ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Терроризмэм пэщIэтынымкIэ зэкъуэтыныгъэм и махуэм екIуэкIа республикэпсо пэкIум къыщащта резолюцэр

2018-09-06

 • Дэ, Терроризмэм пэщIэтынымкIэ зэкъуэтыныгъэм и махуэм екIуэкIа республикэпсо пэкIум хэтахэр, дыщIызэхуэсар щIэпхъаджагъэ ямылэжьыным щIэбэн къарухэм я телъхьэу дызэрыщытыр, дунейм къыщыхъу гузэвэгъуэхэм дызэригъэгузавэр жытIэну аращ.

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэм я щхьэкIэ ягъэунэ хуащ терроризмэм и гущIэгъуншагъэр. ЦIыху щэ бжыгъэхэр (абыхэм цIыху мамырхэри яхэту), хабзэхъумэ IэнатIэхэм, къэрал, дин IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэ куэд террорым хэкIуэдащ.
 • ЩIыналъэр мамыру щытыным зи гъащIэ щIэзытахэр зэи тщыгъупщэ хъунукъым. ФIыщIэ ин яхудощI лIыгъэ зыхэлъ апхуэдэ бынхэр зыпIа, зыгъэса адэ-анэхэм.
 • Дуней псор егъэгулэз терроризмэм. Ди къэралым зэ къуигъэуващ дунейпсо терроризмэм пэщIэтхэр. Абы и лъэныкъуэкIэ УФ-м и Президент Путин Владимир иубзыхуа Iуэху бгъэдыхьэкIэм дрителъхьэщ. Апхуэдэуи КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий дыдоIыгъ Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыналъэм терроррэ залымыгъэрэ щымыIэным теухуауэ иригъэкIуэкI лэжьыгъэр.
 • Нобэ Къэбэрдей-Балъкъэрыр мамыру мэпсэу. ЦIыхухэр шынэжыркъым, къэралым ахэр зэрихъумэр зыхащIэри.
 • Абы къыхэкIкIэ дэ, республикэпсо пэкIум хэтхэм, мыпхуэдэ резолюцэ къыдощтэ:
 1. Терроризмэрэ цIыхум залымыгъэ езых нэгъуэщI къарурэ щымыIэну дыхуейщ!
 2. Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэкIуэнур мамыру щытын папщIэ, дэтхэнэри къыхудоджэ терроризмэм пэщIэтынымкIэ зы къарууэ дызэкъуэувэну.
 3. Республикэм шынагъуэншагъэр къыщызэзыгъэпэщ хабзэхъумэ IэнатIэхэм я лэжьакIуэхэм фIыщIэ яхудощI. ДяпэкIи щIэпхъаджащIэхэмрэ ахэр зыгъэхьэзырхэмрэ быдэу япэщIэтыну дыщогугъ.
 • Зыри хуиткъым ди Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэм и мамырыгъэм зэран хуэхъуну!
 • Шыбзыхъуэ Суфэдин,
 • «Мир дому твоему!» Къэбэрдей-Балъкъэр
 • жылагъуэзэгухьэныгъэм и унафэщI.