ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Профсоюзхэр'

ЛэжьакIуэхэм я хуитыныгъэр хъумэным трагъащIэ

2016-12-06

  •  КъБР-м и Профсоюзхэм я унэм дыгъэгъа-   зэм и 1 — 2-хэм щекIуэ-кIащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым и щIыналъэ профсоюз организацэхэм IэнатIэ Iу-тым и хуитыныгъэр хъумэнымкIэ я лэжьыгъэм теухуа семинар-зэIу-     щIэ. Абы кърихьэлIахэм,     къыщыпсэлъахэм яхэтащ КИФЩI-м и щIыналъэ профсоюз зэгухьэныгъэхэм я унафэщIхэр, профсоюз организацэхэм хуитыныгъэмкIэ я инспекторхэр.
  •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Профсоюзхэр

ЩIэблэмрэ хабзэхэмрэ

2014-05-14

  • Ди республикэм и курыт еджапIэхэм профсоюз егъэджэныгъэхэм ехьэлIа сыхьэтхэм щыпащэ.
  •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Профсоюзхэр

Лэжьыгъэм хуэфащэ пщIэ иIэн папщIэ

2013-10-12

  • Иджыблагъэ ирагъэкIуэкIащ «Хуэфащэ пщIэ зыпэкIуэ лэжьыгъэ!» еханэ урысейпсо акцэр. Къэбэрдей-Балъкъэрым и Профсоюзхэм я зэгухьэны­гъэм абы хиубыдэу  зэхиша Iуэхугъуэм хэтащ профсоюз лэжьакIуэ жыджэрхэр, «Лэжьыгъэм и зэгухьэныгъэ» пар­тым и щIыналъэ къудамэм и лIы­кIуэ­хэр, лажьэ, еджэ щIалэгъуалэр. ЗэIу­щIэм кърихьэлIащ КъБР-м и Парламентым и депутатхэр, министрхэр, хьэ­ры­чэ­тыщIэхэр, еджагъэшхуэхэр, щэнха­бзэм, гъуазджэм я лэжьакIуэхэр, жур­на­листхэр.
  •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Профсоюзхэр