ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Узыншагъэ'

ХущхъуэкIэ къызэрагъэпэщ

2020-12-01

 • Коронавирус узыфэ зэрыцIалэр зыпкърыту амбулаторэ кIэлъыплъыныгъэм щIэт сымаджэхэм папщIэ хущхъуэхэр зэпымыуауэ иджыри республикэм къыIэрохьэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Зэдэлэжьэну зэгуроIуэ

2020-09-12

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым иджыблагъэ лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIащ Урысей Федерацэм узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм Сабийхэм я узыншагъэмкIэ лъэпкъ медицинэ къэхутэныгъэмкIэ и центрым и лIыкIуэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

КъБР-м коронавирусым  кIэлъыплъынымкIэ и Оперативнэ штабым къет

2020-06-10

 • 2020 гъэм мэкъуауэгъуэм и 9-м ирихьэлIэу
 • Сымаджэ хъуахэр — псори зэхэту 3499-рэ
 • Иужьрей жэщ-махуэм къриубыдэу къахутахэр — 75-рэ
 • Хъужахэр — 1753-рэ
 • Вирусым и зэранкIэ дунейм ехыжахэр — 34-рэ
 • Я унэхэмщIэсузыкIэлъыплъхэр — 2123-рэ

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Лъэпкъ  медицинэмкIэ  палатэм  и  президент  Рошаль  Леонид: Конституцэм  халъхьэ зэхъуэкIыныгъэхэр и лъабжьэу узыншагъэр хъумэнымкIэ IэнатIэм и къэкIуэнур дывгъэубзыху

2020-06-09

 • — Узыншагъэр хъумэн IэнатIэм и зэхэлъыкIэр икIи унэтIыныгъэ псоми я къалэныр зэрыдубзыхуным дыхущIэкъуащ, хэт сыткIэ жэуап ихьми къыдгурыIуэн папщIэ. Правительствэр, УФ-м и субъектхэр, хэгъэгухэр, муниципальнэ къызэгъэпэщыныгъэхэр, нэгъуэщIхэри къызэщIедгъэубыдэу. Мыхьэнэшхуэ иIэщ цIыхухэм        я узыншагъэмкIэ яхь жэуаплыныгъэмкIэ упщIэхэр зэрызэхэдгъэкIами медицинэ дэIэпыкъуныгъэм и фIагъымрэ ар цIыхухэм хуиту ягъуэтынымкIэ къэралым ихь жэуаплыныгъэр зыхуэдэр къызэрыдгъэлъэгъуами.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Къыхэхъуар мащIэкъым

2020-06-09

 • КъБР-м Коронавирусым зыщиубгъуным пэщIэтынымкIэ Оперативнэ штабым къызэритымкIэ, мэкъуауэгъуэм и 8-м ирихьэлIэу тест IэмалкIэ къэхутэныгъэу мин 55-рэ 608-рэ ирагъэкIуэкIащ (иужьрей жэщ-махуэм — 1494-рэ).
 • COVID -19 узыфэр зиIэу къахутахэр псори зэхэту 3424-рэ мэхъу (зы жэщ-махуэм 76-рэ къахэхъуащ).

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Госпиталым хуагъэхьэзыр

2020-04-16

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым узыншагъэмкIэ и министр Къалэбатэ Рустам къипщытащ Прохладнэ дэт район сымаджэщ нэхъыщхьэм (ЦРБ) и корпусыщIэр коронавирус уз зэрыцIалэм щеIэзэну госпиталым зэрыхуагъэхьэзырыр. Абы гъуэлъыпIи 160-рэ щагъэувынущ икIи я мурадащ ЦРБ-м и къудамэ зыбжанэ щIагъэзэгъэну. АрщхьэкIэ, COVID-19-м зэрызиубгъум а Iуэхум хигъэплъэжащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Жэуаплыныгъэ зыхэвгъэлъ

2020-04-07

 • Махуэшхуэм и тхыдэр къыгуэхыпIэ имыIэу епхащ ООН-м къудамэ щхьэхуэу къызэригъэпэща Узыншагъэр хъумэнымкIэ дунейпсо зэгухьэныгъэм (ВОЗ) лэжьэн зэрыщIидзам. Абы и къалэн нэхъыщхьэр узыншагъэр хъумэнымкIэ цIыхухэр зыIууэ гугъуехьхэр зэфIэхынырщ. Зэгухьэныгъэм хэтщ къэрали 194-рэ, и IуэхущIапIэхэр къэрали 150-м щыIэщ, абыхэм яхэтщ Урысейри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

IэмалыщIэр  Налшык  къыщыхалъхьэ

2020-01-30

 • Къэбэрдей-Балъкъэрыр яхэтщ УФ-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм и нейрохирург нэхъыщхьэ, ЩIэныгъэхэмкIэ урысей академием и академик, профессор Крылов Владимир и унафэм щIэту ягъэзащIэ «Урысей Федерацэм эпилепсие узыфэр зиIэ сымаджэхэм хирур-гие дэIэпыкъуныгъэ етыныр къыщызэгъэпэщын» проектыр щагъэунэху щIыналъи 8-м.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Зи IэщIагъэм къыхуигъэщIа

2020-01-10

 • ЦIыхухэр ягъэхъужыну, абыхэм щIэныгъэ иратыну щыцIыкIум щIэмыхъуэпса щIагъуэ щыIэ къыщIэкIынкъым. Сыту жыпIэмэ, а IэщIагъэхэм хуабагъэ, гущIэгъу, шыIэ хэтлъагъуэрти, а гуапагъэхэм гъунэгъу дахуэхъуну тфIэфIти. А IэщIагъитIыр уасэ зыхуумыщIыфынщ, зэи мыкIуэдыжынщ, зи пщIэр мащIэ хъункIэ Iэмал зимыIэщ. Нобэ зэманым зихъуэжами, дохутырхэмрэ егъэджакIуэхэмрэ я мыхьэнэм зыкIи хэщIакъым. Ди гуапэ зэрыхъунщи, къыхаха IэщIагъэм къыхуигъэщIауэ абы гукIи псэкIи хуэпэжхэр, ирипсэухэр иджыпстуи мащIэкъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Гриппым    пэщIэту

2019-09-17

 • КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм и пресс-IуэхущIапIэм хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, республикэм и цIыхухэр гриппым зэрыпэщIэтын хущхъуэхэр ирахьэлIэн щIадзащ. Iуэхум къызэщIрагъэубыдэнущ цIыху мин 338-рэ, абыхэм ящыщу мини 120-р сабийщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Хъубий Марат: Сабий  стоматологием  хуэфащэ  гулъытэ хуэщIыпхъэщ

2019-07-27

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Хъубий Марат иджыблагъэ яIущIащ щIыналъэм и дзэ дохутырхэм я зэгухьэныгъэм хэтхэм. Абы щытепсэлъыхьащ сабийхэм ягъуэт стоматологие кIэлъыплъыныгъэр къызэгъэпэща хъунымкIэ щыIэ гугъуехьхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Мэлыжьыхьым и 7-р Узыншагъэм и дунейпсо махуэщ

2019-04-06

 • Къалэн  нэхъыщхьэр
 • 1950 гъэм щегъэжьауэ Узыншагъэм и дунейпсо махуэр мэлыжьыхьым и 7-м ягъэлъапIэ. Апхуэдэ махуэ щIыхахам и щхьэусыгъуэ нэхъыщхьэр я узыншагъэм гулъытэшхуэ хуащIын зэрыхуейр цIыхухэм ягурыгъэIуэнырщ, ар егъэфIэкIуэнымкIэ зэфIэхыпхъэхэр убзыхунырщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Нефрологхэм я зэхыхьэ

2019-04-04

 • Жьэжьейм и дунейпсо махуэм теухуауэ ДиализымкIэ центрым «Здоровье почки: везде и каждому» фIэщыгъэр зиIэ щIэныгъэ-практикэ конференц щекIуэкIащ. Абы хэтащ узыншагъэр хъумэнымкIэ IэнатIэм и IуэхущIапIэхэм щыIэ терапевтхэр, нефрологхэр, урологхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Гайморитыр узыфэ тIасхъэкъым

2019-03-06

 • Дунейм и щIыIэгъуэм узыфэ зэмылIэужьыгъуэхэр къохъей. Апхуэдэщ синусит (гайморит) жыхуэтIэри. Нэпкъым щIыIэ хыхьэу, шын ирищIа нэужь, уи щхьэр пхуемыгъэзыхыу, уеблэмэ бгъэхъеин къохьэлъэкIыу, уплъыржьэру, уи пэр къыпыжу ухъуамэ — ар гайморитщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Къамбий Лианэ: Си IэщIагъэр егъэлеяуэ фIыуэ солъагъу

2019-03-02

 • «Альма-Дент» стоматологие клиникэм и дохутыр нэхъыщхьэ Къамбий Лианэ зи IэщIагъэм фIыуэ хэзыщIыкI, гукIи псэкIи и IэнатIэм етауэ лажьэ цIыху емызэшщ. Абы зыпэрыт Iуэхум зэфIэкI лъагэхэр зэрыщиIэм и щыхьэтщ клиникэм и цIэр фIыкIэ зэрыIуар. Шэч хэмылъуи, дохутырым ар къыщIехъулIэр и пщэ къыдэхуэмкIэ ихь жэуаплыныгъэр нэсу зэрызыхищIэрщ, дэтхэнэми бгъэдыхьэкIэ щхьэхуэ къызэрыхуигъуэтыфырщ, ар и нэIэм щIэт гупрауи ирехъу е зи дзэм езыгъэплъыну къакIуэхэрауи щрет. И IэщIагъэм щытепсэлъыхькIэ, клиникэм щекIуэкI лэжьыгъэр уи нэгу щыщIэкIкIэ умыгъэщIэгъуэн плъэкIыркъым а бзылъхугъэ цIыкIум хузэфIэкIыр зыхуэдизыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ