ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Узыншагъэ'

«Упсэуну фIыщ!»

2019-02-02

 • Налшык къалэ дэт клиникэ сымаджэщ №1-м щызэхэтащ эндокриннэ узыфэхэм ущызыгъэгъуазэ «Упсэуну фIыщ!» щIалэгъуалэ медико-профилактикэ проектыр зэрырагъэкIуэкIам теухуа зэIущIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

ЩIыхь  тхылъ  къыхуагъэфащэ

2019-01-17

 • КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм КъэхъукъащIэ шынагъуэхэмкIэ и медицинэ центрым къалэн гугъу и пщэ къыдэхуэми, зэфIэкI лъагэхэр иIэу и лэжьыгъэр егъэзащIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

 ШэкIыхьэщIэ Аслъэн: «Дохутырхэр гу быдэ мэхъу», жыхуаIэр пэжкъым

2019-01-15

 • «ШэкIыхьэщIэ Аслъэн Iэзагъышхуэ зыхэлъ дохутырщ. А щIалэм си сабийр тIэунейрэ щытыкIэ хьэлъэм къришащ. И IэщIагъэм къыхуигъэщIащ» зыхужаIэр абы хуэдэхэращ. Дэтхэнэ зыми гукIи псэкIи хуэгумащIэу, и узыншагъэр зэрефIэкIуэжым щыгуфIыкIыу щытщ. ЖыпIэнурамэ, дохутыр нэсым хэлъын хуей хьэл псори дыболъагъу ШэкIыхьэщIэм. И цIыхугъэр здынэсыр, и зэфIэкIыр зыхуэдэр ди унагъуэм дгъэуэнэхуащи, пщIэ худощI. И лэжьыгъэм и хъер илъагъуу Тхьэм куэдрэ и IэнатIэм пэригъэт», — дыкъыщоджэ нобэрей ди псэлъэгъу дохутыр щIалэм теухуауэ Республикэ сабий клиникэ сымаджэщым Инстаграмым щиIэ и напэкIуэцIым ит фIыщIэ тхыгъэхэм ящыщ зым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

ФIагъ лъагэ зиIэ медицинэ дэIэпыкъуныгъэхэм къахохъуэ

2019-01-12

 • 2019 гъэм процент 15,7-кIэ хэхъуэнущ фIагъ лъагэ зиIэ технологиехэр къагъэсэбэпурэ ящIэ медицинэ Iуэхутхьэбзэхэм я бжыгъэм. Сом мелуан 450-м щIигъу текIуадэу апхуэдэ Iуэхугъуэу 2430-рэ зэфIагъэкIыну я мурадщ. Ар фIагъ лъагэ зиIэ технологиехэр къагъэсэбэпурэ ящIэ медицинэ Iуэхутхьэбзэхэр Къэрал шэсыпIэмкIэ программэм япэу щыхагъэхьа 2015 гъэм елъытауэ тхукIэ нэхъыбэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Сом мелуани 149-рэ къыIэрохьэ

2019-01-10

 • «Лышх узыфэхэм пэщIэтын» лъэпкъ проектыр гъэзэщIэным ипкъ иткIэ 2019 гъэм федеральнэ бюджетым къыхэкIыу Къэбэрдей-Балъкъэрым къыIэрыхьэнущ сом мелуани 149-рэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

ЩIалэгъуалэр узыфэ шынагъуэм пэщIоувэ

2018-12-08

 • Налшык щекIуэкIащ СПИД-м пэщIэтыным и дунейпсо махуэм теухуа щIалэгъуалэ зэхыхьэ. Ар къызэрагъэпэщащ КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм, СПИД-мрэ узыфэ зэрыцIалэхэмрэ япэщIэтынымкIэ центрым, КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм, Узыншагъэр хъумэнымкIэ IэнатIэм и профсоюзхэм я рескомым, КъБКъУ-м и медицинэ факультетым, «КъБР-м и дохутыр-волонтёрхэр» зэгухьэныгъэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Пыхусыхум фыхуэсакъ!

2018-10-20

 • Пыхусыхум ехьэлIа вакцинацэр ди республикэм и щIыналъэ псоми щокIуэкI.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

ЛъэныкъуитхукIэ къапщытэ

2018-08-25

 • КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм медицинэ IуэхущIапIэхэм ящIэ Iуэхутхьэбзэхэм я фIагъыр къэзыпщытэ и Жылагъуэ советым хэтхэу Шэрджэс Юрэ, Къагъырмэс Юрэ, Умэ Светланэ сымэ иджыблагъэ щыIащ Чэнджэщ-диагностикэ медицинэ центрым, ЭндокринологиемкIэ республикэ центрым, ЩеIэзэ-физкультурэ республикэ диспансе- рым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

ЙоIэзэ  икIи  я  нэгу  зрагъэужь

2018-07-21

 • «Звёздочка» санаторэм щыIэ цIыкIухэм папщIэ бассейн къызэIуахащ. Сабийхэм ядолажьэ Iуэхум фIыуэ хэзыщIыкI IэщIагъэлI, дохутырхэр абыхэм я щытыкIэм кIэлъоплъ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Гулъытэ  нэхъыбэ  хуэщIын

2018-06-05

 • КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Хъубий Марат и унафэм щIэту я министерствэм щекIуэкIащ Сабий къалъхуагъащIэу дунейм ехыжхэм я бжыгъэр гъэмэщIэнымкIэ штабым и зэIущIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Хъубий Марат: Гъуэгу-транспорт къэхъукъащIэм фэбжь хэзыха псоми зыхуеину медицинэ дэIэпыкъуныгъэхэр ягъуэт

2018-06-02

 • КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Хъубий Марат Республикэ клиникэ сымаджэщым щыIащ икIи накъыгъэм и 31-м Бахъсэн районым цIыхушхуэ хэту къыщыхъуа гъуэгу-транспорт насыпыншагъэм хэхуахэм хуащIэ медицинэ Iуэхутхьэбзэхэр зыхуэдэр зригъэщIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

IэмэпсымэщIэхэр къагъэсэбэп

2018-05-05

КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм и Кардиологие центрым мастер-класс щитащ Клиникэ кардиологиемкIэ институтым, Мясниковым и цIэр зезыхьэм, и унафэщI Меркулов Евгений.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

ГъащIэр зыхуэдэнур зэлъытыжар

2018-04-07

 • Дэтхэнэ зы цIыхуми и гъащIэм щынэхъыщхьэр абы бгъэдэлъ къулеягъэркъым е жылагъуэм щиIэ пщIэракъым, атIэ фIыгъуэ лъапIэу иIэ узыншагъэращ. ГъащIэр зыхуэдэнур зэлъытыжар абы и щытыкIэрщ. Узыншагъэм гулъытэшхуэ хуащIын зэрыхуейр цIыхухэм ягурыгъэIуэныр, ар егъэфIэкIуэнымкIэ зэфIэхыпхъэхэр убзыхуныр и щхьэусыгъуэу махуэ хэха ягъэуващ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Я щытыкIэр къапщытэ

2018-04-07

 • Бакулевым и цIэр зезыхьэ Гу-лъынтхуэ хирургиемкIэ щIэныгъэ центрым и IэщIагъэлIхэм КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм иращIылIа зэгурыIуэныгъэм ипкъ иткIэ республикэм и цIыхухэм я узыншагъэр къыщапщытащ Кардиологие центрым и деж.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

IэнатIэр йофIакIуэ

2018-03-31

 • КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм и пресс-IуэхущIапIэм хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, Республикэ клиникэ сымаджэщым Лъынтхуэ узыфэхэм щеIэзэ и щIыналъэ центрым ней- ронавигацие Iэмэпсымэр къыщагъэсэбэпын щIадзащ, IэщIагъэлIхэм абы теухуауэ мастер-классхэр драгъэкIуэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ