ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'КъБР-м и Правительствэм'

ШынагъуэншагъэмкIэ федеральнэ къулыкъущIапIэм Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щыIэ и органхэм я унафэщIхэм я советым и зэIущIэр Налшык щекIуэкIащ. Абы хэтащ Матовников Александррэ КIуэкIуэ Казбекрэ

2018-10-20

 • Дыгъуасэ Налшык щекIуэкIащ ШынагъуэншагъэмкIэ федеральнэ къулыкъущIапIэм Кавказ Ищхъэрэм щыIэ и органхэм я унафэщIхэм я советым и зэIущIэ. Абы хэтащ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щыIэ Матовников Александррэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбекрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Москва лэжьыгъэ IуэхукIэ щызэхуэзащ УФ-м и Правительствэм и вице-премьер Голодец Ольгэрэ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбекрэ

2018-10-20

 • ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ республикэм щэнхабзэмрэ спортымрэ зыщегъэужьынымкIэ хэкIыпIэхэм, УФ-м и Президентым «2024 гъэм нэсыху Урысей Федерацэм зегъэужьыным пыщIа лъэпкъ мурадхэмрэ стратегие къалэнхэмрэ я Iуэхухэмрэ къыдигъэкIа указыщIэм ипкъ иткIэ ягъэхьэзыра «Щэнхабзэ» лъэпкъ проектым Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр зэрыхэтым.
 • Апхуэдэу къаIэтащ ди щIыналъэм и турист-рекреацэ комплексым зыщIэгъэкъуэным ехьэлIа Iуэхухэри.
 • КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэмрэ
 • Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Путин Владимир Iэ щIидзащ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 100 зэрырикъур гъэлъэпIэным и IуэхукIэ» Указым

2018-10-18

 • Жэпуэгъуэм и 16-м Урысейм и Президент Путин Владимир Iэ щIидзащ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр къызэрызэрагъэпэщрэилъэси 100 зэрырикъур гъэлъэпIэным и IуэхукIэ» Указым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Мыхьэнэшхуэ зиIэ IэнатIэ

2018-10-13

 • ПщIэ зыхуэсщI ныбжьэгъухэ!
 • Фи IэщIагъэм теухуа махуэшхуэмкIэ — Мэкъумэш хозяйствэмрэ мэкъумэшхэкIхэм елэжь промышленностым и лэжьакIуэхэмрэ я махуэмкIэ сынывохъуэхъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Террорым пэщIэтынымкIэ лъэпкъ комитетым и зи чэзу зэIущIэр Мэхъэчкъалэ щригъэкIуэкIащ. Абы хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек

2018-10-11

 • Террорым пэщIэтынымкIэ лъэпкъ комитетым и зи чэзу зэIущIэр а комитетым и тхьэмадэ, Урысейм и ФСБ-м и унафэщI Бортников Александр иджыблагъэ Мэхъэчкъалэ щригъэкIуэкIащ. Абы хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ Казбек лэжьыгъэ IуэхукIэ Москва щыхуэзащ УФ-м мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министр Патрушев Дмитрий. Республикэм и унафэщIыр «Бжьыхьэ дыщафэ-2018» гъэлъэгъуэныгъэм еплъащ

2018-10-11

 • «Бжьыхьэ дыщафэ» ХХ урысей агропромышленнэ выставкэр и лэжьыгъэм хиубыдэу дыгъуасэ Москва щызэхуэзащ Урысей Федерацэм мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министр Патрушев Дмитрийрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбекрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек Грознэ къалэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 200 зэрырикъум теухуа гуфIэгъуэм хэтащ

2018-10-09

 • Грознэ къалэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 200 зэрырикъум теухуа гуфIэгъуэм хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэр. Кавказ Ищхъэрэм ис лъэпкъхэм щэнхабзэмрэ спортымкIэ я фестивалым хэтхэм я пащхьэ къыщыщыпсалъэм КIуэкIуэ Казбек Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэм я цIэкIэ шэшэн лъэпкъым пIалъэ гуфIэгъуэмкIэ ехъуэхъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIУЭКIУЭ Казбек: Ди цIыхухэм я псэукIэр щедгъэфIэкIуэфынур мамыру, законым тетыныр псом япэ идгъэщу, дызэгурыIуэу зыужьыныгъэм дытелэжьэныр арауэ зэрыщытым шэч къытесхьэркъым

2018-10-09

 • КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек Правительствэм и Унэм жэпуэгъуэм и 6-м щригъэкIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым хабзэр къыщызэгъэпэщыным хуэунэтIауэ зэпымыууэ лажьэ и ЗэзыгъэуIу зэхуэсымрэ Экономикэ, жылагъуэ шынагъуэншагъэмкIэ и советымрэ я зэIущIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек: Гулъытэ нэхъыщхьэ зыхуэщIыпхъэр цIыхухэм я псэукIэр егъэфIэкIуэнырщ

2018-10-04

 • КIуэкIуэ Казбек ТАСС хъыбарегъащIэ
 • агентствэм и упщIэхэм жэуап яритащ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр илъэс къэс цIыху мин бжыгъэхэм, «Iуащхьэмахуэ» курортым къакIуэхэм, зыщагъэпсэху щIыпIэщ, къыщрахьэлIэ хадэхэкIхэмкIэ, пхъэщхьэмыщхьэхэмкIэ, щагъэхьэзыр ерыскъыхэмкIэ цIэрыIуэ хъуащ. Абы къыдэкIуэуи, щIыналъэм иIэщ экономикэм зэрызебгъэужьыну Iэмал куэд. Кавказ Ищхъэрэм и адрей щIыналъэхэми хуэдэу, ахэр нэсу къэгъэсэбэпыныр къэралым гулъытэшхуэ зыхуищIхэм ящыщщ. ЩIыналъэм и Iэтащхьэу щыта КIуэкIуэ Юрий 2018 гъэм фокIадэм и 26-м УФ-м ШынагъуэншагъэмкIэ и советым лэжьапIэ кIуащ, УФ-м и Президент Путин Владимир и УказкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ игъэзэщIэну и пщэ ирилъхьащ илъэс 45-рэ зи ныбжь, республикэм и мызакъуэу, УФ-м и Президентым и Администрацэми къулыкъу зэхуэмыдэхэм щыпэрытауэ лэжьыгъэ и пIалъэ зыщIэ КIуэкIуэ Казбек — республикэм и япэ Президенту щыта КIуэкIуэ Валерий и къуэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ Казбек:  ЦIыхухэм нэхъыбэрэ яIущIэн, абыхэм я гугъуехьхэм гулъытэ нэхъыбэ хуэщIын хуейщ

2018-10-04

 • КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэр дыгъуасэ яIущIащ республикэм и муниципальнэ зэгухьэныгъэхэм я унафэщIхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек Iэ тридзащ пенсэм щагъакIуэ ныбжьым нэблэгъахэм ират къэрал дэIэпыкъуныгъэм теухуа законым

2018-10-02

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек Iэ тридзащ «Пенсэ ныбжьым нэблэгъахэм къэрал дэIэпыкъуныгъэ зэрыратым и IуэхукIэ» законым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ Казбек и къулыкъум пэрохьэ

2018-09-29

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек дыгъуасэ КъБР-м и Правительствэм япэу утыку къыщихьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий Кобзон Иосиф дунейм зэрехыжам теухуа и щыгъуэ псалъэ

2018-09-01

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий Кобзон Иосиф зэрылIам къыхэкIыу абы и Iыхьлыхэмрэ и благъэхэмрэ яхуэгузэващ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Президент Путин Владимир пенсэм теухуа законодательствэм халъхьэ зэхъуэкIыныгъэхэм я IуэхукIэ Урысейм щыпсэухэм Зэрызахуигъэзам теухуауэ КIуэкIуэ Юрий жиIар

2018-08-30

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. жиIащ Президент Путин В. В. пенсэм теухуа законодательствэм халъхьэ зэхъуэкIыныгъэхэм я IуэхукIэ Урысейм щыпсэухэм Зэрызахуигъэзар къызэрыщыхъуар. «ЦIыхубэм Зэрызахуигъэзам ди къэралым и Iэтащхьэм зэпкърыхауэ къыщытеувыIащ а щытыкIэм дыхуэзыша щхьэусыгъуэхэм, а Iуэхум унафэ тещIыхьыныр икъукIэ гугъуу зэрыщытыр, ауэ къэкIуэну зэманым пенсэ IэнатIэм тэмэму зиужьыным лъабжьэ быдэ иIэн щхьэкIэ, ар Iэмал имыIэу иджыпсту зэфIэгъэкIын зэрыхуейр. ИкъукIэ тэмэму къыхигъэщащ нобэ дытегушхуэу ар зэфIэдмыхмэ, жылагъуэм и зыужьыныгъэр, къэралым и шынагъуэншагъэр абы къигъэтIэсхъэнкIэ зэрыхъунури.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

2018-08-28

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий егъэджакIуэхэм
 • я  шыщхьэуIу зэхуэсым хэтхэм
 • ЗЭРЫЗАХУИГЪЭЗАР
 • ПщIэ зыхуэтщI ди ныбжьэгъухэ!
 • Си гум къыбгъэдэкI сэлам фызох Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и егъэджэныгъэ IэнатIэм и лэжьакIуэхэм я шыщхьэуIу зэхуэсым кърихьэлIахэм. Хабзэ хъуауэ, ар йокIуэкI гъэ еджэгъуэщIэм и пэ къихуэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм