ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Май, 2023

Къэралпсо  мыхьэнэ  зиIэ  щэнхабзэ  зэхыхьэ

2023-05-16

 • КъБР-м и Правительствэм и Унэм накъыгъэм и 13-м щекIуэкIащ УФ-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм щэнхабзэмкIэ и лэжьыгъэр ЗэзыгъэуIу советым и зэIущIэ. Ар теухуауэ щытащ «Щэнхабзэ» лъэпкъ проектыр зэрагъэзащIэм. Абы хэтащ УФ-м щэнхабзэмкIэ и министрым и къуэдзэ Преподобная Надеждэ. Зэхыхьэр иригъэкIуэкIащ КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министр Къумахуэ Мухьэдин.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Гъэсэныгъэ — дыщэ жыг

2023-05-16

 • Мы махуэхэм ди республикэм щаублащ «Илъэсым и гъэсакIуэ нэхъыфI-2023» урысейпсо зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэр. Iуэхум ехьэлIа гуфIэгъуэ зэIущIэшхуэ къыщызэрагъэпэщащ Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ ХьэтIохъущыкъуей жылэм дэт сабий садым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Япэ  итхэм  ящыщщ

2023-05-16

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым иджыблагъэ щыхьэщIащ Курчатов Игорь и цIэр зезыхьэ ЩIэныгъэ-къэхутакIуэ центрым и президент, Урысейм ЩIэныгъэхэмкIэ и академием и академик, физикэ-есэп щIэныгъэхэмкIэ доктор Ковальчук Михаил, Урысейм ЩIэныгъэхэмкIэ и академием и вице-президент, академик Панченкэ Владислав, Курчатов Игорь и цIэр зезыхьэ ЩIэныгъэ-къэхутакIуэ центрым и унафэщI Камболов Марат сымэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

МахуиплI фIэкIа имыIэжу

2023-05-16

 • Хэку зауэшхуэр зэриухрэ зэман куэд къызэднэкIами, псалъэкIэ пхуэмыIуэтэнщ а лъэхъэнэм цIыхухэм ятелъа гузэвэгъуэмрэ гугъуехьымрэ зыхуэдар. 1941 — 1945 гъэхэм екIуэкIа зауэм зэи мыкIуэдыжын лъэужь къигъэнащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

IуэрыIуатэ — дыщэ пхъуантэ

2023-05-16

 • Хъыбар
 • ЕщIэнокъуэхэрэ КIэфыщхэрэ    я къекIуэкIыкIар
 • ЕщIэнокъуэхэрэ КIэфыщхэрэ нэхъ лIыгъэ зиIэрэ нэхъ зэфIэкI зыбгъэдэлърэ хэкум имысу апхуэдэти, а лъэпкъитIыр, щIызэхуэхъуари ямыщIэжу, жагъуэгъу зэхуэхъуауэ зэбийт.
 • Апхуэдэурэ зэбийуэ екIуэкIыурэ, зэгуэрым ЕщIэнокъуэхэ я гуащэр хамэ къуажэ хьэдагъэ щыIауэ выгу ису къэкIуэж пэтрэ, КIэфыщхэ ящыщхэм гъуэгум щаубыдри, и нэкIущхьэр кърагъэжащ, щыIукIыжхэм шабзэкIэ къеуэри, и гупхъэтIэкIумрэ гулъэмыжымрэ зэтрагъэIулIащ. Апхуэдэу гуащэр губгъуэжьым къранэу ежьэжын щыхъум, гуащэм и IэлъэщIыр зытрихри ялъэIуащ:

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЦIыхухэм ягу ирохь

2023-05-16

 • Урысей Федерацэм кIуэ пэтми зыщеужь гъущI гъуэгу туризмэм. ЦIыхухэм хуабжьу ягу дыхьащ илъэс зыбжанэ ипэкIэ кърагъэжьа «Урысейм и гъущI гъуэгум и гъусэу уи нэгу зегъэужь» проектыр. Абы Iэмал къует мафIэгу зэгъэпэщам уису къэралым и къалэ зэмылIэужьыгъуэхэм зыщыбгъэпсэхуну, зыщуплъыхьыну, нэхъыщхьэращи, Кавказыр зэбгъэцIыхуну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«КъежэкIым»  къыдиIуэкIыр  сыт?

2023-05-16

 • Республикэм и щIыналъэхэм щагъэлъэгъуащ Къаныкъуэ Заринэ и «КъежэкI» пьесэм режиссёр Къанкъул Ислъам къытрищIыкIа спектаклыр. Ар ягъэлъэгъуащ «Адыгэ дуней» лъэпкъ фондым къызэригъэпэща «Сыринэ» театр студием и гъэсэнхэм. Пьесэм хэтахэм я фащэр модельер Сэралъп Мадинэ идащ, къафэхэмкIэ ныбжьыщIэхэм ядэлэжьащ Къущхьэ Iэсият.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зэкъуэшхэм я лIыгъэ   зэхэгъэкIыпIэ

2023-05-16

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) – «Дружба» (Мей- къуапэ) — 5:1 (1:0). Налшык. «Спартак» стадион. Накъыгъэм и 13-м. ЦIыхуи 100 еплъащ.
 •  
 • Судьяхэр: Привалов (Сочэ), Габагков (Владикавказ), Малахов (Москва).
 • «Спартак-Налшык»: Мицаев, Мэкъуауэ, Далиев, Белоусов, Хьэшыр А. (Селяев, 83), Жангуразов (Уэлджыр, 83), Топурие (Молэмусэ, 88), Масленников, ХьэцIыкIу (Торосян, 65), ХъутIэ, ЛIуп.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол