ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Сабийхэр ягъэгуфIэ

2018-04-10

 • Тыжьей къуажэ (Кыщпэк) тхьэлъэIу-фэеплъ щIыкIэу иджыблагъэ щрагъэкIуэкIа спорт зэхьэзэхуэхэр ирырагъэхьэлIат Урысбий Хьэмидбий и къуэ Астемыр псэужамэ, илъэс 22-рэ щрикъуну махуэм.
 •  
 • Ди нэгу щIэкIар къэтIуэтэжмэ, мыращ Iуэхур зэрекIуэкIар.
 • ИпэкIэ зэи дыздэщымыIа жылэм дынэсауэ абы и гъуэгу нэхъыщхьэмкIэ дожэх, дызрихьэлIэр нэкIэ щIэтпщытыкIыу. Гу лъыдотэ цIыхухэр гуп-гупурэ къызыдэкI-зыдыхьэж уэрамым. ДызэупщIахэм къыджаIэ дызылъыхъуэр къызэрыдгъуэтар. А лъэныкъуэмкIэ дыплъэмэ, нэгъуазэм къыхуэубыда Iэгъуэблагъэр плъыфэ зэмылIэужьыгъуэбэу гъэщIэрэщIащ.
 • ДыздэкIуэм унэхэр «щызэкIэщIокIуэтри», щIыпIэ Iэхуитлъэхуитым дыкъохутэ. Гъуэгур лъагапIэми, и бгъур уэхщ. АдэкIэ, щIыуэпсым къызэригъэщIауэ, джабэ сэтей джафэщ. Къуажэ мэжджытыр лъэныкъуэкIэ къыщхьэщытщ. УдзыпцIэ дахэр топ джэгупIэу хезы-гъэгъэунэхукIар щыуагъэнутэкъым. Нэм къыхуэплъыхь Iэшэлъашэр гугъэпсэхущ, спорт зэхьэзэхуэхэр щебгъэкIуэкIынкIи цIыхухэр щызэхуэпшэсынкIи зихуэдэ щымыIэу гъэпсащ.
 • Футбол джэгупIэм узэрыдыхьэ куэбжэр узэпхыплъыжу дахэщ. И щхьэр, шабзэкъуу къэгъэшащи, удз гъэгъарэ шар зэмыфэгъубэхэмкIэ зэраблам махуэр нэхъри щIэщыгъуэ пщещI. ДэнэкIи цIыхур щыIувщ. НыбжькIэ зэхуэмыдэ школакIуэ цIыкIухэм нэжэгужагъэу зэрахьэм, кърахьэкIым уегъэшхуэ, узэщIеIэтэ.
 • Сатыр-сатыру ягъэува тетIысхьэпIэхэм къуажэдэс нэхъыжьхэр тесщ, я Iыхьлы-гъунэгъухэр абыхэм къабгъэдэтщ. ДыхьэпIэм и бгъуитIымкIи щаухуа Iэнэхэр щхьэлъащIэ нэхъыщIэхэм зэрахьэ, IэфIыкIэ-жьэрымэ хуэдэхэр тралъхьэурэ яузэд.
 • Куэбжэм нэхъ къыпэгъунэгъу сабий гупым дахыхьащ. Нэжэгужагъэр я нэгум къищми, абыхэм я нэхэр тедымащ шашкэ джэгукIэм хуэгъэпса IэмэпсымэхэмкIэ узэда Iэнэ кIыхьым. Языныкъуэхэр тIурытI защIауэ щысщ, мыдрейхэр абыхэм къащхьэщытщ. НыбжьыщIэхэм къэунэхуну зэпеуэм зыхуагъэхьэзыру аращи, пэщIэдзэ папщIэу зэдоджэгу.
 • Тлъагъу псори дгъэщIагъуэу къыздэткIухьым, микрофоным «къыдегъащIэ» тхьэлъэIу-фэеплъым иращIэкI зэхыхьэм зэрыщIидзэр.
 • Тыжьей а махуэм щекIуэкIа зэхьэзэхуэхэм кърихьэлIащ КъБР-м Зауэм, лэжьыгъэм, хабзэхъумэ органхэм я ветеранхэм я советым и унафэщI Шыхъуэбахъуэ Мухьэмэд, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд, Бахъсэн щIыналъэм и щIыпIэ админист- рацэм и унафэщIым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Къанэмэт Рустам, Налшык къалэ судым и федераль- нэ хьэкумыщIэ Тхьэзэплъ Алексей, къуажэ администрацэм и Iэтащхьэ Елбэрд Артур сымэ, нэгъуэщIхэри.
 • Япэу псалъэ иратащ Урысбий Хьэчимэт, тхьэлъэIу-фэеплъыр зытраухуэжа, дунейм ехыжа Азэмэт и анэшхуэм.
 • — Къызэхуэсахэм фIыщIэ ин фхудощI, къэтIэта Iуэ- хум зыкъызэрыревгъэхьэлIам папщIэ. Нобэрей зэхыхьэр псоми гукъинэж тщыхъуну, махуэр къыдэхъулIэну, щхьэж бгъэдэлъ и фIыгъуэр абы дэбэгъуэну сохъуахъуэ, — жиIащ Хьэчимэт.
 •  
 • Зэхьэзэхуэм и плъыфэхэр
 • СпортымкIэ зэпеуэхэр лIэужьыгъуэ зыбжанэу зэщхьэщыхат. Мини-футбол, баскетбол, волейбол, шашкэ джэгукIэхэмрэ кIапсэ зэпекъу, Iэпщэрыбанэ зэпеуэкIэхэмкIэ зэхьэзэхуэхэр щIэщыгъуэу икIи гукъинэжу екIуэкIащ. Абыхэм хэтыну къызыхуимыхуа сабийхэри зэшакъым. НэфIэгуфIа-гъэр зи нэгум къищ ныбжьыщIэ цIыкIухэм ялъэкI къамыгъанэу зытрагъэуащ зыщыщIаупскIа, зыщагъэджэрэза хъыринэхэмкIэ, зыдэпщея-къызэлъа лъагапIэхэмкIэ, нэгъуэщIхэмкIи.
 • ДгъэщIэгъуар аращи, «зэпэщIэувэныгъэхэр» дапхуэдизу гуащIэу емыкIуэкIами, губгъуэ IэрыщIми абы и Iэшэлъашэми хъущIи шхыди щызэхэтхакъым, губжьи дыщрихьэлIакъым.
 • ФутболымкIэ япэ увыпIэ къэзыхьахэм кубок нэхъ инымрэ саугъэт нэхъыщхьэмрэ иратащ. Адрей джэгукIэхэмкIэ япэ ищахэри Iыхьэншэ хъуакъым, IэщIалъхьар тIэкIу нэхъ мащIэми. ЛIэужьыгъуэ къэс бжьыпэ зыубыдахэм медалхэр иратащ. Зэпеуа псоми сом мин зырызрэ фэилъхьэгъуэхэмкIэ яхуэупсащ. Саугъэтхэр щIалэгъуалэм яIэщIэзылъхьар фэеплъ тхьэлъэIур зытраухуэжа Астемыр и адэ Хьэмидбийщ.
 • Тхыгъэри сурэтхэри КЪУМАХУЭ Аслъэн ейщ.