ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

НэщI исхэм гулъытэ хуащI

2023-04-20

  • «Кавказ» федеральнэ гъуэгум щыщ Iыхьэу Къэбэрдей-Балъкъэрым и Бахъсэн районым хиубыдэм щекIуэкIащ хабзэ яхуэхъуа, гъуэгухэм шынагъуэншэу щызекIуэным, нэщI зыIыгъыу рулым дэсхэм яхуэгъэза псапащIэ. КъБР-м и автоинспекторхэр, жылагъуэ, дин IуэхущIапIэхэм я лIыкIуэхэр щIэупщIащ рулым дэсхэм я узыншагъэм икIи нэщIхэм хъурмэрэ псырэ иратащ.

  • Рулым дэсхэм автоинспекцэм и лэжьакIуэхэм ящIыгъуу зыхуагъэзащ КъБР-м щыIэ МВД-м дэлажьэ Жылагъуэ советым и тхьэмадэ Мэкъушэ Руслан, КъБР-м и Муслъымэнхэм я дин IуэхущIапIэм и унафэщIым и къуэдзэ, КъБР-м и волонтёрхэм я «Уи гъунэгъум дэIэпыкъу» сабий-щIалэгъуалэ республикэ гупымрэ «КъБР-м и гъуэгухэм автомобиль зэжьэхэуэхэр къыщымыгъэхъун» жылагъуэ зэгухьэныгъэмрэ я унафэщI Сыжажэ Алим.
  • Iуэхум и жэрдэмщIакIуэхэр щIэупщIащ рулым дэсхэм я щытыкIэм, ягу къагъэкIыжащ гъуэгу хабзэхэр, сабийхэм я гъащIэмрэ узыншагъэмрэ хъумэным, зэрызекIуапхъэ псынщIагъым темыкIыным хэхауэ гу лърагъатэу. Апхуэдэуи жраIащ уезэшауэ рулым удэсыныр зэрышынагъуэр.
  • Шофёрхэм хъурмэрэ псырэ, хабзэм къыхуезыджэ тхыгъэхэмрэ уэздыгъэ нэху тридзэмэ, къаблэ плIэ цIыкIухэмрэ иратащ.
  • Рулым дэсхэм ящыщ куэд нэщI ист. Абыхэм фIыщIэ хуащIащ Жылагъуэ советым и тхьэмадэм, КъБР-м и Муслъымэнхэм я дин IуэхущIапIэм и унафэщIым и къуэдзэмрэ полицейхэмрэ, псоми я лэжьыгъэр къэхъукъащIэ къызэрымыкIуэ къыхэмыхуэу ирахьэкIыну зэ рагуапэри жаIащ.
  • БАХЪСЭН Азэмэт.