ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'КъБР-м и Правительствэм'

Доллар мелуан 18-м щIигъу и уасэ

2020-09-15

 • Мазийм кърикIуахэм къызэрагъэлъэгъуащи, КъБР-м ерыскъыхэкIыу хамэ къэралхэм иригъэшащ илъэс псом тещIыхьауэ яубзыхуауэ щытам и процент 90-р.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Москва  Iэ щытрадзащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэмрэ Урысейм щIэныгъэхэмкIэ и  академиемрэ зэрызэдэлэжьэнум теухуа зэгурыIуэныгъэм

2020-09-10

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек дыгъуасэ Москва щыхуэзащ Урысейм щIэныгъэхэмкIэ и академием и президент Сергеев Александр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Депутатхэр   зэхуосыж

2020-09-08

 • КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ иригъэкIуэкIащ республикэм и хабзэубзыху орган нэхъыщхьэм и Президиумым и зэIущIэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

ЗыгъэпсэхупIэм  зрагъэужь

2020-09-08

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Iуащхьэмахуэ лъапэ щыIэ Азау щIыпIэм щэбэт кIуам зэIущIэ щригъэкIуэкIащ. Ар теухуауэ щытащ «Iуащхьэмахуэ» турист-рекреацэ комплексым зэрызегъэужьыпхъэ Iэмалхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КъБР-м и Къэралыгъуэм и махуэм КIуэкIуэ Казбек удз гъэгъахэр бгъурилъхьащ Налшык щыIэ «ЩIыхьым и мыужьых мафIэ» мемориалым

2020-09-03

 • Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ Урысей Федерацэмрэ мамырыгъэрэ зэгурыIуэныгъэрэ щыщыIэным зи псэр щIэзыта зауэлIхэм я фэеплъым пщIэ лъагэ хуищIу республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Къэралыгъуэм и махуэм удз гъэгъахэр бгъурилъхьащ Налшык щыIэ «ЩIыхьым и мыужьых мафIэ» мемориалым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ Казбек IущIащ УФ-м мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министрым и япэ къуэдзэ Хьэту Джамболэт

2020-09-03

 • Урысей Федерацэм мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министрым и япэ къуэдзэ Хьэту Джамболэт лэжьыгъэ IуэхукIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ Казбек IущIащ Осетие Ищхъэрэ — Аланием и Iэтащхьэ Битаров Вячеслав

2020-09-01

 • КъБР-м и Правительствэм и Унэм шыщхьэуIум и 29-м лэжьыгъэ IуэхукIэ щызэIущIащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ Осетие Ищхъэрэ — Алание Республикэм и Iэтащхьэ Битаров Вячеславрэ. ЗэIущIэм апхуэдэуи хэтащ РСО-Аланием и Правительствэм и УнафэщI Тускаев Т.Р., а щIыналъэм и Парламентым и Тхьэмадэ Мачнев А. В. сымэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КъБР-м и Iэтащхьэр хэтащ Ростов областым «Самбек лъагапIэхэр» дзэ-тхыдэ комплексыр къызэрыщызэIуахым ехьэлIа дауэдапщэхэм

2020-09-01

 • Ростов областыр нэмыцэ-фашист зэрыпхъуакIуэхэм къыщыIэщIагъэкIыжа махуэм ирырагъэхьэлIэри, щIыналъэм и Неклиновскэ районым шыщхьэуIум и 30-м къыщызэIуахащ «Самбек лъагапIэхэр» дзэ-тхыдэ комплексыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

«Урысейм и пашэхэр» зэпеуэм и кIэух Iыхьэм хэтахэм ТекIуэныгъэм и Бэракъыр Iуащхьэмахуэ и щыгум щагъэувынущ

2020-08-29

 • Мы гъэм ещанэу къэралым щекIуэкIа «Урысейм и пашэхэр» зэпеуэм и кIэух Iыхьэм хэтахэм загъэхьэзыр Iуащхьэмахуэ дэкIыну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Республикэм и Iэтащхьэр къыщыпсэлъащ  КъБР-м и егъэджакIуэхэм я шыщхьэуIу зэIущIэм

2020-08-29

 • ЩIэныгъэм и махуэмрэ гъэ еджэгъуэщIэм щыщIадзэжынумрэ и пэ къихуэу курыт щIэныгъэ щрагъэгъуэту Налшык дэт еджапIэ №33-м щекIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и егъэджакIуэхэм я шыщхьэуIу зэIущIэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ Казбек лэжьыгъэ IуэхукIэ хуэзащ Урысейм и Профсоюз Щхьэхуитхэм я  Федерацэм и унафэщI  Шмаков  Михаил

2020-08-27

 • КъБР-м и Правительствэм и Унэм дыгъуасэ лэжьыгъэ IуэхукIэ щызэIущIащ щIыналъэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ Урысейм и Профсоюз Щхьэхуитхэм я Федерацэм и унафэщI Шмаков Михаилрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къэбэрдей-Балъкъэрым и школхэр гъэ еджэгъуэщIэм хуэхьэзыру пIэрэ?

2020-08-27

 • КIуэкIуэ Казбек видеоконференц мардэм тету дыгъуасэ иригъэкIуэкIащ КъБР-м и щIыналъэхэм, къалэ округхэм я администрацэхэм я унафэщIхэр зыхэта зэIущIэ. Абы кърихьэлIащ КъБР-м и Премьер-министр Мусуков А. ТI., КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Хъубий М. Б., КъБР-м цIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министрым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Езауэ А. Къ. сымэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

«Мэшыкъуэ» зэхуэсым арэзы щытехъуащ КъБР-м и лIыкIуэхэм къыхалъхьа проект 19-м

2020-08-27

 • Кавказ Ищхъэрэм и щIалэгъуалэм я «Мэшыкъуэ» зэхуэсым и ХI зэхыхьэгъуэм щызэхалъхьэжащ КИФЩI-м щыщ ныбжьыщIэхэм абы къыщыхалъхьа проектхэм я зэпеуэм кърикIуахэр. УнэтIыныгъэ зэмылIэужьыгъуэхэм грантхэр къыщыхуагъэфэщэну къагъэлъэгъуащ проекти 151-рэ, псори зэхэту сом мелуан 53-м щIигъу хуэзэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къэбэрдей-Балъкъэрыр ящыщщ узыншэу псэуным гулъытэ нэхъыбэ щыхуащI щIыналъэхэм

2020-08-22

 • «Роспотребнадзор»-м къызэритамкIэ, цIыхум и узыншагъэм зэран хуэхъу хьэл мыхъумыщIэхэм зыщызыдзейхэр нэхъыбэу щыпсэур Кавказ Ищхъэрэ щIыналъэрщ, абы Къэбэрдей-Балъкъэрри яхэту.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ Казбек яIущIащ я щхьэ IуэхукIэ къыхуэкIуахэм

2020-08-18

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек шыщхьэуIум и 15-м Правительствэм и Унэм щахуэзащ я щхьэ IуэхукIэ къыхуэкIуахэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм