ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Хэкур зыхъумахэм — щIыхь

2020-07-11

  • УФ-м и Президентым и унафэкIэ 2020 гъэр ди къэралым щагъэуващ Фэеплъымрэ щIыхьымрэ я илъэсу. Абы къриубыдэ лэжьыгъэхэм хэту, Урысей гвардием Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ управленэм и лэжьакIуэхэм гулъытэ хуащI Хэку зауэшхуэм хэкIуэдахэм хуагъэува фэеплъхэм. Апхуэдэ пэкIу дахэ иджыблагъэ щекIуэкIащ Май щIыналъэм.

  • Урысей гвардием ди щIыналъэм щиIэ управленэм и пресс-къулыкъущIапIэм хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, ведомствэм хэмыт хъумакIуэ IуэхущIапIэм и лэжьакIуэхэр щыIащ Май къалэм дэт фэеплъым деж икIи абы удз гъэгъахэр тралъхьащ. Абдеж щекIуэкIа пэкIум къыщыпсэлъащ щIыналъэм и полицэм и взводым и командир, полицэм и капитан Ардавэ Рустам.
  • — Дэ дапщэщи ди гум илъынущ мамырыгъэм щIэзэууэ зи псэр зыта лIыхъужьхэр. Абыхэм зэрахьа хахуагъэр уахътыншэщ, я фэеплъхэри зэрымыкIуэдыжым хуэдэу, — жиIащ Ардавэм. — Хэку зауэшхуэм и сэлэтхэмрэ офицерхэмрэ я гъащIэр дапщэщи щапхъэщ ди дежкIи къэкIуэну щIэблэхэм я дежкIи.
  • Фигу къэдгъэкIыжынщи, Хэку зауэшхуэм и фронтхэм Май щIыналъэм щыщу щызэуащ цIыху мини 4-м щIигъу. Абыхэм ящыщу 2842-р зэуапIэхэм икIуэдащ, уIэгъэщхэм щылIащ. 1942 гъэм и гъэмахуэм фашистхэр Кавказым къыщихьам щыгъуэ, шыщхьэуIу мазэм къыщыщIэдзауэ жэпуэгъуэ пщIондэ бийм пэщIэтащ 37-нэ фронтым и совет зауэлIхэр, Май щIыналъэр бийм щахъумэу. Бийр ди щIылъэм ирахужа нэужь, майдэсхэм къалэр щIэрыщIэу зэфIагъэувэжыфащ, абы къедза жылэхэри зэIузэпэщ ящIыжыфащ.
  • ЩIэблэм ящыгъупщакъым совет зауэлIхэм зэрахьа лIыгъэ иныр.
  • КЪАРДЭН Ритэ.