ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'КъБР-м и Правительствэм'

ДызэщIэзыгъэуIуэ  зэхыхьэшхуэ

2022-09-20

 • «Юбилейр — бгыхэм» автомобиль зекIуэм хэтхэм Шэрэдж районым щаIущIащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек. Абы хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыналъэ псоми къикIа экипаж 50-м щIигъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ Казбек республикэм исхэм захуигъэзащ Терроризмэм ебэнынымкIэ зэкъуэтыныгъэм и махуэм теухуауэ

2022-09-06

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Терроризмэм ебэнынымкIэ зэкъуэтыныгъэм и махуэм теухуауэ республикэм исхэм захуигъэзащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Гундэлэндэсхэм  ядегъэлъапIэ

2022-09-03

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ Гундэлэн къуажэм дэт, Доттуев Ахъмэт и цIэр зезыхьэ курыт еджапIэ №1-м гъэ еджэгъуэщIэм ирихьэлIэу къыщызэрагъэпэща гуфIэгъуэ зэIущIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къэралыгъуэр илъэсищэ  щрикъум ирихьэлIэу

2022-09-03

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Къэралыгъуэм и махуэм, илъэси 100 ар зэрырикъум и щIыхькIэ, КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек дамыгъэ лъапIэхэмкIэ игъэпэжащ щIыналъэм и зыужьыныгъэм илъэс куэд хъуауэ хэлIыфIыхь цIыху 50-м нэблагъэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Уи хабзэхэр пхъумэжу  укъэгъуэгурыкIуэныр куэд и уасэщ

2022-09-03

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек республикэм и Къэралыгъуэм и махуэм ипэ къихуэу яхуэзащ хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэм я унафэщIхэм. Къэбэрдей-Балъкъэрыр и илъэсищэм зэрырихьэлIам, тхыдэм къыхэщыж Iуэхугъуэ пыухыкIахэм, нобэ хэгъэгум иIэ социально-экономикэ щытыкIэм, нэгъуэщIхэми ятеухуа упщIэхэмкIэ УнафэщIым зыхуагъэзащ «Адыгэ псалъэ», «Заман», «Кабардино-Балкарская правда» газетхэм я редактор нэхъыщхьэхэу Жыласэ Заурбэч, Конаков Хьэсэн, Бжьахъуэ Ранетэ, «1 КъБР» щIыпIэ телеканалым и унафэщI Конаревэ Наталье, «Къэбэрдей-Балъкъэр» ВГТРК-м и унафэщIым и къуэдзэ Суйдым Беслъэн сымэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Лэжьыгъэхэр зэрекIуэкIыр къапщытэ

2022-08-30

 • КIуэкIуэ Казбек мы махуэхэм лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIащ Бахъсэн къалэм, Бахъсэн, Прохладнэ районхэм. А щIыналъэхэм я администрацэхэм я Iэтащхьэхэр и гъусэу абы къипщытащ егъэджэныгъэ IэнатIэм, гъуэгу ухуэныгъэм, псыкIэ цIыхухэр къызэгъэпэщыным епха лэжьыгъэхэр зэрекIуэкIыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Зи Iуэху дэкI щIыналъэхэм хабжэ

2022-08-20

 • ЩIыналъэ зыужьыныгъэмкIэ правительствэ комиссэм хэтхэм я зэIущIэ мэрем кIуам иригъэкIуэкIащ УФ-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Хуснуллин Марат. Абы щытепсэлъыхьащ лъэпкъ, федеральнэ проектхэр гъэзэщIа зэрыхъумрэ абы и лъэныкъуэкIэ хэгъэгухэм зыIэрагъэхьа ехъулIэныгъэхэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Мыхьэнэшхуэ зиIэ лэжьыгъэ

2022-08-16

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек республикэм и ухуакIуэхэм я махуэм теухуауэ хъуэхъу псалъэкIэ захуигъэзащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

ЩIэныгъэ лъагэм хуача япэ лъэбакъуэхэр

2022-08-11

 • КIуэкIуэ Казбек дыгъуасэ КъБР-м и Правительствэм и Унэм щахуэзащ республикэм и Iэтащхьэм щIэныгъэмрэ инновацэхэмрэ хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщI щIэныгъэлI ныбжьыщIэхэм папщIэ игъэувауэ щыта саугъэтыр 2021, 2022 гъэхэм зыхуагъэфэщахэм. ЗэIущIэ гуапэм хэтащ  КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий,          КъБР-м егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министр Езауэ Анзор.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Махуэшхуэм дыхуокIуэ

2022-08-09

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек къипщытащ щIыналъэр илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу Налшык щызэфIах лэжьыгъэхэр зэрекIуэкIыр. Ахэр псори зэфIэкIауэ щытын хуейщ фокIадэм и 10-м ипэ къихуэу. А махуэращ республикэм щекIуэкIыну гуфIэгъуэхэм я нэхъыщхьэхэр щыщыIэнур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къэрал мылъкур зыхухахахэм трагъэкIуадэ

2022-08-06

 • КIуэкIуэ Казбек лэжьыгъэ IуэхукIэ IущIащ Федеральнэ казначействэм и управленэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэм и унафэщI IутIыж Шумахуэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Мурадхэри, плъапIэхэри, хъуэпсапIэхэри

2022-08-06

 • КъБР-р мы гъэм илъэси 100 зэрырикъур КIуэкIуэ Казбек цIыхубэм ягу къигъэкIыжащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къалащхьэм ныбжьыщIэхэр щохьэщIэ

2022-08-02

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек иджыблагъэ хэтащ «ЩIэныгъэ» Урысей зэгухьэныгъэм къызэригъэпэща егъэджэныгъэ-узэщIыныгъэ Iуэхугъуэм. «Зауэ щIыхьым и къалэ» фIэщыгъэр зезыхьэ проектым хэту, Налшык щыхьэщIащ «ЗэхъуэкIыныгъэ инхэр» урысейпсо зэпеуэм, къэралпсо олимпиадэхэм щытекIуа ныбжьыщIэхэр. Ахэр къикIащ Урысей Федерацэм и щIыналъэ зэмылIэужьыгъуэхэм, Донецк, Луганск цIыхубэ республикэхэм. ЦIыху 25-рэ хъу школакIуэ гупыр КIуэкIуэ Казбек щыгъуазэ хуищIащ республикэм и къалащхьэм и щIыпIэ телъыджэхэм, щIалэгъуалэм я мурад дахэхэр зрагъэхъулIэнымкIэ ди деж щыщыIэ Iэмал гъуэзэджэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

 ХэкIуэдахэм я фэеплъ  зэпеуэ Налшык щокIуэкI

2022-07-30

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэ Налшык дыгъуасэ щекIуэкIащ Урысейм и МВД-м Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щиIэ къулыкъущIапIэ нэхъыщхьэм и нэIэм щIэту къызэрагъэпэща фэеплъ зэпеуэр. Iэпщэрыбанэ зэуэмкIэ мы гъэм ещанэу екIуэкI зэхьэзэхуэр траухуат хабзэхъумэ IэнатIэм и лэжьакIуэхэу Луганск, Донецк цIыхубэ республикэхэм, Украинэм щекIуэкI дзэ Iуэху хэхам щыхэкIуэдахэм я фэеплъым. Урысейм и МВД-м и саугъэт нэхъыщхьэм щIэбэныну Налшык къыщызэхуэсащ Кавказ Ищхъэрэм щыщ спортсмени 100-м щIигъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

ЯгъэлъапIэ академик Щоджэн Юрэ

2022-07-28

 • ЩIэныгъэхэмкIэ Урысей академием (ЩIУА) и академик Щоджэн Юрэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек лэжьыгъэ IуэхукIэ хуэзащ. ЗэIущIэм хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш академием и ректор Апажэ Аслъэн.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм