ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'КъБР-м и Правительствэм'

Къэбэрдей-Балъкъэрым къыIэрыхьэнущ сом мелуан 20-м нэблагъэ

2020-07-14

 • Урысей Федерацэм и Правительствэм щIыналъэхэм сом мелардитхум щIигъу яхуиутIыпщынущ, медицинэ IэнатIэм и лэжьакIуэхэм я мазэ зыгъэпсэхугъуэм пэкIуэ ахъшэм хущIагъун папщIэ. Абы теухуа унафэм Iэ щIидзащ Правительствэм и УнафэщI Мишустин Михаил. Ахъшэр къыхахынущ УФ-м и Правительствэм и гъэтIылъыгъэ фондым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къэбэрдей-Балъкъэрым къэрал бюджетым щыщу иджыри сом мелуан 44-м щIигъу къратынущ социальнэ IэнатIэм и лэжьакIуэхэм я улахуэхэм хущIагъун папщIэ

2020-07-07

 • Урысейм и щIыналъэхэм иджыри сом меларди 3,6-рэ хуэдиз иратыну траухуащ. Ахэр трагъэкIуэдэнущ коронавирус узыфэр зыпкърытхэр щагъэхъуж социальнэ IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэхэм я улахуэхэм яхущIыгъуным. Абы лъабжьэ хуэхъур а сымаджэщхэм щылажьэхэм я улахуэхэм хущIагъу ахъшэхэр иджыри мазитIкIэ — фокIадэм и 15 пщIондэ — иратын хуейуэ зэрагъэуварщ. Ар щыубзыхуа унафэм Iэ щIидзащ УФ-и Правительствэм и УнафэщI Мишустин Михаил. Псори зэхэту къэрал бюджетым щыщу сом мелард 11-м щIигъу трагъэкIуэдэнущ а Iуэхум.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къэбэрдей-Балъкъэрым мардэхэр мащIэ-мащIэурэ щыIуахыж

2020-07-03

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм коронавирус узыфэм земыгъэубгъуным хуэгъэпсауэ щагъэувауэ щыта мардэхэр Iухыжыным и къыкIэлъыкIуэ Iыхьэм хуокIуэ. ЩIыналъэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ К. В. мэкъуауэгъуэм и 30-м Iэ щIидзащ абы теухуа Указым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КъБР-м и Iэтащхьэр  хэтащ Урысей Федерацэм  и Конституцэм  зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным теухуа IэIэтым

2020-06-30

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек мэкъуауэгъуэм и 27-м хэтащ Урысей Федерацэм и Конституцэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным теухуа Iэ Iэтым. И щхьэгъусэ КIуэкIуэ Лианэ щIыгъуу ар кIуащ Налшык къалэ округым и хэхыпIэ участкэхэм ящыщ зым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къэбэрдей-Балъкъэрым къыIэрыхьащ реанимобилыщIэхэр

2020-06-30

 • Урысейм Промышленностымрэ сатумкIэ и министерствэм, КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм, Къэбэрдей-Балъкъэрым къэхъукъащIэ къызэрымыкIуэхэм деж цIыхухэр къегъэлынымкIэ, медицинэ дэIэпыкъуэгъу псынщIэмкIэ и центрым, апхуэдэуи автомобиль заводхэм зэращIылIа зэгурыIуэныгъэхэм япкъ иткIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм мы махуэхэм къыIэрыхьащ «С» классым хиубыдэ медицинэ дэIэпыкъуэгъу псынщIэу (реанимобилу) 11. Абыхэм ящыщу 3-р «ГАЗель Next», 8-р «Форд Транзит» жыхуаIэхэм хуэдэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Урысей  Федерацэм  и  Правительствэм  Къэбэрдей-Балъкъэрым  сом  мелуани  159-рэ  къыхуиутIыпщынущ  щIыналъэр  псыкIэ  къызэгъэпэщыным  къыхуагъэсэбэпыну

2020-06-27

 • Урысей Федерацэм и Правительствэм и УнафэщI Мишустин М. В. Iэ щIидзащ 2020, 2021 — 2022 гъэхэм цIыхухэр зэфэну псыкIэ къызэгъэпэщыным хыхьэ объектхэр зэгъэпэщыжыным, ахэр егъэфIэкIуэным хухаха субсидиехэр зэрытрагуашэ щIыкIэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным теухуа унафэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ К. В. хэтащ Балъкъэр Ипщэ ГЭС мыиныр Шэрэдж щIыналъэм къызэрыщызэIуахым теухуауэ екIуэкIа зэхыхьэм

2020-06-27

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым хыхьэ Шэрэдж щIыналъэм мэкъуауэгъуэм и 25-м щызэхэтащ мегаватти 10 зи лъэщагъ Балъкъэр Ипщэ ГЭС мыиныр лажьэу утIыпщы-ным теухуа зэIущIэ. ГуфIэгъуэ зэхуэсым хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек, «РусГидро» компанием и Правленэм и унафэщI — и генеральнэ директор Шульгинов Николай (ВКС мардэм тету), «РусГидро»-м и генеральнэ директорым ухуэныгъэмкIэ и къуэдзэ Карпухин Николай, КъБР-м и Правительствэм, «РусГидро»-м Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ къудамэм, Шэрэдж щIыналъэм и администрацэм я унафэщIхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КъБР-м и Iэтащхьэм удз гъэгъахэр трилъхьащ «ЩIыхьым и МафIэ мыужьых»  фэеплъым

2020-06-26

 • Мэкъуауэгъуэм и 24-м, 1941 — 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм ТекIуэныгъэ къызэрыщахьрэ илъэс 75-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ ТекIуэныгъэм и Парадыр щрагъэкIуэкI махуэм, Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек, цIыхубэм я щхьэхуитыныгъэм зи псэр щIэзытахэм пщIэшхуэ зэрахуищIыр къигъэлъагъуэу, удз гъэгъахэр трилъхьащ «ЩIыхьым и МафIэ мыужьых» фэеплъу Налшык къалэм дэтым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ Казбек еплъащ Налшык къалэм Къуэныкъуейм и цIэр зезыхьэ и уэрамым зэгъэпэщыжыныгъэ лэжьыгъэхэр зэрыщрагъэкIуэкIым

2020-06-26

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек мэкъуауэгъуэм и 24-м зригъэлъэгъуащ Налшык къалэм Къуэныкъуейм и цIэр зезыхьэ и уэрамым и Iыхьэхэр — Лениным и цIэр зезыхьэ уэрамым къыщыщIэдзауэ ЩоджэнцIыкIум и уэрамым нэсу — сыт и лъэныкъуэкIи зыхуей хуэзэу зэгъэпэщыжыным хуэунэтIауэ ирагъэкIуэкI лэжьыгъэхэр. Ахэр ирагъэкIуэкI «ФIагъ лъагэ зиIэ автомобиль гъуэгу шынагъуэншэхэр» лъэпкъ проектым хыхьэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ Казбек совет сэлэтхэм я фэеплъыр щигъэлъэпIащ «910-нэ лъагапIэм» деж

2020-06-23

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Фэеплъымрэ щыгъуэмрэ я махуэм щыIащ Бахъсэн щIыналъэм щыIэ «910-нэ лъагапIэ» фэеплъым деж икIи абы удз гъэгъахэр трилъхьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ  Казбек  хэтащ УФ-м и Правительствэм щIыналъэ зыужьыныгъэмкIэ  и комиссэм и Президиумым иригъэкIуэкIа зэIущIэм

2020-06-16

 • УФ-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Хуснуллин Марат видеоконференц мардэм тету иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ Урысей Федерацэм и Правительствэм щIыналъэ зыужьыныгъэмкIэ и комиссэм и Президиумым и зэIущIэ. Абы хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ Казбек республикэм и щIыналъэхэр къызэхекIухь

2020-06-09

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек иджыблагъэ къызэхикIухьащ республикэм и щIыналъэ зыбжанэ. 

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ Казбек Къэбэрдей-Балъкъэрым узыншагъэр хъумэнымкIэ и IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэхэр узыфэ зэрыцIалэм  зэрыщахъумэ IэмэпсымэхэмкIэ къызэрагъэпэщыным иджыри сом мелуан тIощIым щIигъу хухех

2020-06-04

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ К. В. епсэлъащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков А. ТI.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Сабийхэр хъумэным  и дунейпсо  махуэм  и  щIыхькIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек «Instagram»-м щиIэ напэкIуэцIым республикэм щыпсэухэм щохъуэхъу

2020-06-02

 • «Ди сабийхэм я нэгум кърих гуфIэгъуэр, зыIэрагъэхьэ ехъулIэныгъэхэмрэ лъагапIэщIэхэмрэ ахэр зэрыригушхуэр балигъхэм ди дежкIэ нэхъ лъапIэ дыдэу щыIэхэм ящыщщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

И бюджетыр зыхущыщIэхэр иригъэкъужын папщIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым къратынущ сом мелуани 180-м щIигъу

2020-06-02

 • Урысей Федерацэм и Правительствэм щIыналъэхэм яридэIэпыкъуным хухихащ сом меларди 100. Абы теухуа унафэм Iэ щIидзащ УФ-м и Правительствэм и УнафэщI Мишустин Михаил. Субсидиехэр республикэ бюджетхэм хуаутIыпщынущ, 2020 гъэм накъыгъэм и 1-м ирихьэлIэу абыхэм къаIэрыхьа налогхэр, налогыу щымыт мылъкухэр илъэситI блэкIам яIа хэхъуэхэм нэхърэ нэхъ мащIэ хъуащи, ахэр ирагъэкъужын папщIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм