ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Апрель, 2023

Дрогушхуэ ди республикэр ипэкIэ зыгъэкIуатэхэм

2023-04-29

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Гъатхэмрэ Лэжьыгъэмрэ я махуэшхуэм и щIыхькIэ цIыхухэм зэрехъуэхъур
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
 • Сигуми си псэми къабгъэдэкIыу сынывохъуэхъу Гъатхэмрэ Лэжьыгъэмрэ я махуэшхуэмкIэ! Нэхугъэрэ хуабагъэрэ къызыпих а махуэщIым зэкъуегъэувэ зи лэжьыгъэр фIыуэ зылъагъухэр икIи зи гуащIэдэкIымкIэ къэралым и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэфI хуэзыщIхэр. Дэ дрогушхуэ ди лэжьакIуэфIхэу зи зэфIэкIхэмкIэ республикэр ипэкIэ зыгъэкIуатэхэм. Ди щIыналъэм лэжьыгъэ IэнатIэщIэхэр къыщызэIуах, щаухуэ щэнхабзэ, спорт IуэхущIапIэхэр, абыхэм хуэкIуэу зеужь гъащIэми. Нэхъ дахэ, екIу мэхъу ди къалэхэмрэ къуажэхэмрэ я теплъэр, цIыхухэм я псэукIэр йофIакIуэ. Псом хуэмыдэжу сыхуейщ хъуэхъу псалъэ гуапэхэмкIэ лэжьыгъэм и ветеранхэм захуэзгъэзэну. Абыхэм я фIыщIэщ Къэбэрдей-Балъкъэрыр нобэ зэрыгушхуэ Iуэхугъуэхэм ящыщ куэд.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

ЦIэ лъапIэхэр фIащ, щытхъу тхылъхэр ират

2023-04-29

 • КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий иригъэкIуэкIащ гулъытэ зыхуэщIыпхъэ Iуэхугъуэхэм щытепсэлъыхьа зэIущIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зэманыр IуэхукIэ  зыгъэнщIа

2023-04-29

 • Политик, къэрал лэжьакIуэ цIэрыIуэ  Нэхущ Заурбий
 • и ныбжьыр илъэс 80 ирокъу
 • Нэхущ Заурбий Къэбэрдей-Балъкъэрым къулыкъу нэхъыщхьэхэм щыпэрытащ Урысей Федерацэм зэхъуэкIыныгъэшхуэхэр къыщихъуа лъэхъэнэм техуэу. ЦIыхум и гуащIи зэрихьа IуэхуфIи къыщамылъытэж хъуа зэманым республикэм и цIэр къэрал утыкум фIыкIэ щыгъэIуным уегугъун хуейт, езы щIыналъэми хуитыныгъэм и мыхьэнэр нэсу къызыгурымыIуэу псори зыгуэшыну, зэхэзыкъутэну хэт, демократ хуэдэу зыкъэзылъытэжхэми уащыпэщIэтыну къыпхуихуэрт. А псори зэхуэбгъэхъун папщIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм псэукIэ тэмэм щызэфIэбгъэувэнымкIэ сэбэп хъуну закон щхьэхуэхэри къыдэгъэкIын хуейт. Ауэ ар тынштэкъым. Нэхущ Заурбий абы щыгъуэ республикэм и Парламентым и УнафэщIти, хабзэубзыху Iуэхухэр къызыхуэтыншэу зэфIигъэувауэ щытащ. Къапщтэмэ, иджыпсту ди республикэр зытет, зэрылажьэ хабзэхэр абы щыгъуэ къащтахэрщ. Ахэр Урысейми дуней псоми я хабзэ гъэувыкIэхэм и жыпхъэм итщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Уэ ди нэ-ди псэу анэдэлъхубзэ, Лъэпкъым и гупсэ, къыдэбзэрабзэ!

2023-04-29

 • Къурш псынэхэм ядэIущащэ, жэнэт бзухэм ядэбзэрабзэ ди анэдэлъхубзэм и махуэшхуэт Аруан щIыналъэм и къалащхьэ Нарткъалэ мэлыжьыхьым и 27-м щызэхаша зэIущIэ дахэр. Ар теухуат 2022 — 2023 гъэ еджэгъуэм къриубыдэу екIуэкIа «Си бзэ — си псэ, си дуней» республикэпсо фестиваль-зэпеуэм, анэдэлъхубзэм и пщIэр нэхъри къэIэтынымкIэ, балигъми сабийми абы хуащI гулъытэм хэгъэхъуэнымкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэм, кърикIуахэр наIуэ къэщIыным, абы щытекIуахэр, къыхэжаныкIахэр гъэлъэпIэным. Апхуэдэуи зэхуэсым щрагъэжьащ «Анэдэлъхубзэр езыгъэдж IэщIагъэлI нэхъыфI» урысейпсо зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

КъБР-м и лIыкIуэ Темыркъан Iэсият

2023-04-29

 • «Урысейр Iэмалхэм я къэралщ» президент утыкум къыхилъхьауэ УФ-м щекIуэкIа «ХьэщIэ гъэхьэщIэнымкIэ IэщIагъэлI» зэпеуэр хэгъэгу 75-м къыщызэрагъэпэщри, турист зэпеуэ нэхъыщхьэм и лIыкIуэу цIыхуи 110-рэ къыхахащ. Ахэр псори туризм IэнатIэм пэрыт IэщIагъэлIхэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ТхакIуэхэм я зэхьэзэхуэ

2023-04-29

 • Жанэ Кърымызэ и фэеплъу илъэс къэс ирагъэкIуэкI зэпеуэр ирагъажьэ. Ар къызэзыгъэпэщар Адыгей къэрал университетырщ. Абы щызохьэзохуэ сабийхэм яхуэгъэза тхыгъэхэр зи IэдакъэщIэкIхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2023-04-29

 • ГъащIэ теплъэгъуэхэр Нанэ и ятIэ чырбыш унэ
 • УнэщIэм яхуэмыкIуэу къэнат нанэ. Абы и пасэрей унэ цIыкIур ятIэ бдзантхьэ быдэм къыхащIыкIа чырбышкIэ зэтелъти, зы щIыпIэ дежи къэча гуэри иIэтэкъым. Хьэкушхуэм и дапхъэм утесыну тхъэгъуэт щIымахуэм деж. Унэр щыщIыIэм – хуабэ дыдэт, дунейр щыпщтыр лъэхъэнэм – щIыIэтыIэт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Гукъыдэжрэ гушхуэныгъэрэ къыпхелъхьэ

2023-04-29

 • Мы махуэр ЮНЕСКО-м къафэмкIэ и дунейпсо советым 1982 гъэм игъэувауэ щытащ. Мэлыжьыхьым и 29-р къызэдащтэну къыхэзылъхьар егъэджакIуэ, къэфакIуэ Iэзэ Гусев Пётрщ. А махуэм къалъхуащ франджы балетмейстер, хореограф, балетым и теоретик Новерр Жан-Жорж. Ар Лондон дэт «Друри-Лейн» театрым и балет труппэм и унафэщIу щытащ. Новеррщ къафэ спектаклхэр япэу зыгъэувын щIэзыдзар. Балет-пьесэм и хабзэхэр къыщетхэкIа «Письма о танце и балетах» (1759 гъэ) тхылъыр аращ зи Iэдакъэ къыщIэкIар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Уэрэдыр зи фэеплъ

2023-04-29

 • Мэлыжьыхьым и 24-м Профсоюзхэм щэнхабзэмкIэ я унэм щекIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс республикэхэм я цIыхубэ артист, зи макъ гуакIуэр цIыхухэм гукъинэж ящыхъуауэ нобэр къыздэсым ящымыгъупщэ Мэремыкъуэ Хъусен и фэеплъ пшыхь. Ар хуэгъэпсащ артистыр къызэралъхурэ мы гъэм илъэс 75-рэ зэрырикъуам. «Лъэпкъ уэрэдыр уи фэеплъщ» зыфIаща концертыр ирагъэкIуэкIащ режиссёр Гумэ Маринэрэ Нэхущ Тимуррэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Зыужьыныгъэр  щIалэгъуалэм епхащ

2023-04-27

 • Мы махуэхэм Урысейм щокIуэкI «ЩIэныгъэ. Пашэхэр» федеральнэ егъэджэныгъэ марафоныр. Москва, Архангельск, Луганск къалэхэм, Пятигорск щыIэ «Мэшыкъуэ» егъэджэныгъэмкIэ центрым къыщызэрагъэпэщащ апхуэдэ утыкухэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Къунакъ-2023»

2023-04-27

 • А фIэщыгъэм щIэт    Iуэху дахэр иджыблагъэ Налшык щрагъэжьащ. КъБР-м Лъэпкъ Iуэхухэмрэ жылагъуэ проектхэм-кIэ министерствэм а проектыр зэрыригъажьэрэ илъэс зыбжанэ хъуащи, кIуэ пэтми зиубгъу, къыхыхьэхэм я бжыгъэр нэхъыбэ хъу зэпытщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Радиацэм и зэран зэкIахэм я махуэм

2023-04-27

 • 1986 гъэм мэлыжьыхьым и 26-м Чернобыль атом электростанцым, СССР-м и станц нэхъ лъэщ дыдэм, и еплIанэ блокыр къэуащ. Зиубгъум, кIуатэурэ, Iэгъуэблагъэм щхьэщыт хьэуам щхъухь бзаджэр хэутIыпщхьа хъуат.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

УэрэджыIакIуэ, егъэджакIуэ,   гъэсакIуэ Iэзэ

2023-04-27

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым, Ингушым, Осетие Ипщэм щIыхь зиIэ я артисткэ, и макъ дахэмкIэ, утыку итыкIэ екIумкIэ щIыпIэ куэдым къыщацIыху Даур Иринэ мы махуэхэм и ныбжьыр илъэс бжыгъэ дахэ ирикъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

ЩIэныгъэм и лъагъуэхэш ныбжьыщIэхэр

2023-04-27

 • Зи щэхухэр нэсу къэтIэщIа хъуа бзэ дунейм тету къыщIэкIынкъым. Ар кIадэм ещхьщ — къызэтепхыху, зы телъыджэ гуэр къыдэкIыу, къызэбгъэдзэкIыху, зы хьэлэмэт гуэр и щIыIу къэхъуу. Бзэр хъугъуэфIыгъуэ псо ирокъу, и зэхэлъыкIэ-гъэпсыкIэм хэлъ щхьэхуэныгъэм къищынэмыщIауэ, лъэпкъым и гурыгъузи, и гугъапIи, и хъуэпсапIи ихъумэу. Зы ныбзэ фIэкIа мыхъуми, бзэм и зы Iуэхугъуэ къыщыпIэткIэ, къызэкъуихыр щIэныгъэм и къигъэхъуапIэ мэхъу, лъэпкъ гупсысэм и зы налъэ егъуэтыж. Апхуэдэ зы жэрдэмт ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэм иджыблагъэ иригъэкIуэкIа, «ЩIэнхабзэ лъахэ» зи фIэщыгъэ зэпеуэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

 Дыдейуэ дызыщымыгъуазэ

2023-04-27

 • Ди тхыдэм теухуауэ къыдэкI дэтхэнэ тхыгъэри тхылъри дэркIэ мыхьэнэшхуэ зиIэщ, ди блэкIам фIыуэ дызэрыщымыгъуазэм тепщIыхьмэ. ЗэрытщIэжщи, апхуэдэ тхылъхэр дунейм куэду къытехьэ щыхъуар иужьрей илъэс 30-м къриубыдэущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Тхыдэ