ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'КъБР-м и Правительствэм'

КъБР-м и Iэтащхьэм щыгъуазэ зищIащ республикэм узыншагъэр хъумэнымкIэ  и IэнатIэр щыIэ хъуа щытыкIэм зэрыхуэхьэзырым

2020-04-02

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек щыIащ Налшык къалэм и клиникэ сымаджэщ №1-м и къудамэхэм ящыщ зым, коронавирус уз зэрыцIалэм зиубгъумэ, сымаджэхэм абы щеIэзэным хузэрагъэпэщам. Республикэм и унафэщIым зригъэлъэгъуащ ахэр я лэжьыгъэм зэрыхуэхьэзырыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ К. В. щыIащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм коронавирус узым зыщемыгъэубгъунымкIэ оперативнэ штабым и хъыбарегъащIэ центрым

2020-03-28

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек щыIащ республикэм и щIыналъэм коронавирус уз зэрыцIалэм зыщемыгъэубгъунымкIэ оперативнэ штабым и хъыбарегъащIэ центрым. IэщIагъэ зэмылIэужьыгъуэхэр яIэу мыбы щылажьэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэм ящыщу телефонкIэ къэпсалъэхэм жэуапхэр ират. Къэпсалъэхэр дэIэпыкъуныгъэ щхьэхуэхэм щIолъэIу, узыр зэмыгъэуэлIэнымкIэ карантин лэжьыгъэм хиубыдэхэм щIоупщIэ, апхуэдэу мы уз зэрыцIалэр нэхъыбэу иджыпсту здэщыIэ къэралхэм къикIыжахэм ятеухуа хъыбархэр къат.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ Казбек «ЩIыхьым и мафIэ мыужьыхыж» мемориалым удз гъэгъахэр трелъхьэ

2020-02-26

 • Хэкум и хъумакIуэм и махуэм Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек ди хэкуэгъу хэкIуэдахэм я щIыхьым пщIэшхуэ зэрыхуищIым и нэщэнэу «ЩIыхьым и мафIэ мыужьыхыж» мемориалым удз гъэгъахэр трилъхьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и  Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Хэкум и  хъумакIуэм и махуэм теухуа и хъуэхъу

2020-02-22

 • ПщIэ зыхуэсщI дзэ къулыкъущIэхэ!
 • Хэку зауэшхуэм, IэщэкIэ ЗэщIэузэда къарухэм я ветеран лъапIэхэ!
 • Хэкум и хъумакIуэм и махуэмкIэ си гуапэу сынывохъуэхъу!
 • Мы гуфIэгъуэ махуэм дэ догъэлъапIэ частхэм, соединенэхэм зи къулыкъур щезыхьэкI, къэралым и шынагъуэншагъэр къызэзыгъэпэщ, цIыхухэм я мамыр гъащIэр зыхъумэ, хэкур фIыуэ лъагъуным пыщIа Iуэхухэр махуэ къэс пхызыгъэкI псори. ФIыщIэ хэха яхудощI икIи ди щхьэр яхудогъэщхъ Хэку зауэшхуэм и ветеранхэу ди Хэкум и хуитыныгъэмрэ щхьэхуитыныгъэмрэ зыхъумахэм. Ахэр щхьэмыгъазэу, къикIуэт ямыIэу бийм зэрыпэщIэтар ди Хэку лъапIэм хуэпэжу щытынымкIэ мыкIуэдыжын щапхъэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

«Урысейм и пашэхэр-2020» зэпеуэм КъБР-м щыщу хэтынухэм я цIэхэр къраIуэ

2020-02-04

 • УнафэщI лэжьыгъэм нэхъ хуэкIуэхэр къыхэхыным теухуа, «Урысейм и пашэхэр-2020» зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэ 2020 гъэм мазаем и 1 — 2-хэм Псыхуабэ къалэм щекIуэкIащ. Ставрополь крайм, Дагъыстэн Республикэм, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм, Осетие Ищхъэрэ-Алание Республикэм, Шэшэн Республикэм, Ин-гуш Республикэм я лIыкIуэу абы 263-рэ хэтащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ Казбек УФ-м и Къэрал Советым и Президиумым хагъэхьэ

2020-01-28

 • Урысейм и Президент Путин Владимир УФ-м и Къэрал Советым и Президиумым щIэуэ хагъэхьахэм арэзы техъуащ, абы теухуа унафэ блыщхьэм иралъхьащ къэрал унафэхэр къыщагъэлъагъуэ интернет-порталым. УФ-м и Къэрал Советым и Президиумым хагъэхьащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Урысейм и студентхэм я махуэм ирихьэлIэу щIалэгъуалэм зэрызахуигъазэ хъуэхъу

2020-01-25

 • Ныбжьэгъу лъапIэхэ!
 • Урысей студентхэм я махуэмкIэ си гуапэу сынывохъуэхъу!
 • А махуэ лъапIэр и щыхьэтщ щIалэгъуалэ зэгухьэныгъэхэм къэралымрэ жылагъуэмрэ я дежкIэ мыхьэнэшхуэ зэраIэм, хэкум и къэкIуэнумкIэ студентхэм жэуаплыныгъэ зэрахьым. Фэращ къызыпэщытыр къэралым зегъэужьыным, къэув къалэнышхуэхэр гъэзэщIэным, абы и къэралыгъуэр гъэбыдэным, дуней псом щиIэ Iулыджыр къэIэтыным хуэунэтIа мурадхэр гъащIэм хэзыпщэну. Шэч къытесхьэркъым фи жыджэрагъыр, гъащIэм хувиIэ мурадыфIхэр апхуэдэ къалэнхэм фапэлъэщынымкIэ щIэгъэкъуэн къызэрыфхуэхъунум.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Республикэм и IуэхущIапIэхэр «ЩхъуантIагъэм и тхьэмахуэ» дунейпсо зэхыхьэшхуэм хэтщ

2020-01-21

 • Иджыпсту Берлин щекIуэкI «ЩхъуантIагъэм и тхьэмахуэ-2020» дунейпсо гъэлъэгъуэныгъэм хэтщ Къэбэрдей-Балъ-къэр Республикэм и агропромышленнэ комплексым хиубыдэ предприятэ 11-рэ щIэныгъэ-къэхутакIуэ институту тIурэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Налшык  и  псэупIэ  унэхэр  фIыуэ зэрызэрахьэр  къэралым   къыщалъытэ

2020-01-18

 • Лэжьыгъэ IуэхукIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIахэу ПсэупIэ-коммунальнэ хозяйствэм реформэхэр щегъэкIуэкIыным зыщIэгъэкъуэнымкIэ фондым и кIэлъыплъакIуэ советым и тхьэмадэ Степашин Сергей, псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэм реформэхэр щегъэкIуэкIынымкIэ фондым и генеральнэ директор Цицин Констатин, КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек сымэ «ПсэупIэ-коммунальнэ хозяйствэм фIагъымкIэ и дамыгъэмрэ» блыным кIэралъхьэ «Зыдэплъеипхъэ унэ» пхъэбгъумрэ иратащ Налшык къалэм Тэрчокъуэм и цIэр зезыхьэ и уэрамым фэтэр куэд хъууэ тет псэупIэ унэ №58-м хэт фэтэрхэр зи мылъкухэм я зэгухьэныгъэм и унафэщI Гъуэгунокъуэ Iэсият. Унэм щIэсхэм тыгъэ хуащIащ щIэх-щIэхыурэ къагъэщIэрэщIэж фондым халъхьэну тхылъхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек КъБР-м и прокуратурэм и лэжьакIуэхэм, IэнатIэм и ветеранхэм я махуэшхуэмкIэ йохъуэхъу

2020-01-14

 • Республикэ прокуратурэм и коллегием и зэIущIэм КъБР-м и Iэтащхьэр IэнатIэм и лэжьакIуэхэмрэ ветеранхэмрэ я махуэшхуэмкIэ ехъуэхъуащ. Абы къыхигъэщхьэхукIащ нобэ прокуратурэм щылажьэхэм нэхъыжьхэм къыхуагъэна хабзэфIхэм зэрахуэпэжыр икIи я къалэныр IэкIуэлъакIуэу икIи егугъуу зэрырахьэкIыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

2020-01-11

 • КъэбэрдейБалъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ К. В.
 • Урысей печатым и махуэм теухуа и хъуэхъу
 • ПщIэ зыхуэсщI ныбжьэгъухэ!
 • Фи IэщIагъэм ирилажьэхэм я махуэшхуэмкIэ Урысей печатым и махуэмкIэ си гуапэу сынывохъуэхъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Къэрал Советым и зэIущIэм хэтащ

2019-12-28

 • Урысейм и Президент Путин Владимир дыгъэгъазэм и 26-м Кремлым щригъэкIуэкIащ Къэрал Советым и зэIущIэ. Абы щытепсэлъыхьащ къэралым и аграрнэ политикэм, мэкъумэш IэнатIэм къыщалэжь хъерым хэгъэхъуэным, къуажэхэм зегъэужьыным. ЗэIущIэм хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

ЩIэныгъэлI цIэрыIуэхэр КъБР-м щохьэщIэ

2019-12-28

 • КIуэкIуэ Казбек Правительствэм и Унэм щахуэзащ федеральнэ медицинэ центрхэм я IэщIагъэлI пашэхэм: дуней псом щыцIэрыIуэ нейрохирург, Урысейм ЩIэныгъэхэмкIэ и академием и академик, профессор, Склифосовский Н. В. и цIэр зезыхьэ щIэныгъэ-къэхутакIуэ институтым нейрохирургиемкIэ и къудамэм и щIэныгъэлI лэжьакIуэ нэхъыщхьэ Крылов Владимир, Склифосовский Н. В. и цIэр зезыхьэ щIэныгъэ къэхутакIуэ институтым нейрохирургие дэIэпыкъуэгъу псынщIэмкIэ и къудамэм и унафэщI Лукьянчиков Виктор, Евдокимов А. И. и цIэр зэрихьэу Москва дэт къэрал медико-санитар университетым и клиникэм и медицинэ центрым и травматолог-ортопед Сычевский Михаил сымэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

ЦIэ телъыджэ — «ТекIуэныгъэ»

2019-12-26

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ Дзэлыкъуэкъуажэ физкультурэ-узыншагъэр щрагъэфIакIуэ комплексыщIэ къызэрыщызэIуахам теухуа дауэдапщэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ Казбек цIыхухэм я щхьэ Iуэхухэм хоплъэ

2019-12-24

 • КIуэкIуэ Казбек республикэм и Правительствэм и Унэм щахуэзащ зи щхьэ IуэхукIэ къекIуэлIа цIыхухэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм