ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Май, 2023

Нэхъыжьхэм я щапхъэр ди гъуазэщ

2023-05-11

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм ТекIуэныгъэм и махуэм «ЩIыхьым и мафIэ мыужьыхым» удз гъэгъа Iэрамэ трилъхьащ. А Iуэхум хэтащ КъБР-м и Парламентым, Правительствэм я УнафэщIхэу Егоровэ Татьянэрэ Мусуков Алийрэ, КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм и УнафэщI Къуэдзокъуэ Мухьэмэд, УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэм и аппаратым КъБР-м къегъэщIылIа и федеральнэ инспектор нэхъыщхьэ Мэкъуауэ Тимур, Парламентымрэ Правительствэмрэ хэтхэр, министрхэр, къулыкъущIапIэхэм, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Ди  щхьэр яхудогъэщхъ

2023-05-11

 • КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ ТекIуэныгъэм и махуэм щыIащ Хэку зауэшхуэм и ветеран Ожеред Максим и унагъуэм. Абы щIыгъуу ветераным и унэм еблэгъахэщ «Захуагъэ здэщыIэ Урысей — Пэжым и телъхьэ» партым и фракцэм и унафэщI Кебеков Владимиррэ республикэм и Парламентым УхуэныгъэмкIэ, псэупIэ-коммунальнэ IуэхущIапIэмрэ гъэсыныпхъэ-энергетикэ IэнатIэмкIэ и комитетым и унафэщI Токъу Русланрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Хэкупсэ зекIуэ щхьэпэ

2023-05-11

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ сабийхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ папщIэ къызэрагъэпэща, «ТекIуэныгъэм и лъагъуэхэмкIэ» зыфIаща хэкупсэ зекIуэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Я  лъэпкъым  щыщхэр  халъагъуэ

2023-05-11

 • Накъыгъэм и 9-р, ди къэралым и щIыпIэ псоми хуэдэу, Тэрч щIыналъэми Iэтауэ щагъэлъэпIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Ящыгъупщэнукъым

2023-05-11

 • Пщэдджыжь уэшхри теужри, дыгъэпс къэхъужауэ Налшык и «Искож» хьэблэм Кадыров Ахъмэт и цIэр зэрихьэу щыIэ уэрамым и уты-  кум ТекIуэныгъэм и махуэр ягъэлъэпIэну къыщызэхуэсащ щIэныгъэ гуэдзэ щрат «Эрудит» центрым екIуалIэ цIыкIухэр. КъызэгъэпэщакIуэхэр тешыныхьырт, махуэ зэкIэлъыкIуэхэм зэпымыууэ къешх уэшхым  я Iуэхур къызэпиудынкIэ зэрыхъунум, арщхьэкIэ псоми хунэсащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ХэкIуэдахэр  щIалъхьэж

2023-05-11

 • Май щIыналъэм хыхьэ Ново-Ивановскэ жылэм мы махуэхэм Iуэхугъуэ щхьэпэ щызэфIахащ. Абы щыщIалъхьэжащ Хэку зауэшхуэм и илъэсхэм а щIыпIэм щыхэкIуэдауэ щыта зауэлIхэм я къупщхьэлъапщхьэхэр. Дзэ Плъыжьым хэта а зауэлIи 10-р, зэрыхуагъэфащэмкIэ, Новочеркасск дэта дзэ еджапIэм и курсанту щытащ. Ахэр 1942 гъэм и шыщхьэуIум Ново-Ивановскэ жылэм деж щекIуэкIа зауэхэм хэкIуэдащ, къуажэр бийм щахъумэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Ди къэкIуэнум дызэкъуегъэувэ

2023-05-11

 • «Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэ зэхуаку ветеринар лабораторэ» къэрал IуэхущIапIэм и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэм и унафэщI, Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутийрэ «Гъавэм и фIагъыр къэзыпщытэ IэнатIэ» къэрал IуэхущIапIэм Ставрополь щиIэ къудамэм и унафэщI Котло Анатолийрэ удз гъэгъахэр тралъхьащ 1941 — 1945 гъэхэм Хэку зауэшхуэм хэкIуэда зауэлIхэм хуагъэува «ЩIыхьым и МафIэ мыужьых» фэеплъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЛIыхъужьхэм я   фэеплъыр яхъумэ

2023-05-11

 • 1941 — 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэр ди ТекIуэныгъэ  ИнкIэ зэриухрэ илъэс 78-рэ зэрырикъур республикэм и щIыналъэ псо-ми щагъэлъэпIащ. Дзэлыкъуэ щIыналъэм и къуажэ клубхэм, библиотекэхэм, школхэм къыщызэрагъэпэщащ зауэм и тхыдэр щIэблэм я деж нэзыхьэс Iуэхугъуэхэр. Псоми фIыуэ ялъэгъуа усэхэмрэ уэрэдхэмрэ жаIащ ныбжьыщIэхэм, зи псэ зытахэм я фэеплъхэм удз гъэгъахэр тралъхьащ, уафэм шархэр яутIыпщащ. Нэхъыжьхэр ныбжьыщIэхэм ядэгуэшащ зауэм теухуа хъыбархэмкIэ, я гукъэкIыжхэмкIэ. ЩIыналъэм щекIуэкIащ «Полк уахътыншэ» Iуэхури, абы хэту «фэеплъ блын», «фэеплъ щхьэгъубжэ» акцэхэри щыIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЗауэлIхэм  я  щIыхьыр  яIэту

2023-05-11

 • Мы махуэхэм дэнэ щIыпIэкIи къыщызэрагъэпэщ совет зауэлI хахуэм и щIыхьыр лъагэу щаIэт, щагъэлъапIэ фэеплъ зэIущIэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Псэм  фIэфI  IэщIагъэ

2023-05-11

 • Нэхущ Светланэ психологщ, логопедщ, дефектологщ. Къапщтэмэ, а IэщIагъэхэр зэпха-къызэдэгъуэгурыкIуэщ. Езым зэрыжиIэмкIэ, зыр адрейм сэбэп щохъу. Светланэ зыдэлажьэр сабийхэрщ — «Дельфин-Нальчик» сабий зегъэужьыпIэм и логопедщ. И лэжьыгъэмкIэ къыхуэарэзы адэ-анэхэм абы фIыщIэ хуащI.
 • Зи IэщIагъэр фIыуэ зылъагъу бзылъхугъэм къыджиIам ди гуапэу фыщыдогъэгъуазэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Си псэм щIыхуэу телъар итыжащ

2023-05-11

 • Лъэпкъ литературэм и псалъэ щIэщыгъуэ хэзылъхьа, адыгэм диIэ усакIуэ бзылъхугъэ мащIэм ящыщ Къуныжь ХьэIишэт мы махуэхэм и ныбжьыр илъэс бжыгъэ дахэ ирикъуащ.
 • ХьэIишэт Щхьэлыкъуэ къуажэм къыщалъхуащ. Иджыри курыт еджапIэм щIэсу усэ тхын щIидзами, школ нэужьым ар япэщIыкIэ щIэтIысхьащ Москва дэт Технологическэ училищэм. ИлъэситIкIэ абы хъарзынэу щеджа пэтми, зыщIэхъуэпсыр усэ тхынрати, и гупсысэр ета зэпытт. 1969 гъэм ар щIэтIысхьащ Горький Максим и цIэр зэрихьэу Москва дэт Литературэ институтым. Абы япэкIи яужькIи Къуныжьым и IэдакъэщIэкIхэр ди республикэм къыщыдэкI газетхэмрэ, журналхэмрэ щIэх-щIэхыурэ къытрадзащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ДызыхущIэкъур щIэныгъэрщ

2023-05-11

 • Осетие Ищхъэрэ — Алание Республикэм и къалащхьэ Владикавказ щекIуэкIащ курыт школым щадж предмет зыбжанэмкIэ ныбжьыщIэхэр щызэпеуа ЕтIуанэ щIыналъэпсо олимпиадэр. «ДызыхущIэкъур щIэныгъэрщ» фIэщыгъэр зиIа зэпеуэ иным Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм хиубыдэ щIыпIэхэм щыщ школакIуэ 35-рэ хэтащ. Егъэджэныгъэм зегъэужьыным мылъкукIэ, IуэхукIэ дэIэпыкъу «ДызыхущIэкъур щIэныгъэрщ» фондым къызэригъэпэщ Iуэхум ныбжьыщIэхэр щызэхьэзэхуащ физикэмкIэ, математикэмкIэ, химиемкIэ, биологиемкIэ, информатикэмкIэ, ябгъэдэлъ щIэныгъэмрэ зэфIэкIхэмрэ ягъэлъагъуэу. Ди гуапэ зэрыхъущи, зэпеуэм япэ увыпIэр къыщахьащ Къэбэрдей-Балъкъэрым икIа ныбжьыщIэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Зи  макъыр жьгъырухэр

2023-05-11

 • Налшык къалэ щыщ Бэрэгъун Зауррэ нарткъалэдэс Къущхьэ Миланэрэ иджыблагъэ хэтащ «MUSIK STAR KIDS-2023» сабийхэм я дунейпсо макъамэ зэпеуэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Псоми ди  дадэ Iумахуэ

2023-05-11

 • Адыгэм ди мащIэкъым къыщалъхуа жылэм, зыщыщ лъэпкъым, и адэжь щIыналъэм я пщIэр зыIэт нэхъыжьыфIхэр. Лъэпкъ хабзэмрэ нэмысымрэ зыдалъагъу, абыкIэ щIэблэм щапхъэ яхуэхъу а цIыхухэращ «Ар адыгэщ!» псалъэр Iэтауэ жезыгъэIэр. Апхуэдэхэм ящыщщ Шытхьэлэ къуажэм щыпсэу Джатокъуэ Анурбий Исуф и къуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мыхьэнэ  щIагъуэ  зимыIэ  етIуанэ  Iыхьэр  ирагъажьэ

2023-05-11

 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ лигэм и Япэ гупым 2022 — 2023 гъэхэм щекIуэкI зэхьэзэхуэм и кIэух Iыхьэр накъыгъэм и 7-м зэхаублащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол