ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ПэкIухэр'

Шар хужь 334-рэ я фэеплъу

2018-09-04

 • ФокIадэм и 3-р Урысейм щагъэуващ Терроризмэм пэщIэтынымкIэ щызэкъуэувэ махуэу. Фэеплъ махуэр епхащ 2004 гъэм и фокIадэм Осетие Ищхъэрэ — Аланием хыхьэ Беслъэн къалэм дэт курыт еджапIэ №1-м къыщыхъуауэ щыта гузэвэгъуэм. Абы хэкIуэдат цIыху 334-рэ, 186-р — сабийт. Ахэр ягу къагъэкIыжу Налшык къалэм дэт Киноконцерт гъэлъэгъуапIэм и гупэм деж пэкIу щрагъэкIуэкIащ, апхуэдэ щIэпхъаджагъэм земыгъэубгъуныр и лъабжьэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр

«Дыхуейкъым зауэ! Зауэм дригъэзэшащ»

2018-05-23

 • Адыгэ Хэкур и гурыфIыгъуэу лъэпкъышхуэр зэгуэр псэуат, ауэ абы и натIэ кърикIуам ар зэбгригъэщэщащи, накъыгъэм и 21-р и Щыгъуэ-щIэж махуэщ. Илъэси 154-рэ и пэкIэ иуха Кавказ зауэм зи щхьэ хэзылъхьахэмрэ зи лъахэр зыбгынэн хуей хъуахэмрэ ягу къыщагъэкIыж фэеплъ махуэм Налшык къалэм дэт «Псэ жыгым» деж пэкIу щекIуэкIащ. Къызэхуэса цIыхушхуэм яхэтт Тыркум, Иорданием, Израилым, Сирием, Хьэрып Эмират Зэгуэтхэм къикIа ди лъэпкъэгъу 45-м щIигъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр

Гузэвэгъуэм псори зэкъуегъэувэ

2018-03-30

 • Кемеровэ къыщыхъуа гузэвэгъуэм хэ­кIуэдахэм папщIэ Къэбэрдей-Балъкъэрыр мэщыгъуэ. Урысейм и Президентым къыдигъэкIа УказымкIэ 2018 гъэм гъатхэпэм и 28-р щыгъуэ махуэу ягъэуващ.
 • Кемеровэ и сату центрым къыщыхъуа гузэвэгъуэм цIыхуипщI бжыгъэхэр зэ­рыхэкIуэдам папщIэ Къэбэрдей-Балъ­къэрыр мэщыгъуэ. Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир къыдигъэкIа УказымкIэ 2018 гъэм гъатхэпэм и 28-р   щыгъуэ махуэу ягъэуващ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр

Апхуэдэ гуауэ афIэкIа зэи къремыхъу

2018-03-30

 • Кемеровэ къалэм дэт «Зимняя вишня» сату-зыгъэпсэхупIэ центрым къы­щыхъуа гузэвэгъуэм зэкъуигъэуващ ди къэ­ралым и цIыхубэр, зы­щыпсэу щIыналъэми зы­щы­щ лъэпкъми емы­лъытауэ. «Кемеровэ, уэ дып­щIыгъущ» пэкIухэр щекIуэкIащ  Урысей Федерацэм и къалэ, къуажэ куэдым. Гъатхэпэм и 28-м, къэрал псор щыщыгъуэ махуэм, апхуэдэ  зэхуэс­хэр щызэ­хэтащ ди республикэм и щIыпIэхэми.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр

Лъэпкъым и гуауэр ящыгъупщэркъым

2018-03-13

 • Илъэс 74-кIэ узэIэбэкIыжмэ, 1944 гъэм гъатхэ-пэм и 8-м, Къэбэрдей-Балъкъэрым залымыгъэкIэ ирашри, Азие Курытымрэ Къэзахъстанымрэ ягъэIэпхъуащ балъкъэр мин 38-рэ. Я хэкум зэрырагъэIэпхъукIам и зэран зэкIа балъкъэрхэм я фэеплъым деж гъатхэпэм и 8-м пэкIу щекIуэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр

Фэеплъым удз гъэгъахэр тралъхьэ

2018-02-22

 • Советыдзэхэр Афганистаным къызэрырашыжрэ мазаем и 15-м илъэс 29-рэ ирикъуащ. А махуэм Бахъсэн къалэ, зауэлI-интернационалистхэм я фэеплъым деж, щекIуэкIащ Я къалэн ягъэзащIэу нэгъуэщI къэралхэм щыхэкIуэдахэм я фэеплъ махуэм теухуа пэкIу.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр

Зи гъащIэр мамырыгъэм щIэзыта

2017-10-14

 • Къэхъун къуажэм дэт курыт еджапIэ №2-м жэпуэгъуэм и 12-м къыщызэIуахащ КъБР-м щыIэ МВД-м экстремизмэм пэщIэтынымкIэ и центрым и оперативнэ лэжьакIуэ полицэм и лейтенант Бэрэздж Артур и фэеплъ пхъэбгъу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр

«Питер, дэ дыпщIыгъущ!»

2017-04-11

 • Налшык къалэм дэт Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэм и гупэм деж мэлыжьыхьым и 8-м пэкIу щекIуэкIащ, Санкт-Петербург къыщыхъуа гузэвэгъуэм хэкIуэдахэм яхуэщыгъуэу. Абы къекIуэлIахэм яIыгът «Терроризм щремыIэ!» псалъэхэр зытет тхылъымпIэшхуэхэр. «Питер, дэ дыпщIыгъущ!» зыфIаща фэеплъ пэкIур  къызэрагъэпэщат Налшык къалэ округым и          щIыпIэ  администрацэм и жэрдэмкIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр

Апхуэдэ гузэвэгъуэ зэи къремыхъуж

2017-03-11

 • Балъкъэрхэм кIэлъызэрахьа политикэ залымыгъэм ихьахэм я фэеплъ музейм деж (Налшык) гъатхэпэм и 8-м щекIуэкIащ лъэпкъым и хэкур зэрырагъэбгынэрэ илъэс 73-рэ зэрырикъум ехьэлIауэ къызэрагъэпэща пэкIу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр

Абы и фIыщIэм кIуэд иIэкъым

2016-10-19

 • Мы махуэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щагъэлъапIэ республикэм и япэ Президенту щыта, щIыналъэм и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIа КIуэкIуэ Валерэ къызэралъхурэ илъэс 75-рэ зэрырикъур.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр

Апхуэдэр зэи пщыгъупщэ хъунукъым

2016-06-24

 • КъБР-м щыIэ МВД-м и лэжьакIуэхэмрэ ветеранхэмрэ ирагъэкIуэкIащ «Пщэдей зауэ къэхъуат» Iуэху.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр

СыхьэтиплIым зауэр къэхъеят

2016-06-24

 • Мы гъэм мэкъуауэгъуэм и 22-м илъэс 75-рэ ирикъуащ совет цIыху мелуан 27-м нэсым я псэ щата Хэку зауэшхуэр къызэрыхъейрэ. Налшык, «ЩIыхьым и мафIэ мыужьых» фэеплъым деж, пщэдджыжьым сыхьэтиплIым щекIуэкIащ «Фэеплъ уэздыгъэ» урысейпсо Iуэхум щыщ пэкIу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр

Дэтщ Ислъэмей къуажэм фэеплъ

2016-06-24

 • «Небесная Одиссея — во славу России» щIалэгъуалэ хэкупсэ зэгухьэныгъэм и унафэщI Бегаком Александр Бахъсэн щIыналъэм къыщрагъэблэгъащ, Ислъамей къуажэм зауэм хэкIуэдахэм я фэеплъым деж щрагъэкIуэкIа пэкIум хэтыну. Ар къызэIуихащ районым и администрацэм      и унафэщIым  и  къуэдзэ  Ахъуэбэч  Анзор.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр

Къармэфиблхэр тенджызымхадзэ

2016-05-18

 •  Накъыгъэм и 14-м Тыркум и Кефкен щIыналъэм щыщ Коджаели къалэм щекIуэкIащ  Урыс-Кавказ зауэр зэриухрэ илъэси 152-рэ зэрырикъум теухуа щыгъуэ пэкIу ин. Ар къызэригъэпэщащ Тыркум щыIэ Кавказ хасэхэм я федерацэм (КАФФЕД).
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр

ЛIыхъужьу икIи псэемыблэжу

2016-05-06

 •  Чернобыль АЭС-м гузэвэгъуэ къызэрыщыхъурэ илъэс 30 дэкIащ. ЦIыху мелуанхэр зыхиубыда мы къэхъукъащIэ иным хуэдэ дуней псом щалъэгъуатэкъым. Абы и лъэужьхэр ягъэзэкIуэжыным хэтат Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэри. Илъэс 25 — 40 ныбжьхэм иту цIыху 1800-м нэблагъэм къикIуэт ямыщIэу зыпэрыува лэжьыгъэ шынагъуэр псэемыблэжу ягъэзэщIащ. Абы хэкIуэдахэм ятеухуауэ щытащ иджыблагъэ Налшык щрагъэкIуэкIа пэкIур.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр