ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Сентябрь, 2020

Куууэ пхоплъыф

2020-09-12

 • Мейкъуапэ дэт «Полиграф-Юг» тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдэкIащ щIэныгъэлI цIэрыIуэхэу Щоджэн Эмилиерэ Хъуэткъуэ Самиррэ «Адыгэхэм я тхыдэр» зыфIаща тхылъыщIэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Iэ тедзэгъуэр йокIуэкI

2020-09-12

 • ПщIэ зыхуэтщI щIэджыкIакIуэхэ!
 • 2020 гъэм фокIадэм и 1-м щIидзауэ йокIуэкI 2021 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм цIыхухэм яIэрыхьэну газетхэм, журналхэм Iэ тедзэныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Къардэн  Мурат  и  цIэр  фIащ

2020-09-12

 • Шэджэм къалэм иджыблагъэ къыщызэIуахащ алыдж-урым бэнэкIэмкIэ школ. А спорт лIэужьыгъуэмкIэ Олимп чемпион, Дунейпсо кубокыр къэзыхьа Къардэн Мурат и цIэр абы фIащащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зэдэлэжьэну зэгуроIуэ

2020-09-12

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым иджыблагъэ лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIащ Урысей Федерацэм узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм Сабийхэм я узыншагъэмкIэ лъэпкъ медицинэ къэхутэныгъэмкIэ и центрым и лIыкIуэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Адыгэшым  дунейпсо  рекорд  егъэув

2020-09-12

 • «Шэрджэс  дерби» зэпеуэр адыгэшым дунейпсо рекорд зэригъэувамкIэ иухащ. «Шуууэ махуипщIым и кIуэцIкIэ зэпача гъуэгуанэ нэхъ кIыхь дыдэ — километри 1.002-рэ метр З00-рэ» — апхуэдэу  тхылъхэм  итынущ адыгэлIымрэ адыгэшымрэ нобэ зэрахьэ лIыгъэр», — жиIащ Урысейм щагъэув рекордхэм и къэпщытакIуэ Дубровин Александр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

КIэртIофыр,  нартыхур, къэбыстэр  кърахьэлIэж

2020-09-12

 • Шэрэдж щIыналъэм и администрацэм и пресс-IуэхущIапIэм къызэритамкIэ, районым и кIэм щынэблэгъащ кIэртIофыр къэтIыжыныр. Ар щызэщIакъуэжащ гектар 233-м е зыхаса псоми я процент 75-м.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Сабийхэр мамырыгъэм и телъхьэщ

2020-09-12

 • «Москва-Дамаск» арт — марафоным ипкъ иткIэ, «Дети России за мир в Сирии» фIэщыгъэм щIэт гъэлъэгъуэныгъэ гъэщIэгъуэн иджыблагъэ Щам щекIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2020-09-12

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, бадзэуэгъуэм и 13
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «ГуащIэм фIыщIэ пылъщ». УФ-м и цIыхубэ сурэтыщI Пащты Герман (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.55 «КъызыхуигъэщIа IэщIагъэр». КъБР-м щIыхь зиIэ и дохутыр Чым Агнессэ (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.05 «ЩIэблэм хуэсакъыу»  (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.35 «ЩIэдзапIэ». КъБР-м и Парламентым и ЩIалэгъуалэ советым хэт Мэрзей Аслъэнбий (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

Псынэ  къибыргъукIым  ещхь  КIуащ  БетIал

2020-09-12

 • Багъы Петр
 • КIэухыр. ПэщIэдзэр №108-м итщ.).
 • — Сэ си куэщI зыгуэр изгъэсын хуейкъэ? Уэ си лъакъуэхэм уахуэIыгъыжыфынукъым, си Наташэ дахэшхуэ.
 • Зыгуэрхэм тепсэлъыхьурэ, музыкэ Iуэхуми нэсахэщ. Вано формалист-хэм хабжэу зэрыракъухьам и хъыбар ищIыжурэ, «джэдылIэм здихьа бабыщ» жыхуаIэм хуэдэу, Дагъыстэным къыщыхъуауэ щыта гуэри ягу къагъэкIыжри, куэдрэ иридыхьэшхащ. Мырат ар зытеухуар. Мурадели и гупыр яудыныщIа нэужь, Москва щызэхуэса лIыкIуэхэр зэбгрокIыж. Щхьэж и лъахэ щызэхуашэсащ композитору, музыкэр зи IэщIагъэу, фольклористу, тхылъ ямыщIэми, лIыжь-фызыжь уэрэдусу, уэрэджыIакIуэу щIыпIэм щыпсэухэр. Къулыкъушхуэ зыбгъэдэлъхэм ящыщу Батырмурзаев гуэр пэцыр иричу Дагъыстэным къыщыпсэлъащ «Фыформалистщ, фыадрейщ-фымодрейщ», — жиIэурэ. ЩIэсхэр шынауэ, щыму едаIуэрт. ЩIагъэкъуаншэри къагурымыIуэу къызэхуэсахэм зыкъомрэ ятецIыбыхьа нэужь: «Хэт сыт щIэупщIэну?» — зэпигъэуащ и хъущIэныр Батырмурзаевым. Вы цIыкIу бжьакъуэшхуэ жыхуаIэм хуэдэу, бухъар пыIэ лъагэшхуэ щхьэрыгъыу зы лIыжь цIыкIу, тIэкIу и гур къызэрыгъуэтыжри, зыкъиIэтащ:

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2020-09-12

 • Хъыбар
 • Дыщэ  джэдыкIэ
 •  Зы лIыжьрэ зы фызыжь цIыкIурэ псэурт. Зы джэд закъуэ яIэти, яукIыжын щыхъум, джэдыр кIэцIри, дыщэ джэдыкIэ къикIэцIащ.
 • — Джэдыр думыгъэукIыж, — жаIащ лIыжь цIыкIумрэ фызыжь цIыкIумрэ. — Пщэдеи кIэцIмэ, дыщэ джэдыкIэ къытхуикIэцIынщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис