ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Бахъсэн  щIыналъэм  щыщ  Пыхъхэ  я  унагъуэр  ящыщщ «Анэм и щIыхь» медалыр зыхуагъэфэщахэм

2020-12-01

  • Бахъсэн щIыналъэм Анэм и махуэм и пэ къихуэу щызэхэтащ республикэм и къэрал дамыгъэр — «Анэм и щIыхь» медалыр — зыхуагъэфэщахэм етыжыным теухуа гуфIэгъуэ зэхыхьэр.

  • Дамыгъэ лъапIэр хуагъэфэщащ Ислъэмей къуажэм щыщ, сабиитхум я анэ Пыхъ Анетэ Хьэбас и пхъум.
  • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек зэхыхьэ гуапэм ирагъэблэгъахэм видеозэпыщIэныгъэ IэмалымкIэ защыхуигъазэм къыхигъэщащ а махуэшхуэм къэралми жылагъуэми я дежкIэ мыхьэнэшхуэ зэриIэр: «Анэр лъагъуныгъэм, гулъытэмрэ гуапагъэмрэ я дамыгъэщ. Анэ лъагъуныгъэм дэ къару, гушхуэныгъэ къытхелъхьэ, гъащIэм ды-зыщыIууэ гугъуехьхэм дапэлъэщынымкIэ щIэгъэкъуэн къытхуохъу, ехъулIэныгъэхэм дыхуегъэпс. Бын куэд щапI унагъуэхэм мыхьэнэшхуэ яIэщ иджырей жылагъуэм и унагъуэ лъапIэныгъэхэр зэфIэувэнымкIэ».
  • ГуфIэгъуэ зэхыхьэм кърихьэлIащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Т. Б., КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков А. ТI., КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм и УнафэщI Къуэдзокъуэ М. М., республикэм и министерствэхэмрэ IуэхущIапIэхэмрэ я унафэщIхэр.
  • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ К. В. пщэрылъ къызэрыщищIам ипкъ иткIэ, Бахъсэн щIыналъэм и администра- цэм и унафэщI Балъкъыз Артур Пыхъ А. Хь. иритыжащ «Анэм и щIыхь» медалыр икIи абы ехъуэхъуащ зэIузэпэщу псэуну.
  • Пыхъхэ Анетэ Хьэбас и пхъумрэ Мухьэмэдин Музариф и къуэмрэ илъэс 29-рэ хъуауэ зэщхьэгъусэщ. Я пхуитхур абыхэм ягъэсащ лъагъуныгъэ, гуапагъэ, зызэхэщIыкIыныгъэ яку дэлъу, нэхъыжьхэм пщIэ хуащIын, зэгурыIуэу псэун зэрыхуейм хуаущийуэ.
  • ЧЫЛАР Аринэ,
  • Бахъсэн щIыналъэ администрацэм
  • и пресс-IуэхущIапIэм и унафэщI.