ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Август, 2020

«Урысейм и пашэхэр» зэпеуэм и кIэух Iыхьэм хэтахэм ТекIуэныгъэм и Бэракъыр Iуащхьэмахуэ и щыгум щагъэувынущ

2020-08-29

 • Мы гъэм ещанэу къэралым щекIуэкIа «Урысейм и пашэхэр» зэпеуэм и кIэух Iыхьэм хэтахэм загъэхьэзыр Iуащхьэмахуэ дэкIыну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Республикэм и Iэтащхьэр къыщыпсэлъащ  КъБР-м и егъэджакIуэхэм я шыщхьэуIу зэIущIэм

2020-08-29

 • ЩIэныгъэм и махуэмрэ гъэ еджэгъуэщIэм щыщIадзэжынумрэ и пэ къихуэу курыт щIэныгъэ щрагъэгъуэту Налшык дэт еджапIэ №33-м щекIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и егъэджакIуэхэм я шыщхьэуIу зэIущIэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

ЦIыхум  и гуащIэр сыт зищIысыр?

2020-08-29

 • КъБР-м Лэжьыгъэмрэ социальнэ дэIэпыкъуныгъэмкIэ и министерствэм къыщызэщIакъуэжащ сурэт щIынымкIэ «Лэжьыгъэр цIыкIухэм я нэкIэ» зыфIаща сабий зэпеуэм кърикIуахэр. А Iуэхум хэта ныбжьыщIэхэмрэ абыхэм я адэ-анэхэмрэ ирагъэблэгъащ IуэхущIапIэм и унэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Урысеймрэ Узбекистанымрэ я зауэлI альпинистхэр зэпоуэ

2020-08-29

 • Терскол аузым щекIуэкI «Эльбрусское кольцо-2020» дунейпсо зэпеуэм ипкъ иткIэ Урысей Федерацэмрэ Узбекистанымрэ я зауэлI альпинистхэм къызэранэкIынущ метри 150-рэ зи лъагагъ къырыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къэбэрдей-Балъкъэрым траухуэ

2020-08-29

 • УФ-ми КъБР-ми я цIыхубэ артист, режиссёр, сценарист цIэрыIуэ Сокуров Александр и гъэсэн Мэстафэ Тинэ мы зэманым Налшык щытрех Къэбэрдей-Балъкъэрым теухуа фильм гъэщIэгъуэн.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

«Къэбэрдей: Кавказым  и  щIыхь,  хуитыныгъэм  и  мэIу»

2020-08-29

 • Аращ зэреджэр Котляровхэ я тедзапIэм мыгувэу къыщыдэкIыну тхылъыщIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Аппэш Бибарс  утыку къохьэ

2020-08-29

 • Сирием къиIэпхъукIыжа ди лъэпкъэгъу музыкант Аппэш Бибарс и лэжьыгъэ щIэщыгъуэхэр япэу утыку къыщрихьащ Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Зы  джэгугъуэм   махуищ  и  кIыхьагът

2020-08-29

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым и ебгъуанэ джэгугъуэр махуищкIэ зэкIэлъхьэужьу ирагъэкIуэкIащ. Абы ипкъ иткIэ зэхэта зэIущIи 8-м топ 49-рэ щыдагъэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Iуащхьэмахуэ лъапэ зыщагъасэ

2020-08-29

 • Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ КъуэкIыпIэ Сыбырымрэ я дзюдоист ныбжьыщIэхэм Iуащхьэмахуэ лъапэ мазэ ныкъуэкIэ зыщагъэсащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Адыгэ бзылъхугъэ

2020-08-29

 • ЕгъэджакIуэ  ныбжьыщIэ
 • Еджэным пасэ дыдэу гу хуэзыщIа Къарэ Алинэ ещанэ классым щыщIэсым къыщIидзащ уэрэд цIэрыIуэхэм езым и псалъэхэр щIигъэувэу. Усэным и гукъыдэжыр къриIэту иригъэжьами, хуэмурэ школ, щIыналъэ зэпеуэхэм ахэр утыку къыщрихьэ хъуащ. ЕпщIанэ классым ар нэIуасэ хуэхъуащ тхакIуэ цIэрыIуэ Хьэх Сэфарбий.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2020-08-29

 • Шхыныгъуэхэр
 • ТебэкIэ гъэжьа бжэныл
 • гъэгъупцIа, кIэртIоф, бжьын щIэлъу
 •  Бжэныл гъэгъупцIар зэпауд е зэпаупщI г 40-50 хъу тыкъыр цIыкIуурэ, псы хуабэкIэ ятхьэщI, тебэм иралъхьэ, псы щIыIэ щIакIэри, тебащхьэр трапIэ. Хьэзыр хъуху, псыр щIэвэщIэху, зэзэмызэ зэIащIэурэ мафIэ щабэм тету ягъавэ. Псыр щIэвэщIа нэужь къыщIидза дагъэмкIэ дакъикъи 5-8-кIэ, тхъуэплъ хъуху, зэIащIэурэ ягъажьэ. КIэртIофыр IупщIэурэ яупщIатэ, шыгъу трагъэщащэ, тIэкIу ягъэжэпхъыжри, лы жьэм зэIащIэурэ халъхьэ. Тебащхьэр трапIэри, дакъикъи 10-12-кIэ ягъажьэ, зэзэмызэ зэIащIэурэ. ИтIанэ бжьыныщхьэ упщIэта халъхьэ, псори зэIащIэри, хьэзыр, тхъуэплъ дахэ хъуху ягъажьэ. Жьэным зы дакъикъэ е тIу фIэкIа имыIэжу шыбжий сыр хьэжа траудэ. Хьэзыр хъуа лыр пэшхьэкум къытрах, джэдгын траудэри, тебащхьэр тепIауэ дакъикъи 4-5-кIэ щагъэт. Пщтыру яшх. Дашх пIастэ хуабэ, мырамысэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2020-08-29

 •  1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, шыщхьэуIум и 31
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «ГъащIэ». Лэжьыгъэм и ветеран Бозиевэ ФатIимэт (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 6.50 «Ди псэлъэгъухэр». КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ Къандур Мухьэдин (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КIуэкIуэ Казбек лэжьыгъэ IуэхукIэ хуэзащ Урысейм и Профсоюз Щхьэхуитхэм я  Федерацэм и унафэщI  Шмаков  Михаил

2020-08-27

 • КъБР-м и Правительствэм и Унэм дыгъуасэ лэжьыгъэ IуэхукIэ щызэIущIащ щIыналъэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ Урысейм и Профсоюз Щхьэхуитхэм я Федерацэм и унафэщI Шмаков Михаилрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къэбэрдей-Балъкъэрым и школхэр гъэ еджэгъуэщIэм хуэхьэзыру пIэрэ?

2020-08-27

 • КIуэкIуэ Казбек видеоконференц мардэм тету дыгъуасэ иригъэкIуэкIащ КъБР-м и щIыналъэхэм, къалэ округхэм я администрацэхэм я унафэщIхэр зыхэта зэIущIэ. Абы кърихьэлIащ КъБР-м и Премьер-министр Мусуков А. ТI., КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Хъубий М. Б., КъБР-м цIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министрым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Езауэ А. Къ. сымэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Нобэрэ пщэдейрэ

2020-08-27

 • ШыщхьэуIум и 27, махуэку
 •  Урысей кином и махуэщ. 1919 гъэм совет Урысейм и Правительствэм унафэ къыдигъэкIащ къэралым кином пыщIауэ щыIэ IуэхущIапIэ псори цIыхубэм ейуэ къэлъытэным теухуауэ.
 • Молдовэ Республикэм и щхьэхуитыныгъэм и махуэщ. 1991 гъэм къащтащ ар къэрал щхьэхуэ зэрыхъуам теухуа Декларацэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха