ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Жылагъуэр зэрыузыншэм и щыхьэт  

2022-06-02

 • Мэкъуауэгъуэм и 1-м, Сабийхэр хъумэным и дунейпсо махуэм, ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым концерт щекIуэкIащ, «Къэбэрдей-Балъкъэр» КъТРК-мрэ «Добрая среда» сабий анимацэ студиемрэ зэдагъэзащIэ псапэ Iуэхур зэрырагъажьэрэ илъэс щрикъум ирихьэлIэу.

 • Концертым къэкIуахэр экранымкIэ ирагъэплъащ илъэсым къриубыдэу цIыкIухэм папщIэ къызэрагъэпэща Iуэхухэмрэ пшыхьхэмрэ.
 • — Сабийхэм я махуэшхуэм ирихьэлIэу зэхагъэува концертыр зыхуэгъэза, ди къэкIуэнур, пщэдейр зыхуэдэнур зэлъыта, фIыуэ тлъагъу щIэблэмрэ абыхэм я адэ-анэхэмрэ сынывохъуэхъу гъэмахуэм и щIэдзапIэм дуней псом щагъэлъапIэ махуэшхуэмкIэ, — жиIащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ. — Сабийхэм я Iуэху зэIумыбзхэм жылагъуэм гулъытэ хурагъэщIын папщIэ ягъэува махуэм мыхьэнэшхуэ иIэщ. Къэралми республикэми лэжьыгъэ ин щрагъэкIуэкI цIыкIухэм егъэджэныгъэ, медицинэ, спорт, нэгъуэщIхэмкIи зрагъэужьын папщIэ. Гулъытэ хуэныкъуэ ныбжьыщIэхэм яхуэгъэза проектыр къыхэзылъхьа «Къэбэрдей-Балъкъэр» КъТРК-м и унафэщI Къэзанш Людмилэ фIыщIэ хуэфащэщ. Ди сабийхэр узыншэу, насыпыфIэу, ехъулIэныгъэхэр яIэу кърырехъу!
 • КъБР-м и Iэтащхьэм и чэнджэщэгъу Уянаевэ Iэминат и псалъэм къыхигъэщащ сабий сымаджэхэм ядэIэпыкъуным хуэунэтIа лэжьыгъэшхуэ зэрырагъэкIуэкIыр жылагъуэр зэрыузыншэм зэрищыхьэтыр, хамэ сабий зэрыщымыIэр, дэтхэнэ зы цIыху балигъми абыхэм я нобэмкIэ, къэкIуэнумкIэ жэуаплыныгъэ зэрихьыр, проектым къыпащэну зэригуапэр.
 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек къыбгъэдэкIыу сабийхэмрэ абыхэм я адэ-анэхэмрэ ехъуэхъуащ КъБР-м лэжьыгъэмрэ социальнэ зыужьыныгъэмкIэ и министр Асанов Алим икIи фIыщIэ яхуищIащ зи узыншагъэм къимыхь сабийхэр жылагъуэ гъащIэм къыхэшэным теухуа псапэ Iуэхум ехьэлIа лэжьыгъэр къызэзыгъэпэщахэмрэ ар зыгъэзащIэхэмрэ.
 • Псапэ проектым зи ныбжьыр илъэс 12 иримыкъу сабий 30-м нэблагъэ къызэ-щIеубыдэ. «Къэбэрдей-Балъкъэр» КъТРК-м бэрэжьей къэс сыхьэт 16-м йокIуалIэ зи узыншагъэм сэкъат иIэ сабийхэр. Абыхэм я узыншагъэр зэфIэувэжыным хуэсакъыу ядолажьэ IэщIагъэлI Османов Ислъам. Сабийхэм я сурэтхэмкIэ анимацэ фильмхэр ягъэхьэзыр. Я эмблемэр яхуэзыщIар сурэтыщI Аккизовэ Имарэщ. Нэхъыщхьэр сабийхэр гъащIэ узыншэм къыхэшэнырщ, сурэт щIыным дихьэхахэр зэпэIэщIэу зэдэлэжьэфынырщ. Япэ мазэхэм сабийхэр тIэкIу гугъу ехьми, иужькIэ Iуэхум хозагъэ.
 • Къэзанш Людмилэ и псалъэм къыхигъэщащ проектым ехьэлIауэ зыхуагъэувыжа къалэнхэр къазэрехъулIар, сабийхэм я узыншагъэр зэфIагъэувэжынымрэ гъащIэ узыншэм хэгъэзэгъэнымрэ ехьэлIа лэжьыгъэхэм дяпэкIи зэрыпащэнур. Абы фIыщIэ яхуищIащ псапэ проектыр къызэрызэрагъэпэщрэ къадэIэпыкъуахэм, сабийхэм я адэ-анэхэм, псапащIэхэм, жылагъуэм.
 • Нэчыхь щатх унэу Налшык дэтым и унафэщI Шэру Валентинэ зэхыхьэм къыщыщыпсалъэм жиIащ псапэ щIэныр къыхэзылъхьа IуэхущIапIэр социальнэ проект куэдым зэрыхэтыр, ауэ сабийхэм я узыншагъэр егъэфIэкIуэным теухуа мы Iуэхур псом нэхърэ зэрынэхъ гуапэр, зыхузэфIэкIхэр къазэрыдэIэпыкъум мыхьэнэшхуэ зэриIэр. Нэхъыщхьэр цIыкIухэм я нэгум гуфIэгъуэ кърихыу плъагъунырщ.
 • Пшыхьым хэтахэм я нэгу зрагъэужьащ уэрэджыIакIуэхэу Хъусинхэ Анзоррэ Замирэрэ, Бэчхэ Азэмэтрэ Ренатэрэ, Теркъул Астемыр, ЦокIыл Азэмэт, «Нал цIыкIу» къэфакIуэ ансамблым, «Радужные нотки» уэрэджыIакIуэ ансамблым, пшынауэ Къуэдз Залым сымэ, нэгъуэщIхэми.
 • ТЕКIУЖЬ Заретэ.
 • Сурэтхэр Къарей Элинэ трихащ.