэнэми щIэныгъэ куу, егугъуныгъэ хэлъыну, къарууэ иIэр Iуэхум ирихьэлIэну, нэхъыщхьэ дыдэращи — гущIэгъурэ щабагъэрэ бгъэдэлъыну къыхуегъэув. Мыхьэнэшхуэ зиIэ а къалэныр щIыхь пылъу ягъэзащIэ республикэм и медицинэм и лэжьакIуэхэм я нэхъыбапIэм. Хьэлэлу IэнатIэм фызэрыпэрытым, фи лэжьыгъэ мытыншым фи гур зэретам, гулъытэрэ гущIэгъурэ фызэриIэм папщIэ фIыщIэ фхузощI.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ К. В. хуэзащ 58-нэ армэм и унафэщI Рыжков С. Б.

2019-06-11

 • Дыгъуасэ КъБР-м и Правительствэм и Унэм КIуэкIуэ Казбек щыIущIащ 58-нэ армэм и унафэщI, генерал-майор Рыжков Сергей.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэмрэ «ХъумапIэ банк-АСТ» акционер зэгухьэныгъэ зэхуэщIам и унафэщIымрэ тепсэлъыхьащ къэрал управленэм и иджырей системэхэр зэтегъэувэным

2019-06-08

 • Петербург щекIуэкIа экономикэ зэхыхьэшхуэм хиубыдэу КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбекрэ «ХъумапIэ банк-АСТ» акционер зэгухьэныгъэ зэхуэщIам и генеральнэ директор, «ХъумапIэ банк» акционер зэгухьэныгъэ зэIухам и Президентым и чэнджэщэгъу Андреев Николайрэ зэпсэлъащ къэрал управленэм технологие лъагэхэр зи лъабжьэ и автоматикэ системэхэр щызэтегъэувэнымкIэ щыIэ Iэмалхэм теухуауэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

«БРИКС-м, ШОС-м хэткъэралхэм я студент гъатхэ» фестивалыр Ставрополь къалэм къыщыщызэIуахым КIуэкIуэ Казбек ирихьэлIащ

2019-06-07

 • Ставрополь къалэм къыщызэIуахащ «БРИКС-м, ШОС-м хэт къэралхэм я студент гъатхэ» ещанэ дунейпсо фестивалыр. Мы щIалэгъуалэ зэхыхьэшхуэр ирагъэкIуэкI Шанхай зэдэлэжьэныгъэмкIэ организацэм и тхьэмадэ къулыкъу къалэныр Урысей Федерацэм щигъэзащIэ гъэм икIи абы дунейм щыщ къэрал 23-м я лIыкIуэу цIыху 20500-м щIигъу къызэщIеубыдэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ К. В. НэщIикIыж хьид махуэшхуэм  и  щIыхькIэ цIыхухэм зэрехъуэхъур

2019-06-04

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и муслъымэнхэм сохъуэхъу НэщIикIыж хьид махуэ лъапIэмкIэ!
 • А махуэшхуэм къызэдехь мамырыгъэрэ зыузэщIыныгъэрэ, къэщIэрэщIэжыныгъэм къыдэкIуэ дэрэжэгъуэр, ухуеущий гуапагъэмрэ гумащIагъэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Сабийхэм къащхьэщыжынымкIэ дунейпсо махуэм КIуэкIуэ  Казбек щыIащ Приближнэ станицэм дэт интернат еджапIэм

2019-06-04

 • КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек Прохладнэ районым хыхьэ Приближнэ станицэм дэт интернат еджапIэ №2-м щы­Iащ икIи Сабийхэм къащхьэ­щы­жы­ным­кIэ дунейпсо махуэмкIэ цIыкIу­хэм ехъуэхъуащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Путин  Владимир  «Адэ-анэм  я  щIыхь»  орденыр  Къэбэрдей-Балъкъэрым  щыщ  унагъуэу  бын  куэд  зиIэм  иритащ.  Дауэдапщэм  хэтащ  КIуэкIуэ  Казбек

2019-06-01

 • Сабийхэр хъумэнымкIэ дунейпсо махуэм и пэ  къихуэу Урысейм и Президент Путин Владимир бын куэд зиIэ унагъуэхэм Кремлым щаритащ «Адэ-анэм я щIыхь» орденыр. А зэIущIэм хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

ПщIэ хэIэтыкIа фхудощI!

2019-05-31

 • Налшык къалэ дэт къэрал концерт гъэлъэгъуапIэм щагъэлъэпIащ ХьэрычэтыщIэхэм я урысейпсо махуэр. ЗэIущIэм хэтащ Къэбэрэдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек, КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и япэ къуэдзэ КIэрэф Мурат, министрхэр, Парламентым и депутатхэр, икIи, дауи, гуфIэгъуэр зейхэр — хьэрычэт Iуэху цIыкIумрэ курытымрэ пэрытхэр. ХьэрычэтыщIэхэм я махуэмкIэ ехъуэхъуащ КIуэкIуэ Казбек.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къэбэрдей-Балъкъэрыр сымаджэ хьэлъэхэм ядэIэпыкъунымкIэ федеральнэ проектыр щагъэунэхуну щIыналъэхэм ящыщщ

2019-05-28

 • Дыгъуасэ КъБР-м и Правительствэм и Унэм КIуэкIуэ Казбек щыхуэзащ урысейпсо цIыхубэ фронтым и штаб нэхъыщхьэм хэт, «Вера» псапащIэ фондым и къызэгъэпэщакIуэ Федермессер Аннэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Железноводск  къалэм Матовников А. А. щригъэкIуэкIащ мэкъумэш продукцэ къэлэжьынымрэ нэгъуэщI къэралхэм ещэнымрэ теухуа зэIущIэ. Абы хэтащ икIи къыщыпсэлъащ КIуэкIуэ К. В.

2019-05-25

 • УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Матовников А. А., УФ-м мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министр Патрушев Д. Н. сымэ дыгъуасэ Железноводск къалэм щрагъэкIуэкIащ ди щIыналъэм агропромышленнэ комлексым зыщегъэужьыным теухуа зэIущIэ. Абы хэтащ УФ-м Кавказ Ищхъэрэм и IуэхухэмкIэ министр Чеботараев С. В., КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ К. В., округым хиубыдэ субъектхэм я унафэщI-хэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек курыт школыр къэзыуххэм зэрызахуигъазэр

2019-05-23

 • Курыт еджапIэр къэзыух ныбжьыщIэ лъапIэхэ!
 • Нобэрей махуэр фи дежкIэ къызэрыгуэкIкъым. Нобэ фэ еджапIэм къыщыфхуоуэ Иужьрей уэзджынэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Мыпхуэдэ центр иджыри къэс Кавказ Ищхъэрэм щыIакъым

2019-05-23

 • Стратегие жэрдэмхэмкIэ агентствэм и дэIэпыкъуныгъэкIэ Бэрбэч Хь. М. и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым иджыблагъэ къыщызэIуахащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ центрым и япэ коврокинг-центр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек Кавказ зауэм хэкIуэда адыгэхэм я фэеплъ махуэм ирихьэлIэу цIыхухэм Зэрызахуигъазэр

2019-05-21

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
 • Накъыгъэм и 21-м илъэси 155-рэ ирокъу адыгэ лъэпкъым гузэвэгъуэ куэд къыхуэзыхьа Кавказ зауэр зэриухрэ.
 • А махуэм дэ а зауэ шынагъуэм ихьахэм ди щхьэр яхудогъэщхъ, хэкIуэдахэм дахуощыгъуэ икIи ди адэжь хэкур зрагъэбгынахэм я гузэвэгъуэр дигу къыдогъэкIыж.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Ухуэныгъэм пыщIа Iуэхухэм топсэлъыхь

2019-05-16

 • Социальнэ мыхьэнэ зиIэ ухуэ­ныгъэхэр нэгъэ­сы­жы­ным, фэтэр куэд хъу  унэхэр капитальнэу зэ­гъэ­пэщыжыным  ехьэлIа республикэ программэм  хуэгъэзауэ къащтауэ щыта уна­фэхэр гъэ­зэщIа зэры­хъум щы­хэп­лъа зэIущIэ иджыблагъэ иригъэ­кIуэкIащ ­КъБР-м и Iэ­тащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ  К. В.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек НэщI мазэ лъапIэр къызэрыунэхуамкIэ республикэм ис муслъымэнхэм йохъуэхъу

2019-05-07

 • «Муслъымэнхэм я дежкIэ нэхъ лъапIэ дыдэу щыт НэщI мазэм, псапэмрэ гущIэгъумрэ я мазэм, щIедзэ.
 • НэщIым дэ ди псэр псапэ щIэным хуеунэтI икIи гущIэгъу хэлъу дэтхэнэми бгъэдэтын зэрыхуейр зыхыдегъащIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм