ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Май, 2023

«Къэббалъкъгипс»-р къызэIуахыж

2023-05-25

 • «Эко-Золопродукт» IуэхущIапIэм и унафэщI нэхъыщхьэ Исмайылов Фархад КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек лэжьыгъэ IуэхукIэ хуэзащ. А компанием и мылъку хилъхьэнущ «Къэббалъкъгипс» заводым и лэжьыгъэр зэтеублэжыным. Абы теухуа зэпсэлъэныгъэхэр нэгъабэ лъандэрэ ирагъэкIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Iэтащхьэ

ПоликлиникэщIэм и  ухуэныгъэр зэрекIуэкIыр

2023-05-25

 • Налшык щаухуэ къалэ поликлиникэ №1-м лэжьыгъэр зэрыщекIуэкIым зыщигъэгъуэзащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Iэтащхьэ

УпщIэхэм я жэуапу

2023-05-25

 • ХъыбарегъащIэ IэнатIэм и лэжьакIуэхэр иджыблагъэ яIущIащ КъБР-м и дзэ комиссар Пахомов Дмитрийрэ контракт щIыкIэм тету армэм дашхэм я дэфтэрхэм щыхэплъэ IуэхущIапIэм и унафэщI Дмитриев Виталийрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Ди лъэпкъ литературэхэм я хэхъуэ

2023-05-25

 •  Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ библиотекэм иджыблагъэ щекIуэкIащ «Горянка» газетым и редактор нэхъыщхьэ, тхакIуэ, драматург Къаныкъуэ Заринэрэ («Гум и псысэхэр») КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, тхакIуэ Мусукаевэ Сакинатрэ («Когда летаешь, нельзя бояться») я Iэдакъэ къыщIэкIа тхылъхэм ятеухуа зэIущIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Адыгэ ныпыр Эверест щеIэт

2023-05-25

 • Иджыблагъэ адыгэ бзылъхугъэ Пекъу Алинэ дуней псом и бгы нэхъ лъагэ дыдэм дэкIащ. Ар Эверест и щыгум ихьащ къызыхэкIа лъэпкъым и щIыхькIэ, и зэфIэкIыр триухуащ адыгэм ди Щыгъуэ-щIэж махуэм. Ныпыр зыхуиIэтари мамырыгъэрщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Борей — ищхъэрэ щIыналъэ

2023-05-25

 • Пасэрейхэр ищхъэрэм БорейкIэ еджэу щытащ. Абы щыхьэт техъуэ псалъэ къыхэнащ адыгэбзэми — «борэныжь», ищхъэрэжь. Археологием къитIэщIащ лъэхъэнэ жыжьэм ищхъэрэмкIэ щIыналъэ абрагъуэ зэрыщыIар, цIыхухэр псори абыкIэ къызэрикIар. Сыт абы цIыхур къиIэпхъукIын хуей щIэхъуар, езы Борейр дэнэ кIуа, сытым текIуэда? А упщIэхэм я жэуапыр иджырей щIэныгъэм фIэщ щIыгъуафIэу къет, къэхутэныгъэхэм къагъэлъэгъуари телъыджэщ…

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Музейхэм я жэщ

2023-05-25

 • Хабзэ зэрыхъуауэ, Музейхэм я жэщыр щагъэлъапIэ, накъыгъэм и 20-м ирихьэлIэу зэхыхьэ щIэщыгъуэхэр къызэрагъэпэщ УФ-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэмрэ Урысейм ис лъэпкъхэм я хъугъуэфIыгъуэхэмрэ хабзэхэмрэ хъумэным хухэха «Культура.РФ.» порталымрэ зэщIыгъуу. Мы гъэм а Iуэхур тхыдэм нэхъ тегъэщIауэ щытащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Иужьрей уэзджынэ, япэ балигъ лъэбакъуэ!

2023-05-25

 • Нартан къуажэм дэт ку-рыт школ №1-м мы гъэм къыщIагъэкIа ныбжьыщIэхэм къызэрагъэпэща Iуэху дахэр псалъэ гуапэкIэ, уэрэдкIэ, къафэкIэ, усэкIэ, хъуэхъукIэ гъэнщIат.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Гъуэгу махуэ!

2023-05-25

 • Каменномост (Къармэхьэблэ) курыт еджапIэ №2-м 11-нэ классыр къыщызыуххэм папщIэ иужьрей уэзджынэ кърагъэуащ. ФIыуэ ялъагъу школым, егъэджакIуэхэм, я классэгъухэм теухуа гукъэкIыжхэр я нэгум къыщIигъэхьэжащ уэзджынэ макъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Iэпщацэм «Рубин»-р премьер-лигэм хешэж

2023-05-25

 • 2018 гъэм футболымкIэ и дунейпсо чемпионатым и зэIущIэм щыщхэр щекIуэкIа Калининград и стадион нэхъыщхьэм щэбэт кIуам щызэпэщIэуват япэ лигэм бжьыпэр щызэпызыубыда щIыпIэ «Балтика»-мрэ Къэзан икIа «Рубин»-мрэ. Хэт ищIэнт а тIум я зэныкъуэкъуныгъэм кърикIуэнур адыгэ щIалэщIэм иубзыхуну?!

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Алътуддэсхэр ипэ йощ

2023-05-25

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и гъэмахуэ чемпионатым текIуэныгъищ зэкIэлъыкIуэу къыщихьри бжьыпэр зэкIэ иубыдащ Алътуд и «Искрэм». Япэ увыпIэм ар ува къудейкъым, атIэ хьэрхуэрэгъухэм я гъуэм топ 13 дигъэкIыфащ, езым ейр тIэурэщ къызэрыхагъэщIар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол