ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'БэнэкIэ хуит'

Гувэжыкъуэ Iэмырхъан и дыжьын медаль

2019-03-19

  • Сербием и Нови-Сад къалэм щекIуэкIащ зи ныбжьыр илъэс 23-м нэмысахэм бэнэкIэ хуитымкIэ я европэпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ Гувэжыкъуэ Iэмырхъан.

  • Зи хьэлъагъыр килограмм ­57-м нэблагъэхэм я гупым и хьэрхуэрэ­гъу­хэм шэч къызытумыхьэн текIуэныгъэхэр къащыфIихьурэ Гувэжы­къуэр финалым нэсащ. КIэух зэIущIэм абы къыщыпэщIэтащ 2017 гъэм дунейпсо зэхьэзэхуэм къыщыхэжаныкIа, Украинэм щыщ Яценкэ Андрей. Ди лъэпкъэгъум зымащIэ хурикъуакъым текIуэныгъэр къихьыным икIи дыжьын медалыр къылъысащ.
  • КЪЭХЪУН Бэч.

Зыхыхьэхэр: БэнэкIэ хуит

Махуэ Билал утыку къохьэж

2017-10-12

  • Нэгъабэ Рио-де-Жанейрэ щекIуэкIа гъэмахуэ Олимп джэгухэм иужькIэ иджы япэу утыку къихьэжащ дуней псом щэнейрэ и чемпион бэнакIуэ цIэрыIуэ Махуэ ­Билал. Ар хэтащ Грознэм и «Колизей» спорт-холым жэпуэгъуэм и 7-м щыIа «Кадыров Ахъмэт-хьэжы и кубок» дунейпсо зэхьэзэхуэм.

  •  
  • Урысей Федерацэм, Узбекистаным, Къыргъызым, Къэзахъстаным, Тыркум, Европэм я командэ къыхэхахэр, «Ахъмэт» шэшэн клубым и бэнакIуэхэр зыхэта зэпеуэр ­хуабжьу удэзыхьэх хъуащ. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: БэнэкIэ хуит