ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Дзюдо'

НыбжьыщIэхэм я ехъулIэныгъэ

2018-09-25

 • Налшык дэт «Универ­сальный» спорт комп­лексым Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм дзюдомкIэ и зэхьэзэхуэ щекIуэкIащ. Абы хэтащ 2002 — 2004 гъэхэм къалъ­хуа ныбжьыщIэхэр.
 • Кавказ Ищхъэрэм и щIы­­налъиблым къикIа спортс­мен 495-рэ зыхэта зэпеуэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и гуп къыхэхам щыщу щIалэ 49-м, хъыджэбзи 5-м утыку зыкъыщагъэлъэгъуащ.
 • Мы зэпеуэр зытеу­хуауэ щытар ныбжьы­щIэхэм я зэхьэзэхуэ нэхъы­щ­хьэу Тю­мень ­къалэм щекIуэкIынум хэтынухэр къыхэхынырт. Бай­даевэ Аишэ (кг 40), Къано­къуэ Арианнэ (кг 44-рэ), Кабу­ловэ Миланэ (кг 70-рэ), Мэздэгу Мусэ (кг 50), Гаев Умар (кг 81-рэ) сымэ дыщэ медалхэр щызыIэ­рагъэхьащ абы. Дыжьын медалхэр я Iэрылъхьэ ­хъуащ Уянаев Ислъам (кг 90), Хьэмыкъуэ Алим (кг 73-рэ) сымэ.
 • ЕхъулIэныгъэ къэ­зы­гъэл­ъэ­гъуа ныбжьы­щIэхэр я гъэ­сэнщ тренерхэу Емкъуж Мухьэмэд, Иванов Дмитртий, Къу­бэч Алим, Мырзэ Тимур, Новиковэ Антонинэ, Дзу Бес­лъэн сымэ.
 • Махуэщ  Шумахуэ.

Зыхыхьэхэр: Дзюдо

Къэралпсо зэпеуэм щытокIуэ

2017-10-12

 • Балаковэ къалэм дзюдомкIэ ще­кIуэкIа Урысей Федерацэм IэщэкIэ ЗэщIэузэда и Къарухэм я зэхьэзэ­хуэм шэч къызытумыхьэн текIуэ­ныгъэ ­къыщихьащ Къуэдз Къанте­мыр.
 •  
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым ДзюдомкIэ и федерацэм и тхьэмадэ Емкъуж Му­хьэмэд къызэрыджиIамкIэ, Къуэдз ­Къантемыр и хьэрхуэрэгъухэм зы очкои яIэригъэхьакъым. Финалым ар ще­фIэ­кIащ хэгъэрейхэм ящыщ Верещагин ­Роман икIи дыщэ медалыр зыIэригъэхьащ.
 • Урысей Федерацэм IэщэкIэ ЗэщIэу­зэда и Къарухэм я зэхьэзэхуэм зэры­щытекIуам и фIыгъэкIэ, Къуэдз Къантемыр Iэмал игъуэтащ щэкIуэгъуэм (ноябрым) и 5-7-хэм Ялтэ щекIуэкIыну, илъэс пщыкIуий зи ныбжьыр иримы­къуахэм я къэралпсо зэпеуэм хэтыну.
 •  
 • Къаудыгъу Заур.

Зыхыхьэхэр: Дзюдо