ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ГущIэгъумрэ цIыхугъэмрэ унэ яухуэф

2022-02-05

  • Иджыблагъэ зи унэр мафIэм иса Гъуэгунокъуэхэ я унагъуэм ахъшэкIэ ядэIэпыкъуащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбеки. Абы жиIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым ис лъэпкъхэр гузэвэгъуэ хэхуам зыщIагъакъуэу ижь-ижьыж лъандэрэ къызэрекIуэкIыр. Псыгуэнсу къуажэм дэс Гъуэгунокъуэхэ зыпэщIэхуа гугъуе-хьыр къызэранэкIын папщIэ къуажэдэсхэр зэрадэIэпыкъур, республикэм исхэри лъэныкъуэкIэ къызэрымынар жиIащ КIуэкIуэм. Хэгъэгу унафэщIым къихигъэщащ къуажэдэсхэр зэхыхьауэ яухуэ унэщIэм щхьэкIэ КъБР-м и Правительствэм и гъэтIылъыгъэ фондым щыщ сом мин 500 зэрыратыр.

  • Гъуэгунокъуэхэ я унэр цIыхубэм я нэIэ щIэту яухуэ жыпIэмэ, ущыуэнукъым. Псыгуэнсу къуажэм Инстаграмым щиIэ напэкIуэцIым махуэ къэс къралъхьэ ар здынагъэсамрэ цIыхухэм ахъшэу къратымрэ.
  • Гъуэгунокъуэ Рудик къытепсыха гуауэр хьэлъэми, ар щызыгъэпсынщIэ цIыху гумащIэхэр куэду къыкъуэуващ. Абы и къуэ нэхъыжьыр илъэсрэ ныкъуэрэ ипэ машинэ зэжьэхэуэм хэкIуэдащ, и ныбжьыр илъэс 21-рэ фIэкIа мыхъуу. А гуауэр зыхуэмыгъэва анэм лышх узыфэр къеуалIэри, илIыкIащ. Иджыпсту Рудик и къуэ нэхъыщIэм и гъусэу псэууэ арати, унэм мафIэ къыщIэнэри, исащ. Мылъкуи, унэлъащIи, нэгъуэщI зыри къахуэнакъым унагъуэм.
  • Къуажэм зы цIыхуи къыдэнакъым а гуауэр зыхэзымыщIа. ЗанщIэу гуп зэрыгъэхъури, ахъшэ зэхалъхьэу щIадзащ, интернетым къихута хъыбарым республикэм щыщ цIыхубзхэри сомкIэ хэуващ. Правительствэм хухиха ахъшэм нэмыщI, цIыхубэм картэм ирагъэхь ахъшэр сом мин 700-м щIигъуащ, псэуалъапхъэхэмкIэ зыщIагъакъуэ, гуапэ лейращи, щIыхьэху ящIауэ къуажэдэсым зэблэкIыу унэр зэтралъхьэ. ТехникэкIи къарукIи пщIэншэу Iуэху-тхьэбзэ зыщIэхэр куэд мэхъури, щIымахуэ щIыIэм емылъытауэ, блынхэр псынщIэу драгъэкIуей. ЦIыхугъэ щIыжаIэжыр мыпхуэдэ гулъытэр арагъэнщ.
  • НэщIэпыджэ Замирэ.