ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Май, 2023

Къэпщытэныгъэхэр ягъэмащIэ

2023-05-18

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек республикэм и Правительствэм и Унэм иджыблагъэ щыхуэзащ УФ-м Лэжьыгъэмрэ цIыхухэр IэнатIэкIэ къызэгъэпэщынымкIэ и федеральнэ къулыкъущIапIэм КъБР-м щиIэ къудамэм — ЛэжьыгъэмкIэ къэрал инспекцэм — и унафэщI Тогузаев ТIэхьир.  ЗэIущIэм къриубыдэу Тогузаевым республикэм и унафэщIыр щыгъуазэ хуищIащ зи пашэ IэнатIэм 2023 гъэм и блэкIа мазэхэм щызэфIахахэм кърикIуахэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

IэщIагъэм хагъэгъуазэ

2023-05-18

 • КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм мазэ зыбжанэ ипэкIэ иригъэжьауэ щытащ «УнэтIакIуэхэм я еджапIэ» проектыр. Ар хуэгъэпсащ медицинэ IэщIагъэм ныбжьыщIэхэр дегъэхьэхыным и мызакъуэу, абыкIэ щIэныгъэ зэзыгъэгъуэтахэр республикэм щылэжьэным къыхуеджэным.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЩIэныгъэм и къигъэхъуапIэ

2023-05-18

 • «Cyber Fin Skills» егъэджэныгъэ-узэщIакIуэ проектым хыхьэу иджыблагъэ Налшык щекIуэкIащ «Аукцион знаний» фIэщыгъэр зиIэ зэпеуэ. Абы хэтащ республикэм и школ-интернатхэм щеджэ ныбжьыщIэхэр. Iуэхум и къызэгъэпэщакIуэ, КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и деж щылажьэ ЩIалэгъуалэ советым хэт Тау Стеллэ зэрыжиIэмкIэ, апхуэдэ жэрдэмыр хуэунэтIащ интернатхэм я гъэсэнхэр финанс Iуэхухэм, экономикэ хабзэхэм щыгъэгъуэзэным.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къуажэри жылэдэсхэри иригушхуэрт

2023-05-18

 • Ди республикэм и егъэджэныгъэ IэнатIэм и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщIа IэщIагъэлIхэр ди мащIэкъым. Абыхэм я фIыгъэ куэд хэлъщ щIыналъэм къихъуэ щIэблэм щIэныгъэ куу, гъэсэныгъэ екIу, зэхэщIыкI тэмэм зэраIэм. Жылагъуэм я дежкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ а Iуэхугъуэм псэ хьэлэлу хуэлэжьащ сэ сызыщыщ Хьэт-уей къуажэм и цIыху куэд. Апхуэдэт, къэбгъэлъагъуэмэ, егъэджакIуэ Iэзэу, унэтIакIуэ IэкIуэлъакIуэу, гъэсакIуэ набдзэгубдзаплъэу ныбжьыщIэхэм яхэта Нало Леонид Хьэмырзэ и къуэр. «УФ-м физическэ щэнхабзэмрэ спортымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ» цIэ лъапIэр хуэфащэ дыдэу зыфIаща а нэхъыжьыфIыр псэуащ, зыпэрыт IэнатIэмкIэ жэуаплыныгъэшхуэ зыхищIэу, щапхъэу бгъэлъагъуэ хъуну Iуэху зехьэкIэ иIэу, жылэм къыдэхъуэ щIалэгъуалэм я къэкIуэнум ирипIейтейуэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

ГъащIэ гугъум и зы щапхъэ

2023-05-18

 • ХьэтIохъущыкъуей къуажэм къыщалъхуа Архэст Мустэфа и унагъуэм, нэгъуэщI Iэджэми хуэдэу, гугъуехьымрэ гузэвэгъуэмрэ и натIэт. Абы и адэ Мурзэбэч пцIы къытралъэри илъэситхукIэ тутнакъэщым исын хуей хъуат. Мустэфа и анэ тхьэмыщкIэ Барзитхъан жэщкIэрэ нэпс щIигъэкIырт дэIэпыкъуэгъу зэримыIэм, и быным иригъэшхын зэримыгъуэтым щхьэкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зи къалэмыр жан усакIуэ

2023-05-18

 • Иджыблагъэ сэ къысIэщIыхьащ Тхьэгъэпсэу Увжыкъуэ «МэкIэрахъуэ дунейр» зыфIища и тхылъыщIэр. Ар си дежкIэ лъапIэщ Iуэхугъуэ зыбжанэм къыхэкIыу: япэрауэ, езы Увжыкъуэ Налшык къэкIуауэ къызитащ, етIуанэрауэ, а усакIуэ хъарзынэм зэгуэр «Адыгэ псалъэм» сыщыдэлэжьэну къысхуихуащ, ещанэрауэ, и зэчийм сыщыгъуазэщи, тхылъым итхэм гухэхъуэгъуэ къызэрызатынум шэч къытесхьэркъым. Иджыри еплIанэ, етхуанэ, нэхъыбэж къыпхупыгъэувэнущ а щхьэусыгъуэхэм…

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

ЩIэблэр усыгъэм драгъэхьэх

2023-05-18

 • Бахъсэнёнкэ къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм усэхэмрэ уэрэдхэмрэ я пшыхь щрагъэкIуэкIащ. Ар къызэрагъэпэщащ усакIуэ, КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Бахъсэн щIыналъэм щэнхабзэмкIэ и центрым и методист нэхъыжь Зэгъэщтокъуэ Людэрэ къуажэ библиотекэм и унафэщI Гъут Фенэрэ. Къуажэм и япэ, етIуанэ курыт еджапIэхэм щIэсхэм жаIащ уэрэдус Вындыжь Марие и сабий уэрэд цIыкIухэр, къеджащ усакIуэ, «Литературная Кабардино-Балкария» журналым и лэжьакIуэ Хьэту Пётр, «Адыгэ псалъэ» газетым и корреспондент Гугъуэт Заремэ сымэ я усэхэм. Вындыжьым иуса уэрэдхэр щIэщыгъуэу ягъэзэщIащ «Щэнхабзэ-зыгъэпсэхупIэ центр» IуэхущIапIэм Бахъсэнёнкэ къуажэм щиIэ къудамэм и художественнэ унафэщI Щхьэгъум Борис макъамэм хуигъасэ сабийхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

ЗэуапIэм Iумыта лIыхъужьхэр

2023-05-18

 • Мариинскэ театрым иджыблагъэ щагъэлъэгъуащ Чайковский Александр и «Рубеж» оперэр. Езы композиторыр  оперэ-поэмэкIэ йоджэ. Ар абы иджы япэу щагъэувауэ аращ, и режиссёрыр  ГИТИС-р къэзыуха адыгэ щIалэ Къалэ Муратщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

2023-05-18

 • Мудрэн Азрэт и текIуэныгъэ
 • Наро-Фоминск къалэм фIыуэ зэхэзымыххэм я Урысей чемпионат щызэхэтащ. Я хьэлъагъ елъытакIэ гупипщIу зэхэдзауэ щыта спортсмен 75-рэ, ди къэралым и щIыналъэ зэмылIэужьыгъуэу 24-м къикIауэ, мыбы щызэпеуати, Къэбэрдей-Балъкъэрым икIа Мудрэн Азрэт зыхэтам япэ увыпIэр къыщихьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

ЧемпионыщIэм дыпоплъэ

2023-05-18

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и гъэмахуэ чемпионатыр къызэIуахащ. Абы и япэ зэIущIэхэр накъыгъэм и пэщIэдзэм зэхэтами, псори щызэхуэзэфа джэгугъуэр щекIуэкIар блэкIа щэбэтымрэ тхьэмахуэмрэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол