ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'КъБР-м и Правительствэм'

КIуэкIуэ  Казбек  Къэбэрдей-Балъкъэрым  и Iуащхьэмахуэ щIыналъэм лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIащ

2020-11-24

 • КIуэкIуэ Казбек щэкIуэгъуэм и 21-м лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iуащхьэмахуэ щIыналъэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ К. В. Урысей Федерацэм и налог органхэм я лэжьакIуэхэм я махуэм теухуа и хъуэхъу

2020-11-21

 • Си гуапэу сохъуэхъу Федеральнэ налог къулыкъущIапIэм и Управленэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэм и лэжьакIуэхэм я IэщIагъэм епха махуэмрэ УФ-м и налог органхэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 30 зэрырикъумкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ К. В. иригъэкIуэкIащ Коронавирус узыфэ зэрыцIалэм щIыналъэм зыщемыгъэубгъуным хуэгъэпса оперативнэ штабым и зэIущIэр

2020-11-21

 • Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек видеоконференц мардэм тету щэкIуэгъуэм и 18-м иригъэкIуэкIащ Коронавирус узыфэм щIыналъэм зыщемыгъэубгъуным хуэунэтIа Iуэхухэр зэрырагъэкIуэкIым кIэлъыплъ оперативнэ штабым и зи чэзу зэIущIэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ  Казбек  IущIащ Iуащхьэмахуэ щIыналъэм щIым щIэлъ хъугъуэфIыгъуэхэр къыщIэхынымкIэ,  абыхэм елэжьынымкIэ щыIэ комбинатым  и  генеральнэ  директор  Ушаков Игорь

2020-11-19

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ К. В. КъБР-м и Правительствэм и Унэм щэкIуэгъуэм и 17-м щыIущIащ Iуащхьэмахуэ щIыналъэм щIым щIэлъ хъугъуэфIыгъуэхэр къыщIэхынымкIэ, абыхэм елэжьынымкIэ щыIэ комбинатым и генеральнэ директор Ушаков И. А.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Жьы дыдэ хъуа псэупIэхэм цIыхур къыщIэгъэIэпхъукIыным нэхъ хуэхьэзыр щIыналъибгъум ящыщщ Къэбэрдей-Балъкъэрыр

2020-11-17

 • Ущыпсэуну къемызэгъыж, уеблэмэ шынагъуэ хъуа унэхэм цIыхухэр къыщIэгъэпхъукIыным яужь нэхъ пасэу ихьэным Урысейм щыхуэхьэзырщ щIыналъибгъу, — «Урысей зэкъуэт» партым иригъэкIуэкIа селектор зэIущIэм апхуэдэу щыжиIащ УФ-м ухуэныгъэмкIэ и министрым и къуэдзэ Егоров Максим.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

2020 гъэм къриубыдэу Къэбэрдей-Балъкъэрым и псыежэххэм хаутIыпщхьащ Тхылъ плъыжьым иратха бдзэжьейкъуэлэным и хьэмцIажьэу мелуаным нэблагъэ

2020-11-14

 • «РусГидро»-м Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ къудамэм Тэрч псымрэ абы къыхэлъадэхэмрэ хиутIыпщхьащ бдзэжьейкъуэлэн хьэмцIажьэу мини 110-м нэблагъэ. Тэрч, Шэрэдж, Балъкъ псыхэм бдзэжьейхэр хэутIыпщхьэжыным, щыгъэбэгъуэжыным хуэунэтIауэ илъэс зыбжанэ хъуауэ ирагъэкIуэкI лэжьыгъэхэм я кIэух Iыхьэу аращ ар. Псори зэхэту 2020 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и псыежэххэм Тхылъ плъыжьым иратха бдзэжьейкъуэлэным и хьэмцIажьэу мин 942-м щIигъу хаутIыпщхьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Урысейм  Къэрал  кIуэцI  IуэхухэмкIэ и органхэм я лэжьакIуэм и махуэм и щIыхькIэ

2020-11-12

 • ЩэкIуэгъуэм и 10-м Налшык щекIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и органхэм я ветеранхэмрэ я лэжьакIуэхэмрэ гъэлъэпIэным теухуа гуфIэгъуэ зэхыхьэ. Дауэдапщэм хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек, республикэм и хабзэхъумэ, къарузехьэ IэнатIэхэм я унафэщIхэр, КъБР-м щыIэ МВД-м и лэжьакIуэхэр, полицэм и ветеранхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ Казбек щыгъуазэ зищIащ Налшык псым и Iуфэр зэIузэпэщ зэращIым

2020-11-07

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэм зригъэлъэгъуащ Налшык псым и Iуфэм щыщ Iыхьэр, Осетинскэ уэрамым къыщыщIэдзауэ КIыщокъуэм и цIэр зезыхьэм нэс къызэщIэзыубыдэр, зэIузэпэщ зэращIыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къэрал Советым COVID-19-м земыгъэубгъуным хуэгъэза Iуэхухэр къызэгъэпэщынымкIэ и лэжьакIуэ гупыр мэлажьэ

2020-10-31

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ Къэрал Советым COVID-19-м земыгъэубгъуным хуэгъэза Iуэхухэр къызэгъэпэщынымкIэ и лэжьакIуэ гупым и селектор зэIущIэу Москва къалэм и Iэтащхьэ Собянин Сергей иригъэкIуэкIам.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къэбэрдей-Балъкъэрым  щыщ  школакIуэхэм  загъэпсэхунущ  жэпуэгъуэм  и  26-м къыщыщIэдзауэ щэкIуэгъуэм и 8 пщIондэ

2020-10-22

 • КIуэкIуэ Казбек дыгъуасэ иригъэкIуэкIащ Коронавирус уз зэрыцIалэм Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм зыщемыгъэубгъуным хуэунэтIа лэжьыгъэхэр къызэрызэрагъэпэщымрэ а узыфэм зэрыпэщIэтымрэ теухуа Iуэхухэр зэкIэлъызыгъакIуэ оперативнэ штабым и зэIущIэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэмрэ «Iуэхушхуэхэр щызэфIах Урысей» Урысейпсо жылагъуэ зэгухьэныгъэмрэ зэдэлэжьэным теухуа ЗэгурыIуэныгъэ зэращIылIэ

2020-10-17

 • «Iуэхушхуэхэр щызэфIах Урысей» Урысейпсо жылагъуэ зэгухьэныгъэм и лIыкIуэхэр Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм лэжьыгъэ IуэхукIэ къыщыкIуам зэIущIащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ зэгухьэныгъэм и президент Титов Павелрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КъБР-м и Iэтащхьэр яIущIащ республикэм узыфэ зэрыцIалэ нэхъ шынагъуэхэм щапIэщIэт и сымаджэщхэм я унафэщIхэм

2020-10-17

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек видеоконференц мардэм тету жэпуэгъуэм и 15-м епсэлъащ республикэм узыфэ зэрыцIалэ нэхъ шынагъуэхэм щапIэщIэт и сымаджэщхэм я унафэщIхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Сабийхэм хухаха ахъшэр иратыным трагъэкIуэдэну иджыри сом мелард 1,6-м щIигъу къыхуаутIыпщынущ Къэбэрдей-Балъкъэрым

2020-10-17

 • Зи ныбжьыр илъэсищым къыщыщIэдзауэ илъэсибл хъухэм мазэ къэс иратын хуейуэ ягъэува ахъшэр яIэрыхьэным трагъэкIуэдэн папщIэ иджыри сом меларди 8,8-м щIигъу къэралым яхуиутIыпщащ щIыналъэхэм. Апхуэдэ унафэм Iэ щIидзащ УФ-м и Правительствэм и УнафэщI Мишустин Михаил. Къэбэрдей-Балъкъэрым абы щыщу къратынущ сом мелард 1,6-м щIигъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къэбэрдей-Балъкъэр  Республикэм  и  Iэтащхьэ  КIуэкIуэ  Казбек Гъуэгу  хозяйствэм  и  лэжьакIуэм и  махуэм  теухуа  и  хъуэхъу

2020-10-17

 • Ныбжьэгъу лъапIэхэ!
 • Фи IэщIагъэм епха махуэшхуэмкIэ — Гъуэгу хозяйствэм и лэжьакIуэм и махуэмкIэ сынывохъуэхъу!
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и гъуэгу комплексым и лэжьакIуэхэр я IэщIагъэм хуэIэзэщ, сыт щыгъуи егугъууи мэлажьэ. Автомобиль гъуэгухэм я щытыкIэм куэдкIэ елъытащ экономикэм и щытыкIэр, республикэм инвестицэхэр къыхалъхьэнымрэ туризмэм зиужьыным-рэ, цIыхухэм я псэукIэм и фIагъыр. УщыгуфIыкIыу къыхэбгъэщ хъунущ IэнатIэм и лэжьакIуэхэм къапэщыт къалэнхэм я мыхьэнэм и инагъыр къазэрыгурыIуэр. Нобэ абыхэм зэфIагъэкI иджырей гъуэгухэр ухуэным хуэгъэза лэжьыгъэшхуэ, щIыналъэ, муниципальнэ автомобиль гъуэгухэр зэрагъэпэщыж, абыхэм шынагъуэншэу, бэIутIэIуншэу щызекIуэнымкIэ щыIэ шэсыпIэхэм хагъахъуэу. Фи къару фемыблэжу, хьэлэлу фызэрылажьэм, къыхэфха IэщIагъэм фызэрыхуэпэжым папщIэ фIыщIэ фхузощI.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къэбэрдей-Балъкъэрым  и унафэщIхэм яригъэцIыхуащ Урысейм и Банкым и къудамэу КъБР-м  щыIэм  и Iэтащхьэу ягъэувар

2020-10-13

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек IущIащ Урысейм и Банкым и къудамэм — КъБР-м щыIэ Лъэпкъ банкым и унафэщIу ягъэува КIэрэф Мурат. ЩIыналъэ IуэхущIапIэм и унафэщIыр и лэжьапIэщIэм ишащ Урысей Федерацэм и Банк Нэхъыщхьэм и Ипщэ управленэ нэхъыщхьэм и унафэщI Эберенц Евгений.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм