ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'КъБР-м и Правительствэм'

КIуэкIуэ Казбек хэтащ хэкIуэда хабзэхъумэхэм ятеухуауэ ирагъэкIуэкIа Iуэхухэм

2019-10-15

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ хабзэхъумэ органхэм я лэжьакIуэхэу къулыкъур щрахьэкIым хэкIуэдахэм я фэеплъ махуэм теухуауэ ирагъэкIуэкIа Iуэхухэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир дыгъуасэ яIущIащ къэралым и щIыналъэхэм я Iэтащхьэхэу иджыблагъэ хахахэм

2019-10-10

 • Президентым иригъэблэгъат Урысей Федерацэм и субъект 19-м я унафэщIхэр — фокIадэм и 8-м къэралым щекIуэкIа хэхыныгъэхэм кърикIуахэм япкъ иткIэ а къулыкъухэр зыхуагъэфэщахэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

НэхъыщIэ дыдэхэм папщIэ

2019-10-05

 • Аушыджэр къуажэм хьэзыр щащIащ зи ныбжьыр илъэсищым щIимыгъуа сабийуэ 40 зыщIэхуэн IуэхущIапIэщIэр. Абы хэтщ цIыкIухэр физкультурэм щыхуагъасэ пэш щхьэхуэ, зыщатIэщI, зыщахуапэ пэIущIэ пэш, методикэ кабинет.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ Казбек: Республикэм  щыпсэухэм фIыкIэ  сахуэлэжьэну  фыкъызогъэгугъэ

2019-10-04

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къулыкъум КIуэкIуэ Казбек зэрытеувэм иращIэкIа зэIущIэшхуэ дыгъуасэ щекIуэкIащ КъБР-м и Правительствэм и Унэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Кавказым ис лъэпкъхэм щэнхабзэмрэ спортымкIэ  я  епщIанэ фестивалыр къыщызэIуахым КIуэкIуэ Казбек  хэтащ

2019-09-24

 • Грознэ къалэм щекIуэкIащ Кавка- зым ис лъэпкъхэм щэнхабзэмрэ спортымкIэ я епщIанэ фестивалыр къызэрызэIуахым теухуа гуфIэгъуэ зэхыхьэ. Абы ирагъэблэгъа хьэщIэ лъапIэхэм ящыщщ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек, федеральнэ министерствэхэмрэ ведомствэхэмрэ я унафэщIхэр, округым хиубыдэ щIыналъэхэм я Iэтащхьэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм  и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ К. В. Адыгэхэм я махуэм теухуа и хъуэхъу

2019-09-20

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
 • Адыгэхэм я махуэмкIэ си гуапэу сыны­вохъуэхъу!
 • Мы махуэшхуэр адыгэ лъэпкъым къикIуа тхыдэ гъуэгуанэм и дамыгъэщ икIи абы къыхощ мамырыгъэм, гуапагъэм, лэжьыгъэм ар сытым дежи зэры­хуэ­унэтIар. Мы махуэм зэкъуегъэувэ адыгэ лъэпкъым, абы и къэкIуэнум псэкIэ тегу­зэвыхь цIыху псори. Адыгэхэр дэнэ щIыпIэ щымыпсэуми, езыхэм я хэкуу адэжьхэм я щIыналъэр къалъытэ. Абы къыхэкIыу адыгэ лъэпкъыр, абы и бзэр, щэнхабзэр, дуней тетыкIэр хъумэныр жэ­уаплы­ныгъэшхуэ зыпылъ къалэнщ. Ди къэралым лъэпкъ куэду зэхэт и цIыхубэм ­ящIыгъуу адыгэхэр хущIокъу Урысейр лъэщу зэрыщытынум икIи Хэкум ис лъэпкъ псори къызэтенэнымкIэ ар шэсыпIэу зэрыувыр къагуроIуэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

«Таврида» зэхыхьэм и зэпеуэм щытекIуащ

2019-09-20

 • ФокIадэм и 16-м Кърымым къыщапщытэжащ «Таврида» творческэ зэхыхьэм хиубыдэу ирагъэкIуэкIа зэпеуэм кърикIуахэр. Абы щытекIуа цIыхуихым яхэхуащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм икIа Куэцэ Вадим. ЩIалэм конкурсым къыщыхилъхьащ иджырей къэфэкIэхэмкIэ школым и проект икIи ар къызэгъэпэщыным тригъэкIуэдэн папщIэ сом мин 200 къихьэхуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Школхэмрэ медицинэм и IэнатIэм  хиубыдэ IуэхущIапIэхэмрэ автомашинэщIэхэр къаIэрохьэ

2019-09-17

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым узыншагъэр хъумэнымкIэ и IуэхущIапIэхэмрэ еджапIэхэмрэ мы гъэм автомашинэщIэу 58-рэ къаIэрыхьэнущ. Абыхэм ящыщу 17-р медицинэ дэIэпыкъуныгъэ псынщIэм и транспор-тырщ, 45-р школхэм папщIэ иджырей автобусхэрщ. Зыхуэфащэ унафэм фокIадэм и 3-м Iэ щIидзащ Урысей Федерацэм и Правительствэм и УнафэщI Медведев Дмитрий.
 • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ  Казбек  Налшык къалэм  къедза къуажэхэр къеплъыхь

2019-09-10

 • Кэнжэ къуажэм КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэм къыщипщытащ курыт еджапIэ №20-м спорт джэгукIэ зэмылIэужьыгъуэхэр щрагъэ­кIуэкI, сабийхэм я узыншагъэр щрагъэ­фIакIуэ комплекс зыхэт IуэхущIапIэр зэ­рыщащIыр. Ар дызыхуэкIуэ мазэм хьэзыр хъун хуейщ. ЩIыналъэм и унафэщIыр апхуэдэу еплъащ а еджапIэм и спорт залыр капитальнэу зэ­ры­зэрагъэпэ­щы­жым. Лэжьыгъэхэр зэфIагъэкI федеральнэ IэнатIэм и ахъшэкIэ. Унэ кIуэцIыр зыхуей хуэзэу зэрахьащ, ар зэрагъэплъ системэр, инженер коммуникацэхэр зэра­хъуэ­кIащ, уэздыгъэхэр щIэуэ фIадзащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къэрал   дамыгъэхэр  иратыж

2019-09-07

 • КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек дыгъуасэ Правительствэм и Унэм щаритыжащ къэрал дамыгъэхэр зыхуагъэфэщахэм. ГуфIэгъуэ зэхыхьэм и пэщIэдзэм абы жиIащ лъэпкъ хъугъуэфIыгъуэхэр зыхъумэ, зыгъэбагъуэ цIыху щэджащэхэм и гуапэу фIыщIэ зэрахуищIыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къэрал гулъытэм и щыхьэту

2019-09-03

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIащ Урысей Федерацэм и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Голодец Ольгэ. Абы и гъусащ УФ-м щэнхабзэмкIэ и министр Мединский Владимир, Кавказ Ищхъэрэм и IуэхухэмкIэ министр Чеботарёв Сергей, спортымкIэ министрым и къуэдзэ Ерастовэ Наталье сымэ, департамент зэмылIэужьыгъуэхэм я унафэщIхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Матовников Александррэ КIуэкIуэ Казбекрэ хэтащ «Безенги» альплагерыр къызэрызэIуахрэ илъэс 60 зэрырикъум теухуа гуфIэгъуэм

2019-09-03

 • Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Матовников Александр лэжьыгъэ IуэхукIэ иджыблагъэ республикэм къыщыкIуам КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек щIыгъуу щыгъуазэ зищIащ Безенги къуажэм цIыху 200 зыщIэхуэ ЩэнхабзэмкIэ и унэр «Щэнхабзэ» лъэпкъ проектым ипкъ иткIэ капитальнэу зэрызэрагъэпэщыжым. ИужькIэ ахэр хэтащ «Безенги» альплагерыр къызэрызэIуахрэ илъэс 60 зэрырикъуам теухуа гуфIэгъуэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Зи школ кIуэгъуэ мыхъуахэм папщIэ Налшык дащIыхьа IуэхущIапIэщIэм дыгъуасэ сабий 60 екIуэлIащ

2019-09-03

 • IуэхущIапIэщIэр къызэрызэгъэпэщам еплъащ КъБР-м и
 • Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ  Казбек
 • Зи ныбжьыр мазитIым щегъэжьауэ илъэсищым нэс сабийхэр дыгъуасэ екIуэлIащ ЦIагъуэ Нурий и цIэр зезыхьэ курыт еджапIэ №31-м хиубыдэ сабий садым. IуэхущIапIэщIэм и зэфIэкIымрэ ухуакIуэхэм ирагъэкIуэкIа лэжьыгъэм и фIагъымрэ щыгъуазэ зищIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал наградэхэр тыным и IуэхукIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ

2019-08-31

 • Къахьа ехъулIэныгъэхэм папщIэ икIи илъэс куэд хъуауэ хьэлэлу зэрылажьэм къыхэкIыу
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЩIыхь тхылъыр етын
 • Муравьев Игорь Вячеслав и къуэм — «Дубинин Ю. В. и цIэр зезыхьэ, инджылызыбзэр нэхъ куууэ щрагъэдж курыт школ №3» Налшык къалэ округым курыт щIэныгъэ щрагъэгъуэт и муниципальнэ кIэзонэ IуэхущIапIэм и унафэщIым, Налшык къалэ округым и Iэтащхьэм — Налшык къалэ округым щIыпIэ унафэр зегъэкIуэнымкIэ советым и тхьэмадэм;
 • цIэ лъапIэхэр яфIэщын:

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КъБр-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек Республикэм и махуэм теухуа и хъуэхъу

2019-08-31

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэу пщIэ зыхуэсщIхэ! 
 • Республикэм и махуэмкIэ си гуапэу сынывохъуэхъу!
 • А гуфIэгъуэ махуэр и дамыгъэщ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэралыгъуэр зэтегъэувэным икIи зегъэужьыным хуэгъэза тхыдэ гъуэгуанэм, лъэпкъ куэду зэхэт ди цIыхубэм зэщIыгъуу къагъэщIам, блэкIа щIэблэхэм я хабзэхэр, абыхэм я щIыхьыр иджыпсту псэухэм зэрахъумэм, ахэр зэкъуэту икIи я плъапIэр зыуэ гъащIэ тэмэмым зэрыхуэкIуэм. Апхуэдэу абы къыхощ республикэм исхэр мамыру, зэгурыIуэу, зэкъуэту зэрызэдэпсэур икIи щалъхуа щIыналъэм и фIыгъуэм зэрытелажьэр, Урысей Федерацэм и Конституцэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэмрэ щыщIэгъэбыда хабзэхэр, цIыхум и хуитыныгъэмрэ щхьэхуитыныгъэмрэ псом нэхърэ зэрынэхъыщхьэр. Абы зэкъуегъэувэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и нобэмрэ пщэдеймкIэ, ди дежкIэ лъапIэу щыт сыт хуэдэ адрей IуэхухэмкIэ жэуап зэрахьыр зыхэзыщIэ псори.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм