ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Махуэгъэпс'

И мыхьэнэр къыдгурыIуэу

2020-11-14

 • ЩэкIуэгъуэм и 15-р КIэрыхубжьэрыхухэм хэлэжьыхьыжыным (рециклинг) и дунейпсо махуэщ. 2020 гъэм ар щагъэлъапIэ Урысей Федерацэм, Украинэм, Белорусым, нэгъуэщIхэми.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

Сыт хуэдэ зауэри щIыуэпсым и бийщ

2020-11-10

 • ООН-м и Ассамблее Нэхъыщхьэм 2001 гъэм и щэкIуэгъуэ мазэм хъыбар зэбгригъэхауэ щытащ, цIыхухэм я зэхуаку къыдэхъуэ зэжьэхэуэныгъэ зэмылIэужьыгъуэхэмрэ зауэхэмрэ щызэщIэплъэ щIыпIэхэм щIыуэпсым и щытыкIэр къызэрымыкIуэу зэрыщызэIыхьэр къэлъытауэ, жылагъуэр а Iуэхугъуэ мыщхьэпэм пэщIэтыным къыхуезыджэ махуэу щэкIуэгъуэм и 6-р (International Day for Preventing the Exploitation of the Environment in War and Armed Conflict) къызэдэщтэн зэрыхуейм ехьэлIауэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

2020-11-03

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

КъызэрекIуэкIар  гъэщIэгъуэнщ

2020-10-20

 • СССР-м «Автомобилистым и махуэ» зыфIаща Iуэхугъуэр 1980 гъэм, жэпуэгъуэм и иужьрей тхьэмахуэ махуэм ирырагъэхьэлIэу, щагъэувауэ щытащ. 1996 гъэм ар зэрахъуэкIащ Автомобиль транспортымрэ гъуэгу хозяйствэмрэ я лэжьакIуэхэм я махуэу. Илъэс бжыгъэ дэкIауэ, автомобилистхэмрэ гъуэгуухуэхэмрэ я IуэхущIафэкIэ зэрызэщхьэщыкIыр къалъытэри, 2000 гъэм гъатхэпэм и 23-м, УФ-м и Президентым къыдигъэкIа унафэм ипкъ иткIэ, Гъуэгу хозяйствэм и лэжьакIуэхэм я махуэр жэпуэгъуэм и ещанэ, автомобилым дихьэххэм ейр — еплIанэ тхьэмахуэ махуэхэм трагъэхуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

2020-09-01

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

Хыхэм  я  дунейпсо  махуэ

2020-06-09

 • Ар къызэрырахьэжьэрэ куэд щIакъым. Дыкъэзыухъуреихь дунейр хъумэным егъэщIылIа къалэнхэр зыхуэдэм теухуауэ 1992 гъэм Рио-Де-Жанейрэ (Бразилие) щекIуэкIа къэрал зэхуаку конференцым къыщыхалъхьащ мэкъуауэгъуэм и 8-р Хыхэм я дунейпсо махуэу илъэс къэс ягъэлъэпIэну. А жэрдэмыр даIыгъащ адрей къэралхэми. ИкIи, Лъэпкъ Зэкъуэтхэм я Зэгухьэныгъэм и Ассамблее Нэхъыщхьэм 2008 гъэм къыщащта унафэм ипкъ иткIэ, къыкIэлъыкIуэ илъэсым къыщыщIэдзауэ, зи гугъу тщIы махуэм гулъытэ хэха щыхуащI хъуащ ди планетэм и щIыпIэ куэдым. Апхуэдэ щIыкIэм тету Iэмал къыкъуэкIащ хыхэм яхуэсакъын, ахэр хъумэн зэрыхуейр цIыхухэм ягу къэгъэкIыжынымкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

Абхъаз лъэпкъым и пашэ Ардзинбэ Владислав

2020-05-14

 • Къэрал, политикэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ, Абхъаз Республикэм и япэ Президент, тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор, ЩIДАА-м и академик Ардзинбэ Владислав Григорий и къуэм и ныбжьыр нобэ илъэс 75-рэ ирикъунут. 1990 гъэм къыщыщIэдзауэ ар Абхъазым и Совет Нэхъыщхьэм и УнафэщIу щытащ. Республикэмрэ Куржымрэ я зэхуаку зауэ къыщыдэхъуам, Ардзинбэ дзэм и тхьэмадэ нэхъыщхьэ ящIащ. Совет Нэхъыщхьэм ар Президенту щыхихар 1994 гъэрщ. Илъэси 10-кIэ Абхъазым и УнафэщI къулыкъу мытыншыр ирихьэкIауэ, Владислав и узыншагъэм къызэримыхьым къыхэкIыу IэнатIэм IукIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

2020-05-08

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

2020 гъэм и Адыгэ махуэгъэпс-щIэнгъуазэ

2020-01-16

 • ЩIышылэ (январь)
 • ЩIышылэм и 15
 • 1890 гъэм къалъхуащ адыгэ усакIуэ, IуэрыIуатэдж, жылагъуэ лэжьакIуэ Кубэ Шэбан.
 • ЩIышылэм и 17
 • 1950 гъэм къалъхуащ адыгэ уэрэджыIакIуэ, жылагъуэ лэжьакIуэ ПащIэ Ленэ.
 • ЩIышылэм и 18
 • 1940 гъэм къалъхуащ адыгэ тхакIуэ, кинодраматург Жылэтеж Сэлэдин.
 • 1955 гъэм къалъхуащ КъБР-м и жылагъуэ лэжьакIуэ, УФ-м цIыхубэ егъэджэныгъэмкIэ и отличник Умэ Светланэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

Къэралым и мэIуху

2019-12-21

 • ШынагъуэншагъэмкIэ органхэм я лэжьакIуэхэм я махуэшхуэр дыгъуасэ, дыгъэгъазэм и 20-м, ягъэлъэпIащ. Дауи, абыхэм я япэ къалэныр къэралым и шынагъуэншагъэр къызэгъэпэщыным ехьэлIащ. АрщхьэкIэ абыи къыщынэркъым: къэралым и сэбэп зыхэлъхэр быдэу пыщIащ жылагъуэм и зыужьыныгъэм, зэрыгурыIуэгъуэщи, лъэпкъ шынагъуэншагъэми.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

2019-11-29

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

2019-09-19

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

2019-09-07

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

2019-08-31

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

2019-06-12

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс