ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Узыншагъэ'

IэмалыщIэр  Налшык  къыщыхалъхьэ

2020-01-30

 • Къэбэрдей-Балъкъэрыр яхэтщ УФ-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм и нейрохирург нэхъыщхьэ, ЩIэныгъэхэмкIэ урысей академием и академик, профессор Крылов Владимир и унафэм щIэту ягъэзащIэ «Урысей Федерацэм эпилепсие узыфэр зиIэ сымаджэхэм хирур-гие дэIэпыкъуныгъэ етыныр къыщызэгъэпэщын» проектыр щагъэунэху щIыналъи 8-м.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Зи IэщIагъэм къыхуигъэщIа

2020-01-10

 • ЦIыхухэр ягъэхъужыну, абыхэм щIэныгъэ иратыну щыцIыкIум щIэмыхъуэпса щIагъуэ щыIэ къыщIэкIынкъым. Сыту жыпIэмэ, а IэщIагъэхэм хуабагъэ, гущIэгъу, шыIэ хэтлъагъуэрти, а гуапагъэхэм гъунэгъу дахуэхъуну тфIэфIти. А IэщIагъитIыр уасэ зыхуумыщIыфынщ, зэи мыкIуэдыжынщ, зи пщIэр мащIэ хъункIэ Iэмал зимыIэщ. Нобэ зэманым зихъуэжами, дохутырхэмрэ егъэджакIуэхэмрэ я мыхьэнэм зыкIи хэщIакъым. Ди гуапэ зэрыхъунщи, къыхаха IэщIагъэм къыхуигъэщIауэ абы гукIи псэкIи хуэпэжхэр, ирипсэухэр иджыпстуи мащIэкъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Гриппым    пэщIэту

2019-09-17

 • КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм и пресс-IуэхущIапIэм хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, республикэм и цIыхухэр гриппым зэрыпэщIэтын хущхъуэхэр ирахьэлIэн щIадзащ. Iуэхум къызэщIрагъэубыдэнущ цIыху мин 338-рэ, абыхэм ящыщу мини 120-р сабийщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Хъубий Марат: Сабий  стоматологием  хуэфащэ  гулъытэ хуэщIыпхъэщ

2019-07-27

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Хъубий Марат иджыблагъэ яIущIащ щIыналъэм и дзэ дохутырхэм я зэгухьэныгъэм хэтхэм. Абы щытепсэлъыхьащ сабийхэм ягъуэт стоматологие кIэлъыплъыныгъэр къызэгъэпэща хъунымкIэ щыIэ гугъуехьхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Мэлыжьыхьым и 7-р Узыншагъэм и дунейпсо махуэщ

2019-04-06

 • Къалэн  нэхъыщхьэр
 • 1950 гъэм щегъэжьауэ Узыншагъэм и дунейпсо махуэр мэлыжьыхьым и 7-м ягъэлъапIэ. Апхуэдэ махуэ щIыхахам и щхьэусыгъуэ нэхъыщхьэр я узыншагъэм гулъытэшхуэ хуащIын зэрыхуейр цIыхухэм ягурыгъэIуэнырщ, ар егъэфIэкIуэнымкIэ зэфIэхыпхъэхэр убзыхунырщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Нефрологхэм я зэхыхьэ

2019-04-04

 • Жьэжьейм и дунейпсо махуэм теухуауэ ДиализымкIэ центрым «Здоровье почки: везде и каждому» фIэщыгъэр зиIэ щIэныгъэ-практикэ конференц щекIуэкIащ. Абы хэтащ узыншагъэр хъумэнымкIэ IэнатIэм и IуэхущIапIэхэм щыIэ терапевтхэр, нефрологхэр, урологхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Гайморитыр узыфэ тIасхъэкъым

2019-03-06

 • Дунейм и щIыIэгъуэм узыфэ зэмылIэужьыгъуэхэр къохъей. Апхуэдэщ синусит (гайморит) жыхуэтIэри. Нэпкъым щIыIэ хыхьэу, шын ирищIа нэужь, уи щхьэр пхуемыгъэзыхыу, уеблэмэ бгъэхъеин къохьэлъэкIыу, уплъыржьэру, уи пэр къыпыжу ухъуамэ — ар гайморитщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Къамбий Лианэ: Си IэщIагъэр егъэлеяуэ фIыуэ солъагъу

2019-03-02

 • «Альма-Дент» стоматологие клиникэм и дохутыр нэхъыщхьэ Къамбий Лианэ зи IэщIагъэм фIыуэ хэзыщIыкI, гукIи псэкIи и IэнатIэм етауэ лажьэ цIыху емызэшщ. Абы зыпэрыт Iуэхум зэфIэкI лъагэхэр зэрыщиIэм и щыхьэтщ клиникэм и цIэр фIыкIэ зэрыIуар. Шэч хэмылъуи, дохутырым ар къыщIехъулIэр и пщэ къыдэхуэмкIэ ихь жэуаплыныгъэр нэсу зэрызыхищIэрщ, дэтхэнэми бгъэдыхьэкIэ щхьэхуэ къызэрыхуигъуэтыфырщ, ар и нэIэм щIэт гупрауи ирехъу е зи дзэм езыгъэплъыну къакIуэхэрауи щрет. И IэщIагъэм щытепсэлъыхькIэ, клиникэм щекIуэкI лэжьыгъэр уи нэгу щыщIэкIкIэ умыгъэщIэгъуэн плъэкIыркъым а бзылъхугъэ цIыкIум хузэфIэкIыр зыхуэдизыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

ЗэгурыIуэныгъэм ипкъ иткIэ

2019-03-02

 • Бакулев А. Н. и цIэр зезыхьэ Гу-лъынтхуэ узыфэхэмкIэ щIэныгъэ центрым и IэщIагъэлIхэр Налшык къалэ щыIащ икIи сымаджэхэм я щытыкIэр къапщытащ. ФIагъ лъагэ зиIэ технологие IэзэкIэр зи лъабжьэ Iуэхутхьэбзэхэм хуэныкъуэу цIыху 40 къагъэлъэгъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

«Упсэуну фIыщ!»

2019-02-02

 • Налшык къалэ дэт клиникэ сымаджэщ №1-м щызэхэтащ эндокриннэ узыфэхэм ущызыгъэгъуазэ «Упсэуну фIыщ!» щIалэгъуалэ медико-профилактикэ проектыр зэрырагъэкIуэкIам теухуа зэIущIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

ЩIыхь  тхылъ  къыхуагъэфащэ

2019-01-17

 • КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм КъэхъукъащIэ шынагъуэхэмкIэ и медицинэ центрым къалэн гугъу и пщэ къыдэхуэми, зэфIэкI лъагэхэр иIэу и лэжьыгъэр егъэзащIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

 ШэкIыхьэщIэ Аслъэн: «Дохутырхэр гу быдэ мэхъу», жыхуаIэр пэжкъым

2019-01-15

 • «ШэкIыхьэщIэ Аслъэн Iэзагъышхуэ зыхэлъ дохутырщ. А щIалэм си сабийр тIэунейрэ щытыкIэ хьэлъэм къришащ. И IэщIагъэм къыхуигъэщIащ» зыхужаIэр абы хуэдэхэращ. Дэтхэнэ зыми гукIи псэкIи хуэгумащIэу, и узыншагъэр зэрефIэкIуэжым щыгуфIыкIыу щытщ. ЖыпIэнурамэ, дохутыр нэсым хэлъын хуей хьэл псори дыболъагъу ШэкIыхьэщIэм. И цIыхугъэр здынэсыр, и зэфIэкIыр зыхуэдэр ди унагъуэм дгъэуэнэхуащи, пщIэ худощI. И лэжьыгъэм и хъер илъагъуу Тхьэм куэдрэ и IэнатIэм пэригъэт», — дыкъыщоджэ нобэрей ди псэлъэгъу дохутыр щIалэм теухуауэ Республикэ сабий клиникэ сымаджэщым Инстаграмым щиIэ и напэкIуэцIым ит фIыщIэ тхыгъэхэм ящыщ зым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

ФIагъ лъагэ зиIэ медицинэ дэIэпыкъуныгъэхэм къахохъуэ

2019-01-12

 • 2019 гъэм процент 15,7-кIэ хэхъуэнущ фIагъ лъагэ зиIэ технологиехэр къагъэсэбэпурэ ящIэ медицинэ Iуэхутхьэбзэхэм я бжыгъэм. Сом мелуан 450-м щIигъу текIуадэу апхуэдэ Iуэхугъуэу 2430-рэ зэфIагъэкIыну я мурадщ. Ар фIагъ лъагэ зиIэ технологиехэр къагъэсэбэпурэ ящIэ медицинэ Iуэхутхьэбзэхэр Къэрал шэсыпIэмкIэ программэм япэу щыхагъэхьа 2015 гъэм елъытауэ тхукIэ нэхъыбэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Сом мелуани 149-рэ къыIэрохьэ

2019-01-10

 • «Лышх узыфэхэм пэщIэтын» лъэпкъ проектыр гъэзэщIэным ипкъ иткIэ 2019 гъэм федеральнэ бюджетым къыхэкIыу Къэбэрдей-Балъкъэрым къыIэрыхьэнущ сом мелуани 149-рэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

ЩIалэгъуалэр узыфэ шынагъуэм пэщIоувэ

2018-12-08

 • Налшык щекIуэкIащ СПИД-м пэщIэтыным и дунейпсо махуэм теухуа щIалэгъуалэ зэхыхьэ. Ар къызэрагъэпэщащ КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм, СПИД-мрэ узыфэ зэрыцIалэхэмрэ япэщIэтынымкIэ центрым, КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм, Узыншагъэр хъумэнымкIэ IэнатIэм и профсоюзхэм я рескомым, КъБКъУ-м и медицинэ факультетым, «КъБР-м и дохутыр-волонтёрхэр» зэгухьэныгъэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ