ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Куэд  дэмыкIыу  псоми къытхуеб­лэгъэнущ  «Аиссе»  фильмыр

2020-09-22

  • АР-м, КъБР-м, КъШР-м я цIыхубэ тхакIуэ МэшбащIэ Исхьэкъ и Iэдакъэ къыщIэкIа «Аиссе» тхыдэ романымкIэ траха ­художественнэ фильмыр хьэзыр ­хъуащ. Ар мазэрэ ныкъуэрэ дэкIмэ, утыку кърахьэнущ.

  • Фильмыр Адыгэ Республикэм и бгылъэ щIыпIэ дахэхэм, Санкт-Петербург къалэм щытрахащ, апхуэдэуи  ­ пычыгъуэ зыбжанэм Тыркумрэ Франджымрэ щелэжьащ.
  • Режиссёр нэхъыщхьэр Урысей Федерацэм гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ , кинорежиссёр цIэрыIуэ Муратов Александрщ, сце­нарийр зытхар Сафинэ Маринэщ.
  • Роль нэхъыщхьэр  Нарткъалэ къыщалъхуа, Москва дэт «Гоголь-центр» театрым и  актрисэ  Мамрэш  Светланэ игъэзэщIащ. Абы нэмыщI фильмым щы­джэгуащ актёрхэу Дряблов Евгений, Ермин Владимир, Добровольская Евгение, Лазарев Александр, Беляев Юрий, Ткаченкэ Артём сымэ, нэгъуэщI­хэри.
  • Аиссе и сабиигъуэ ролыр зыгъэ­зэщIар Адыгэ Республикэм щыщ ­пщащэ цIыкIу ЕхъулIэ Даянэщ. Абы ­       и адэшхуэ-анэшхуэу джэ­гуащ Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ ­ и артист Зыхьэ Заурбий Адыгэ Республикэм  и цIыхубэ артисткэ Уджыхъу ­Мариетрэ. КъищынэмыщIауэ, филь­мым хэтащ Адыгейм и лъэпкъ теат­рым               и актёрхэмрэ «Налмэс» къэ­рал ан­самблым  и  къэфакIуэхэмрэ.
  • Фильмым продюсер нэхъыщхьэ ­хуэхъуащ Адыгейм и етIуанэ прези­денту щыта Щэумэн Хьэзрэт, абы доллар мелуан хухихащ «Аиссер» те­хыным.
  • МэшбащIэ Исхьэкъ къызэрыджи­IамкIэ, и IэдакъэщIэкI романыр япэу экранымкIэ щалъагъунущ Адыгейм, Краснодар, Ставрополь крайхэм, Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ Къэрэшей-Шэрджэсымрэ. Премьерэ нэужьым, фильмыр Урысейм и кинотеатр псоми яIэрыхьэнущ, уеблэмэ­    къыщIэупщIа телеканалхэри щыIэщ.
  • НэщIэпыджэ Замирэ.