ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЩIэблэм  я  щапхъэ

2018-11-03

 • КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ, СССР-м, РСФСР-м я Къэрал, Ленин саугъэтхэм я лауреат Кулиев Къайсын къызэралъхурэ илъэси 101-рэ зэрырикъум теухуауэ зэхыхьэ екIуэкIащ КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм къызэригъэпэщауэ.

 • Профессор БакIуу Хъанджэрий и псалъэ

  Кулиевым и цIэр зезыхьэ проспектым щагъэува и фэеплъым деж цIыхушхуэ щызэхуэсат, ма-хуэр зэрыуфами емылъытауэ. Абы яхэтт КъБР-м и Правительствэмрэ Парламентымрэ щыщхэр, IуэхущIапIэ зэмылIэужьыгъуэхэм я лIыкIуэхэр, усакIуэм и благъэхэр, Iыхьлыхэр, ныбжьэгъухэр, лъэпкъ интеллигенцэр, курыт еджапIэхэм щIэсхэр, и усэхэр фIыуэ зылъагъухэр.

 • КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министр Къумахуэ Мухьэдин пэкIур къыщызэIуихым жиIащ усакIуэшхуэр къыщалъхуа махуэм, дапщэщи хуэдэу, ар цIыхухэм ягу къызэрагъэкIыжыр, абы и тхыгъэхэм ноби щIэупщIэ зэраIэр, ахэр жьыми щIэми зэрызэIэпахыр, цIыхухэр фIыуэ зылъагъуу, дахагъэм, фIым хуэзыущийуэ къэгъуэгурыкIуа усакIуэм гуапагъэрэ хьэл-щэн дахэрэ зэрыхэлъар.
 • КъБР-м и Парламентым и УнафэщIым и къуэдзэ Жанатаев Сэлим къыщыпсалъэм  щIалэгъуалэр къыхуриджащ, Кулиевым и щапхъэм тету, я Хэкур, абы ис лъэпкъхэр фIыуэ ялъагъуу псэуну.
 • Къэпсэлъахэм Кулиев Къайсын    и гъащIэмрэ и гуащIэмрэ ягу къагъэкIыжащ. Абыхэм къыхагъэщащ республикэм и цIэр щIына-лъэ зэхуэмыдэхэм фIыкIэ щызыгъэIуа Кулиев Къайсын зэращымыгъупщэр, гъащIэм и пэжыр къызыщыгъэлъэгъуа и усэхэр цIыхубэм зэраIэпэгъур, Хэкур, цIыхухэр фIыуэ зылъагъуу щыта усакIуэм и гъащIэр щIэблэм зэращапхъэр.
 • Зы дакъикъэкIэ Кулиевым хуэщыгъуа нэужь, и фэеплъым удз гъэгъахэр тралъхьащ.
 •  
 • ТЕКIУЖЬ Заретэ.
 • Сурэтыр Къарей Элинэ трихащ.