ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Гуапэу зэхущытыну къыхураджэ

2022-09-06

 • ФокIадэм и 3-м, Терроризмэм пэщIэтыным и махуэм, Къэбэрдей-Балъкъэрым Iуэхугъуэ зэмылIэужьыгъуэхэр щекIуэкIащ. Абыхэм ящыщ зыт Налшык къалэ илъэс къэс къыщызэрагъэпэщ пэкIур.

 • Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэм и гупэм деж щызэхуэсащ республикэ унафэщIхэр, жылагъуэ IуэхущIапIэхэмрэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэмрэ я лIыкIуэхэр, нэхъыжьхэр, щIалэгъуалэр, лъэпкъ, дин зэмылIэужьыгъуэхэм ящыщхэр.
 • «КъБР-м терроризмэмрэ экстремизмэмрэ щапэщIэтын» программэм хыхьэу, «КъБР-Медиа» къэрал IуэхущIапIэм Къалэн куэд щагъэзащIэ щIалэгъуалэ центрыр и гъусэу, абдеж акцэ щрагъэкIуэкIащ. Республикэм и волонтёрхэм ягуэшащ Урысей Федерацэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ я ныпхэр, терроризмэм пэIэщIэу щытын зэрыхуейр зытетха плIэ, пыIэ цIыкIу-хэр, тхылъымпIэхэр.
 • ПэкIум ягу къыщагъэкIыжащ 2004 гъэм фокIадэм и 1 — 3-хэм Беслъэн къалэм къыщыхъуауэ щыта гузэвэгъуэр, щIэпхъаджащIэхэм я зэранкIэ цIыху 300-м щIигъу абы щыгъуэм зэрыхэкIуэдар (нэхъыбэр цIыхубзрэ сабийуэ). А Iуэхугъуэрщ Урысейм фокIадэм и 3-м махуэ хэха щIыщагъэувар. А махуэм щIэпхъаджащIэхэм яIэщIэкIуэдахэм я фэеплъым пщIэ хуащI, терроризмэм къару псомкIи зэрыпэщIэтынур къагъэлъагъуэ.
 • ПэкIум кърихьэлIахэм дыуэ яригъэщIащ КъБР-м ис Муслъымэнхэм я дин IуэхущIапIэм и унафэщIым и къуэдзэ Сыжажэ Алим. ИужькIэ къэпсэлъащ Налшык округым, Псыхуабэ, Шэрджэс епархием я члисэхэм я благочиннэ Бобылёв Валентин. Абыхэм цIыхухэр къыхураджащ мамырыгъэм щIэкъуну, гуапагъэ яхэлъыну.
 • Зэхуэсым хэтхэм зыхуагъэзащ щIалэгъуалэ, ветеран зэгухьэныгъэхэм я унафэщIхэми. Дэтхэнэми къызэхуэсахэм фIыщIэ хуащIащ къызэрагъэпэща Iуэхум и мыхьэнэр зэрызыхащIэм, зэгурыIуэ щыIэным зэрыхущIэкъум папщIэ.
 •  
 • Зэхуэсхэм пащэу
 • Волонтёр Iуэхум зегъэужьынымкIэ республикэ ресурс центрми а махуэм щытепсэлъыхьащ «Террорым къэкIуэн иIэкъым. Терроризмэмрэ экстремизмэмрэ япэщIэтын» зыфIаща Iуэхум. Абы хэтахэм яхуеблэгъащ КъБР-м и ДУМ-м и лIыкIуэм жылагъуэм ядэлэжьэнымкIэ и дэIэпыкъуэгъу Амщыкъуэ Анджелэ, КъБР-м щыIэ МВД-м Экстремизмэм пэщIэтынымкIэ и центрым и лIыкIуэхэр, Урысейм и ФСИН-м и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэм гъэсэныгъэ лэжьыгъэмкIэ и унафэщIым и къуэдзэ, къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ подполковник Бий Хьэфисэт, волонтёр Iуэхум зегъэужьынымкIэ республикэ ресурс центрым и модератор Къумахуэ Элинэ, студентхэр, волонтёрхэр.
 • ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ экстремизм гупсысэхэм лъабжьэ яхуэхъум, абыхэм щIалэгъуалэр пэIэщIэ зэрыщIыпхъэ Iэмалхэм, лъэпкъ, дин зэхущытыкIэхэм, балигъ ныбжьым нэмысауэ экстремизм щIэпхъаджагъэ хэхуахэм ирагъэхь административнэ, уголовнэ жэуапхэр зыхуэдэм.
 • ЩIалэгъуалэр къыхураджащ социальнэ сетхэм набдзэгубдзаплъэу исыну, губжь зыхэлъ Iуэхухэм щытемыпсэлъыхьыну, щIэпхъаджащIэхэм япэIэщIэу щытыну.
 •  
 • Лэскэн щIыналъэм
 • Урысейм и МВД-м Лэскэн районым щиIэ къудамэм и лэжьакIуэхэр Терроризмэм пэщIэтыным и махуэм яIущIащ Хьэтуей къуажэм Долым и цIэр зэрихьэу дэт курыт школым и егъэджакIуэхэмрэ еджакIуэхэмрэ.
 • Абыхэм яхутепсэлъыхьащ щIэпхъаджагъэ Iуэхухэм зыщыхъумэным и мыхьэнэм, Терроризмэм пэщIэтыным и махуэр къызэрыунэхуам, апхуэдэ шынагъуэ щыIэ хъумэ, дэтхэнэми ищIэн хуейм.
 • — Нобэ, терроризм Iуэхухэм хэкIуэдахэр дигу къыщыдгъэкIыжкIэ, дыхущIэкъун хуейщ щIэпхъаджагъэ къызэрыдмыгъэхъуным. Абы щхьэкIэ зы гупсысэ дытету дызэкъуэувэн хуейщ, — къыхагъэщащ къызэгъэпэщакIуэхэм.
 • Къызэхуэсахэр дакъикъэкIэ яхуэщыгъуащ щIэпхъаджащIэхэм яIэщIэкIуэдахэм, апхуэдэуи сурэт зэгъусэу зытрагъэхащ, «Урысейр террорым и бийщ», «Терроризмэр щремыIэ!» псалъэхэр зытет плакатхэр яIыгъыу.
 •  
 • КъэкIуэнур зейхэм папщIэ
 • Урысейм и МВД-м и Бахъсэн къудамэми пэкIу щекIуэкIащ Терроризмэм пэщIэтыным и махуэм ирихьэлIэу. Зэхуэсым хэтащ IуэхущIапIэм и IэщIагъэлIхэр, абы епхауэ лажьэ Жылагъуэ советым и унафэщI Доткъул Сэфарбий, Бахъсэн районым и щIыпIэ администрацэм и лэжьакIуэхэр, Бахъсэн къалэм и курыт школым щеджэхэр.
 • Зэхуэсым къыщыхагъэщащ ди Хэку лъэщым и цIыхухэр дунейпсо терроризмэм пэщIэтынымкIэ зэкъуэувэн зэрыхуейр, къэралымрэ къэкIуэнур зей щIэблэмрэ мамыру псэун щхьэкIэ.
 • — БлэкIа илъэсхэм къэхъуа гузэвэгъуэхэм хуэдэ щымыIэныр зэлъытар дэращ. Къарууэ хъуар етхьэлIэн хуейщ лъэпкъ зэмылIэужьыгъуэхэр дызэгурыIуэным, мамыру дыпсэуным, — къыхагъэщащ къэпсэлъахэм.
 • ПэкIум и кIэм удз гъэгъахэр тралъхьащ къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ IэнатIэхэм я лэжьакIуэхэм ящыщу зи къалэныр зыгъэзащIэу хэкIуэдахэм я фэеплъым.
 • БАГЪЭТЫР Луизэ.