ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Декабрь, 2020

Iуащхьэмахуэ и щыгухэм  ящыщ зым  гъуэгущIэ  къыщызэIуах

2020-12-29

  • IэшанэкIэ укъыщежэх хъун гъуэгущIэ иджыблагъэ Iуащхьэмахуэ и щыгухэм ящыщ зым къыщызэIуахащ. Хым елъытауэ метри 3455-кIэ нэхъ лъагэ Гарабаши бгыщхьэм къыщежьэу зызыукъуэдий а гъуэгум и кIыхьагъыр метр 1500-м ноблагъэ. Бгым ит мыпхуэдэ гъуэгу лIэужьыгъуэхэр къэгъэшыпIэ-гъэзапIэу яIэмрэ шынагъэу пылъымкIэ зэщхьэщокI. Иджыри къыздэсым Iуащхьэмахуэ куэщIым иращIыхьа мыпхуэдэ къежэхыпIэхэм «дамыгъэ щIыхур» тедзарэ ахэр къызэрыгуэкIыу къалъытэу щытамэ, иджы къызэIуахар нэхъ гугъуу, гъэзапIэу иIэхэри, къелъапIэу зыпхыкIхэри нэхъыбэщ, «дамыгъэ плъыжькIи» къыхагъэщхьэхукI.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ ЦIыхухэм щIэныгъэ нэхъыщхьэ егъэгъуэтынымрэ наукэмкIэ советым и япэ зэхуэсыр

2020-12-29

  • КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ КъБР-м и Iэтащхьэм деж ЦIыхухэм щIэныгъэ нэхъыщхьэ егъэгъуэтынымрэ наукэмкIэ щыIэ советым, дызэрыт илъэсым фокIадэм и 30-м къызэрагъэпэщам, и япэ зэхуэсыр. Советым цIыху 23-рэ хагъэхьащ: КъБР-м и Правительствэм хэтхэр, цIыхухэм щIэныгъэ нэхъыщхьэ щрагъэгъуэт еджапIэхэм, щIэныгъэ-къэхутакIуэ институтхэм я унафэщIхэр, республикэм и жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

БжэныкIэ Мухьэб и вагъуэнэхур

2020-12-29

  • Зы гъэ Мухьэб сыздишат и жылэжьым — Дзэлыкъуэкъуажэ. Лэжьыгъэ Iуэхухэр зэфIэкIа нэужь, гъуэгу дыкъытехьэжын ипэ, «ди щIапIэмкIэ   зэ дыплъэнщ» жери, уэрам гуэрымкIэ дыдэлъэдащ. ДыздэкIуэнум дынэсщ, маршынэм дыкъикIри, и хадэ шындэбзийм деж дыкъыщызэтеувыIащ. Мыхъейуэ зыкъомрэ щытащ ар абдеж. ГукъэкIыж гуэрхэм зэриубыдар къызгурыIуэри, тIэкIу сыкъыIукIуэтащ. Гу лъыстащ и нэпсхэм къызэрызэпажыхьам. Хэт ищIэнт абы и гупсысэр здэщыIэр? И сабиигъуэ IэфIыншэм игъэзэжауэ арат?   Е сурэткIэ фIэкIа имыцIыху и адэр,  гу зыщимыхуа и анэр, и шынэхъыжьыр и нэгу къыщIыхьэжат?

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

«Бжэ зэIухахэм я махуэр»

2020-12-29

  • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетыр ящыщщ Кавказ Ищхъэрэм и еджапIэ нэхъыфIхэм. Абы щеджэ студентищэхэм щIэныгъэ куу зэрырагъэгъуэтыным хущIокъу егъэджакIуэхэр, IэщIагъэлIхэр. Университетым иIэ къудамэхэмрэ абы щызэфIах егъэджэныгъэ унэтIыныгъэхэмрэ щыгъуазэ хуащI республикэм и курыт школхэм я класс нэхъыжьхэм щIэс ныбжьыщIэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Ислъамым и нур

2020-12-29

  • Уаз
  • Алыхьым фыкъызэригъэщIам фытет
  • Ди жагъуэ зэрыхъущи, нобэ куэдрэ дрохьэлIэ бзылъхугъэхэм захуэзыгъадэ цIыхухъухэмрэ цIыхухъухэм захуэзыгъадэ бзылъхугъэхэмрэ. Ар хьэрэмышхуэхэм ящыщщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Я къару емыблэжу цIыхубэм яхуэлэжьахэр

2020-12-29

  • 2020 гъэ едгъэжьэжыр дунейм и тхыдэм къыхэнэнущ къэрал псоми я дежкIэ нэхъ гугъу дыдэу щытахэм ящыщ зыуэ. Тхьэм и шыкуркIэ, куэдрэ къэхъуркъым зэрыдунейуэ зы Iуэху гуэрым зэдигъэгулэзу, ауэ ЩIы хъурейм и КъуэкIыпIэми КъухьэпIэми, Ипщэми Ищхъэрэми хыхьэ хэкухэр апхуэдэ гузэвэгъуэ хэтащ икI илъэсым. Коронавирус узыфэ зэрыцIалэ лIэужьыгъуэщIэм зиубгъури, цIыхущхьэкIэ хэщIыныгъэшхуэхэр къахуихьащ лъэпкъ псоми.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха