ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'КъБР-м и Правительствэм'

КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ Стратегие зыужьыныгъэмрэ лъэпкъ проектхэмкIэ советым и зэIущIэ

2019-04-18

 • Дыгъуасэ КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ КъБР-м и Iэтащхьэм и деж Стратегие зыужьыныгъэмрэ лъэпкъ проектхэмкIэ щыIэ советым и зэхуэсыр. Абы хэтащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Т. Б., КъБР-м и Премьер-министр Мусуков А. ТI., КъБР-м къегъэщIылIа федеральнэ инспектор нэхъыщхьэ Ткачёв Е. А., министерствэхэм, ведомствэхэм, муниципальнэ зэгухьэныгъэхэм я унафэщIхэр, хьэрычэт Iуэхум хэтхэм я лIыкIуэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэр уэр зэран зыхуэхъуа жылагъуэхэм щыIащ

2019-04-16

 • КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек щыIащ мэлыжьыхьым и 13-м къеха уэмрэ уэлбанэшхуэмрэ нэхъ зэран зыхуэхъуа щIыпIэхэм икIи зэраныгъэхэр гъэзэкIуэжынымкIэ лэжьыпхъэхэм ятеухуа зэIущIэхэр муниципалитетхэм щригъэкIуэкIащ. Нэхъ зэраныгъэшхуэ зыгъуэтахэм ящыщщ Бахъсэн къалэр, Бахъсэн, Дзэлыкъуэ районхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Управленэм и унафэщIыри IэнатIэм пэроувэ

2019-04-13

 • КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек Правительствэм и Унэм и щыхуэзащ Тезырхэр егъэпшынынымкIэфедеральнэ къулыкъущIапIэм шынагъуэншагъэр къызэгъэпэщынымкIэ и управленэм и унафэщI Шмидко Андрей. Абы КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэм иригъэцIыхуащ Тезырхэр егъэпшынынымкIэ феде-ральнэ къулыкъущIапIэм и Управленэу республикэм щыIэм и унафэщIу иджыблагъэ ягъэува Лыхь Аслъэн.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къэбэрдей-Балъкъэрым и унафэщIхэр хэплъащ губгъуэ лэжьыгъэхэр дызэрыт гъатхэм тэмэму егъэкIуэкIыным пыщIа Iуэхухэм

2019-04-13

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек дыгъуасэ иригъэкIуэкIа зэIущIэшхуэр теухуауэ щытащ гъатхэ губгъуэ лэжьыгъэхэр тэмэму зэфIэгъэкIыным икIи 2019 гъэм мэкъумэшыщIэхэр зыхуэплъэ мурадхэр нэгъэсауэ гъэзэщIэным.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ Казбек я пашэу Къэбэрдей-Балъкъэрым и лIыкIуэхэр хэтащ «Арабия-ЭКСПО» IV Дунейпсо гъэлъэгъуэныгъэм

2019-04-11

 • КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек хэтщ «Арабия-ЭКСПО» IV Дунейпсо гъэлъэгъуэныгъэм, «Урысеймрэ Хьэрып дунеймрэ: ди зэхуэдэ къэкIуэнум дытелэжьэным и зэманщ» къыхуеджэныгъэм щIэту Москва щекIуэкIам.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КъБР-м и ЛIыщхьэр хэтащ лъэпкъ проектхэр зэрагъэзащIэм теухуауэ екIуэкIа къэрал зэхуэсым

2019-04-09

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ УФ-м и Премьер-министр Медведев Дмитрий лъэпкъ проектхэр зэрагъэзащIэм теухуауэ Подмосковьем махуищкIэ щригъэкIуэкIа зэхуэсым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Зэдэлэжьэныр  я мурад  нэхъыщхьэу

2019-04-06

 • Дыгъуасэ Ставрополь къалэм щекIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэм и Парламент зэгухьэныгъэм (СКПА) и  X конференцыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 100 зэрырикъум теухуа гуфIэгъуэхэмкIэ къызэгъэпэщакIуэ комитетым и япэ зэIущIэр КIуэкIуэ Казбек ирегъэкIуэкI

2019-03-30

 • КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек дыгъуасэ иригъэкIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 100 зэрырикъум зыхуэгъэхьэзырынымкIэ къызэгъэпэщакIуэ комитетым и япэ зэIущIэр. Абы хэтащ КъБР-м и Парламентымрэ Правительствэмрэ я унафэщIхэр, КъБР-м къегъэщIылIа федеральнэ инспектор нэхъыщхьэ Ткачёв Е. А., профсоюз, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм, муниципальнэ районхэмрэ къалэ округхэмрэ я лIыкIуэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къэбэрдей-Балъкъэрым зэгурыIуэныгъэ ирищIылIащ Урыс географие зэгухьэныгъэм

2019-03-28

 • КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбекрэ Урыс географие зэгухьэныгъэм и япэ вице-президент, Совет Союзым и ЛIыхъужь, Урысейм и ЛIыхъужь Чилингаров Артуррэ Iэ традзащ зэрызэдэлэжьэнум теухуа зэгурыIуэныгъэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек Театрым и дунейпсо махуэм теухуа и хъуэхъу

2019-03-26

 • ПщIэ зыхуэсщI ныбжьэгъухэ!
 • Театрым и дунейпсо махуэмкIэ си гуапэу сынывохъуэхъу.
 • А махуэшхуэр актёр IэщIагъэм ирилажьэхэм, зи гъащIэ псор театрым пызыщIахэм я мызакъуэу, гъуазджэм дихьэх цIыху куэдми я гуфIэгъуэщ. Ди республикэм театрым ехьэлIа хабзэ хьэлэмэтхэр щыIэщ икIи дэ сценэм зэфIэкIышхуэ яIэу ита цIыху цIэрыIуэхэм дрогушхуэ. Творческэ зэфIэкIышхуэ зыбгъэдэлъ ди театрхэм куэд хащIыхь цIыхухэр фIым, дахагъэм, гурылъ къабзэхэм, фIылъагъуным хуэгъэсэным.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Щэнхабзэмрэ гъуазджэмрэ  я IэнатIэм щат къэрал стипендиехэр 2019 гъэм зыхухахынухэр  яубзыху

2019-03-26

 • Республикэм и Правительствэм и зи чэзу зэIущIэр иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ премьер-министр Мусуков Алий. Абы щытепсэлъыхьащ ди щIыналъэм и экономикэ зыужьыныгъэм, егъэджэныгъэмрэ спортымрэ, социальнэ дэIэпыкъуныгъэм, дунейм и щытыкIэм пыщIауэ къыкъуэкI къызэрымыкIуэ щытыкIэхэр къэмыгъэхъуным яхуэгъэза Iуэхухэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Ди республикэмрэ  Москва дэт къэрал университетымрэ зэрызэдэлэжьэнум  теухуа меморандумым Iэ щIадз

2019-03-26

 • Москва щокIуэкI «Университетхэр, жылагъуэ, цIыхухэм я къэкIуэнур» дунейпсо зэхыхьэшхуэ. Абы хэтащ икIи къыщыпсэлъащ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ К. В. Щэнхабзэм и лэжьакIуэм и махуэм теухуа и хъуэхъу

2019-03-23

 • ПщIэ зыхуэсщI ныбжьэгъухэ!
 • Гъэ къэс гъатхэпэм и 25-м ди къэралым щагъэлъапIэ Щэнхабзэм и лэжьакIуэм и махуэр. А махуэм дэ я пщIэр доIэт цIыхубэм я щэнхабзэмрэ зэхэщIыкIымрэ зегъэужьыным зи лэжьыгъэр хуэунэтIахэм. Фызыпэрыт Iуэхум, ар библиотекэу, музейуэ, щэнхабзэ унэу, театру щрети, емылъытауэ, фэ щIэныгъэм и нурыр фи псэм хэлъщ икIи къалэн лъапIэр щIыхь пылъу фогъэзащIэ. Къыпхуэмылъытэным хуэдизщ Къэбэрдей-Балъкъэрым ис лъэпкъхэм я щэнхабзэ хьэлэмэтыр хъумэным, щIэблэхэм я зэпыщIэныгъэхэр къызэгъэпэщыным, ди цIыхубэм я зэкъуэтыныгъэр гъэбыдэным хуэгъэзауэ фэ зэфIэвгъэкIхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбекрэ «Газпром» акционер зэгухьэныгъэ зэIухам и унафэщI Миллер Алексейрэ лэжьыгъэ IуэхукIэ Москва щызэхуозэ

2019-03-14

 • Иджыблагъэ лэжьыгъэ IуэхукIэ Москва щызэхуэзащ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбекрэ «Газпром» акцио-нер зэгухьэныгъэ зэIухам и унафэщI Миллер Алексейрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Балъкъэр лъэпкъыр зэрырагъэкIрэ илъэс 75-рэ зэрырикъум теухуа нэщхъеягъуэ Iуэхухэм хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ  Казбек

2019-03-12

 • КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек балъкъэр лъэпкъыр зэрырагъэкIрэ илъэс 75-рэ зэрырикъу нэщхъеягъуэ Iуэхухэм хэтащ икIи Налшык дэт мемориалым деж удз гъэгъахэр щигъэтIылъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм