ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Псапэ'

«Нэпс здэщымыIэ дуней»

2016-10-12

 • «ВТБ» банкым иригъэкIуэкI псапащIэ Iуэхум хэту Налшык къалэм дэт Республикэ сабий клиникэ сымаджэщым тыгъэ хуащIащ сом мелуанрэ ныкъуэрэ зи уасэ УЗИ-диагностикэ Iэмэпсымэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Псапэ

Унагъуэ 70-м трагуэшэн ерыскъыхэкI

2016-07-09

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым Iуэхугъуэ куэд щызэфIагъэкI и щIалэгъуалэ центрым лэжьыгъэ щхьэрэ щокIуэкI хуэмыщIауэ псэу, гугъуехь пэщIэхуа уна­гъуэ­хэм ядэIэпыкъуным теухуауэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Псапэ

Гулъытэр зыхащIэ

2016-06-07

 • Урысейм Тезырхэр егъэпшынынымкIэ и федеральнэ къулыкъум и IуэхущIапIэу КъБР-м щыIэм и унафэщI, къэрал кIуэцI къулыкъум и полковник Мэржэхъу Мухьэмэд и жэрдэмкIэ, колоние №4-м и лэжьакIуэхэр щыIащ Нартан къуажэм дэт школ-интернатым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Псапэ

«Вагъуэ цIыкIухэр» хуэныкъуэхэм ядоIэпыкъу

2016-06-03

 • Лъэпкъ къафэхэр гъэзэщIэнымкIэ щапхъэу къалъыта «Вагъуэ цIыкIухэр» сабий ансамблым (художественнэ унафэщIыр Къурашэ Эдуардщ) и къэфакIуэхэм иджыблагъэ Налшык къалэм и Музыкэ театрым концерт щатащ, Нартан къуажэм дэт сабий интернатым щыIэхэм ядэIэпыкъун папщIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Псапэ

Анэхэм яхуэгъэза Iуэхутхьэбзэхэр къэзыгъэсэбэпхэм я бжыгъэм хохъуэ

2016-01-23

 • Нэгъабэ лъандэрэ «СМС маме» федеральнэ хъыбарегъащIэ Iуэхутхьэбзэр къэзыгъэсэбэпу Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэу анэхэм я бжыгъэр 1726-рэ хъуащ. Абыхэм ящыщу 825-р цIыхубз уэндэгъущ, 901-р бын зиIэ  анэхэщ. Iуэху щхьэпэр егъэзащIэ КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм, «Узыншагъэрэ зыужьыныгъэрэ» фондыр и дэIэпыкъуэгъуу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Псапэ

Ныбжьэгъухэм хуэдэ щыIэкъым

2015-12-24

 • Хабзэ дахэ хъуауэ, ИлъэсыщIэм и пэ къихуэу Налшык и Музыкэ театрым щрагъэкIуэкI «Я радость нахожу в друзьях» фестивалыр. А Iуэху гуапэр къызэрагъэпэщащ УФ-мрэ КъБР-мрэ щэнхабзэмкIэ я министерствэхэм, сабий сымаджэхэм ядэIэпыкъун мурадкIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Псапэ

Украинэм ирагъашэ

2015-12-17

 • КПРФ-м и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэм дыгъэгъазэм и 15-м иригъэжьащ ЛНР-мрэ ДНР-мрэ игъакIуэ автомашинэр. Ар къызэгъэпэщыным и гуащIэ хилъхьащ УФ-м и Къэрал Думэм и депутат Быф Анато- лэ. Украинэм ирагъашэ хадэхэкIхэр, сабийхэм папщIэ илъэсыщIэ тыгъэхэмрэ IэфIыкIэрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Псапэ

Дэтхэнэми папщIэ

2014-02-26

 • Урысей МВД-м Аруан районымкIэ и къудамэм балигъ мыхъуахэм я IуэхухэмкIэ и IэнатIэм и лэжьакIуэхэр Прохладнэ щIыналъэм хыхьэ Приближнэ станицэм дэт коррекционнэ школ-интернатым и гъэсэнхэм я хьэщIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Псапэ

Нэхъыжьхэр ягъэгуфIэ

2014-02-20

 • Хэкум и хъумакIуэхэм я махуэшхуэм и пэ къихуэу, сабийхэм эстетикэ гъэсэныгъэ етынымкIэ Къэзанокъуэ Жэбагъы и цIэр зэри­хьэу Налшык къалэм дэт IуэхущIапIэм и егъэ­джакIуэхэмрэ и гъэсэнхэмрэ кIуэнущ нэхъыжьхэмрэ ныкъуэдыкъуэхэмрэ щыпсэу унэ-интернатым.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Псапэ

Махуэшхуэ къыхузэрагъэпэщ

2014-02-20

 • Лышх узыфэр зыпкърыт сабийхэм я дуней­- псо махуэм ирихьэлIэу Налшык къалэ псапащIэ Iуэху щрагъэкIуэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Псапэ

НыбжьыщIэхэм я лъэIур къалъытэ

2014-02-13

 • КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и ЩIалэгъуалэ советым и жэр­дэмкIэ, Налшык къалэм щэнхабзэмрэ зыгъэпсэхупIэмкIэ и паркым и администрацэм псапэ зыпылъ Iуэху ищIащ. Нартан къуажэ школ-интернатым щыщ сабий щэщI Абхъазым и утым и лъэрыжэ къэжыхьыпIэм кърагъэблагъэри пщIэншэу къыщрагъэжыхьащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Псапэ

Полицейхэм я гукъэкI

2014-02-05

 •   Къэрал кIуэцI Iуэхухэм­кIэ министерствэу КъБР-м щыIэм и ГИБДД-м и Гъуэгу- плъыр къулыкъум и бата­льон щхьэхуэм административнэ практикэмкIэ и Iэна­тIэм и лэжьакIуэхэм сабий зеиншэхэр щапI унэм кIуэну жэрдэм ящIащ. Iуэхум и пэ къихуэу абыхэм Сабий унэм и унафэщIхэм зыпа­щIэри, нэхъ зыхуэныкъуэхэр зрагъэщIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Псапэ

Я узыншагъэмкIэ ядогуашэ

2014-02-01

 •   Налшык къалэ дыгъуасэ щекIуэкIащ «Лъы зыт бзылъхугъэ» фIэщыгъэм щIэту къызэрагъэпэща, езыхэм яфIэфIу лъы зытхэм я етхуанэ псапащIэ Iуэху щхьэпэр. Илъэситху хъуауэ ар къызэрагъэпэщ «М-Драйв» жылагъуэ зэгухьэны­гъэм и жэрдэмкIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Псапэ

Я мылъку халъхьэ

2013-12-31

 •   Нэфхэм я урысейпсо зэгухьэныгъэм (ВОС) и Тэрч район къудамэм зи нэм имылъагъухэм за­щIэгъэ­къуэным теухуа псапащIэ Iуэху иригъэ­кIуэкIащ. Ерыскъыгъуэ ягъэхьэзырахэр къуажэ Iэтащхьэхэм трагуашэри, абыхэм зыхуэфащэхэм Iэрагъэ­хьэ­жащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Псапэ

Гуапагъэр йобэкI

2013-11-16

 •   ЩэкIуэгъуэм и 14-м — Фошыгъу уз зыпкърытхэм я махуэм — республикэм щекIуэкIащ «Гум къыбгъэдэкIыу» псапащIэ телемарафон. Республикэ эндокринологие центрым къыхилъхьа Iуэху щхьэпэр даIыгъащ КъБР-м и профсоюзхэм я федерацэмрэ Сабий фондымрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Псапэ