ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'КъБР-м и Жылагъуэ палатэм'

Хъыбар нэпцIхэм ятеухуауэ

2020-06-27

 • КъБР-м и Жылагъуэ палатэм «Зи щхьэ хущыт жылагъуэ мониторинг» зэгухьэныгъэр и гъусэу видеоконференц жыпхъэм иту иригъэкIуэкIащ Урысей Федерацэм и Конституцэм халъхьэ зэхъуэкIыныгъэхэм ятеухуа IэIэтым ехьэлIауэ зэбграгъэкI хъыбар нэпцIхэм щытепсэлъыхьа зэIущIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Жылагъуэ палатэм

Лъэпкъхэм я зэгурыIуэныгъэрщ зыужьыныгъэм и лъабжьэр

2019-04-09

 • Иджыблагъэ КъБР-м и Жылагъуэ палатэм щекIуэкIащ лъэпкъхэм, дин зэмылIэужьыгъуэхэр зезыхьэхэм я зэхущытыкIэхэр гъэтэмэмынымкIэ лэжьакIуэ гупым я зэIущIэ. Абы щыхэплъащ республикэм ис лъэпкъхэр зэгурыIуэнымкIэ, дин Iуэхухэр тэмэму зэтегъэувэнымкIэ мы зэманым екIуэкI лэжьыгъэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Жылагъуэ палатэм

КъБР-м и Жылагъуэ палатэм щрагъэблэгъащ фашист концлагерхэм гъэру исахэр

2018-04-12

 • ХьэщIэхэмрэ бысымхэмрэ шей Iэнэм пэрысу зэпсэлъащ. Мыпхуэдэ зэIущIэхэр Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Жылагъуэ палатэм илъэс еплIанэ хъуауэ къызэрегъэпэщ. Зи сабиигъуэм фашист гъэрыпIэм итауэ иджыпсту республикэм псэууэ къинэжар цIыху 42-рэщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Жылагъуэ палатэм

Саугъэтхэр къызэрагъэсэбэпынум топсэлъыхь

2018-02-27

 • КъБР-м и Жылагъуэ палатэм иджыблагъэ щедэIуащ УФ-м и Президентым и саугъэтхэр зыт фондым 2017 гъэм иригъэкIуэкIа зэхьэзэхуэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу щытекIуахэм ягъэзэщIэну лэжьыгъэхэр зытеухуам. ЗэIущIэм хэтащ КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и унафэщIым и къуэдзэхэу Аттаев Жэмал, Федченкэ Людмилэ, граждан жылагъуэм, лъэпкъ, дин зэхущытыкIэхэм зегъэужьынымкIэ комиссэм и тхьэмадэ Маслов Николай, республикэм мылъку къэлэжьыным темыщIыхьауэ щылажьэ IуэхущIапIэхэм (НКО) я лIыкIуэхэр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Жылагъуэ палатэм

КъехъулIахэр щызэхалъхьэж

2017-12-26

 • Дауэ лэжьа Жылагъуэ палатэр 2017 гъэм?
 •  Ди газетым зэрытетащи, КъБР-м и Парламентым дыгъэгъазэм и 22-м щызэхэтащ республикэм и Жылагъуэ палатэм и IX пленарнэ зэIущIэр. Ар теухуауэ щытащ IуэхущIапIэм 2017 гъэм зэфIигъэкIахэмрэ етIанэгъэ къыпэщылъхэмрэ. Зэхыхьэр иригъэкIуэкIащ КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и унафэщIым и къуэдзэ Федченкэ Людмилэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Жылагъуэ палатэм

Хэкум папщIэ лIыгъэ зезыхьахэр

2017-09-23

 • КъБР-м и Жылагъуэ палатэм щекIуэкIащ хэкупсэ мыхьэнэ зиIэ «Равнение на героев» урысейпсо Iуэхум хыхьэу къызэрагъэпэща зэхуэсыр. Запасым щыIэ офицерхэм я «Мегапир» цIыхубэ зэгухьэныгъэу Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIэм и унафэщI Аттаев Жашарбек и жэрдэмкIэ, абы кърагъэблэгъат Урысейм и ЛIыхъужьхэм я ассоциацэм хэтхэу Куков Валерий, Алимов Владимир, Федотов Евгений сымэ, «Перекличка поколений» фондым (Москва къалэ) и унафэщI Лисицкая Ольгэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Жылагъуэ палатэм

Путин Владимир: ЖылагъуэпалатэмIэнатIэпыухыкIа иIэнхуейти, а IэнатIэр абы иубыдащ

2017-06-28

 • Урысейм и Жылагъуэ палатэм и еханэ хэхыгъуэм КъБР-м къыбгъэдэкIыу хаха Нэхущ Заурбий иджыблагъэ хэтащ палатэм и япэ пленар зэхуэсым икIи ар къызэрыщыхъуар ди корреспондентым къихуиIуэтэжащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Жылагъуэ палатэм

IэщIагъэлIхэм дахуэныкъуэщ

2014-03-26

 •   КъБР-м и Жылагъуэ палатэм иджыблагъэ щрагъэкIуэ­кIащ зэIущIэ щхьэпэ. Ар теухуат ди республикэр зыхущыщIэ IэщIагъэлIхэмкIэ къызэгъэпэщыным хуэунэтIауэ ирагъэкIуэкI лэжьыгъэхэр зыхуэдэм. Экономикэ зыу­жьыныгъэмрэ хьэрычэтыщIэхэр дэIыгъынымкIэ комиссэм и унафэщI Мэзло Руслан депсэлъылIащ щIалэгъуалэр лэжьыгъэ IэнатIэм къешэлIэн папщIэ щыIэ хэкIыпIэхэм теухуауэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Жылагъуэ палатэм

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Жылагъуэ палатэм и псалъэ

2014-03-12

 • Украинэм иужь зэманым щекIуэкIхэм темыгузэвыхьынкIэ, зэгуимыгъэпынкIэ, ахэр я жа­гъуэ мыхъункIэ Iэмал иIэкъым тэмэму гуп­сы­сэ цIыху псори. Дэ сыт и лъэны­къуэкIи ди гъу­-нэ­гъу къэралым конс­титуцэм тету щыхаха уна­фIэщIхэр я Iэна­тIэм IэщэкIэ зэщIэузэдауэ          цIы­ху­хэм традз­ри, тетыгъуэр яубыдащ лъэпкъ зэ­хэгъэж зыщI бзаджэнаджэхэм. Абыхэм «я те­ты­­­гъуэр яублащ» залымыгъэ ткIийм и хабзэ­р ягъэу­­­вынымкIэ. Лъыгъажэ зэхаублащ, цIыхухэм я хуитыныгъэхэр хаутащ. Украинэм куэду щы­псэу урысхэр урысыбзэкIэ псалъэ мыхъуну ягъэ­у­ващ, оппозицэм щыIэ политикэ партхэр зэбг­рахуащ, Iуэхум нэ­гъуэщIу егупсысхэр зэхэ­зехуэн ящI.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Жылагъуэ палатэм

Ди бжэр псоми яхузэIухащ

2014-03-05

 • «2013 гъэм КъБР-м и Жылагъуэ палатэм иригъэкIуэкIа лэжьыгъэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэр
 • Республикэм и жылагъуэ щытыкIэмрэ я IуэхукIэ» республикэм и Жылагъуэ палатэм и
 • етIуанэ хэхыгъуэм и етхуанэ пленар зэIущIэм Тау Пщыкъан къыщипсэлъар
 •  
 • ПщIэ зыхуэсщI Ануар Ахъмэт и къуэ!
 • ПщIэ зыхуэсщI Алексей Иван и къуэ!
 • Жылагъуэ палатэм хэтхэу, хьэщIэ­хэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
 • Иджырей Урысейм щыIэ къалэн нэхъыщхьэхэм ящыщщ граждан жылагъуэмрэ къэрал властым и органхэмрэ тэмэму зэрызэдэлэжьэну Iэмалхэр зэтегъэувэныр, цIыхубэм я Iуэху еплъыкIэр къэлъытауэ, социальнэ, экономикэ, къинэмыщI къалэнхэр щыубзыхуа унафэхэр гъэ­хьэзырыныр. Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым Зэрызыхуи­гъэзам къыщыгъэлъэгъуащ демократием и иджырей лъэхъэнэм политикэ лэжьыгъэр Правительствэм пымыщIа зэгухьэныгъэхэр хэмыту, абыхэм я Iуэху еплъыкIэр къэмы­лъытауэ ебгъэкIуэкIыну уи нэгу къызэрыпхущIэмыгъэхьэнур. Президентыр зыубгъуауэ тепсэлъыхьащ граждан жылагъуэм куэд зэрелъытам икIи иужьрейуэ абы Федеральнэ Зэхуэсым Зэрызыхуигъэзар япэрейхэм абыкIэ къащхьэщокI. Путиным зэрыжиIамкIэ, жылагъуэ палатэхэр цIыху гуп псоми я гупсысэхэр къы­щаIуатэ утыку хъун хуейщ. «Иджы­рей Урысейм жылагъуэ зэ­псэ­­лъэныгъэхэр зыубгъуауэ щегъэ­кIуэ­кIыпхъэщ икIи абыхэм Iуэху тэмэмхэр къарикIуэу, абыхэм япкъ иткIэ, жылагъуэ жэрдэмхэр къэрал политикэм щыщ Iыхьэу уву, ахэр гъэ­зэщIа зэрыхъум жылагъуэр кIэлъы­плъу щытыпхъэщ», — къигъэ­лъэ­гъуащ абы.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Жылагъуэ палатэм

Дэ хэтхмэ нэхъыфIщ, ди цIэкIэ хах нэхърэ

2013-11-20

 • КъБР-м и Жылагъуэ палатэм къеблэгъат Урысей Федерацэм и IуэхущIапIэ ар зи къудамэм и лIыкIуэхэр. Политикэ партхэм я хэхыныгъэхэр тэмэму къызэгъэпэща хъунырт ахэр къызыте­кIу­хьари, абы ехьэлIауэ яIэ Iуэху еплъыкIэхэр утыку кърахьащ, хэгъэрейхэм я жэрдэмхэри къа­лъытэну къагъэгугъащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Жылагъуэ палатэм

Къанокъуэ Арсен: ХьэрычэтыщIэхэм зэран яхуэхъун хуейкъым

2013-07-10

 •   КъБР-м и Жылагъуэ палатэм Правительствэм и Унэм иджыблагъэ щригъэкIуэкIа ещанэ пленар зэIущIэм республикэм и Iэтащхьэри кърихьэлIащ. ЗэIущIэр теухуауэ щытащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм хьэрычэт IэнатIэ мыинхэмрэ курытхэмрэ зыщегъэужьыным.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Жылагъуэ палатэм