ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Май, 2023

НасыпкIэ гъэнщIа гъащIэ лъагъуэ фытеувэну!

2023-05-23

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и курыт еджапIэхэм «иужьрей уэзджынэр» къыщеуащ 11-нэ классыр къэзыух ныбжьыщIэ мини 4-мрэ 9-нэ классыр къызэзынэкIа еджакIуэ мини 10-мрэ папщIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

 ГуфIэгъуэмрэ  дэрэжэгъуэмрэ я гум щызу

2023-05-23

 • Ди къэралышхуэм хыхьэ сыт хуэдэ щIыпIэми хуэдэу, Къэбэрдей-Балъкъэрым и курыт школхэм мы махуэхэм къыщоуэ иужьрей уэзджынэр. УФ-м ЕгъэджэныгъэмкIэ и министерствэм щIыналъэхэм егъэджэныгъэмкIэ и IэнатIэхэм ярита чэнджэщым тету, гъэ еджэгъуэр зэриухам щыхьэт техъуэ гуфIэгъуэ зэхыхьэхэр ди республикэм щегъэкIуэкIыныр дыгъуасэ яублащ, ноби абы пащэ. НыбжьыщIэхэм я гуфIэгъуэр даIэт адэ-анэхэм, егъэджакIуэхэм, КъБР-м и Парламентымрэ Правительствэмрэ я лIыкIуэхэм, къалэ, къуажэ администрацэхэм я IэщIагъэлIхэм. Школ линейкэхэм апхуэдэу кърагъэблэгъащ зауэмрэ лэжьыгъэмрэ я ветеранхэр, жылагъуэм пщIэ щызиIэ нэхъыжьыфIхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

КъэкIуэнум зыщыгугъхэр

2023-05-23

 • Совет зэманым сабийхэм я гуфIэгъуэ махуэшхуэ нэхъыщхьэхэм ящыщу щытащ Пионерхэм я махуэр. Iэмал имыIэу парад екIуэкIырт, пионер зэгухьэныгъэм ныбжьыщIэхэр хагъэхьэрт, нэхъыжьхэм абыхэм пщэдэлъ плъыжьыр худалъхьэрт. Апхуэдэ сабий зэгухьэныгъэр дэтхэнэ школми иIэт. Абы хэт ныбжьыщIэхэр дэIэпыкъурт жылэм дэс нэхъыжьхэм, еджапIэм щыщIэн хуей IуэхухэмкIи жыджэрт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Ди щхьэр яхудогъэщхъ

2023-05-23

 • Дунейм и щIэрэщIэгъуэу накъыгъэ мазэм нэхъ зэман дахэ дэнэ къипхынт?! АрщхьэкIэ илъэси 159-рэ и пэкIэ ди адыгэ лъэпкъым пшэ фIыцIэт къыщхьэщыхьар. Накъыгъэм и 21-р Адыгэм и щыгъуэ-щIэж махуэщ. А махуэрат Къуэбыдэ деж пащтыхьыдзэм парад щригъэкIуэкIар Кавказ зауэр я текIуэныгъэкIэ зэриухам теухуауэ. Шэрджэсым и къэралыгъуэмрэ щхьэхуитыныгъэмрэ фIэкIуэдат, илъэсищэ гузэвэгъуэм и цIыхущхьи и къаруи IэщIихауэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къэбэрдей-Балъкъэрым щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Хьэх Сэфарбий Хьид и къуэр къызэралъхурэ илъэс 85-рэ ирокъу

2023-05-23

 • Сэфарбий и хъуреягъкIэ
 • КъБР-м и Совет Нэхъыщхьэм и ЩIыхь тхылъыр зрата, республикэм и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм и саугъэтым и лауреат Хьэх Сэфарбий и цIэр хэмытамэ лъэпкъ литературэмрэ журналистикэмрэ ныкъуэ хъунт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Лъэужь нэху

2023-05-23

 • Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь, Лениным и орденыр, «Гъубжэрэ Уадэрэ» дыщэ медалыр зыхуагъэфэща, «КъБАССР-м щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ» цIэ лъапIэр зыфIаща Къамбий Мухьэб Алим и къуэр (1923 — 2020) ящыщщ Къэбэрдей-Балъкъэрым и егъэджэныгъэ IэнатIэм и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщIахэм. Илъэс 41-кIэ ар пэрытащ егъэджэныгъэ IэнатIэм, япэщIыкIэ есэпымкIэ егъэджакIуэу, иужькIэ, илъэс 30-м щIигъукIэ, унафэщIу щылэжьащ Дзэлыкъуэ районым хыхьэ Каменномост (Къармэхьэблэ) къуажэм дэт курыт школ №1-м. Накъыгъэм и 25-м илъэси 100 ирокъу а цIыху щэджащэр къызэралъхурэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Адыгэбзэ, адыгэпсэ, адыгагъэ

2023-05-23

 • Иджырей гъащIэм хуиту хэувэфын цIыху бгъэсэныр Iуэху къызэрыгуэкIкъым. Аращ УФ-м и Президент Путин Владимир егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ IэнатIэм теухуа и къэпсэлъэныгъэхэм ящыщ зым мыпхуэдэу щIыщыжиIар: «Сабий садхэр – ар унэ къудейкъым, атIэ, псом япэрауэ, цIыкIухэм набдзэгубдзаплъэу, елIалIэу яхущыт гъэсакIуэ гупхэщ. Сабий садхэм щыщыIэ дызыгъэпIейтей Iуэхугъуэхэр зэфIэтхыурэ, дэ гъэсакIуэм и пщIэр жылагъуэм Iэмал имыIэу къыщытIэтын хуейщ». Къэрал унафэщIым къигъэува къалэныр гъэзэщIэным хущIокъу ар зи пщэрылъ псори. Иджырей щIэблэм я гъэсакIуэ пашэхэм ящыщщ Шэджэм щIыналъэм и къалащхьэ Шэджэм дэт «Псынэ цIыкIу» сабий IуэхущIапIэм и лэжьакIуэ Щокъуий Лидэ Чэрим и пхъур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Iуэху еплъыкIэ

Зыщымыгъуазэмрэ къалъыхъуэмрэ зыщагъуэт

2023-05-23

 • Псэм фIэIэфI сыт хуэдэ Iуэхуми дамэ къыптрегъакIэ, уи лъэр щIегъэкI. Хэплъхьэр уфIэмащIэу IэнатIэм и фIыпIэхэм ухегъэщыпыхь, зэрефIэкIуэнум и гъуэгухэр къыуегъэлъыхъуэ. Апхуэдэ щытыкIэ гъэщIэгъуэн уизыгъэувэ лэжьыгъэм зэи узытригъэзашэркъым, уеблэмэ махуэ къэс зы щIэщыгъуэ гуэр къызыкъуихыурэ узыIэпешэ, ар къэплъыхъуэн, къэптIэщIын, зэбгъэщIэн хуейуэ уепсыхь. Языныкъуэ IэщIагъэхэр цIыхум и узыншагъэм, псэуныгъэм, зэIузэпэщыныгъэм пыщIащ, адрейхэри лъэпкъым и щыIэныгъэм епха мэхъу. Къахэхыгъуейщ, ауэ лъэпкъ псор щыIэным хуэунэтIа лэжьыгъэ зэфIэзых цIыхум нэхъ узыхурегъэплъэкI икIи Iулыдж зыхууегъэщI. Зи гугъу сщIыри егъэджакIуэ IэщIагъэращ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Лъэпкъым и къарур

2023-05-23

 • Цивилизацэм и къалэн нэхъыщхьэр цIыхур гупсысэфу игъэсэнырщ.
 • ЭДИСОН Томас.
 • Лъэпкъым и къарур къызэралъытэр и цIыху бжыгъэкIэкъым, атIэ абыхэм гъэсэныгъэрэ щIэныгъэу ябгъэдэлъырщ.
 • ГЮГО Виктор.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Кавказыр зыхуэдэр наIуэ щащI

2023-05-23

 • УФ-м и Къэрал Думэм СНГ-м я IуэхухэмкIэ и комитетым и къэпщытакIуэ-чэнджэщакIуэ советым хэт Къаскъул Аслъэн «Урысейм и Кавказыр зэвгъэцIыху» Iуэхур иригъэжьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Гур зыгъэхуабэ унэ цIыкIухэр

2023-05-23

 • Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм щагъэлъагъуэ Битокъу Владислав и лэжьыгъэхэр щызэхуэхьэса «Ракурс» выставкэр. Абы хагъэхьащ зэман зэмылIэужьыгъуэхэм щыIа унэхэм я теплъэр, иджырей псэупIэхэр къызэщIиубыдэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

ТекIуэныгъэм и уэрэдхэр цIыкIухэм жаIэ

2023-05-23

 • Налшык, НыбжьыщIэхэм я театрым, зауэ уэрэдхэм я фестиваль щекIуэкIащ иджыблагъэ. «ТекIуэныгъэм и зэман» Iуэхур теухуат цIыкIухэр тхыдэм щыгъуазэу, хэкупсэу къэгъэхъунымрэ гъэсэнымрэ, сабий зэчиифIэхэр къэхутэным.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Ебланэ увыпIэри  къаймыхъулIэну хъуэпсапIэ?

2023-05-23

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — СКА (Дон Iус Ростов) — 3:1 (1:1). Дон Iус Ростов. УФ-м ЗыхъумэжыныгъэмкIэ и министерствэм и футбол академием и къудамэм и стадион. Накъыгъэм и 18-м. ЦIыху 88-рэ еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол