ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ТекIуэныгъэм и ныпыр   уардэу яIэт

2023-04-01

  • Совет цIыхубэм Хэку зауэшхуэм ТекIуэныгъэр къызэрыщихьрэ илъэс 78-рэ щрикъум ирихьэлIэу къыхалъхьа «Ди Хэкушхуэ» зи фIэщыгъэ дунейпсо хэкупсэ Iуэхугъуэр щIыпIэ куэдым щрагъэкIуэкIащ. Налшык къалэ дэт ЩIыхьым и Мыужьыхыж мафIэм дежи жэрдэмым ипкъ иткIэ иджыблагъэ пэкIу щызэхэтащ.

  • Тхыдэм ухуезыгъэплъэкIыж, щIэжыр къэзыIэт Iуэхугъуэ дахэр къыхэзылъхьахэм я мурадщ Совет къэралу щытам и европей Iыхьэм хиубыдэ къали 110-рэ зэщIагъэхьэну. Къыхэгъэщын хуейщ пэхуэщIэм «Ди ТекIуэныгъэ Иныр» зыфIащу нэхъапэIуэкIэ ирагъэкIуэкIауэ щыта жылагъуэ-хэкупсэ Iуэхугъуэм къыпищэу зэрыщытыр. ЗекIуэм хэтыну щIалэгъуалэ гупым яIущIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэри.
  • ПэкIур къыщызэIуихым, Зауэм, лэжьыгъэм, IэщэкIэ зэщIэузэда къарухэмрэ хабзэхъумэ IэнатIэхэмрэ я ветеранхэм я Налшык къалэ жылагъуэ зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ Абдуллаев Мустэфа къыхигъэщащ щIалэгъуалэм къыхалъхьа жэрдэмым пщIэшхуэ зэрыхуищIыр, и гур къызэрызэщIиIэтэр. «Дыздэщыт щIыпIэр лъапIэщ. Къэбэрдей-Балъкъэрыр, абы и щыхьэрыр, щIыналъэм и къалэхэмрэ къуажэхэмрэ бийм къыIэщIахыжын, цIыхум и щхьэхуитыныгъэр къазэужын папщIэ зи щхьэр зауэ мафIэм хэзылъхьахэм я кхъэлэгъунэм деж дыщытщ. Нэхъыжьыгъэр нобэ къызылъысахэри догуфIэ, ди адэжьхэм я лIыгъэм ириину, абыхэм къыдаха ТекIуэныгъэм и ныпыр ягъэбыбу щIалэгъуалэр утыку къызэрихьам дрогушхуэ. Нобэ хуэдэ зы махуэщ Хэку зауэшхуэм зэблэкIыпIэ хуэхъуа Сталинград зэхэуэ гуащIэр щиухар. ЦIыхушхуэ хэкIуэдащ абы, атIэми ди зауэлIхэр бийм хуигъэкIуэтакъым. Дэтхэнэ зыми хьэкъыу пхыкIат и хахуагъэм ТекIуэныгъэр нэхъ благъэ къызэрищIыр, щалъхуа лъахэмрэ зыщIэкIа адэжь-анэжь унэмрэ я хъумакIуэу зэрыщытыр. Фэ къалэнышхуэ фи пщэ дэфлъхьэжащ – лIыгъэщIапIэм ита ди адэжьхэм я фэеплъ мафIэр вгъэкIуасэркъым, ар щIалэгъуалэм я деж нэфхьэсыну фыхэтщ. ФIыщIэшхуэ фхудощI, къыфпэщылъ гъуэгур узыншэрэ бэIутэIуншэу къефхьэлIэнуи сывохъуэхъу», – жиIащ Абдуллаев Мустэфа.
  • Дунейпсо хэкупсэ Iуэхугъуэр зэзыгъэуIу Слюсаренкэ Олег адэкIэ къыщыпсалъэм къыхигъэщащ Хэку зауэшхуэр къэралым и тхыдэм къыхэна къэхъукъащIэ ину зэрыщытыр, ар лъэпкъыбэр зэкIэрызышхэ Iуэхугъуэу къызэрыувыр. «БлэкIа зауэжьыр зи нэгу щIэкIахэр зылI и быну зэкъуэмыуватэмэ, а лъэхъэнэм ди хэгъэгум и щхьэ кърикIуэну щытар нэгум къыщIэгъэхьэгъуейщ. Дэри дызыхущIэкъур аращ – ди цIыхур псоми зэдай тхыдэ IуэхугъуэмкIэ зэтпхыну дыхэтщ. ДыздэкIуэ щIыпIэхэм ТекIуэныгъэм и Ныпыр, метр зэбгъузэнатIэ щитI хъур, щыдоIэт. Дауи, дэ къыздетхьэкIыр нып лъапIэм тетщIыкIыжа бэракъщ, апхуэдэу щыт пэтми, и инагъымкIэ зыхыумыщIэнкIэ Iэмал иIэкъым абы и лъапIагъымрэ къикIуа гъуэгуанэмрэ. Ди зекIуэм хэт щIалэгъуалэм ТекIуэныгъэм и ныпыр Псыхуабэ къахьэсащ, Налшык къыдахьащ, адэкIэ Цхинвал яхьынущ. Накъыгъэм и 9-м – ТекIуэныгъэм и махуэм – ар тIыгъыу Полк уахътыншэм и зекIуэу Мэзкуу и Утыку Плъыжьым щекIуэкIынум зредгъэхьэлIэну ди гугъэщ», – жиIащ Слюсаренкэ Олег.
  • КъБР-м и Праламентым и депутат, УФ-м и Коммунист партым и щIыналъэ къудамэм и унафэщI Пащты Борис Iуэхум хэтхэм фIыщIэ яхуищIащ, гукъэкI дахэ ящIам мыхьэнэшхуэ зэриIэри къыхигъэщащ. «ЦIыхур зэхэдз зыщI фашизмэм и къуэпсхэм замыдзын папщIэ, фэ евгъэкIуэкI Iуэхугъуэхэм щхьэпагъ ин япылъщ. Дэ тхузэфIэкIымкIэ зыфщIэдгъэкъуэнущ, фэ ныбжьыщIэхэр щапхъэмрэ цIыхугъэмрэ хуэзыгъэуш жэрдэмхэр нэхъыбэу къыхэфлъхьэ», – жиIащ Пащтым.
  • ПэкIум хэтхэм ЩIыхьым и Мыужьыхыж мафIэм деж удз гъэгъахэр тралъхьащ, Хэку зауэшхуэм хэкIуэдахэми дакъикъэкIэ яхуэщыгъуащ. АдэкIэ зекIуэм хэтхэм уэру къызэхуэса цIыхухэм я пащхьэм ТекIуэныгъэм и ныпыр НыбжьыщIэхэм я театрым и пщIантIэм щызэкIуэцIахащ.
  • ШУРДЫМ Динэ.