ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Шар хужь 334-рэ я фэеплъу

2018-09-04

  • ФокIадэм и 3-р Урысейм щагъэуващ Терроризмэм пэщIэтынымкIэ щызэкъуэувэ махуэу. Фэеплъ махуэр епхащ 2004 гъэм и фокIадэм Осетие Ищхъэрэ — Аланием хыхьэ Беслъэн къалэм дэт курыт еджапIэ №1-м къыщыхъуауэ щыта гузэвэгъуэм. Абы хэкIуэдат цIыху 334-рэ, 186-р — сабийт. Ахэр ягу къагъэкIыжу Налшык къалэм дэт Киноконцерт гъэлъэгъуапIэм и гупэм деж пэкIу щрагъэкIуэкIащ, апхуэдэ щIэпхъаджагъэм земыгъэубгъуныр и лъабжьэу.

  • ЗэIущIэм къекIуэлIат а Iуэхур гурэ псэкIэ ноби зыхэзыщIэ жьыри щIэри.
  • Къызэхуэсахэм захуигъэзащ КъБР-м ис муслъымэнхэм я дин IуэхущIапIэм и унафэщIым и къуэдзэ Джэдгъэф Аслъэн. Абы жиIащ диным террориз-мэр зэримыгъэзахуэр, ислъамыр мамырыгъэм и телъхьэу зэрыщытыр. Къэпсэлъам цIыхухэр къыхуриджащ я диным фIыуэ зыщагъэгъуэзэну, абы итыр зэрыхуейм хуэдэу къагъэсэбэпу щIэпхъаджагъэ зылэжьхэм я гупсысэм димышэхын папщIэ. Дин лэжьакIуэм Беслъэн курыт школым къыщыхъуа насыпыншагъэм хэкIуэдахэм щхьэкIэ дыуэ ищIа нэужь, цIыхухэр зы дакъикъэкIэ абыхэм яхуэщыгъуащ.
  • Терроризмэмрэ экстремизмэмрэ пэщIэтынымкIэ «Мир дому твоему» Къэбэрдей-Балъкъэр жылагъуэ зэгухьэныгъэм и унафэщI Шыбзыхъуэ Сафудин къыхигъэщащ Беслъэн къыщыхъуа гузэвэгъуэм хэкIуэда цIыху бжыгъэм къищынэмыщIа, укъызэригъэуIэбжьыр абы щыгъуэм зэрахьа гущIэгъуншагъэм икIи ар зэи зэращымыгъупщэнур. «Апхуэдэ насыпыншагъэ афIэкIа къэмыхъун папщIэ, ди щIэблэм ди нэIэ къытекI хъунукъым, тэмэму ар дгъэсэнымрэ тхъумэнымрэ ди япэ къалэнщ», — жиIащ Шыбзыхъуэм. Абы щхьэхуэу фIыщIэ яхуищIащ я псэ емыблэжу цIыху гъащIэр зыхъумэхэм.
  • ПэкIум къыщыпсэлъащ Налшык округым и благочиннэ Бобылев Валентин, «За единение» жылагъуэ IуэхущIапIэм и унафэщI, «Сябры» лъэпкъ-щэнхабзэ центрым и унафэщI Сидорук Павел, КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и ЩIалэгъуалэ советым и унафэщI Шэджэмокъуэ Оксанэ, Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и ещанэ курсым и студент Созаев Елдар сымэ.
  • Абы къыщащта резолюцэм нэхъыщхьэу къыщагъэлъэгъуар сыт хуэдэ IэмалкIи Къэбэрдей-Балъкъэрым, къапщтэмэ Урысей псом, терроризм гупсысэм щыпэщIэтын зэрыхуейрщ.
  • ЩIалэгъуалэм Беслъэн къыщыхъуа насыпыншагъэм хэкIуэда цIыху бжыгъэм хуэдизым я фэеплъу шар хужь 334-рэ уафэм яутIыпщащ.
  • БАГЪЭТЫР Луизэ.
  • Сурэтхэр Къарей Элинэ трихащ.