ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ДызыгъэпIейтей Iуэху'

КъБР-м  и  Iэтащхьэр  хэтащ коронавирус  уз зэрыцIалэм земыгъэубгъуным теухуауэ Урысей Федерацэм  и  Президентым и унафэм щIэту екIуэкIа  зэIущIэм

2020-04-30

 • ВидеозэпыщIэныгъэм и Iэмалхэр къагъэсэбэпри, Урысейм и Президентым мэлыжьыхьым и 28-м Федерацэм и субъектхэм зэIущIэ ядригъэкIуэкIащ, коронавирус уз зэрыцIалэм пэщIэтыным ехьэлIауэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДызыгъэпIейтей Iуэху

Бизнесым и лэжьакIуэхэм я хуитыныгъэхэр къыщызэпауд къэмыхъун папщIэ

2016-07-14


 • «Къэрал къэпщытэныгъэ (кIэлъыплъыныгъэ), муниципальнэ къэпщытэныгъэ щрагъэкIуэкIкIэ юридическэ IэнатIэхэмрэ щхьэзакъуэ хьэрычэтыщIэхэмрэ я хуитыныгъэхэр хъумэ-ным и IуэхукIэ» Федеральнэ законым къигъэувхэр Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щIыналъэм зэрыщагъэзащIэм щытепсэлъыхьащ республикэм и Парламентым къыщызэрагъэпэ-         ща зэIущIэшхуэм. Абы  кърихьэлIащ унафэщI органхэм я лIыкIуэхэр, парламентархэр, бизнесым и лэжьакIуэхэр.
 • ЗэIущIэр къыщызэIуихым Парламентым ЭкономикэмкIэ, инвестицэхэмкIэ, хьэрычэт IуэхумкIэ и комитетым и унафэщI Iэпщэ Заур къыхигъэщхьэхукIащ хьэрычэтыщIэхэм я хуитыныгъэхэр хъумэ-ным къэралым гулъытэшхуэ зэрыщыхуащIыр, Урысейм и Президентым            УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым Зэрызыхуигъэзам къэрал органхэм бизне-сым ехьэлIа кIэлъыплъыныгъэмрэ къэпщытэныгъэмрэ ирагъэлеин хуэмейуэ къызэригъэувар. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэми КъБР-м и Парламентым иужьрейуэ Зэрызыхуигъэзам къыщигъэлэгъуащ хьэрычэтыщIэхэм я дежкIэ арыншэми мытыншу щыт иджырей зэманым абыхэм ядэIэпыкъунымкIэ хэкIыпIэ псори къэгъэсэбэпыпхъэу  къызэрилъытэр. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДызыгъэпIейтей Iуэху

Сыт адыгэбзэр щIэмыбзэрабзэр?

2013-09-14

 • ЛIэщIыгъуэ плIанэ хуэдизкIэ сыщылэжьащ Къэбэрдей-Балъкъэр телевиденэм. ПцIыр сыткIэ щхьэпэ, абы творчествэм и гъуэгуанэ кIыхь щыскIуар дыгъэпс зэфэзэщу, быркъуэшыркъуэншэу щытауи схужыIэну­къым, мыхъумыщIагъэу зэхэлъауэ зэрысхужымыIэнум хуэдэуи.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДызыгъэпIейтей Iуэху

Блэм и шэрэзыр тришэщIакIэщ. Еуэну пIэрэ?

2013-09-11

 • Абы и жэуапыр зэIубз щыхъунур мы номерыр къыдэкIа иужьщ. НаIуэу зэрыщытщи, президент Обамэ Барак США-м и конгрессым зыхуигъэзащ Сирием и бийуэ зауэ Iуэхухэр зэхиублэным теухуауэ къыхилъхьа жэрдэмыр къыдиIыгъыну къыхуриджэу. Ямы­гъэ­Iэпхъуэмэ, Iэ щаIэтынур фокIадэм и 11-рщ.
 •  
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДызыгъэпIейтей Iуэху

2013-08-08

 • Фадэ лIэужьыгъуэкIэ тхыдэр зыджхэр
 • «Мануфактурэ дыщэм» «Крепость Русский форпост» коньякыр ихъуэжащ». Апхуэдэу щэхуа­кIуэхэр егъэгуфIэ зи гугъу тщIы фадэм теухуауэ 2012 гъэм шыщ­хьэуIум и 31-м къыдэкIа рекламэм.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДызыгъэпIейтей Iуэху

Анэдэлъхубзэм дыхуэбэлэрыгъ хъунукъым

2013-01-30

 • Лъэпкъым дежкІэ, дауи, хэкум нэхъ лъапІэ щыІэкъым. Ар зыми пэпщІ, ебгъапщэ хъуну­къым. Хэкур лъэпкъым и фэщ. Фэ темылъыжмэ, дыгъужьрэ пэт псэуфынукъым, ауэ и фэр те­лъыжу щытмэ, и пщэм мыщэ дэс­ми, ар зыгуэрурэ дигъэхуфынущ, зыкъригъэлыфынущ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДызыгъэпIейтей Iуэху