ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'КъБР-м и Правительствэм'

КъБР-м и еджагъэшхуэ ныбжьыщIэхэм ират УФ-м и Президентым и грантхэр къыIахыну хуитыныгъэ зэраIэмкIэ щыхьэт тхылъхэр

2019-08-15

 • КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек КъБР-м и щIэныгъэлI ныбжьыщIэхэм дыгъуасэ Правительствэм и Унэм щаритащ УФ-м и Президентым и грантхэр къыIахыну хуитыныгъэ зэраIэмкIэ щыхьэт тхылъхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КъБР-м  и  Правительствэм и унафэщIхэм дэщIыгъуу КIуэкIуэ Казбек топсэлъыхь щIыналъэм  и санаторэ-курорт, турист комплексым

2019-08-14

 • КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек республикэм и Правительствэм и унафэщIхэм зэIущIэ ядригъэкIуэкIащ щIыналъэм и санаторэ-курорт, турист комплексым къихь хъерым хэгъэхъуэным теухуауэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ Казбек: Лъэпкъыр узыншэн папщIэ цIыхубэ спортым зегъэужьын хуейщ

2019-08-10

 • КIуэкIуэ Казбек ирихьэлIащ Налшык щыIэ Сабий стадионым Физкультурникым и урысейпсо махуэм и щIыхькIэ къыщызэрагъэпэща зэхьэзэхуэм. Спорт смен ныбжьыщIэхэр зэпеуащ футболымкIэ, теннисымкIэ, атлетикэ псынщIэмкIэ, гимнастикэмкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

«Чемпионым дригъусэу зыдогъасэ»

2019-08-10

 • Физкультурникым и урысейпсо махуэр гъэлъэпIэ ным хиубыдэу шыщхьэуIум и 13-м ХьэтIохъущокъуэм и хадэм къыщызэрагъэпэщынущ «Чемпионым дри гъусэу зыдогъасэ» спорт проектыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Топилин  Максим:Социальнэ контрактымкIэ программэм ипкъ иткIэ КъБР-м кърат ахъшэм къыхущIагъу

2019-08-06

 • Къэралым и щIыналъэ зыбжанэм, абыхэм Къэбэрдей-Балъкъэрри яхэту, социальнэ контрактымкIэ проектым теухуауэ ирагъэкIуэкI гъэунэхуныгъэр тэмэму ягъэзэщIэн папщIэ, федеральнэ бюджетым и ахъшэ къыхуаутIыпщынущ. Апхуэдэу жиIащ Урысейм лэжьыгъэмрэ социальнэ дэIэпыкъуныгъэмкIэ и министр Топилин Максим. Зэрыщыту программэм трагъэкIуэдэн папщIэ къэралым сом меларди 7 хухех.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

«Урысей зэкъуэтым» КъБР-м и Iэтащхьэм и кандидатым и цIэр къреIуэ

2019-08-01

 • «Урысей зэкъуэт» партым УФ-м и Президент Путин Владимир Ингуш Республикэм, Кърым Республикэм, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм я Iэтащхьэхэр гъэувыным хуэгъэзауэ хэплъэн папщIэ къыхилъхьащ генеральнэ советым нэхъ зыхуэфащэу къилъыта кандидатхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Республикэ сымаджэщым  и  зы къудамэ  аргуэру  къагъэщIэрэщIэж

2019-07-27

 • Республикэ клиникэ сымаджэщым жьэкъупщхьэмрэ нэкIумрэ пыщIа хирургиемкIэ и къудамэм и унэр зэгъэпэщыжын яух. ЗэфIагъэкIа лэжьыгъэ нэхъыщхьэхэм ящыщщ операцэ щащI пэшхэмрэ сымаджэхэр зыщIэлъ пэшхэмрэ иджырей хирургие IэмэпсымэхэмкIэ къызэрызэрагъэпэщар. Иджы къудамэм и лэжьакIуэхэм Iэмал псори ягъуэтащ лъэныкъуэхэм технологие лъагэхэр зи лъабжьэ медицинэ дэIэпыкъуныгъэ иратын папщIэ.
 • КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм зэрыщыжаIамкIэ, мы лэжьыгъэхэр республикэм узыншагъэр хъумэнымкIэ и IэнатIэр егъэфIэкIуэным хиубыдэ Iыхьэ пыухыкIащ.
 • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ  Пр2727авительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек лэжьыгъэ IуэхукIэ хуэзащ Урысейм и Президент Путин Владимир

2019-07-25

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек лэжьыгъэ IуэхукIэ Путин Владимир хуэзащ. ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ ди щIыналъэм и социально-экономикэ щытыкIэм, Къэбэрдей-Балъкъэрым адэкIэ зегъэужьынымкIэ зыхуэплъэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Адрей щIыналъэхэм  я  дежкIэ щапхъэщ

2019-07-23

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм лэжьыгъэ IуэхукIэ къэкIуащ УФ-м щIыуэпсым и хъугъуэфIыгъуэхэмрэ экологиемкIэ и министр Кобылкин Дмитрий.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ Казбек къипщытащ гъуэгущIэхэр, транспорт зэхэкIыпIэхэр зэращIыр

2019-07-18

 • Лэжьыгъэ IуэхукIэ Дзэлыкъуэ, Прохладнэ районхэр къыщызэхикIухьым КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек къипщытащ республикэм и жылагъуэхэр зэпызыщIэ гъуэгущIэхэмрэ транспорт зэхэкIыпIэхэмрэ зэращIыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ Казбек  хэтащ «Урысеймрэ  Ислъам дунеймрэ» гупым Москва щригъэкIуэкIа  зэIущIэм

2019-06-20

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек урысей лъэныкъуэм къыбгъэдэкIхэм ящIыгъуу дыгъуасэ хэтащ къэкIуэну зэманым зэдэлэжьэным хуэгъэпса «Урысеймрэ Ислъам дунеймрэ» гупым нэгъуэщI къэралхэм — Ислъам ЗэдэлэжьэныгъэмкIэ Зэгухьэныгъэм хыхьэхэм — я Полномочнэ ЛIыкIуэхэм Москва щадригъэкIуэкIа зэхуэсым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

2019-06-15

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм
 • и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ К. В.
 • Медицинэм и лэжьакIуэм и махуэм теухуа и хъуэхъу
 • Ныбжьэгъу лъапIэхэ!
 • Медицинэм и лэжьакIуэм и махуэмкIэ си гуапэу сынывохъуэхъу.
 • Фэ фи IэщIагъэр гущIэгъумрэ гуапагъэмрэ нэхъ яхуэгъэзахэм ящыщщ. Абы жэуаплыныгъэшхуэ пылъщ икIи дэтхэнэми щIэныгъэ куу, егугъуныгъэ хэлъыну, къарууэ иIэр Iуэхум ирихьэлIэну, нэхъыщхьэ дыдэращи — гущIэгъурэ щабагъэрэ бгъэдэлъыну къыхуегъэув. Мыхьэнэшхуэ зиIэ а къалэныр щIыхь пылъу ягъэзащIэ республикэм и медицинэм и лэжьакIуэхэм я нэхъыбапIэм. Хьэлэлу IэнатIэм фызэрыпэрытым, фи лэжьыгъэ мытыншым фи гур зэретам, гулъытэрэ гущIэгъурэ фызэриIэм папщIэ фIыщIэ фхузощI.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ К. В. хуэзащ 58-нэ армэм и унафэщI Рыжков С. Б.

2019-06-11

 • Дыгъуасэ КъБР-м и Правительствэм и Унэм КIуэкIуэ Казбек щыIущIащ 58-нэ армэм и унафэщI, генерал-майор Рыжков Сергей.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэмрэ «ХъумапIэ банк-АСТ» акционер зэгухьэныгъэ зэхуэщIам и унафэщIымрэ тепсэлъыхьащ къэрал управленэм и иджырей системэхэр зэтегъэувэным

2019-06-08

 • Петербург щекIуэкIа экономикэ зэхыхьэшхуэм хиубыдэу КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбекрэ «ХъумапIэ банк-АСТ» акционер зэгухьэныгъэ зэхуэщIам и генеральнэ директор, «ХъумапIэ банк» акционер зэгухьэныгъэ зэIухам и Президентым и чэнджэщэгъу Андреев Николайрэ зэпсэлъащ къэрал управленэм технологие лъагэхэр зи лъабжьэ и автоматикэ системэхэр щызэтегъэувэнымкIэ щыIэ Iэмалхэм теухуауэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

«БРИКС-м, ШОС-м хэткъэралхэм я студент гъатхэ» фестивалыр Ставрополь къалэм къыщыщызэIуахым КIуэкIуэ Казбек ирихьэлIащ

2019-06-07

 • Ставрополь къалэм къыщызэIуахащ «БРИКС-м, ШОС-м хэт къэралхэм я студент гъатхэ» ещанэ дунейпсо фестивалыр. Мы щIалэгъуалэ зэхыхьэшхуэр ирагъэкIуэкI Шанхай зэдэлэжьэныгъэмкIэ организацэм и тхьэмадэ къулыкъу къалэныр Урысей Федерацэм щигъэзащIэ гъэм икIи абы дунейм щыщ къэрал 23-м я лIыкIуэу цIыху 20500-м щIигъу къызэщIеубыдэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм