ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Май, 2023

Къэрэгъэшдэсхэр Тэмазэм ирогушхуэ

2023-05-12

 • ЕкIуэкI дзэ Iуэху хэхам ди гупсысэкIэм щIэ куэд къыхилъхьащ, тIэщIэхууи хуежьауэ, ди гум куэд къыщетIэщIыж. Щхьэтечу жытIэнщи, абы къыдгуригъэIуэ-жащ Хэкур фIыуэ солъагъу жыпIэным-рэ ар пхъумэн папщIэ лIыгъэ зепхьэнымрэ я зэхуакум дэлъыр зыхуэдизыр. Дяпэ итахэм ар ящIэу щытащ икIи я щапхъэкIэ къагъэлъэгъуащ я зэфIэкIыр. Иджы дыдэ дгъэлъэпIа ТекIуэныгъэ Иным и махуэри зи Iэужьыр ахэращ. ГъащIэр щыхьэт тохъуэ апхуэдэхэм я щIэблэри яхуэфэщэну къызэрытэджам.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Шапсыгъым щохасэ

2023-05-12

 • Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым и зи чэзу зэIущIэр Краснодар щIыналъэм хыхьэ ТIуапсэ къалэм щекIуэкIащ иджыблагъэ. Абы кърихьэлIащ КъБР-м, АР-м, КъШР-м, Осетие Ищхъэрэ — Аланием, Ставрополь, Краснодар щIыналъэхэм, Абхъазым, Сирием, Тыркум щылажьэ Адыгэ Хасэхэм я тхьэмадэхэмрэ лIыкIуэхэмрэ. ЗэIущIэр махуитIкIэ зэхэтащ, Iуэхугъуэ куэдым тепсэлъыхьащ, унафэ хъарзынэхэри къащтащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Кавказ Ищхъэрэм и зыгъэпсэхупIэхэр ирагъэфIакIуэ

2023-05-12

 • Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щыIэ зыгъэпсэхупIэхэр иджырей мардэхэм изагъэу зэрырагъэфIакIуэр, дызыхуэкIуэ илъэсхэм зыужьыныгъэ ин къызэрыпэщылъыр Минеральные Воды къалэм иджыблагъэ щекIуэкIа Кавказ инвестицэ гъэлъэгъуэныгъэ иным щыжаIащ IэщIагъэлIхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Гъэунэхуныгъэм къыдежьа дамыгъэ

2023-05-12

 • ТекIуэныгъэ Иным и махуэр иджыблагъэ дгъэлъэпIащ. Дэ диIэщ хэIэтыкIауэ тIэт гуфIэгъуэ махуэхэр. АрщхьэкIэ абыхэм ящыщу увыпIэ нэхъыщхьэр зылъысыр, шэч хэмылъу, Накъыгъэм и 9-рщ. Ар къэрал гуфIэгъуэ къудейкъым, атIэ жылагъуэми дэтхэнэ цIыхуми щхьэхуэу егъэщIылIа махуэшхуэщ. Ар къызыхэкIри гурыIуэгъуэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«БлэукIа» снайперым и хъыбар

2023-05-12

 • Хэку зауэшхуэм хэтахэм ящыщщ си адэ Унэж Хьэждаут Мэрем и къуэр. Ар 18-нэ десантыдзэм и хы лъэсыдзэм хэту Новороссийск деж щызэуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Нэхъыжьым и пщIэр

2023-05-12

 • Тэрч къалэм дэт кадет школ-интернатым и гъэсэнхэр жыджэру хэтащ ТекIуэныгъэм и махуэшхуэр щIыналъэм щыгъэлъэпIэным. ЕджапIэм къыщызэрагъэпэщащ щIыпIэм и нэхъыжьыфIхэр, зауэмрэ лэжьыгъэмрэ я ветеранхэр, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэр къызрихьэлIа зэхуэс екIу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гулъытэ

Унагъуэхэм щахъумэ сурэтхэр

2023-05-12

 • Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм щагъэлъагъуэ «Унагъуэ сурэтылъэ» Iуэхум хыхьэ выставкэр траухуащ ТекIуэныгъэ Иным, ар къытхуэзыхьа ветеранхэм. Гъэлъэгъуэныгъэр къызэригъэпэщащ еджакIуэ Красильниковэ Ульянэ, «Большая перемена» урысейпсо зэпеуэм къыщихьа грантыр къигъэсэбэпри. Выставкэр накъыгъэм и 15 пщIондэ лэжьэнущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

ЛIыхъужьыр дэни щылIыхъужьщ

2023-05-12

 • Борэным махуэ шэджагъуэм щIидзащ, напIэзыпIэу, дэтхэнэ зы насыпыншагъэми хуэдэу. Уафэр къащхъуэу, дыгъэми, гъэмахуэ хуабэм хуэдэу, укъигъэплъу щытащ. Мис иджы, жьыбгъэ уаер къугъыу къыкъуэуащ, уэсыр къос, нэ плъэгъуэ къуимыту.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2023-05-12

 •  
 • «Уэрэ сэрэ» уэрэдыр жьыми щIэми яIурылъщ. Ар епшажьэ-мэ, къыбдемыжьууфыныр мащIэщ…
 •  
 • Мы уэрэдыр хэкIуэтауэ
 • пхуэзусами,
 • Мы си щхьэцым уэс
 • мыткIужыр къытесами,
 • Сэ къысфIощIыр
 • уэрэ сэрэ
 • Япэу нобэ дызэхуэзэу.
 • Уэрэ сэрэ,
 • Уэрэ сэрэ
 • Япэу нобэ дызэхуэзэу.
 •  

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Гум имыхуж махуэхэр

2023-05-12

 • Бахъсэн районми щагъэлъэпIащ ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 78-рэ зэрырикъур. Абы теухуа дауэдапщэхэр жылэ псоми къыщызэрагъэпэщат.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Я зэфIэкIхэм хагъахъуэ

2023-05-12

 • Дон Iус Ростов къалэм мэлыжьыхьым и 24 — 27-хэм щекIуэкIащ иджырей пятиборьемкIэ тIэунейрэ Олимп чемпион хъуа Моисеев Андрей и саугъэтыр къэхьыным теухуауэ ныбжьыщIэхэм я зэхьэзэхуэ. Абы крихьэлIащ Ростов областым, Краснодар крайм, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Донецк, Луганск ЦIыхубэ республикэхэм щыщ спортсмен 200-м нэблагъэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха