ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зыри къащыгъупщакъым

2019-01-15

  • КъБР-м и спорт адаптивнэ школым екIуалIэ зи узыншагъэм щыщIэныгъэ зиIэ сабийхэм папщIэ ИлъэсыщIэм ирихьэлIэу Къэбэрдей-Балъкъэрым СпортымкIэ и министерствэм гуфIэгъуэ зэхыхьэ щекIуэкIащ.

  • Сабийхэм, абыхэм я адэ-анэхэм, тренер-егъэджакIуэхэм ИлъэсыщIэмкIэ ехъуэхъуащ республикэм спортымкIэ и министрым и къуэдзэ Анаев Аслъэн. КъБР-м и министерствэхэмрэ ведомствэхэмрэ я лIыкIуэхэм ягъэзэщIащ школым и гъэсэнхэм я хъуэпсапIэ куэд.
  • Махуэшхуэм и программэм къызэщIиубыдащ зэпеуэ, зэхьэзэхуэ зэмылIэужьыгъуэхэр, IэфIыкIэ куэду зытет Iэнэр цIыкIухэм къыхуагъэуващ, уэрэдхэмрэ къафэхэмкIэ гъэнщIа концерт къызэрагъэпэщащ. Спортым ехъулIэныгъэ хэха зэрыщызыIэрагъэхьам папщIэ щIыхь тхылъхэр иратащ къыхэжаныкIа сабийхэмрэ абыхэм я адэ-анэхэмрэ.
  • Пшыхьым и кIэухыу кърагъэблэгъахэм IэфIыкIэхэмрэ саугъэт цIыкIухэмрэ ира-тащ.
  •  ЖЫЛАСЭ Замир.