ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Май, 2023

Захуагъэм и дамыгъэ

2023-05-06

 • 2023 гъэм илъэс 78-рэ ирокъу ТекIуэныгъэ Иныр ди къэралым къызэрихьрэ. Нэмыцэ зэрыпхъуакIуэхэм къэралым и лъэр щIауду зыIэщIалъхьэжыну иужь щихьэм, ди хэкум лъэпкъыу исыр зылI и быну зэкъуэувэри, бийм пэуващ. Махуэ 1418-кIэ екIуэкIа зауэм цIыху мелуан 27-рэ хэкIуэдащ. Махуэ къэс цIыху мин бжыгъэм ажалыр я натIэ хъурт, сыхьэт къэс — цIыху мин 800 къаукIырт, дакъикъэ къэс сэлэт 13 хэщIырт советыдзэм…

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Лъэпкъ зэгурыIуэныгъэм хъыбарегъащIэ  IэнатIэхэр толажьэ

2023-05-06

 • КъБР-м и Жылагъуэ палатэм иджыблагъэ щекIуэкIа зэIущIэр теухуауэ щытащ Къэбэрдей-Балъкъэрым ис лъэпкъхэм я зэхуаку зэгурыIуэныгъэрэ зэкъуэтыныгъэрэ дэлъынымкIэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм ягъэзащIэ къалэ-ным. Къыхалъхьа Iуэхугъуэм убгъуауэ икIи купщIафIэу тепсэлъыхьащ «КъБР-Медиа» ГКУ-м и унафэщIым и къуэдзэ Дзыгул МуIэед.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Къэралым и щхьэхуитыныгъэр яхъумэу

2023-05-06

 • Жэщ-махуэ 1418-кIэ екIуэкIа Хэку зауэшхуэр зылъэмыIэса унагъуэ исакъым Совет Союз къэралышхуэм. 1945 гъэм и накъыгъэ мазэм СССР-м абы къыщихьа ТекIуэныгъэ Иным уасэшхуэ щIэттащ дэ: зауэшхуэм хэкIуэдащ совет цIыху мелуан 27-м нэс. Ар къэралым и дежкIэ хэщIыныгъэшхуэщ. Абы нэхъри нэхъ лъагэж ещI ТекIуэныгъэм жылагъуэм щиIэ мыхьэнэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Ди адэшхуэхэм дарогушхуэ

2023-05-06

 • Уэлбанэм ухиубыдэмэ, псыф уохъу, зауэм ухиубыдэмэ, гуауэ къыптопсыхэ, жаIэ. Хэку зауэшхуэм цIыхухэм щалъэгъуа гуауэр шэчыгъуафIэ зыщIыр абыхэм я псэр зыщIата мамыр гъащIэм нобэ щIэблэр зэрыщыгуфIыкIырщ. Дэтхэнэ лIыхъужьми иIэщ щIэблэ, и лIыгъэм, хахуагъэм иригушхуэу и сурэт унагъуэм щахъумэу. Абыхэм къахуихуакъым гуфIэгъуэ махуэр ялъэгъуну, щIэблэм я гурыфIыгъуэр зыхащIэну, лъахэм и зыужьыныгъэм кIэлъыплъыну. ИтIани, махуэшхуэм и дахагъэмрэ къыдэкIуэтей щIэблэм я дэрэжэгъуэмрэ я псэр зэрыщыгуфIыкIам шэч хэлъкъым. Гур хэзыгъахъуэращи, зэман кIыхь дэкIами, адэшхуэ хахуэр ящыгъупщакъым къыщIэхъуахэм, абы и хъыбархэр ящIэ, и сурэтхэр яхъумэ, я гуапэуи къыпхутопсэлъыхь.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Жумартагъэр   зэбэкIа

2023-05-06

 • ТхакIуэ, усакIуэ цIэрыIуэ Тхьэзэплъ Хьэсэн къызэралъхурэ илъэс 80 ирокъу
 • УФ-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, тхакIуэ, усакIуэ, журналист, жылагъуэ лэжьакIуэ Тхьэзэплъ Хьэсэн Мысэд и къуэр Аруан щIыналъэм хыхьэ Старэ Шэрэдж къуажэм 1943 гъэм къыщалъхуащ. Школ нэужьым ар шофёру колхозым щылэжьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Япэу къыщыпсэлъар сощIэж

2023-05-06

 • Япэ дыдэу радиор ди къуажэм къыщыпсэлъащ 1938 гъэм. Гъэмахуэт. Пщыхьэщхьэ хуегъэзэкI хъуауэ жьыри щIэри колхоз правленэм и гупэм щызэхэст. Дэри, школым иджыри мыкIуа сабийхэр, дыздашат. ЦIыхухэр щызэхуэсым и деж щыт пкъом и щхьэм тепщэчышхуэм хуэдэу хъурейуэ зыгуэр фIэлъти, псори абы худэплъейрт. Абы хэту къуажэ унафэщIхэр къыщIэкIри, дэкIуеипIэм къытеуващ. Къуажэ советым и унафэщI лIы хэщIыхьар цIыхухэм къахэпсэлъыхьу щIидзащ: «Ди жылэдэсхэм я псэукIэр нобэ ипэкIэ кIуэтащ. Мы флъагъу радиом дэ зыхыдигъэхынущ уэрэдхэр, хъыбар гъэщIэгъуэнхэр, къэралым, республикэм щекIуэкI Iуэхушхуэм теухуа хъыбархэр. Дэтхэнэ унагъуэми радиор хущIэтшэнущ, фи унэм фыщIэсу сыт хуэдэ зэхъуэкIыныгъэ къэхъуми щыгъуазэ фыхъунущ. Абы иужькIи къэкIуэнущ зэман, унэм фыщIэсу кино феплъу».

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2023-05-06

 • Хъыбар пэж
 • Нэхущым сыкъыщIэпхъуат
 • Хэку зауэшхуэ зэманым КъардэнгъущI Зырамыку и нэгу щIэкIа псэзэпылъхьэпIэхэм ящыщу къиIуэтэжауэ щытащ мы хъыбарыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зауэшхуэм и зы махуэ закъуэ

2023-05-06

 • Ди къэралым и дэнэ щIыпIи хуэдэу, Къэбэрдей-Балъкъэрми мы махуэхэм щокIуэкI 1941 — 1945 гъэхэм щыIа Хэку зауэшхуэм СССР-м текIуэныгъэ къызэрыщихьрэ илъэс 78-рэ зэрыхъур гъэлъэпIэным хуэгъэпса лэжьыгъэ зэмылIэужьыгъуэхэр. Къызэрагъэпэщ гъэлъэгъуныгъэ купщIафIэхэр, щэнхабзэ зэхыхьэ гъэщIэгъуэнхэр, тхыдэр зи лъабжьэ зэIущIэ инхэр. Iуэхум хьэлэмэту щыбгъэдыхьащ Шэрэдж районым. Абы щагъэуващ Хэку зауэшхуэр зэрекIуэкIа зэманым щыщу зы махуэ закъуэ уи нэгу къыщIэзыгъэхьэж теплъэгъуэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Я нэхъ цIыкIури хэкупсэу къагъэхъу

2023-05-06

 • Зэманым зи лъэужь дэмыкIуэд Iуэху, махуэ хэха куэд щыIэщ. Апхуэдэщ кIуэ пэтми нэхъ гуащIэжу зыхэтщIэ, лIакъуэ-лIакъуэкIэрэ зэIэпах, зи пщIэр лъагэ, зи мыхьэнэр ин – ТекIуэныгъэм и махуэшхуэр. Мыр ди къэралым щагъэлъапIэ махуэ нэхъыщхьэхэм ящыщщ. Сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, ТекIуэныгъэм ди къэралым щIитар мащIэкъым, ар цIыху мелуанхэм я гъащIэщ, сэлэт хахуэхэмрэ лIыхъужьхэм я гуащIэщ. Абыхэм я фIыгъэкIэ мамыр гъащIэщIэр зэфIэуват.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэсэныгъэ

«Шемякиным и гъатхэр»  

2023-05-06

 • КъБР-м фIыуэ щацIыху сурэтыщI цIэрыIуэ Къардэн-Шемякин Михаил и IэдакъэщIэкIхэм цIыкIухэр нэхъыфIу щыгъуазэ хъун папщIэ, илъэс зыбжанэ хъуауэ «Шемякиным и гъатхэр» зыфIаща, сабий зэчиифIэхэр щызэпрагъауэ зэхьэзэхуэхэр гъэ къэс ирагъэкIуэкI.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха