ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'КъБР-м и Правительствэм'

КIуэкIуэ Казбек хэтащ Кавказ Ищхъэрэм и журналистхэм Мэхъэчкъалэ щрагъэкIуэкIа зэIущIэм

2019-12-10

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ Мэхъэчкъалэ къыщызэрагъэпэща медиазэIущIэм. Абы хиубыдэу УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Матовников Александр, УФ-м Кавказ Ищхъэрэм и IуэхухэмкIэ и министр Чеботарёв Сергей, округым щыщ щIыналъэхэм я Iэтащхьэхэр щIыналъэ, федеральнэ цIыхубэ хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэм я лIыкIуэхэм епсэлъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Хэкум и ЛIыхъужьым и махуэм теухуа и хъуэхъу

2019-12-10

 • КъБР-м и Iэтащхьэр республикэм исхэм ехъуэхъуащ Хэкум и ЛIыхъужьхэм я махуэмкIэ. Дыгъэгъазэм и 9-м псалъэ гуапэхэр хуаIэтащ ЩIыхь орденыр зратахэм, СССР-м и ЛIыхъужьхэм, Урысейм и ЛIыхъужьхэм. «Абыхэм ди лъахэгъуу куэд яхэтщ икIи ахэр я дамыгъэщ Урысейм къихьа текIуэныгъэхэм, Хэкур фIыуэ лъагъун, абы хуэпэжын, ди къэралым лъэпкъ куэду зэхэт и цIыхубэм яхуэлэжьэн зэрыхуейм», — къыщыгъэлъэгъуащ республикэм и Iэтащхьэм и хъуэхъум.

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ К. В. иригъэкIуэкIащ лъэпкъ проектхэр гъэзэщIа зэрыхъум теухуа  зэIущIэ

2019-12-07

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек республикэм и Правительствэм и УнафэщIхэмрэ абы хэтхэмрэ я зэIущIэ   иригъэкIуэкIащ лъэпкъ проектхэр гъэзэщIа зэрыхъур къэпщытэным теухуауэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Мутко Виталийрэ  Чеботарёв  Сергейрэ щыгъуазэ  защIащ Социальнэ мыхьэнэ хэха зиIэ проектхэр КъБР-м зэрыщагъэзащIэм

2019-12-03

 • Лэжьыгъэ IуэхукIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщыIам Урысей Федерацэм и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Мутко Сергей УФ-м Кавказ Ищхъэрэм и IуэхухэмкIэ и министр Чеботарёв Сергей щIыгъуу еплъащ социальнэ мыхьэнэ хэха зиIэ проектхэр республикэм зэрыщагъэзащIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Урысейм  и  Президент Путин  В. В.  «ДыгъафIэ къалэ» сабий академием зыщеплъыхь

2019-12-03

 • Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир Налшык къалэм къыщыкIуам «ДыгъафIэ къалэ» сабий академием щыIащ икIи конструктор, инженер ныбжьыщIэхэм я лэжьыгъэхэм щыгъуазэ зищIащ. Къэралым и УнафэщIым и гъусащ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Матовников А. А., Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ К. В. сымэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Путин Владимир Налшык щыIущIащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек

2019-11-30

 • Налшык лэжьыгъэ IуэхукIэ къызэрыкIуам хыхьэ Iуэхухэм я кIэухыу, Путин Владимир IущIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хуэзащ Кавказым и муслъымэнхэм я IуэхущIапIэм и унафэщIым

2019-11-29

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Налшык щыхуэзащ лэжьыгъэ IуэхукIэ республикэм къэкIуа, Кавказым и муслъымэнхэм я дин IуэхущIапIэм и Iэтащхьэ Пашазаде Алыхьшыкур. ЗэIущIэм хэтащ Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэм и къуэдзэ Стариков Сергей, Азербайджан Республикэм и Президентым и дэIэпыкъуэгъу Гасанов Алий, КъБР-м и муслъымэнхэм я дин IуэхущIапIэм и тхьэмадэ Дзасэжь Хьэзрэталий сымэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ Казбек Урысей Федерацэм и Президентым и IуэхущIапIэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэм щаIущIащ я щхьэ IуэхукIэ къыхуэкIуахэм

2019-11-16

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек УФ-м и Президентым и IуэхущIапIэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэм дыгъуасэ щахуэзащ я щхьэ IуэхукIэ абы къекIуэлIахэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Транспортым  и щытыкIэм хоплъэ

2019-11-14

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек щэкIуэгъуэм и 12-м Налшык къалэм щахуэзащ Транспортым и IэнатIэм щыкIэлъыплъынымкIэ федеральнэ къулыкъущIапIэм и унафэщIым и къуэдзэ Ахъуэхъу Аслъэнбэчрэ Транспортым и IэнатIэм щы кIэлъыплъынымкIэ федеральнэ къулыкъущIапIэм и управленэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэм и унафэщIу иджыблагъэ ягъэува Кравцов Дмитрийрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Франджым и лIыкIуэу Урысейм щыIэ Берманн Сильви хуэзащ

2019-10-26

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек дыгъуасэ Правительствэм и Унэм щыхуэзащ Франджым и лIыкIуэу Урысейм щыIэ, официальнэу Къэбрдей-Балъкъэрым къэкIуа Берманн Сильви.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ Казбек хэтащ хэкIуэда хабзэхъумэхэм ятеухуауэ ирагъэкIуэкIа Iуэхухэм

2019-10-15

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ хабзэхъумэ органхэм я лэжьакIуэхэу къулыкъур щрахьэкIым хэкIуэдахэм я фэеплъ махуэм теухуауэ ирагъэкIуэкIа Iуэхухэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир дыгъуасэ яIущIащ къэралым и щIыналъэхэм я Iэтащхьэхэу иджыблагъэ хахахэм

2019-10-10

 • Президентым иригъэблэгъат Урысей Федерацэм и субъект 19-м я унафэщIхэр — фокIадэм и 8-м къэралым щекIуэкIа хэхыныгъэхэм кърикIуахэм япкъ иткIэ а къулыкъухэр зыхуагъэфэщахэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

НэхъыщIэ дыдэхэм папщIэ

2019-10-05

 • Аушыджэр къуажэм хьэзыр щащIащ зи ныбжьыр илъэсищым щIимыгъуа сабийуэ 40 зыщIэхуэн IуэхущIапIэщIэр. Абы хэтщ цIыкIухэр физкультурэм щыхуагъасэ пэш щхьэхуэ, зыщатIэщI, зыщахуапэ пэIущIэ пэш, методикэ кабинет.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ Казбек: Республикэм  щыпсэухэм фIыкIэ  сахуэлэжьэну  фыкъызогъэгугъэ

2019-10-04

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къулыкъум КIуэкIуэ Казбек зэрытеувэм иращIэкIа зэIущIэшхуэ дыгъуасэ щекIуэкIащ КъБР-м и Правительствэм и Унэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Кавказым ис лъэпкъхэм щэнхабзэмрэ спортымкIэ  я  епщIанэ фестивалыр къыщызэIуахым КIуэкIуэ Казбек  хэтащ

2019-09-24

 • Грознэ къалэм щекIуэкIащ Кавка- зым ис лъэпкъхэм щэнхабзэмрэ спортымкIэ я епщIанэ фестивалыр къызэрызэIуахым теухуа гуфIэгъуэ зэхыхьэ. Абы ирагъэблэгъа хьэщIэ лъапIэхэм ящыщщ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек, федеральнэ министерствэхэмрэ ведомствэхэмрэ я унафэщIхэр, округым хиубыдэ щIыналъэхэм я Iэтащхьэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм