ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Лъэпкъ и зыпкъ кIуэдыркъым

2020-09-22

  • Хабзэ дахэ зэрыхъуауэ, Адыгэхэм (шэрджэсхэм) я дунейпсо махуэр фокIадэм и 20-м ягъэлъэпIащ.

  • КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерст­вэм къызэригъэпэща Iуэхугъуэ дахэхэм ящыщщ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Лъэпкъ­ музейм къыщызэIуаха гъэлъэ­гъуэныгъэр. Республикэм ис IэпщIэ­лъапщIэхэм утыку кърахьащ адыгэхэм къагъэсэбэпу щыта хьэпшыпхэр. Ап­хуэдэуи сурэтыщIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ щекIуэкIащ Ткаченкэ Андрей и цIэр зе­зыхьэ сурэтыщI гъуазджэмкIэ музейм.
  • ФокIадэм и 17-м щегъэжьауэ Налшык къалэм зыщрагъэубгъуащ махуэшхуэм теухуа Iуэхугъуэхэм. Къапщтэмэ, Дунейпсо Адыгэ Хасэм иригъэкIуэкIа «стIол ­хъурейхэр» теухуауэ щытащ ди хабзэ­хэмрэ Iущыгъэхэмрэ, апхуэдэуи адыгэхэм Урысей къэралыгъуэм щаIэ мыхьэнэм.
  • ФокIадэм и 19 — 20 махуэхэм цIыхухэм япэIэщIэу гъуазджэм и лэжьакIуэхэм онлайн-концерт ятащ. Налшык щып­сэу­хэм­рэ абы и хьэщIэхэмрэ Iэмал яIащ Вэро­къуэ Владимир дэфтэрхэр и лъабжьэу триха, Идар Темрыкъуэ ипхъу Гуащэнэрэ (Марие) урыс пащтыхь Грозный Иванрэ ятеухуа фильмым.
  • ФокIадэм и 20-м ягъэлъэгъуащ Нэ­гъаплъэ Аскэрбий и «Шагъдий» фильм­ри.
  • Къыхэгъэщыпхъэщ махуэшхуэм ирихьэлIэу, лъэпкъым зэрызиужьар и лъабжьэу «Адыгэ псалъэ», «Адыгэ макъ», «Черкес хэку», «Нарт», «Жьынэпс» (Тыркум къыщыдокI) газетхэм зэгъусэу номер зэхэт зэрагъэхьэзырар. Адыгэхэм я махуэм республикэ телевиденэмрэ радиомрэ нэтын гъэщIэгъуэн куэд къатащ, политикэм, щIэныгъэм, щэнхабзэм, ­гъуазджэм, спортым, нэгъуэщI IэнатIэхэми ехъулIэныгъэ къыщызыхьахэр къыхэщу.
  • НэгъуэщI зы Iуэху гуапи жэпуэгъуэм зэхэтхынущ, Дунейпсо Адыгэ Хасэм ­игъэхьэзыр «Народная дипломатия адыгов (черкесов) — мост дружбы между народами» тхылъыр къыдагъэкIыну трау­хуащи.
  • БАГЪЭТЫР  Луизэ.