ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ПсэукIэ'

Сабий  зэрыс  унагъуэхэм    зыщIагъакъуэ

2021-10-21

  • Зи ныбжьыр илъэси 3-м щегъэжьауэ 7-м нэс сабий зи унагъуэм исхэм иридэIэпыкъуну иджыри сом мелард 28,3-рэ хухах. Апхуэдэ унафэм Iэ щIидзащ Урысей Федерацэм и Правительствэм и УнафэщI Мишустин Михаил.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПсэукIэ

Къулейсызхэр щIэкуэдым и щхьэусыгъуэр

2014-01-23

  • Урысейм ущыпсэуныр нэхъ «лъапIэ» зэрыхъум щы­хьэт тохъуэ «Аргументы и факты» газетым ири­гъэкIуэкIа къэпщытэныгъэр. Нэхъыщхьэу белджылы къащIар сыт жы­пIэмэ, къэралым ику иту щат улахуэм нэхърэ нэхъ мащIэ къэзыхьхэм (абыхэм хеубыдэ ди къэралым щыпсэухэм я нэхъыбэр) инфляцэр нэхъыбэу къажьэхэуащ IэщIагъэлIхэм ягъэува мардэм нэхърэ.
  •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПсэукIэ

Унагъуэшхуэхэм щIы Iыхьэхэр хупачынущ

2013-06-12

  • Социально-экономикэ зыужьыныгъэ и лъэныкъуэкIэ зрагъэхъулIэхэр, УФ-м и Президентым ищIа пщэрылъхэмрэ и Указ щхьэхуэхэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым зэрыщагъэзащIэр къэзыпщытэ комиссэм и зэIущIэм Лэскэн, Бахъсэн,Тэрч районхэм я администрацэхэм я Iэтащхьэхэр муниципальнэ щIыналъэхэм а лэжьыгъэр зэрыщекIуэкIым щытепсэлъы­хьащ. Апхуэдэщ бынищ е нэхъыбэ зыпI унагъуэхэм псэупIэ щаухуэну щIы Iыхьэ­хэр пщIэншэу яхупычыныр, улахуэм хэгъэхъуэныр, сабий гъэсапIэхэмкIэ къызэгъэпэщыныр, ныкъуэдыкъуэхэм лэжьыгъэ етыныр, цIыхухэм IэнатIэ къахуэгъуэтыныр, нэгъуэщIхэри.
  •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПсэукIэ