ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЦIыкIухэм гулъытэ яхуэзыщIхэр

2022-11-15

  • Налшык и «Гранд-Кавказ» хьэщIэщым щэкIуэгъуэм и 11 лъандэрэ щагъэлъагъуэ псапащIэ «Мечты сбываются» фондымрэ ЩIэныгъэхэмкIэ Урысей Академием и Медиа центрымрэ я унафэщI Магомедовэ ФатIимэ зэхуихьэса лэжьыгъэхэр. Ар иджы ещанэу къызэрегъэпэщ мы бзылъхугъэм.

  • ХьэщIэщым и пэшитIым, ди республикэм къищынэмыщIауэ, щIыналъэ зэмылIэужьыгъуэхэм щыщ художникхэм я Iэдакъэ къыщIэкIа сурэт 50-м нэблагъэ утыку къыщрахьащ, «Мечты сбываются» фондым и гъэтIылъыгъэхэм къыхахри. Абыхэм ящыщщ Налшык и сурэтыщI Зеленская Юля, Москва щыпсэу Журбинэ Тамарэ, Эзекян Мно (Армение), Аханов Александр (Кострома), нэгъуэщIхэми я лэжьыгъэ гъэщIэгъуэнхэр. Гъэлъэгъуэныгъэм щащэху сурэтхэм къыпэкIуэну ахъшэмкIэ ядэIэпыкъунущ узыфэ зэмылIэужьыгъуэхэр зыпкърыт сабий сымаджэхэм. Интернетым и социальнэ сайтхэм зэпымыууэ щызэбграгъэкI я нэIэм щIэт цIыкIухэм зэрызыщIагъакъуэм, ахэр зыхуей-зыщыщIэхэм ятеухуа хъыбархэр. Арауэ къыщIэкIынущ цIыхубэм я дзыхь фондым къыщIрагъэзри.
  • Къаныкъуэ Жаннэ выставкэр къыщызэIуихым и псалъэм къыхигъэщащ Магомедовэм илъэс 25-м щIигъуауэ зэхуихьэс сурэтхэр къыщыхихкIэ, езым игу дыхьэхэр япэ зэрыригъэщыр икIи гулъытэ хуэныкъуэ сабийхэм ядэIэпыкъун папщIэ езым дежкIэ лъапIэ, мыхьэнэ зиIэ а лэжьыгъэхэр ищэну илъэсищ и пэкIэ мурад зэрищIар.
  • — НэхъапэIуэкIэ къызэдгъэпэща мыпхуэдэ выставкэм лэжьыгъэ 13 щащэхуащ икIи абы къыхэкIа сом мелуанитIым щIигъур хуэдутIыпщащ республикэм щыпсэу, зи узыншагъэм сэкъат иIэ сабийхэр гъащIэ узыншэм къыхэтшэжыным. Ди фондым и нэIэм сабий 200-м щIигъу щIэтщ. Спонсорхэм зэпымыууэ зэрызыкъытщIагъакъуэм къыхэкIыу, ди Iуэхур иджыпсту тIэкIу нэхъыфIщ, ауэ зыкъытхуэзыгъазэхэм я бжыгъэр нэхъ мащIэ хъуркъым. ПсапащIэхэм я Iуэхум къыпэджэжхэм я фIыгъэкIэ сабий зыбжанэм я узыншагъэр Урысейм и сымаджэщ нэхъыфIхэм щрагъэфIэкIуэнымкIэ дадоIэпыкъу, — жиIащ Магомедовэ ФатIимэ. — ХьэщIэщым и унафэщI Бабыгуей Ларисэрэ КъБР-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм и Iэтащхьэ Къаныкъуэ Жаннэрэ фIыщIэ яхуэфащэщ выставкэхэр къыщызэзгъэпэщкIэ дапщэщи дэIэпыкъуэгъу къызэрысхуэхъум папщIэ.
  • — «Мечты сбываются» фондым ди хьэщIэщым ещанэу къыщызэригъэпэщ псапэ гъэлъэгъуэныгъэщ мыр. Арт-хьэщIэщ IуэхущIапIэ дыщыхъукIэ, апхуэдэ Iуэху къыхэзылъхьэхэм сыт щыгъуи ди гуапэу дадоIэпыкъу. Мыпхуэдэ зэман мытыншым зыр адрейм зыщIигъэкъуапхъэщ, — жиIащ Ларисэ.
  • КъБР-м Къалэн куэд щагъэзащIэ и щIалэгъуалэ центрым и лэжьакIуэ Магомедовэ Айнэ жиIащ Херсон щыщ сабий гуп «Налшык» зыгъэпсэхупIэм зи узыншагъэр щезыгъэфIакIуэхэри дахагъэм хагъэгъуэзэну мы выставкэм къызэрашар.
  • Гъэлъэгъуэныгъэр къыщызэIуаха пщыхьэщхьэм сурэтищ ящэхуащ икIи абы сом мини 100-м щIигъу къыпэкIуащ. Псапэ Iуэхум хэлъхьэныгъэ хуэзыщIыну хуейхэм иджыри Iэмал фиIэнущ, гъэлъэгъуэныгъэр дыгъэгъазэм и кIэ пщIондэ лэжьэнущи.
  • ТЕКIУЖЬ Заретэ.