ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Iэмэпсымэхэр тыгъэ яхуещI

2020-01-14

  • «РусГидро»-м и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм, илъэс къэс иригъэкIуэкI «Рождённые энергией» псапащIэ Iуэхум хыхьэу, республикэм и медицинэ IуэхущIапIитIым IэнатIэм къащыхуэщхьэпэн Iэмэпсымэхэр тыгъэ яхуищIащ.

  • Налшык къалэ дэт Кардиологие центрым Iэрыхьащ электрогенератор. Абы и фIыгъэкIэ сымаджэм дежкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ Iэмэпсымэхэр зэпыу имыIэу лэжьэнущ. Бахъсэн район сымаджэщым и лъхуапIэ унэм хуашащ цIыхубз уэндэгъухэмрэ сабий къалъхуагъащIэхэмрэ я узыншагъэм тэмэму зэрыкIэлъыплъыфын оборудованэхэр.
  • КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министрым и къуэдзэ Аникушинэ Татьянэ «РусГидро»-м и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм и унафэщI Кладько Игорь фIыщIэ хуищIащ республикэм и медицинэ IуэхущIапIэхэм псапащIэ IуэхукIэ щIэх-щIэхыурэ дэIэпыкъуэгъу къазэрыхуэхъум папщIэ.
  • «РусГидро»-м 2013 гъэ лъандэрэ «Рождённые энергией» псапащIэ Iуэхур ирегъэкIуэкI. А зэманым къриубыдэу абы республикэм сабийхэм щеIэзэ и IуэхущIапIэхэм тыгъэ яхуищIащ зыхуэныкъуэ Iэмэпсымэ зэмылIэужьыгъуэу сом мелуани 5-м нэблагъэ и уасэ.
  •  
  • ЩхьэщэмыщI  Изэ.