ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Махуэгъэпс'

2020 гъэм и Адыгэ махуэгъэпс-щIэнгъуазэ

2020-01-16

 • ЩIышылэ (январь)
 • ЩIышылэм и 15
 • 1890 гъэм къалъхуащ адыгэ усакIуэ, IуэрыIуатэдж, жылагъуэ лэжьакIуэ Кубэ Шэбан.
 • ЩIышылэм и 17
 • 1950 гъэм къалъхуащ адыгэ уэрэджыIакIуэ, жылагъуэ лэжьакIуэ ПащIэ Ленэ.
 • ЩIышылэм и 18
 • 1940 гъэм къалъхуащ адыгэ тхакIуэ, кинодраматург Жылэтеж Сэлэдин.
 • 1955 гъэм къалъхуащ КъБР-м и жылагъуэ лэжьакIуэ, УФ-м цIыхубэ егъэджэныгъэмкIэ и отличник Умэ Светланэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

Къэралым и мэIуху

2019-12-21

 • ШынагъуэншагъэмкIэ органхэм я лэжьакIуэхэм я махуэшхуэр дыгъуасэ, дыгъэгъазэм и 20-м, ягъэлъэпIащ. Дауи, абыхэм я япэ къалэныр къэралым и шынагъуэншагъэр къызэгъэпэщыным ехьэлIащ. АрщхьэкIэ абыи къыщынэркъым: къэралым и сэбэп зыхэлъхэр быдэу пыщIащ жылагъуэм и зыужьыныгъэм, зэрыгурыIуэгъуэщи, лъэпкъ шынагъуэншагъэми.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

2019-11-29

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

2019-09-19

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

2019-09-07

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

2019-08-31

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

2019-06-12

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

2019-05-31

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

Мамырыгъэм и Тхьэгъуш

2019-04-23

 • «МэзгъэфIэнхэм я лъэмакъ» («March for Parks») фIэщыгъэр иIэу 1990 гъэм япэ дыдэу США-м къыщрахьэжьа Iуэхур ЩIы Хъурейм тет къэралхэм ящыщу 200-м щIигъум, мэлыжьыхьым и 19-м къыщыщIэдзауэ и 26 пщIондэ, щагъэлъапIэ. ГъэщIэгъуэныр аращи, ЮНЕСКО-м и жэрдэмкIэ 1970 гъэм къыхалъхьа «ЩIым и махуэ» (International Mother Earth Day) зыфIаща дунейпсо Iуэхури мэлыжьыхьым и 22-м хуагъэзащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

Дэтхэнэри  дыхуэныкъуэщ

2019-04-16

 • Дыкъэзыухъуреихь дунейм, щIыуэпсым я щытыкIэм теухуа щIэныгъэ цIыхухэм ябгъэдэлъхьэным мыхьэнэ ин зэриIэр къалъытэри, 1992 гъэм Бразилием и щыхьэр Рио-де-Жанейрэ щекIуэкIа къэрал зэхуаку зэхыхьэм щызэхуэсахэм Экологием и махуэу мэлыжьыхьым и 15-р гъэувыным теухуа унафэ къащтащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

Илъэси 140-рэ гъуэгуанэ

2019-03-12

 • Гъатхэпэм и 12-р Урысейм и уголовнэ-гъэзэщIакIуэ IэнатIэм (УИС) и лэжьакIуэм и махуэщ. Ар къызэрызэрагъэпэщрэ нобэ илъэси 140-рэ ирокъу.
 • КъБР-м щыIэ УФСИН-м IуэхущIапIэу 8 иIэщи, абыхэм ящыщу 5-р уголовнэ тезырхэр щапшыныжщ. Я лэжьыгъэм теухуауэ деп-сэлъащ Урысейм Тезырхэр егъэпшынынымкIэ и фе-деральнэ къулыкъум и IуэхущIапIэу КъБР-м щыIэм и колоние №3-м и унафэщI къэрал кIуэцI къулыкъум и подполковник Мэршэнкъул Албэч.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

2019-03-07

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

2019-02-23

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

2019 гъэм и адыгэ махуэгъэпс-щIэнгъуазэ

2019-01-19

 • ЩIышылэ (январь)
 • ЩIышылэм и 18
 • 1854 гъэм къалъхуащ адыгэ усакIуэ цIэрыIуэ ПащIэ Бэчмырзэ.
 • 1949 гъэм къалъхуащ Абхъаз Республикэм и цIыхубэ артист, КъШР-м и цIыхубэ артист, КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Акъ Мухьэрбэч.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

2019-01-19

 • Накъыгъэм и 15
 • Унагъуэм и дунейпсо махуэщ
 • 1942 гъэм 115-нэ Къэбэрдей-Балъкъэр лъэпкъ шууей дивизэр зауэм Iухьащ.
 • 1914 гъэм къалъхуащ театр режиссёр, РСФСР-м гъуазджэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, АР-м и цIыхубэ артист АхъуэджакIуэ Мэжид.
 • 1919 гъэм къалъхуащ драматург, КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Акъсырэ Залымхъан.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс