ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'КъБР-м и махуэм'

КъБР-м и Къэралыгъуэм и махуэр ягъэлъапIэ

2013-09-03

  • Къанокъуэ Арсен: ФIыгъуэм я нэхъыщхьэр ди цIыхухэрщ
  • ГуфIэгъуитI — КъБР-м и Къэралыгъуэмрэ республикэм и къалащхьэм и махуэмрэ — фокIадэм и 1-м республикэм исхэм ягъэлъэ­пIащ.
  • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и махуэм