ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Узыншагъэ'

ЩIалэгъуалэр узыфэ шынагъуэм пэщIоувэ

2018-12-08

 • Налшык щекIуэкIащ СПИД-м пэщIэтыным и дунейпсо махуэм теухуа щIалэгъуалэ зэхыхьэ. Ар къызэрагъэпэщащ КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм, СПИД-мрэ узыфэ зэрыцIалэхэмрэ япэщIэтынымкIэ центрым, КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм, Узыншагъэр хъумэнымкIэ IэнатIэм и профсоюзхэм я рескомым, КъБКъУ-м и медицинэ факультетым, «КъБР-м и дохутыр-волонтёрхэр» зэгухьэныгъэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Пыхусыхум фыхуэсакъ!

2018-10-20

 • Пыхусыхум ехьэлIа вакцинацэр ди республикэм и щIыналъэ псоми щокIуэкI.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

ЛъэныкъуитхукIэ къапщытэ

2018-08-25

 • КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм медицинэ IуэхущIапIэхэм ящIэ Iуэхутхьэбзэхэм я фIагъыр къэзыпщытэ и Жылагъуэ советым хэтхэу Шэрджэс Юрэ, Къагъырмэс Юрэ, Умэ Светланэ сымэ иджыблагъэ щыIащ Чэнджэщ-диагностикэ медицинэ центрым, ЭндокринологиемкIэ республикэ центрым, ЩеIэзэ-физкультурэ республикэ диспансе- рым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

ЙоIэзэ  икIи  я  нэгу  зрагъэужь

2018-07-21

 • «Звёздочка» санаторэм щыIэ цIыкIухэм папщIэ бассейн къызэIуахащ. Сабийхэм ядолажьэ Iуэхум фIыуэ хэзыщIыкI IэщIагъэлI, дохутырхэр абыхэм я щытыкIэм кIэлъоплъ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Гулъытэ  нэхъыбэ  хуэщIын

2018-06-05

 • КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Хъубий Марат и унафэм щIэту я министерствэм щекIуэкIащ Сабий къалъхуагъащIэу дунейм ехыжхэм я бжыгъэр гъэмэщIэнымкIэ штабым и зэIущIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Хъубий Марат: Гъуэгу-транспорт къэхъукъащIэм фэбжь хэзыха псоми зыхуеину медицинэ дэIэпыкъуныгъэхэр ягъуэт

2018-06-02

 • КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Хъубий Марат Республикэ клиникэ сымаджэщым щыIащ икIи накъыгъэм и 31-м Бахъсэн районым цIыхушхуэ хэту къыщыхъуа гъуэгу-транспорт насыпыншагъэм хэхуахэм хуащIэ медицинэ Iуэхутхьэбзэхэр зыхуэдэр зригъэщIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

IэмэпсымэщIэхэр къагъэсэбэп

2018-05-05

КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм и Кардиологие центрым мастер-класс щитащ Клиникэ кардиологиемкIэ институтым, Мясниковым и цIэр зезыхьэм, и унафэщI Меркулов Евгений.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

ГъащIэр зыхуэдэнур зэлъытыжар

2018-04-07

 • Дэтхэнэ зы цIыхуми и гъащIэм щынэхъыщхьэр абы бгъэдэлъ къулеягъэркъым е жылагъуэм щиIэ пщIэракъым, атIэ фIыгъуэ лъапIэу иIэ узыншагъэращ. ГъащIэр зыхуэдэнур зэлъытыжар абы и щытыкIэрщ. Узыншагъэм гулъытэшхуэ хуащIын зэрыхуейр цIыхухэм ягурыгъэIуэныр, ар егъэфIэкIуэнымкIэ зэфIэхыпхъэхэр убзыхуныр и щхьэусыгъуэу махуэ хэха ягъэуващ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Я щытыкIэр къапщытэ

2018-04-07

 • Бакулевым и цIэр зезыхьэ Гу-лъынтхуэ хирургиемкIэ щIэныгъэ центрым и IэщIагъэлIхэм КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм иращIылIа зэгурыIуэныгъэм ипкъ иткIэ республикэм и цIыхухэм я узыншагъэр къыщапщытащ Кардиологие центрым и деж.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

IэнатIэр йофIакIуэ

2018-03-31

 • КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм и пресс-IуэхущIапIэм хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, Республикэ клиникэ сымаджэщым Лъынтхуэ узыфэхэм щеIэзэ и щIыналъэ центрым ней- ронавигацие Iэмэпсымэр къыщагъэсэбэпын щIадзащ, IэщIагъэлIхэм абы теухуауэ мастер-классхэр драгъэкIуэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Сом мелуан 71-м щIигъу

2018-03-17

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр хагъэхьащ са-бий поликлиникэхэм, медицинэ IуэхущIапIэхэм сабийхэм щеIэзэ я IэнатIэхэм я мылъку-техникэ лъабжьэр егъэфIэкIуэным хуэгъэпса, илъэсищым тещIыхьа федеральнэ программэм. Ар гъэзэщIэным Урысей Федерацэм и Правительствэм и гъэтIылъыгъэ фондым къыхэкIыу сом меларди 10 хухахащ. Бюджет мылъкум щыщу 2018 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым къыIэрыхьэнущ сом мелуан 71-м щIигъу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Гулъытэм хохъуэ

2018-01-20

 • КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Хъубий Марат щIэуэ яухуа Перинатальнэ центрым и лэжьыгъэр зэрекIуэкIым зыщигъэгъуэзащ. Ар къызэрызэIуахрэ абы дунейм къыщытехьащ сабий 562-рэ. А бжыгъэм къегъэлъагъуэ зэрылажьэрэ мазитI фIэкIа мыхъуа IуэхущIапIэм республикэм и цIыхубзхэм фIагъ лъагэ зиIэ медицинэ Iуэхутхьэбзэхэр зэрыщагъуэтыр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Сымаджэщхэм я лэжьыгъэм зыщегъэгъуазэ

2018-01-18

 • КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Хъубий Марат лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIащ Прохладнэ, Тэрч район сымаджэщхэм, Республикэ эндокринологие центрым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Iэмэпсымэхэр тыгъэ хуащI

2017-12-28

 • «РусГидро»-м и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм, илъэс къэс иригъэкIуэкI «Рожденные энергией» псапащIэ Iуэхум хыхьэу, Энергетикхэм я дунейпсо махуэм ирихьэлIэу, республикэм узыншагъэр хъумэнымкIэ и IуэхущIапIитIым сом мин 600 и уасэ медицинэ Iэмэпсымэ тыгъэ яхуищIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Сымаджэхэм я тыншыгъуэм тращIыхь

2017-12-19

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий Бахъсэн къалэм щаухуа ДиализымкIэ центрым дыгъэгъазэм и 16-м щыIащ. 2017 гъэм къриубыдэу Къэбэрдей-Балъкъэрым апхуэдэ IуэхущIапIэу иIэм щы къахэхъуэнущ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ