ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

УсакIуэшхуэр ящыгъупщэркъым

2022-02-01

  • Гъэ къэси хуэдэу, щIышылэм и 29-м, дунейм щехыжа махуэм ирихьэлIэу, Налшык къалэ ягу къыщагъэкIыжащ КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ, УФ-м и Къэрал саугъэтым и лауреат, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь КIыщокъуэ Алим. ПэкIур щекIуэкIащ усакIуэшхуэм и фэеплъыр здэщыт къалэ администрацэм и IуэхущIапIэм деж.

  • Зэхуэсым хэтащ КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министр Къумахуэ Мухьэдин, Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий, КъБР-м и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ Тхьэгъэзит Юрэ, Шэджэм щIыналъэ администрацэм и Iэтащхьэ Борсэ Юрэ, Налшык къалэ администрацэм и лэжьакIуэхэр, усакIуэм и къуажэгъ1ухэр, тхакIуэхэр, усакIуэхэр, творческэ лэжьакIуэхэр, журналистхэр.
  • Къызэхуэсахэр иужькIэ щыIащ Щхьэлыкъуэ къуажэм. Абыхэм Кiыщокъуэм и кхъащхьэм удз гъэгъахэр тралъхьащ, кIэщIуи тепсэлъыхьащ тхакIуэм къызэринэкIа тхыгъэхэм я мыхьэнэм.
  • Уэркъ Жыраслъэн.