ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'КъБР-м и Правительствэм'

Урысейм и Президент Путин Владимир Пятигорск къэкIуащ икIи Кавказ Ищхъэрэм и щIалэгъуалэм я «Мэшыкъуэ-2018» щIэныгъэ зэхыхьэм и лэжьыгъэм хэтащ

2018-08-16

 • Ар еплъащ лъэпкъ фащэм и гъэлъэгъуэныгъэу Къэбэрдей-Балъкъэрым икIа волонтёрхэм къызэрагъэпэщам.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм  и  Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. «Мэшыкъуэ-2018»  щIалэгъуалэ зэхыхьэшхуэр къыщызэIуахым хэтащ

2018-08-14

 • ШыщхьэуIум и 10-м Кавказ Ищхъэрэм и щIалэгъуалэм я «Мэшыкъуэ-2018» зэхыхьэшхуэр къыщызэIуахым хэтащ КIуэкIуэ Ю. А. Абы къыщызэхуэсащ Урысей Ипщэм и щIалэгъуалэм ящыщу минитIым щIигъу. Зэхыхьэм ирихьэлIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и лIыкIуэу 205-рэ. Ахэр республикэм щекIуэкIа зэпеуэхэм щытекIуащ икIи унэтIыныгъэ зэмылIэужьыгъуэхэмкIэ езыхэм ягъэхьэзыра проектхэр пхагъэкIыну я мурадщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КъБР-м  и  Iэтащхьэ  КIуэкIуэ  Ю.  А. Iуащхьэмахуэ  лъапэ  хиубыдэ  Азау  хуейм щахуэзащ  «Зэныбжьэгъугъэм  и  гъуазэхэр» Урысейм  зэкъуегъэувэ-2018» федеральнэ  проектым  хэтхэм

2018-08-09

 • Мы проектым хиубыдэ Iуэхухэр мы зэманым щокIуэкI Центральнэ, Приволжскэ, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округхэм. Абы хэтщ Урысейм и щIыналъэхэм, ди гъунэгъу къэралхэм ящыщу 20-м къикIа щIалэхэмрэ хъыджэбзхэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

ТхьэмыщкIагъэ къызылъыса  цIыхухэм и чэзум ядэIэпыкъун

2018-08-02

 • КъБР-м и Правительствэм щекIуэкIа зэIущIэм и гугъу щащIащ бадзэуэгъуэм и 30-м къыкъуэуа жьапщэшхуэм и зэранкIэ, республикэм и щIыналъэхэу Прохладнэм хы- хьэ жылагъуэхэм ящыщу 7-мрэ Дзэлыкъуэм хиубыдэ къуажи 4-мрэ къыщыхъуа зэхэкъутэныгъэхэр зэман кIэщIым къриубыдэу гъэзэкIуэжы-нымкIэ щыIэ хэкIыпIэхэм. Зи гугъу тщIы районхэм я администрацэхэм я унафэщIхэр, Iуэхур зэпха министерствэ, ведомствэ зыбжанэм я тхьэмадэхэр щызэрихьэлIа зэхыхьэр къызэIуихащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ Юрийрэ Битаров Вячеславрэ тепсэлъыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэмрэ Осетие Ищхъэрэ – Алание Республикэмрэ яку дэлъ зэпыщIэныгъэхэр адэкIи егъэфIэкIуэным

2018-07-28

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэр иджыблагъэ щыIащ Осетие Ищхъэрэ — Алание Республикэм. КIуэкIуэ Юрийрэ Битаров Вячеславрэ тепсэлъыхьащ зэгъунэгъу щIыналъитIым яку дэлъ зэпыщIэныгъэхэм адэкIи зегъэужьыным.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

«Iуащхьэмахуэ»  курортым  зрагъэужьын папщIэ  сом  мелардихым нэблагъэ  къыхуаутIыпщ

2018-07-28

 • «Iуащхьэмахуэ» урысейпсо турист-рекреацэ комплексым и инфраструктурэм хиубыдэ ухуэныгъэхэр ирагъэкIуэкIын папщIэ Урысей Федерацэм и Премьер-министр Медведев Д. А. и унафэкIэ сом меларди 5-рэ мелуан 711-рэ къыхуаутIыпщащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ Тулэ областымрэ я зэдэлэжьэныгъэм зеубгъу. КIуэкIуэ Юрий зи пашэ делегацэр республикэм икIри а щIыналъэм кIуащ

2018-07-14

 • Делегацэм хэтщ министерствэхэм, ведомствэхэм, сату-промышленнэ палатэм, хьэрычэт Iуэхур дэIыгъынымкIэ фондым, промышленностым, ухуэныгъэм, мэкъумэш хозяйствэм, сырьем елэжь IэнатIэм, курортымрэ туризмэмрэ я IуэхущIапIэхэм я унафэщIхэр, бизнесым и лIыкIуэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Медведев Д. А. дыгъуасэ иригъэкIуэкIащ Правительствэм Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым и социально-экономикэ  зыужьыныгъэм и IуэхухэмкIэ и комиссэм и зэIущIэ. Абы хэтащ икIи къыщыпсэлъащ КIуэкIуэ Ю. А.

2018-07-12

 • Урысейм и Премьер-министр Медведев Дмитрий дыгъуасэ иригъэкIуэкIащ Правительствэм Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым и социально-экономикэ зыужьыныгъэм пыщIа IуэхухэмкIэ и комиссэм и зэIущIэ. Абы хэтащ икIи къыщыпсэлъащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Мутко Виталий ЕсэнтIыгу къалэм щригъэкIуэкIащ «Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым зегъэужьыныр» къэрал программэр гъэзэщIэным теухуа зэIущIэ. Абы хэтащ икIи къыщыпсэлъащ КIуэкIуэ Юрий

2018-06-26

 • ЗэIущIэм хэтащ икIи къыщыпсэлъащ УФ-м Кавказ Ищхъэрэм и IуэхухэмкIэ и министр Чеботарёв Сергей, УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэм и къуэдзэ Владимиров Максим, Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий, округым и субъектхэм я Iэтащхьэхэр, гъэзэщIакIуэ властым и федеральнэ органхэм я лIыкIуэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэр Армение Республикэм и лIыкIуэу Урысей Федерацэм щыIэ Тоганян Вагдан хуозэ

2018-06-26

 • КIуэкIуэ Юрий КъБР-м и Правительствэм и Унэм щыхуэзащ Армение Республикэм и лIыкIуэу Урысей Федерацэм щыIэ Тоганян Вагдан. ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ зэщIыгъуу инвестицэ проект щхьэхуэхэр гъэзэщIэным хуэгъэзауэ зэдэлэжьэнымкIэ щыIэ Iэмалхэм. Къару зэхэлъкIэ зыбгъэдыхьэпхъэ Iуэхухэм ящыщу къыхагъэщхьэхукIащ турист-рекреацэ комплексым, мэкъумэш IэнатIэм, промышленностым ехьэлIа инфраструктурэ программэхэр, апхуэдэу иджырей логистикэ центрхэр къызэгъэпэщынымрэ сатум зегъэужьынымрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ Юрий Нарткъалэ дащIыхь школыщIэм зэрелэжьым еплъащ икIи а щIыпIэм щригъэкIуэкIащ республикэм и Правительствэм, Аруан районым, подряд IуэхущIапIэхэм я унафэщIхэр зыхэта зэIущIэ

2018-06-26

 • КIуэкIуэ Юрий дыгъуасэ еплъащ еджакIуэ 825-м ятещIыхьауэ Нарткъа-лэ дащIыхь школыщIэм зэрелэжьым икIи абы щригъэкIуэкIащ Правительствэм, Аруан районым, подряд IуэхущIапIэхэм я унафэщIхэр зыхэта зэIущIэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ Юрий зи щхьэ IуэхукIэ къекIуэлIа цIыхухэм щаIущIащ УФ-м и Президентым и жылагъуэ екIуэлIапIэу КъБР-м щыIэм

2018-06-23

 • Республикэм и Iэтащхьэм зыкъыщIыхуагъэза Iуэхухэм ящыщщ гугъуехь хэхуа унагъуэхэм ядэIэпыкъуныр, узыфэ хьэлъэ зыпкърыт сабий ныкъуэдыкъуэр дохутыр IуэхущIапIэм гъэкIуэныр. Апхуэдэу тхьэусыхафэхэр ятеухуауэ щытащ псэупIэ Iуэхухэм, псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэм и Iуэхутхьэбзэхэр егъэфIэкIуэным, цIыхухэр хущхъуэхэмкIэ къызэрызэрагъэпэщыр гъэтэмэмыным, районхэм щыIэ социальнэ IуэхущIапIэхэм ядэIэпыкъуным.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Террорым  пэщIэтынымкIэ  лъэпкъ  комитетым  и зэIущIэр  Бортников  А. В.  Москва щригъэкIуэкIащ. Абы  хэтащ  икIи  къыщыпсэлъащ  КIуэкIуэ  Ю. А.

2018-06-21

 • Террорым пэщIэтынымкIэ лъэпкъ комитетым и Iэтащхьэ, Урысейм ШынагъуэншагъэмкIэ и федеральнэ къулыкъущIапIэм и унафэщI Бортников Александр мэкъуауэгъуэм и 19-м Москва щригъэкIуэкIащ Террорым пэщIэтынымкIэ лъэпкъ комитетым и зэIущIэр. Абы хэтащ икIи къыщыпсэлъащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Урысейм и Президентым и УказкIэ Темыркъан Юрий УФ-м и Къэрал саугъэтыр къратащ. Наградэ лъапIэмкIэ абы ехъуэхъуащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий

2018-06-14

 • Дуней псом щыцIэрыIуэ дирижёр, Шостакович и цIэр зезыхьэ Санкт-Петербург академическэ филармонием и художественнэ унафэщI Темыркъан Юрий Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир и УказкIэ УФ-м и Къэрал саугъэтыр къратащ. Наградэ лъапIэмкIэ абы ехъуэхъуащ КIуэкIуэ Юрий. Тхыгъэм итщ:

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Псыдзэ къехынкIэ шынагъуэщ

2018-06-14

 • Иджыблагъэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий Iэ щIидзащ Бахъсэн, Iуащхьэмахуэ районхэм къыщыхъункIэ хъуну шынагъуэм хуэхьэзыру щытыным теухуауэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм