ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Узыншагъэ'

Министрым зыхуагъазэ

2022-08-18

 • КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Къалэбатэ Рустам я щхьэ IуэхукIэ лъэIу яIэу и деж къекIуа лIэхэм зэрыхузэфIэкIкIэ дэIэпыкъуэгъу зэрахуэхъуным хущIокъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

«Фи  гур  фхъумэ»

2022-08-13

 • КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм и Диагностикэ центрым жылагъуэ узыншагъэмрэ медицинэ профилактикэмкIэ и къудамэм и IэщIагъэлIхэм «Фи гур фхъумэ» къыхуеджэныгъэм щIэту зэIущIэ щхьэпэ ирагъэкIуэкIащ. Ар къыщызэрагъэпэщащ Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ республикэ къэрал лъэпкъ библиотекэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Иджырей  мардэхэм  тету

2022-08-11

 • КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Къалэбатэ Рустам зригъэлъэгъуащ Дзэлыкъуэ район сымаджэщым и поликлиникэ къудамэм щекIуэкI зэгъэпэщыжыныгъэ лэжьыгъэхэр здынэсар. Ар ягъэзащIэ «КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и IэнатIэм цIыхухэм япэ дэIэпыкъуныгъэхэр щыхуащIэ и IуэхущIапIэхэр къэгъэщIэрэщIэжын» щIыналъэ программэмкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Нэм и узыр нахуэщи…

2022-08-06

 • Махуэшхуэр трагъэхуащ иджырей офтальмолог цIэры-Iуэ Фёдоров Святослав къыщалъхуа махуэм. Абы и цIэр зэрехьэ Налшык дэт «ЛЕНАР» клиникэм. Къыхэгъэщыпхъэщ Фёдоров Святослав къызэралъхурэ илъэс 95-рэ щрикъум абы и гъэсэнхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым къыщызэIуаха медицинэ IуэхущIапIэр зэрыщыIэрэ илъэс 25-рэ зэрыхъур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

ФIыщIэрэ щытхъурэ зыхуэфащэхэр  

2022-06-21

 • Налшык къалэ дэт Музыкэ театрым мэрем кIуам щекIуэкIащ медицинэм и лэжьакIуэхэр щагъэлъапIэ пшыхь. ЗэIущIэ гуапэм хэтащ КъБР-м и Парламентым, Правительствэм, минис

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

«Лъы тыи, гъащIэр къегъэл»

2022-04-23

 • УФ-м и Къэрал Думэм къыхилъхьауэ 2007 гъэ лъандэрэ мэлыжьыхьым и 20-м Урысейм щагъэлъапIэ Лъы тыным и лъэпкъ махуэр. Псом япэрауэ, ар хуэгъэпсащ зыгуэрым дэIэпыкъун папщIэ лъы зыт дэтхэнэми. Апхуэдэу я махуэщ лъы хэзышхэми абы пыщIа Iуэхугъуэ псори тэмэму зэфIэгъэкIа хъуным епха дохутырхэми.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Ирагъэкъужыпхъэщ благъэкIар

2022-04-21

 • КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Къалэбатэ Рустам зыщигъэгъуэзащ коронавирус узыфэ зэрыцIалэм зыщиубгъу лъэхъэнэм госпиталу щыта, Налшык дэт къалэ клиникэ сымаджэщ №2-м и лэжьыгъэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

ЦIыхугъэ лъагэрэ щIэныгъэ куурэ

2022-03-04

 • Си тхыгъэм фIэщыгъэ хуэсщIа псалъэхэр куэдрэ зыхужаIэ бзылъхугъэхэм ящыщщ Аруан щIыналъэм хыхьэ Къэхъун къуажэм щыпсэу Понэж (Хьэмыкъуэ) Нюрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Сабийхэм я псантхуэм щабэу йоIэзэ

2022-03-04

 • НыбжьыщIэхэм я псантхуэм еIэзэ Хъыдзэ Лаурэ куэдым яцIыху. И щIэныгъэм, Iэзагъым, гущIэгъум щыхьэт тохъуэ зи бын абы деж езышалIэ адэ-анэхэр. ЦIыкIухэм япыщIа дэтхэнэ IэщIагъэми нэхъыщхьэу хэлъыр сабийр фIыуэ плъагъунырщ. Iуэхур узыншагъэм теухуамэ, хамэ сабий щыIэкъым дохутырым и дежкIэ. Ар фIыуэ къыгуроIуэ ди псэлъэгъу «М-Клиникэ» медицинэ центрым и сабий-невролог Хъыдзэ Лаурэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Къалэнхэр мымащIэми, узыпэлъэщын хуэдэхэщ

2022-02-01

 • Сыт хуэдэ лэжьыгъэ IэнатIэ упэрытми, ар нэхъыфI дыдэм ещхьу зепхьэныр, пхузэфIэкI псори абы и зыужьыныгъэм папщIэ пщIэныр дэтхэнэ зыми и пщэрылъ убзыхуащ. Ар фIыуэ къыгурыIуэу, цIыхухэр къызэрыщыгугъым нэхърэ нэхъыфIу абыхэм къазэрыхущIэкIынум пылъу псэу, лажьэ цIыхущ мы махуэхэм зи ныбжьыр илъэс 70 ирикъуа, Къэбэрдей-Балъкъэрым и Музыкэ театрым и унафэщI, КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Бэрэгъун Руслан.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Поликлиникэр  къызэIуахыж

2022-01-15

 • Иджыблагъэ къызэIуахыжащ Къалэ сабий поликлиникэ    №1-м и къудамэу Хмельницкий Б. и цIэр зезыхьэ уэрамым тетыр. Сабий мин 11-м щIигъум я узыншагъэм щыкIэлъыплъ медицинэ IуэхущIапIэм лэжьэн зэрыщIидзэжам адэ-анэхэр икъукIэ щыгуфIыкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Испанием  щеджауэ къегъэзэж

2021-12-25

 • ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ академием иригъэкIуэкI егъэджэныгъэ программэм ипкъ иткIэ, хьэрычэтыщIэхэр щрагъаджэу Испанием щыIэ школ лъэрызехьэ къэзыухахэм ящыщщ Гуэщокъуэ Марианнэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

2021-12-21

 • «Омикрон» штамм лIэужьыгъуэщIэр
 • ЩIэныгъэлIхэмрэ дохутырхэмрэ «COVID-19» зи фIэщыгъэ коронавирусыщIэм и нэщэнэ нэхъыщхьэхэр хъарзынэу къахута хъуащ иужьрей илъэситIым. Ар къызэуалIэхэм я нэхъыбэм я лъыр Iув ещI, я температурэр дрегъэкIуей, щхьэуз къарет, псчэ гъущэм ирегъэубыд, жыпIэнуращи, къарууншэ ещI.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

«Спутник V»-р къалъытэ дуней псом щынэхъыфIу

2021-09-14

 • Ди республикэм иужьрей жэщ-махуэхэм COVID-19 узыфэ зэрыцIалэр япкърыту къахутащ цIыху 70-м икIи сымаджэхэм я бжыгъэр 30703-м нэсащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

НафIэдз  Ислъам: IэщIагъэм  езым укъыхех

2021-09-14

 • НафIэдз Ислъам хирургщ, онкологщ, колопроктологщ. НыбжькIэ щIалэми, медицинэ щIэныгъэшхуэ бгъэдэлъщ. И IэщIагъэм, и мурадхэм ятеухуауэ дэ абы иджыблагъэ депсэлъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ