ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Май, 2023

«ТекIуэныгъэм и Iуэрытхым»  цIыху мелуани 2 хэтащ

2023-05-03

 • Хабзэ зэрыхъуам тету, мы гъэми Урысейм и хэгъэгухэм щатхащ «ТекIуэныгъэм и Iуэрытхыр». А Iуэхум ди республикэм щыщу цIыху мини 6 хэтащ. Абыхэм дунейпсо тхыдэ диктантыр щIыпIэ 76-м щатхащ. 2023 гъэм щIэуэ хагъэхьахэм ящыщщ Европэм щынэхъ лъагэ дыдэ бгым — Iуащхьэмахуэ — диктантыр къызэрыщызэрагъэпэщар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Ди псэм и ныкъуэр здихьри

2023-05-03

 • ГъащIэм и хабзэ ткIийхэм ящыщ зыщ фIыуэ плъагъу, пщIэ зыхуэпщI, арыншауэ умыпсэуфыну къыпщыхъу цIыхур къэгъазэ имыIэу зэрыпIэрщIэкIыр. Апхуэдэу иджыблагъэ ди псэм и ныкъуэр здихьри тхэкIыжащ ди ныбжьэгъуфI, лэжьакIуэ емызэшыж, унагъуэлI щыпкъэ, захуагъэм и телъхьэ цIыху пэж Къуэдзокъуэ Юрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

ЩIыналъэр зейр дэращ

2023-05-03

 • КъБР-м и Iэтащхьэм дэлажьэ эксперт-аналитикэ советым и унафэщI Тау Пщыкъан и IэдакъэщIэкIщ иджыблагъэ дунейм къытехьа «Тхыгъэхэр» («Записки»).

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ТхылъкIэ дызэвгъэхъуажэ

2023-05-03

 • «КБР» телевиденэм и журналист Дол Марьянэ и лэжьыгъэр фIыкIэ сыт щыгъуи къахощ. Иджыблагъэ хъыджэбзым проектыщIэ къызэригъэпэщащ цIыхухэр тхылъ еджэным тригъэгушхуэн папщIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Гупсысэр — псалъэкIэ

2023-05-03

 • Уи деж
 • Бгъэгум имыхуэжу ар къызэзэвэкI хъуа мы си гур зэрызутIыпщу, абы и теплъэкIэ зихъуэжщ, къызэплъщ-нызэплъри, хьэндырабгъуэ зэмыфэгъу-зэмыщхьу уи деж гъуэгуанэ ныхашащ. Я кIуапIэ ящIэжу, зыхуэлъатэм щыгъуазэу, махэ дыдэу зэми къыпфIэщIу, зэми къару лъэщ къалъыкъуэкIрэ жьапщэми пэувыфу апхуэдэщ ахэр. Дахагъэеджэ уэрщ яхуэхъуари, хэти дыщафэщ, хэти налкъутщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ГурыфIыгъуэрэ псалъэ  гуапэрэ щыкуэдт

2023-05-03

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Къэрал филармонием и солисткэ пажэ Хьэкъул Оксанэ иджыблагъэ концерт щитащ езыр къыщалъхуа, къыщыхъуа Аруан къуажэм. Ар уэрэджыIакIуэм утыку къихьэн зэрыщIидзэрэ илъэс 20 зэрырикъум теухуауэ иригъэжьа концертхэм я пэублэ гуфIэгъуэ зэхыхьэт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Зэныбжьэгъугъэмрэ къуэшыгъэмрэ ягъэбыдэ

2023-05-03

 • КъБР-м Лъэпкъ Iуэхухэмрэ жылагъуэ проектхэмкIэ и министерствэм тхьэмахуэ ипэ иригъэжьа «Къунакъ — 2023» Iуэху дахэр мы махуэхэм зэхуащIыжащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЦIыхур ЩIым щыщ?

2023-05-03

 • Къапщтэмэ, цIыхум къезэгъыщэркъым ЩIыр… Псалъэм папщIэ, куэдрэ дыгъэм ухэтын хуейкъым уи щIыфэр плъыжьыбзэу ису, телъэфын щхьэкIэ. Хьэмэрэ, языныкъуэ къэкIыгъэхэм, псэущхьэхэм, пхъэщхьэмыщхьэхэм, бзухэм, сабэм, дыгъэм, псым цIыхум аллергие щхьэ къратрэ? Зэи фегупсысакъэ абы?

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЗыщIэбэнынур сыт?

2023-05-03

 • «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 1:2 (1:0). Псыхуабэ. «Центральный» стадион. Мэлыжьыхьым и 28-м. ЦIыху 256-рэ еплъащ.
 • Судьяхэр: Самсонов (Балашихэ), Бэхъус (Краснодар), Магомедов (Мэхъэчкъалэ).
 • «Мэшыкъуэ-КМВ»: Кармазин, Ганюшкин (Абдулаев, 9), Шестаков, Строганов, Короев, Давидчук, Романенкэ (Барцев, 80), Ходарченкэ, Цакоев, Наниев, Айметдинов.
 • «Спартак-Налшык»: Сиукаев, Далиев, Белоусов, Мэкъуауэ, Ольмезов, Топурие, Хьэшыр, Жангуразов (ЛIыхъугу, 78), ХьэцIыкIу (Молэмусэ, 88), Дэхъу (Селяев, 90+2), ЛIуп.
 • Топхэр дагъэкIащ: Наниевым, 10 (1:0). Топурие, 62 (1:1). Хьэшырым, 71 (1:2).
 • Дагъуэ къыхуащIащ: Топурие, Белоусовым, Короевым, Ольмезовым, Дэхъум.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол