ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Махуэгъэпс'

2019 гъэм и адыгэ махуэгъэпс-щIэнгъуазэ

2019-01-19

 • ЩIышылэ (январь)
 • ЩIышылэм и 18
 • 1854 гъэм къалъхуащ адыгэ усакIуэ цIэрыIуэ ПащIэ Бэчмырзэ.
 • 1949 гъэм къалъхуащ Абхъаз Республикэм и цIыхубэ артист, КъШР-м и цIыхубэ артист, КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Акъ Мухьэрбэч.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

2019-01-19

 • Накъыгъэм и 15
 • Унагъуэм и дунейпсо махуэщ
 • 1942 гъэм 115-нэ Къэбэрдей-Балъкъэр лъэпкъ шууей дивизэр зауэм Iухьащ.
 • 1914 гъэм къалъхуащ театр режиссёр, РСФСР-м гъуазджэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, АР-м и цIыхубэ артист АхъуэджакIуэ Мэжид.
 • 1919 гъэм къалъхуащ драматург, КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Акъсырэ Залымхъан.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

2019-01-19

 • ШыщхьэуIум и 8
 • 1899 гъэм США-м дунейм щыяпэу щIыIалъэ (холодильник) щащIащ.
 • 1942 гъэм ЗыхъумэжыныгъэмкIэ Налшык комитетым унафэ ищIащ КъБАССР-м и щыхьэрым и къыдыхьэпIэхэм быдапIэхэр щаухуэну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

2019-01-19

 • Жэпуэгъуэм и 2
 • 1945 гъэм Къэбэрдей пединститутым школ-интернат къыщызэIуахащ.
 • 1954 гъэм къалъхуащ сурэтыщI-живописец Ерчэн Исуф.
 • Жэпуэгъуэм и 3
 • Урысей Федерацэм и хьэршыдзэм и махуэщ
 • 1933 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым уэрэдымрэ къафэм-кIэ и «Кабардинка» къэрал
 • ансамблыр къызэрагъэпэщащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

Домбейхэм я тIысыпIэ  Кавказ щIыналъэ

2019-01-12

 • Дыкъэзыухъуреихь дунейм хэхауэ яхъумэ и щIыпIэхэр (мэзкъуэдыхэмрэ мэзгъэфIэнхэмрэ) IэмалыфIщ щIыуэпсыр зэрыщытам хуэдэу къызэтегъэнэнымкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2018-12-22

 • Хабзэ
 • Пасэрей Iэнэ пэрысыкIэ
 • Пасэрей адыгэхэм нэмысышхуэрэ хабзэшхуэрэ яхэлъу щытащ. Адыгэ хабзэр фадафэ Iэнэми щащыгъупщэу щытакъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

Апхуэдэр   пщыгъупщэркъым

2018-08-18

 • ХыщI гъэхэм, консерваторэр къэдухри Налшык къэдгъэзэжауэ, дызэрыцIыхуащ Темыркъан Юрийрэ сэрэ. Саратов дыщеджащ Бэгъуэтыж Светланэ, дирижёрхэу Абазэ Майе, Хьэщыкъуей Розэ, виолончелист Темыркъан Борис, абы и щхьэгъусэ Юлие сымэ. Ар къэдухауэ къыщыдгъэзэжам, Iэджэм дыхуэпабгъэрт, дыщIалэт, дыжанти, ди мурадхэр инт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

«МэзгъэфIэнхэм я лъэмакъ»

2018-04-19

 • «МэзгъэфIэнхэм я лъэмакъ» («March for Parks») зыфIаща гуфIэгъуэ Iуэхугъуэхэр США-м 1990 гъэ лъандэрэ щызэхашэ. Иджы ахэр ЩIы Хъурейм тет къэралхэм ящыщу 200-м щIигъум, мэлыжьыхьым и 19-м къыщыщIэдзауэ и 26 пщIондэ, щрагъэкIуэкI.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

Мэлыжьыхьым и 1-р Бзухэм я дунейпсо махуэщ

2018-03-31

 • Япэ дыдэу ар гъэлъэпIэн щыщIадзар Америкэм и Штат Зэгуэтхэм я Пенсильвание штатым хыхьэ Ойл-сити къалэ цIыкIуращ. 1894 гъэм абы теухуа жэрдэм къыхилъхьауэ щытащ а щIыпIэм курыт егъэджэныгъэмкIэ и инспектор Бэбкок Чарльз. КъыкIэлъыкIуа илъэс зыбжанэм я кIуэцIкIэ Iуэхум а къэралым и щIыпIэ псоми зыщиубгъуащ.
 •  

  Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

Псыр фIыгъуэ мылъытэщ

2018-03-22

 • Иужьрей лъэхъэнэм ЩIы Хъурейм и щIыпIэ куэдым хуабжьу щытопсэлъыхь дыкъэзыухъуреихь дунейр хъумэн, абы хуэсакъын зэрыхуейм. Абы теухуауэ махуэшхуэ зыбжанэ ягъэуващ. ООН-м и Ассамблее нэхъыщхьэм 1993 гъэм мазаем и 22-м щекIуэкIа и зэхыхьэм гъатхэпэм и 22-р Псым и дунейпсо махуэу щыхагъэунэхукIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

ЩIым и махуэ

2018-03-20

 • «ЩIым и махуэ» зыфIаща Iуэхугъуэр 1971 гъэм япэ дыдэу США-м щагъэлъэпIащ. Ар хуагъэзащ гъатхэпэм и 20-21 махуэхэм. Абдежращ дыгъэм и нэхури жэщым и кIыфIри я кIыхьагъкIэ зэхуэдэ щыхъур. КъызэралъытэмкIэ, а лъэхъэнэ кIэщIым щIыуэпсым и щытыкIэм зехъуэж.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

2018-03-08

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2018-02-17

 • Пасэрейхэм я псалъэ
 • ХъызэIузыщэр езыр абы еубыд
 • Пщэдейрей махуэр къэмыунэхуауэ ар зэрыбгъэкIуэну щIыкIэр умыубзыху. Зыми ищIэркъым абы къыздихьыну Iуэхугъуэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

2018 гъэм и адыгэ махуэгъэпс-щIэнгъуазэ

2018-01-13

 • ЩIышылэ (Январь)
 •  
 • ЩIышылэм и 15
 • 1897гъэм Урысейм дыщэ ахъшэм щызекIуэу щIидзащ. Сомыр дуней псом валютэ нэхъ лъэщ дыдэ щыхъуат.
 • ЩIышылэм и 16
 • 1922 гъэм Балъкъэрыр Бгырыс АССР-м къыхэкIащ икIи Къэбэрдей-Балъкъэр автоном областыр РСФСР-м хэту къэхъуащ.
 • 1943 гъэм къалъхуащ аккордеонист телъыджэ, УФ-м щIыхь зиIэ и артист, АР-м и цIыхубэ артист ЛIыцIэрыIуэ Ким.
 • ЩIышылэм и 17
 • Сабийхэм я къэхутэныгъэм и махуэщ
 • 1934гъэм Свердловскэ, Челябинскэ областхэр къызэрагъэпэщащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2017-12-09

 • Лъэпкъ шхыныгъуэхэр
 • ЛыцIыкIулыбжьэ, бжьыныху щIэгъэжьыхьауэ
 • Мы ерыскъыгъуэр нэхъ къызыхащIыкIыр былымылым и тхыцIэл щабэращ. ЛыпцIэр зэпаупщI псыгъуэ цIыкIуурэ, и кIыхьагъыр см 3 — 4, и хьэлъагъыр г 10 — 15 хуэдизурэ. Шыгъу трагъэщащэри тIэкIу щагъэлъ. ИтIанэ Iэнэм тралъхьэри ягъэжэпхъ. Бжьыныхур яукъэбз, пIащIэурэ яупщIатэ. ТебэкIэ тхъу къагъэплъ, абы лы шыуар мыIув дыдэу иралъхьэ, зэIащIэурэ, тхъуэплъ къищIыху ягъажьэ, бжьыныху упщIэтар хакIутэри, зэIащIэурэ дакъикъэ 1 — 3 хуэдизкIэ ягъажьэ, абы шыбжий сыр хьэжа хагъэщащэ. Псори зэрызэщIэлъу, зэрызэIащIэм хуэдэурэ, тхъуэплъ дахэ хъуху ягъажьэ. Абы и ужькIэ шатэ тIэкIу щIакIэ, зэIащIэ, тебащхьэр трапIэ- ри, мафIэ щабэм тету дакъикъэ зы-тIукIэ ягъэбэкхъ. Iэнэм, зэрызэщIэлъу, тепщэчкIэ трагъэувэ. ПIастэ, мырамысэ хуабэ, щIакхъуэ, лэкъум дашх.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс