ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Узыншагъэ'

Поликлиникэр  къызэIуахыж

2022-01-15

 • Иджыблагъэ къызэIуахыжащ Къалэ сабий поликлиникэ    №1-м и къудамэу Хмельницкий Б. и цIэр зезыхьэ уэрамым тетыр. Сабий мин 11-м щIигъум я узыншагъэм щыкIэлъыплъ медицинэ IуэхущIапIэм лэжьэн зэрыщIидзэжам адэ-анэхэр икъукIэ щыгуфIыкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Испанием  щеджауэ къегъэзэж

2021-12-25

 • ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ академием иригъэкIуэкI егъэджэныгъэ программэм ипкъ иткIэ, хьэрычэтыщIэхэр щрагъаджэу Испанием щыIэ школ лъэрызехьэ къэзыухахэм ящыщщ Гуэщокъуэ Марианнэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

2021-12-21

 • «Омикрон» штамм лIэужьыгъуэщIэр
 • ЩIэныгъэлIхэмрэ дохутырхэмрэ «COVID-19» зи фIэщыгъэ коронавирусыщIэм и нэщэнэ нэхъыщхьэхэр хъарзынэу къахута хъуащ иужьрей илъэситIым. Ар къызэуалIэхэм я нэхъыбэм я лъыр Iув ещI, я температурэр дрегъэкIуей, щхьэуз къарет, псчэ гъущэм ирегъэубыд, жыпIэнуращи, къарууншэ ещI.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

«Спутник V»-р къалъытэ дуней псом щынэхъыфIу

2021-09-14

 • Ди республикэм иужьрей жэщ-махуэхэм COVID-19 узыфэ зэрыцIалэр япкърыту къахутащ цIыху 70-м икIи сымаджэхэм я бжыгъэр 30703-м нэсащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

НафIэдз  Ислъам: IэщIагъэм  езым укъыхех

2021-09-14

 • НафIэдз Ислъам хирургщ, онкологщ, колопроктологщ. НыбжькIэ щIалэми, медицинэ щIэныгъэшхуэ бгъэдэлъщ. И IэщIагъэм, и мурадхэм ятеухуауэ дэ абы иджыблагъэ депсэлъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Жылагъуэм пщIэшхуэ щызиIэ Бер Мухьэдин

2021-09-01

 • Республикэм и тхыдэм зи цIэр фIыкIэ къыхэнахэм ящыщщ 1970 — 1996 гъэхэм КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министру щыта Бер Мухьэдин. ИкъукIэ лэжьыгъэшхуэ щригъэкIуэкIащ абы а IэнатIэм. Апхуэдэуи щIыналъэм и жылагъуэ гъащIэми жыджэру хэтащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Сымаджэхэм я щытыкIэр нэхъ тынш щащIу

2021-08-31

 • Мы махуэхэм республикэм щыIащ УФ-м и Президентым и деж граждан жылагъуэм зыщегъэужьынымрэ цIыхухэм я хуитыныгъэхэмкIэ щылажьэ советым хэт, Лышх узыфэхэр зыпкърыт сымаджэхэм дэIэпыкъуэгъу яхуэхъу «Здравствуй» урысейпсо жылагъуэ зэгухьэныгъэм и унафэщI Борововэ Иринэрэ а IуэхущIапIэм КИФЩI-м щиIэ жылагъуэ къудамэхэм я пашэ, «Светлячок» фIэщыгъэр зиIэ онкоблогер цIэрыIуэ Келехсаевэ Оксанэрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

ХэкIыпIэхэр къалъыхъуэ

2021-07-15

 • КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Къалэбатэ Рустам хэтащ куэдрэ узримыхьэлIэ узыфэхэр (орфаннэ) зыпкърытхэр къэхутэнымрэ ахэр гъэхъужынымкIэ Кавказ Ищхъэрэ щIэныгъэ-практикэ конференцым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Лэжьыгъэм и пIалъэкIэ зохъуажэ

2021-07-03

 • Тырку Республикэм и дохутырхэр COVID-19-м зэрыпэщIэтым, абыхэм я лэжьыгъэм и пIалъэ зрагъэщIэну а къэралым щыIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и лIыкIуэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

ЦIыкIухэм  фIыуэ  ялъагъу  дохутыр

2021-06-29

 • Щхьэлыкъуэ къуажэм дэт амбулаторэм педиатру щолажьэ Гуанэ Бэллэ. Сабийхэрщ зэIэзэри, ахэр бзэ гуапэкIэ къыдехьэх, ядогушыIэ, трагъэзэн хуей хъумэ, шынэ ягу илъыжкъым. Арщ дохутыр нэсыр — щIэныгъэ бгъэдэлърэ ар къыхуэгъэсэбэпмэщ. Езы дохутырыр Шэджэм ЕтIуанэ къуажэм къыщыхъуащ, Налшык къалэ щопсэу, хъыджэбзрэ щIалэрэ иIэщ. Дэ Бэллэ и IэщIагъэм хэлъ щэхухэр зэдгъэщIэну упщIэ зыбжанэкIэ зыхуэдгъэзащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Уз зэрыцIалэ лIэужьыгъуэщIэм пэщIэту

2021-06-26

 • Зэрыдунейуэ зыубыда коронавирус уз зэрыцIалэ лIэужьыгъуэщIэм мы зэманым куэд егъэгулэз. МащIэу ужьыхыжауэ жыхуаIа узыфэр аргуэру къызэролэж, сымаджэхэр нэхъыбэ мэхъуж.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Лэжьыгъэр къапщытэж

2021-04-20

 • Тэрч район сымаджэщыр 2020 гъэм зэрылэжьар къыщапщытэж зэIущIэ иджыблагъэ екIуэкIащ. Абы хэтащ КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Къалэбатэ Рустам, Тэрч район администрацэм и Iэтащхьэ Дадэ МуIэед, абы и къуэдзэ Алъхъэс Аскэр, ФIэкIыпIэ зимыIэ медицинэ страхованэмкIэ щIыналъэ фондым и унафэщIым и къуэдзэ Полупановэ Галинэ сымэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

И  сэбэпи,  и  зэрани  къэлъытауэ

2021-02-11

 • Китайм ЩIэныгъэмкIэ и министерствэм и унафэкIэ еджапIэхэм жып телефон ирагъэхьыжыркъым илъэси 6 — 14 ныбжьым итхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Сымаджэхэр нэхъ мащIэ мэхъу

2021-01-28

 • Коронавирус узыфэ зэрыцIалэм щеIэзэ госпиталитI республикэм щызэхуащIыж. Иужьрей махуи 10-м узыфэм хьэлъэу игъэсымаджэхэм я бжыгъэр щIыналъэм нэхъ мащIэ щыхъуащ. Абы къыхэкIыу КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм унафэ къищтащ Налшык къалэ клиникэ сымаджэщ №2-мрэ Республикэ сабий клиникэ сымаджэщымрэ епхауэ щыIэ госпиталхэм я лэ-жьыгъэр къызэтрагъэувыIэну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и медицинэ IуэхущIапIэхэм IэмэпсымэщIэхэр къаIэрохьэ

2021-01-14

 • КъБР-м узыфэ зэрыцIалэ нэхъ шынагъуэхэр зэфыкIхэм щеIэзэ и госпиталхэм щIэт диагностикэ Iэмэпсымэжьхэм я пIэкIэ щIэхэр къаIэрыхьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ