ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Псыр  псэхэлъхьэжщ

2020-12-01

  • Республикэм щыIэ гугъуехь нэхъыщхьэхэм ящыщщ цIыхухэр псыкIэ тэмэму къызэгъэпэща зэрымыхъур. Абы хэкIыпIэхэр къыхуагъуэтыну унафэ пыухыкIахэр щIэх-щIэхыурэ ящIми, Iуэхур хуэмущ зэрыкIуатэр. Апхуэдэу иджыблагъэ «Псы къабзэ» федеральнэ проектыр гъэзэщIэным ипкъ иткIэ, Лэскэн районым хыхьэ Анзорей жылэм псы къыщIэшыпIэщIэ ухуэным хуэунэтIа лэжьыгъэхэр щрагъэжьащ.

  • Мы зэманым ирихьэлIэу ухуакIуэхэм метр 30-кIэ щIыр ябрууащ, абы бжьамийхэр ирагъэувэхащ. Псори зэхэту псы къыщIэшыпIэм и куууагъыр метри 130-рэ хъунущ. Ар зыхуей хуэзэу зэфIагъэкIмэ, къуажэдэсхэр ирикъуу псыкIэ къызэгъэпэща хъуну мэгугъэ. Псы къыщIэшыпIэщIэм падзэнущ Лениным, Къэжэрым, Щынахъуэм, Маркс сымэ я цIэхэр зезыхьэ уэрамхэм тес унагъуэхэр.
  • Къуажэдэсхэм тэмэму псыр зэраIэрымыхьэм къыхэкIыу, интернетым и напэкIуэцIхэм тхьэусыхафэхэр къралъхьэрт. Арати, районым и унафэщIхэм къыхалъхьащ иджыри зы псы къыщIэшыпIэ яухуэну. Къапщтэмэ, Анзорей жылэм апхуэдэ ухуэныгъэу 4 дэтщ, итIани псыр зэпымыууэ жылэдэсхэм яIэрыхьэркъым, махуэ псом крантIым ткIуэпс къыщимыж куэдрэ къохъу. Псом хуэмыдэу, цIыхухэр егъэлеяуэ гугъу йохь гъэмахуэ лъэхъэнэм.
  • Иджы ухуэныгъэщIэр хьэзыр хъумэ, абы Iэмал къаритынущ псыуэ къыщIашыр нэхъыбэ хъунымкIэ икIи гукъанэ къыхэмыкIыу къуажэдэсхэр арэзы ящIыну мэгугъэ.
  • Тхьэхущынэ  Ланэ.