ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Махуэгъэпс'

2022 гъэм и Адыгэ махуэгъэпс-щIэнгъуазэ

2022-01-18

 • ЩIЫШЫЛЭ (ЯНВАРЬ)
 •  
 • ЩIышылэм и 21
 • Дзэ къулыкъум хэт инженерхэм я махуэщ
 • 1952 гъэм къалъхуащ филологие щIэныгъэхэм я доктор, КъБР-м щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ БищIо Борис.
 • ЩIышылэм и 22
 • 1937 гъэм къалъхуащ КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ УанащIэ Розэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

Бадзэуэгъуэм и 17-р Этнографым и махуэщ

2021-07-17

 • А щIэныгъэр япэ дыдэу дунейм къытезыгъэхьауэ къалъытэр Пасэрей Алыджым щыпсэуа тхыдэтх цIэрыIуэ Геродотщ, Фригием, Тавридэм (иджырей Кърымым) иса лъэпкъхэм, скифхэм я гъащIэмрэ хабзэу зэрахьахэмрэ ятетхыхьауэ щытарщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

Экономистым и махуэ

2021-07-01

 • Урысей Федерацэм Экономистым и махуэр бадзэуэгъуэм и 30-м щагъэлъапIэ. И зэфIэгъэувэкIэ хъуар ирапх 1917 гъэм, а пIалъэ дыдэм ирихьэлIэу, ди къэралым ФинансхэмкIэ цIыхубэ комиссариат къызэрыщызэрагъэпэщауэ щытам.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

Дэтхэнэри  дыхуэныкъуэщ

2021-05-12

 • Ди планетэм тет къэралхэм я нэхъыбэм зы илъэс къэмынэу накъыгъэм и 12-м «ЦIыхухэм экологие щIэныгъэ егъэгъуэтыным и махуэ» зыфIаща Iуэхугъуэхэр щрагъэкIуэкI. Абы теухуа унафэр къыщащтауэ щытар ООН-м и Ассамблее Нэхъыщхьэм и зэIущIэу Бразилием и къалащхьэ Рио-де-Жанейрэ 1992 гъэм щызэхашарщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

Гъатхэмрэ лэжьыгъэмрэ я зэпыщIэныгъэ

2021-04-30

 • Накъыгъэр гъатхэм и мызакъуэу, илъэс хъурейм я нэхъ мазэ дахэщ, ауэ ар ди дежкIэ лъапIэщ абы егъэщIылIа IуэхухэмкIи. Дунейм и къэрали 142-м накъыгъэм и 1-р Лэжьыгъэм и махуэу щаIэт. Ди деж ар щыщытщ Гъатхэмрэ Лэжьыгъэмрэ я махуэу икIи абы и къуэпсыр жыжьэ къыщожьэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2021-04-30

 • Ущие зыхэлъ тхыгъэ
 • И акъыл хунэсакъым
 • Мэзым пхъэхуей лъагэ хэтти, зы тхьэрыкъуэ къэлъатэри, жыгыщхьэм абгъуэ щищIащ. Абгъуэм щыкIэцIри, тхьэрыкъуэ шыр къыщришащ. — Абгъуэр бажэм къыIэщIэлъэгъуащ.
 • — Мы мэзри мы пхъэхуейри си адэм къысхуигъэнауэ сысейщ, — жиIащ бажэм, тхьэрыкъуэр ишхын мурад ищIри. — Пхъэхуейр щхьэ сфIэбубыда? Уэри усшхынщи, уи шырхэри дэзгъэкIуэнщ. Зегъэхь аддэ, пхъэхуейр къизупщIыкIыжынущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

Сыт  хуэдэ  зэманми едгъэкIуэкIыпхъэщ

2021-03-30

 • Гъатхэпэм и 30-р ЩIыр хъумэным и махуэу дуней псом къыщалъытащ. Сыт, атIэ, ар дэ, къызэрыгуэкI цIыхухэм, къызэрыдэгъэщIылIар?

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

ФIыгъуэ  гъунапкъэншэ

2021-03-23

 • ООН-м и Ассамблее нэхъыщхьэм 1993 гъэм мазаем и 22-м иригъэкIуэкIа и зэхыхьэм гъатхэпэм и 22-р Псым и дунейпсо махуэу щагъэуващ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

Арыншауэ дыпсэуфынутэкъым

2021-03-23

 • ЩIы Хъурейм тет къэралхэм я нэхъыбапIэм Мэзым и махуэр щагъэлъапIэр гъатхэпэм и 21-рщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

Гъэрэ  щIырэ  щызэхэкIым

2021-03-20

 • «ЩIым и махуэ» зыфIаща Iуэхугъуэр 1971 гъэм япэ дыдэу США-м щагъэлъэпIащ. Ар гъатхэпэм и 20 — 21 махуэхэм щIыхуагъэзам щхьэусыгъуэ иIэщ. Абдежращ дыгъэм и нэхури жэщым и кIыфIри я кIыхьагъкIэ зэхуэдэ щыхъур. КъызэралъытэмкIэ, а зэман кIэщIым къриубыдэу щIыуэпсым и щытыкIэм зехъуэж.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

2021-03-13

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2021-02-06

 • Тхыдэ
 • Адыгэ шу
 • Балигъ хъууэ шырэ Iэщэрэ зэригъэпэща нэужь, нартыр зекIуэ йожьэ. ЗекIуэм къыщонахуэ нартым и лIыгъэр: зекIуэ щIежьэ хабзэр бийр хагъэщIэн, ялъ ящIэжын щхьэкIэщ е шыбз гуартэ къахун папщIэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

ПсыпцIэхэр  хъумэным  я  мыхьэнэр

2021-02-02

 • ЩIэныгъэлIхэм къызэралъытэмкIэ, псыпцIэхэр ящыщщ ЩIы хъурейм и биологие зэмылIэужьыгъуагъэм хезымыгъэгъэщI, щIыуэпсыр зэпIэзэрыт щытыкIэм къизыгъанэ къэщIыгъэ телъыджэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

2021 гъэм и Адыгэ махуэгъэпс-щIэнгъуазэ

2021-01-14

 • ЩIЫШЫЛЭ (ЯНВАРЬ)
 • ЩIышылэм и 15
 • 1906 гъэм къалъхуащ 115-нэ Къэбэрдей-Балъкъэр шууей дивизэм и комиссар, Ленин, Вагъуэ Плъыжь орденхэм я  кавалер Хьэтыкъуей Iэбубэчыр.
 • 1936 гъэм къалъхуащ IуэрыIуатэдж, адыгэ уэрэдыжьхэр зыгъэзащIэ, шэрджэс усакIуэ, тхакIуэ Шэрджэс Алий.
 • ЩIышылэм и 17
 • Сабийхэм я къэхутэныгъэм и махуэщ
 • 1956 гъэм къалъхуащ шэрджэс еджагъэшхуэ, химие щIэныгъэхэм я доктор Темырдащ Зэуал.
 • 1966 гъэм къалъхуащ КъБР-м щIыхь зиIэ и артист, КъБР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат, культурологие щIэныгъэхэм я кандидат, жылагъуэ, политикэ лэжьакIуэ, КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министр Къумахуэ Мухьэдин.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

Дыгъэгъазэм и 27-р Урысейм и КъегъэлакIуэхэм я махуэщ

2020-12-26

 • РСФСР-м и Министрхэм я Советым 1990 гъэм дыгъэгъазэм и 27-м къыдигъэкIа унафэм ипкъ иткIэ, ди къэралым къыщызэрагъэпэщауэ щытащ КъегъэлакIуэхэм я урысей корпус зыфIаща къулыкъур. Иужьым, 1995 гъэм щэкIуэгъуэм и 25-м, УФ-м и япэ Президент Ельцин Борис и унафэкIэ, а IуэхущIапIэм зэреджэр зэрахъуэкIащ, «КъызэрымыкIуэ щытыкIэхэм япэщIэтынымкIэ Къэрал комитет» цIэр иIэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс