ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Махуэгъэпс'

Апхуэдэр   пщыгъупщэркъым

2018-08-18

 • ХыщI гъэхэм, консерваторэр къэдухри Налшык къэдгъэзэжауэ, дызэрыцIыхуащ Темыркъан Юрийрэ сэрэ. Саратов дыщеджащ Бэгъуэтыж Светланэ, дирижёрхэу Абазэ Майе, Хьэщыкъуей Розэ, виолончелист Темыркъан Борис, абы и щхьэгъусэ Юлие сымэ. Ар къэдухауэ къыщыдгъэзэжам, Iэджэм дыхуэпабгъэрт, дыщIалэт, дыжанти, ди мурадхэр инт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

«МэзгъэфIэнхэм я лъэмакъ»

2018-04-19

 • «МэзгъэфIэнхэм я лъэмакъ» («March for Parks») зыфIаща гуфIэгъуэ Iуэхугъуэхэр США-м 1990 гъэ лъандэрэ щызэхашэ. Иджы ахэр ЩIы Хъурейм тет къэралхэм ящыщу 200-м щIигъум, мэлыжьыхьым и 19-м къыщыщIэдзауэ и 26 пщIондэ, щрагъэкIуэкI.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

Мэлыжьыхьым и 1-р Бзухэм я дунейпсо махуэщ

2018-03-31

 • Япэ дыдэу ар гъэлъэпIэн щыщIадзар Америкэм и Штат Зэгуэтхэм я Пенсильвание штатым хыхьэ Ойл-сити къалэ цIыкIуращ. 1894 гъэм абы теухуа жэрдэм къыхилъхьауэ щытащ а щIыпIэм курыт егъэджэныгъэмкIэ и инспектор Бэбкок Чарльз. КъыкIэлъыкIуа илъэс зыбжанэм я кIуэцIкIэ Iуэхум а къэралым и щIыпIэ псоми зыщиубгъуащ.
 •  

  Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

Псыр фIыгъуэ мылъытэщ

2018-03-22

 • Иужьрей лъэхъэнэм ЩIы Хъурейм и щIыпIэ куэдым хуабжьу щытопсэлъыхь дыкъэзыухъуреихь дунейр хъумэн, абы хуэсакъын зэрыхуейм. Абы теухуауэ махуэшхуэ зыбжанэ ягъэуващ. ООН-м и Ассамблее нэхъыщхьэм 1993 гъэм мазаем и 22-м щекIуэкIа и зэхыхьэм гъатхэпэм и 22-р Псым и дунейпсо махуэу щыхагъэунэхукIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

ЩIым и махуэ

2018-03-20

 • «ЩIым и махуэ» зыфIаща Iуэхугъуэр 1971 гъэм япэ дыдэу США-м щагъэлъэпIащ. Ар хуагъэзащ гъатхэпэм и 20-21 махуэхэм. Абдежращ дыгъэм и нэхури жэщым и кIыфIри я кIыхьагъкIэ зэхуэдэ щыхъур. КъызэралъытэмкIэ, а лъэхъэнэ кIэщIым щIыуэпсым и щытыкIэм зехъуэж.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

2018-03-08

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2018-02-17

 • Пасэрейхэм я псалъэ
 • ХъызэIузыщэр езыр абы еубыд
 • Пщэдейрей махуэр къэмыунэхуауэ ар зэрыбгъэкIуэну щIыкIэр умыубзыху. Зыми ищIэркъым абы къыздихьыну Iуэхугъуэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

2018 гъэм и адыгэ махуэгъэпс-щIэнгъуазэ

2018-01-13

 • ЩIышылэ (Январь)
 •  
 • ЩIышылэм и 15
 • 1897гъэм Урысейм дыщэ ахъшэм щызекIуэу щIидзащ. Сомыр дуней псом валютэ нэхъ лъэщ дыдэ щыхъуат.
 • ЩIышылэм и 16
 • 1922 гъэм Балъкъэрыр Бгырыс АССР-м къыхэкIащ икIи Къэбэрдей-Балъкъэр автоном областыр РСФСР-м хэту къэхъуащ.
 • 1943 гъэм къалъхуащ аккордеонист телъыджэ, УФ-м щIыхь зиIэ и артист, АР-м и цIыхубэ артист ЛIыцIэрыIуэ Ким.
 • ЩIышылэм и 17
 • Сабийхэм я къэхутэныгъэм и махуэщ
 • 1934гъэм Свердловскэ, Челябинскэ областхэр къызэрагъэпэщащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2017-12-09

 • Лъэпкъ шхыныгъуэхэр
 • ЛыцIыкIулыбжьэ, бжьыныху щIэгъэжьыхьауэ
 • Мы ерыскъыгъуэр нэхъ къызыхащIыкIыр былымылым и тхыцIэл щабэращ. ЛыпцIэр зэпаупщI псыгъуэ цIыкIуурэ, и кIыхьагъыр см 3 — 4, и хьэлъагъыр г 10 — 15 хуэдизурэ. Шыгъу трагъэщащэри тIэкIу щагъэлъ. ИтIанэ Iэнэм тралъхьэри ягъэжэпхъ. Бжьыныхур яукъэбз, пIащIэурэ яупщIатэ. ТебэкIэ тхъу къагъэплъ, абы лы шыуар мыIув дыдэу иралъхьэ, зэIащIэурэ, тхъуэплъ къищIыху ягъажьэ, бжьыныху упщIэтар хакIутэри, зэIащIэурэ дакъикъэ 1 — 3 хуэдизкIэ ягъажьэ, абы шыбжий сыр хьэжа хагъэщащэ. Псори зэрызэщIэлъу, зэрызэIащIэм хуэдэурэ, тхъуэплъ дахэ хъуху ягъажьэ. Абы и ужькIэ шатэ тIэкIу щIакIэ, зэIащIэ, тебащхьэр трапIэ- ри, мафIэ щабэм тету дакъикъэ зы-тIукIэ ягъэбэкхъ. Iэнэм, зэрызэщIэлъу, тепщэчкIэ трагъэувэ. ПIастэ, мырамысэ хуабэ, щIакхъуэ, лэкъум дашх.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2017-12-02

 • Лъэпкъ шхыныгъуэхэр
 • КIэтIий нэкулъ, прунж хэлъу гъэвауэ
 • Прунжыр зэхащыпыкI, псы щIыIэкIэ ялъэсыжри, шыуаным ит, шыгъу зыхэдза псы къэкъуалъэм хакIутэ. ЗэIащIэурэ зэ къытрагъэкъуалъэ, тхъурымбэр къытрах, мафIэр цIыкIу ящIри, ныкъуэвэ хъухукIэ — дакъикъи 8-10 хуэдизкIэ — ягъавэ. Прунж ныкъуэвэр шыбзэм иракIутэри псывэ упщIыIуакIэ ялъэсыж, Iэнэ гъущэм тракIутэри ягъэжэпхъ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2017-05-13

 • ЖыIэгъуэхэр
 • ГъащIэ узыншэ пIалъэ хъумэ, лIэщIыгъуэри напIэзыпIэу блолъэт
 • Бгыщхьэр плъапIэщ, ауэ псэупIэкъым: езыр-езыру дэкIар къохыжыф, дахар зыщIыпIэ къыщоху е кърадзыхыж.
 • Гур илъщ, лъэр щIэхуащ.
 • Зи къару илъыгъуэм щIэгъэкъуэн и куэдщ.
 • ГъащIэ узыншэ пIалъэ хъумэ, лIэщIыгъуэри напIэзыпIэу блолъэт.
 • Насыпыншагъэми зэ мыхъуми зэ кIэ гуэр егъуэт.
 • Узыщымыгугъауэ къэбгъуэтыжыр щIэуэ къыпхэхъуэ пэлъытэщ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

2017 гъэм и адыгэ махуэгъэпс-щIэнгъуазэ

2017-01-18

 • ЩIышылэ (ЯНВАРЬ)
 •  
 • ЩIышылэм и 20
 • 1921 гъэм Бгырыс АССР-р къэунэхуащ.
 • ЩIышылэм и 21
 • Дзэ къулыкъум хэт инженерхэм я махуэщ
 • 1952 гъэм къалъхуащ филологие щIэныгъэхэм я доктор, КъБР-м щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ БищIо Борис.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

2016-09-01

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

2016-05-21

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

2016-05-11

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс