ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Iуэху щхьэпэ'

Джэду Iэниуар сабийхэр хуегъасэ гъуэгум шынагъуэншэу щызекIуэным

2017-01-28

  • Рио-де-Жанейрэ щекIуэкIа Олимп Джэгухэм дыжьын медаль къыщызыхьа Джэду Iэниуар къалэ гъуэгухэм шынагъуэншэу щызекIуэным теухуа хабзэр сабийхэм къагуригъэIуащ икIи уэздыгъэм пэлыдыж кимонохэр тыгъэ яхуищIащ.
  •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Iуэху щхьэпэ

Тхуэгъэкъаруунум тращIыхь

2014-02-08

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэ­кIуэ Юрий дыгъуасэ ири­гъэ­кIуэкIа зэIущIэм щызэпкърахащ республикэм и ЩIыналъэр зэраубзыхун схемэм и проектымрэ Налшык къалэ округым и Генеральнэ планымрэ ятеухуа Iуэхугъуэхэр.
  •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Iуэху щхьэпэ

Илъэс 95-рэ ирокъу

2013-10-19

  • Комсомолыр къызэрыунэхурэ илъэс 95-рэ щрикъу       жэпуэгъуэм и 29-м КъБР-м и профсоюзхэм я федерацэр Iуэху щхьэпэхэмкIэ IущIэнущ.
  •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Iуэху щхьэпэ

Узыншэу псэуным и телъхьэхэр

2013-09-17

  • КъБР-м егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министерствэм мы гъэм бадзэуэ­гъуэм и 9-м къыхилъхьауэ щытащ «Гъэмахуэ узыншэ-2013» Iуэху щхьэпэр. Ар даIыгъащ икIи жыджэру Iуэхум хэтащ министерствэ, ведомствэ, IуэхущIапIэ зэхуэмыдэхэм я лIыкIуэхэр. Сабийхэм зыщагъэпсэхуа санаторэхэм лагерхэм абыхэм къыщызэрагъэпэщащ узыншэу псэуным, мафIэс къэмыгъэхъуным, гъуэгум и хабзэхэм тетыным, хьэл мыхъумы­щIэ­хэр зэрызыхамылъхьэным теухуа зэIущIэхэр.
  •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Iуэху щхьэпэ

Дертхэмрэ дерсхэмрэ

2013-06-25

  •   Шэрэдж районым и электросетхэм я еджапIэ-зыгъэ­са­пIэм щекIуэкIащ «Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэхэм электрокъарур ятезыгуашэ компание» ОАО-м и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм ток гуэ­шыпIэхэр зезыхьэ и IэщIа­гъэлIхэм я зи чэзу зэпеуэр. Абы гуп пщыкIузым я зэфIэ­кIыр щагъэлъэгъуащ.
  •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Iуэху щхьэпэ