ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'КъБР-м и Правительствэм'

Республикэм и IуэхущIапIэхэр «ЩхъуантIагъэм и тхьэмахуэ» дунейпсо зэхыхьэшхуэм хэтщ

2020-01-21

 • Иджыпсту Берлин щекIуэкI «ЩхъуантIагъэм и тхьэмахуэ-2020» дунейпсо гъэлъэгъуэныгъэм хэтщ Къэбэрдей-Балъ-къэр Республикэм и агропромышленнэ комплексым хиубыдэ предприятэ 11-рэ щIэныгъэ-къэхутакIуэ институту тIурэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Налшык  и  псэупIэ  унэхэр  фIыуэ зэрызэрахьэр  къэралым   къыщалъытэ

2020-01-18

 • Лэжьыгъэ IуэхукIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIахэу ПсэупIэ-коммунальнэ хозяйствэм реформэхэр щегъэкIуэкIыным зыщIэгъэкъуэнымкIэ фондым и кIэлъыплъакIуэ советым и тхьэмадэ Степашин Сергей, псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэм реформэхэр щегъэкIуэкIынымкIэ фондым и генеральнэ директор Цицин Констатин, КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек сымэ «ПсэупIэ-коммунальнэ хозяйствэм фIагъымкIэ и дамыгъэмрэ» блыным кIэралъхьэ «Зыдэплъеипхъэ унэ» пхъэбгъумрэ иратащ Налшык къалэм Тэрчокъуэм и цIэр зезыхьэ и уэрамым фэтэр куэд хъууэ тет псэупIэ унэ №58-м хэт фэтэрхэр зи мылъкухэм я зэгухьэныгъэм и унафэщI Гъуэгунокъуэ Iэсият. Унэм щIэсхэм тыгъэ хуащIащ щIэх-щIэхыурэ къагъэщIэрэщIэж фондым халъхьэну тхылъхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек КъБР-м и прокуратурэм и лэжьакIуэхэм, IэнатIэм и ветеранхэм я махуэшхуэмкIэ йохъуэхъу

2020-01-14

 • Республикэ прокуратурэм и коллегием и зэIущIэм КъБР-м и Iэтащхьэр IэнатIэм и лэжьакIуэхэмрэ ветеранхэмрэ я махуэшхуэмкIэ ехъуэхъуащ. Абы къыхигъэщхьэхукIащ нобэ прокуратурэм щылажьэхэм нэхъыжьхэм къыхуагъэна хабзэфIхэм зэрахуэпэжыр икIи я къалэныр IэкIуэлъакIуэу икIи егугъуу зэрырахьэкIыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Къэрал Советым и зэIущIэм хэтащ

2019-12-28

 • Урысейм и Президент Путин Владимир дыгъэгъазэм и 26-м Кремлым щригъэкIуэкIащ Къэрал Советым и зэIущIэ. Абы щытепсэлъыхьащ къэралым и аграрнэ политикэм, мэкъумэш IэнатIэм къыщалэжь хъерым хэгъэхъуэным, къуажэхэм зегъэужьыным. ЗэIущIэм хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

ЩIэныгъэлI цIэрыIуэхэр КъБР-м щохьэщIэ

2019-12-28

 • КIуэкIуэ Казбек Правительствэм и Унэм щахуэзащ федеральнэ медицинэ центрхэм я IэщIагъэлI пашэхэм: дуней псом щыцIэрыIуэ нейрохирург, Урысейм ЩIэныгъэхэмкIэ и академием и академик, профессор, Склифосовский Н. В. и цIэр зезыхьэ щIэныгъэ-къэхутакIуэ институтым нейрохирургиемкIэ и къудамэм и щIэныгъэлI лэжьакIуэ нэхъыщхьэ Крылов Владимир, Склифосовский Н. В. и цIэр зезыхьэ щIэныгъэ къэхутакIуэ институтым нейрохирургие дэIэпыкъуэгъу псынщIэмкIэ и къудамэм и унафэщI Лукьянчиков Виктор, Евдокимов А. И. и цIэр зэрихьэу Москва дэт къэрал медико-санитар университетым и клиникэм и медицинэ центрым и травматолог-ортопед Сычевский Михаил сымэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

ЦIэ телъыджэ — «ТекIуэныгъэ»

2019-12-26

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ Дзэлыкъуэкъуажэ физкультурэ-узыншагъэр щрагъэфIакIуэ комплексыщIэ къызэрыщызэIуахам теухуа дауэдапщэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ Казбек цIыхухэм я щхьэ Iуэхухэм хоплъэ

2019-12-24

 • КIуэкIуэ Казбек республикэм и Правительствэм и Унэм щахуэзащ зи щхьэ IуэхукIэ къекIуэлIа цIыхухэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Мыхьэнэшхуэ зиIэ къулыкъу

2019-12-21

 • КъБР-м и Iэтащхьэр Урысейм и ФСБ-м и Управленэу КъБР-м щыIэм и ветеранхэмрэ лэжьакIуэхэмрэ ехъуэхъуащ Къэралым шынагъуэншагъэ къыщызэгъэпэщынымкIэ и органхэм я лэжьакIуэхэм я махуэмкIэ
 • Дыгъэгъазэм и 20-м Налшык щызэхэтащ Урысейм и ФСБ-м КъБР-м щиIэ Управленэм и ветеранхэмрэ лэжьакIуэхэмрэ щагъэлъэпIа зэIущIэ. Ар ирагъэхьэлIат Урысей Федерацэм Къэрал шынагъуэншагъэмкIэ и органхэм я лэжьакIуэхэм я махуэм. Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек щIыналъэ IуэхущIапIэм и унафэщIхэмрэ лIыкIуэхэмрэ ехъуэхъуащ я IэщIагъэм ехьэлIа махуэмрэ ИлъэсыщIэ къэблэгъамкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Бынунагъуэшхуэхэм  зэрадэIэпыкъунум теухуауэ

2019-12-19

 • КъБР-м и Парламентым и УнафэщIым и къуэдзэ Жанатаев Сэлим дыгъэгъазэм и 17-м зи мычэзу зэIущIэр иригъэкIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Мусуков Алий щыгъуазэ  зищIащ ХьэтIохъущыкъуей  къуажэм  ЩэнхабзэмкIэ и  унэм  и ухуэныгъэр  здынэсам

2019-12-17

 • КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий УФ-м и Къэрал Думэм и депутат Геккиев Заур, республикэм щэнхабзэмкIэ и министрым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Къумахуэ Мухьэдин, Бахъсэн щIыналъэ администрацэм и Iэтащхьэ Балъкъыз Артур сымэ щIыгъуу иджыблагъэ щыIащ ХьэтIохъущыкъуей къуажэм икIи абыхэм зрагъэлъэгъуащ жылэм щащI ЩэнхабзэмкIэ унэм и ухуэныгъэр здынэсар. Унэр мы илъэсым и кIэм ятыну я мурадщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым республикэм и школакIуэхэм паспортхэр ярет

2019-12-14

 • УФ-м и Конституцэм и махуэм республикэм и Премьер-министр Мусуков Алий КъБР-м и Правительствэм и Унэм паспортхэр щаритащ еджэным, спортым къыщыхэжаныкI, олимпиадэ, конкурс зэмылIэужьыгъуэхэм щытекIуа, кадет зэщIэхъееныгъэм щыпашэ школакIуэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ Казбек хэтащ Кавказ Ищхъэрэм и журналистхэм Мэхъэчкъалэ щрагъэкIуэкIа зэIущIэм

2019-12-10

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ Мэхъэчкъалэ къыщызэрагъэпэща медиазэIущIэм. Абы хиубыдэу УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Матовников Александр, УФ-м Кавказ Ищхъэрэм и IуэхухэмкIэ и министр Чеботарёв Сергей, округым щыщ щIыналъэхэм я Iэтащхьэхэр щIыналъэ, федеральнэ цIыхубэ хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэм я лIыкIуэхэм епсэлъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Хэкум и ЛIыхъужьым и махуэм теухуа и хъуэхъу

2019-12-10

 • КъБР-м и Iэтащхьэр республикэм исхэм ехъуэхъуащ Хэкум и ЛIыхъужьхэм я махуэмкIэ. Дыгъэгъазэм и 9-м псалъэ гуапэхэр хуаIэтащ ЩIыхь орденыр зратахэм, СССР-м и ЛIыхъужьхэм, Урысейм и ЛIыхъужьхэм. «Абыхэм ди лъахэгъуу куэд яхэтщ икIи ахэр я дамыгъэщ Урысейм къихьа текIуэныгъэхэм, Хэкур фIыуэ лъагъун, абы хуэпэжын, ди къэралым лъэпкъ куэду зэхэт и цIыхубэм яхуэлэжьэн зэрыхуейм», — къыщыгъэлъэгъуащ республикэм и Iэтащхьэм и хъуэхъум.

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ К. В. иригъэкIуэкIащ лъэпкъ проектхэр гъэзэщIа зэрыхъум теухуа  зэIущIэ

2019-12-07

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек республикэм и Правительствэм и УнафэщIхэмрэ абы хэтхэмрэ я зэIущIэ   иригъэкIуэкIащ лъэпкъ проектхэр гъэзэщIа зэрыхъур къэпщытэным теухуауэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Мутко Виталийрэ  Чеботарёв  Сергейрэ щыгъуазэ  защIащ Социальнэ мыхьэнэ хэха зиIэ проектхэр КъБР-м зэрыщагъэзащIэм

2019-12-03

 • Лэжьыгъэ IуэхукIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщыIам Урысей Федерацэм и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Мутко Сергей УФ-м Кавказ Ищхъэрэм и IуэхухэмкIэ и министр Чеботарёв Сергей щIыгъуу еплъащ социальнэ мыхьэнэ хэха зиIэ проектхэр республикэм зэрыщагъэзащIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм