ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Сентябрь, 2020

Кlуэкlуэ Казбек жылагъуэ лэжьакlуэхэм яхуозэ

2020-09-22

 • КъБР-м и lэтащхьэ Кlуэкlуэ Казбек Правительствэм и унэм щахуэзащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, ДАХ-м и Хасащхьэм хэт Хьэфlыцlэ Мухьэмэд, ДАХ-м и тхьэмадэм и япэ къуэдзэ Бырсекъуэ Орфан сымэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр

Лъэпкъ и зыпкъ кIуэдыркъым

2020-09-22

 • Хабзэ дахэ зэрыхъуауэ, Адыгэхэм (шэрджэсхэм) я дунейпсо махуэр фокIадэм и 20-м ягъэлъэпIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Iэтауэ щагъэлъэпIащ

2020-09-22

 • Тхьэмахуэ махуэм, фокIадэм и 20-м, адыгэ щыпсэу сыт хуэдэ щIыпIи хуэ­дэу, ди щIыналъэми щагъэлъэпIащ Адыгэхэм я махуэр. ГуфIэгъуэм хуэгъэпса дауэдапщэхэр ще­кIуэкIащ Бахъсэн райо­ным хыхьэ жылэхэм, онлайн щытыкIэм иту. Абы­кIэ хъыбар дагъэщIащ щIы­пIэ администрацэм и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

Iэ тедзэгъуэр йокIуэкI

2020-09-22

 • ПщIэ зыхуэтщI щIэ­джы­кIакIуэхэ!
 • 2020 гъэм фокIадэм и 1-м щIидзауэ йокIуэкI 2021 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм цIыхухэм яIэ­рыхьэну газетхэм, журналхэм Iэ тедзэныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Iулыдж лъагэ зиIэ

2020-09-22

 • Жылагъуэ, политикэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ Берд Хьэзрэталий илъэс 70 ирокъу
 • Хьэзрэталий ныбжькIэ дэ нэхърэ нэхъ щIа­лэми, илъэс бжыгъэ куэд щIауэ зы Iуэху иужь диту гъащIэ гъуэгуанэ къызэрыздэткIуам ­хуитыныгъэ къыдет ди ныбжьэгъу хуэдэу дытепсэлъыхьыну. Къыхэгъэщыпхъэщ ар сыт щыгъуи узыщыгугъ хъу цIыху нэсу зэрыщытыр, хуей хъумэ, занщIэу зыкъыпщIигъэкъуэну зэрыхьэзырыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

2020-09-22

Япэ уIэгъэ. Автолитографиер мэжэрсурэтыщI Зичи Михай ейщ. 1853 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Куэд  дэмыкIыу  псоми къытхуеб­лэгъэнущ  «Аиссе»  фильмыр

2020-09-22

 • АР-м, КъБР-м, КъШР-м я цIыхубэ тхакIуэ МэшбащIэ Исхьэкъ и Iэдакъэ къыщIэкIа «Аиссе» тхыдэ романымкIэ траха ­художественнэ фильмыр хьэзыр ­хъуащ. Ар мазэрэ ныкъуэрэ дэкIмэ, утыку кърахьэнущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Хэку зауэшхуэм теухуауэ иджыри зэ

2020-09-22

 • Дэ дигу тедгъахуэ хъунукъым ар зэрекIуэкIамрэ абы кърикIуахэмрэ нэмыукIытагъэкIэ зэзыхьэкIыну хущIэкъухэр кIуэ пэтми нэхъ тегушхуауэ утыку къызэрихьэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

ЦIыхугъэмрэ  адыгагъэмрэ я  щапхъэгъэлъагъуэ

2020-09-22

 • Урысей Федерацэм и ТхакIуэхэми Журналистхэми я зэгухьэныгъэхэм хэт Къантемыр Тыркубий шыщхьэуIум и 27-м илъэс 80 ирикъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Макъхэр – сурэткIэ

2020-09-22

 • ФокIадэм и 11-м «Черкесский язык и трансформация квадрата Малевича» фIэщыгъэм щIэту су­рэтыщI Iэзэ Црым Руслан и IэдакъэщIэкIхэм я гъэ­лъэгъуэныгъэ Налшык къы­щызэIуахащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Ласицкене  етхуанэуи  токIуэ

2020-09-22

 • Ди лъахэгъу цIэрыIуэ ­Ласицкене (Кучинэ) Марие етхуанэу къэралым и чемпион щыхъуащ иджыблагъэ Челябинск щекIуэкIа Урысей Федерацэм атлетикэ псынщIэмкIэ и гъэмахуэ зэхьэзэхуэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

«Спартак-Налшыкым» и фо кIадэр

2020-09-22

 • «Черноморец» (Новороссийск) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 0:2 (0:1). Новороссийск. «Централь­ный» стадион. ФокIадэм и 20-м. ЦIыху 300 еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Къэралым  и  чемпионищ  зэуэ

2020-09-22

 • Владимир къалэм щекIуэкIащ зи ныбжьыр илъэс 21-м щIимыгъуахэм алыдж-урым бэнэкIэмкIэ Урысей Федерацэм пашэныгъэр къыщыхьынымкIэ я зэхьэзэхуэ. Абы фIы дыдэу зыкъыщагъэлъэгъуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ щIалэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр