ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Сентябрь, 2020

Иджыри  куэдкIэ  дыпщогугъ

2020-09-17

 • ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академиер къызэрызэрагъэпэщрэ абы гуащIафIэу холэжьыхь зи ныбжьыр нобэ илъэс 80 ирикъу нэхъыжь Iумахуэ БакIуу Хъанджэрий Ильяс и къуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Iэ тедзэгъуэр йокIуэкI

2020-09-17

 • ПщIэ зыхуэтщI щIэджыкIакIуэхэ!
 • 2020 гъэм фокIадэм и 1-м щIидзауэ йокIуэкI 2021 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм цIыхухэм яIэрыхьэну газетхэм, журналхэм Iэ тедзэныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

ФIыгъуэ уасэншэхэр

2020-09-17

 • 2020 гъэм и гъэмахуэр куэдрэ зи гугъу ящIыжыну зыгъэпсэхугъуэ пIалъэу къызэднэкIащ. Куэдым я мурадхэр къызэпиудащ, хэти и нысашэ махуэр игъэкIуэтэн хуей хъуащ, хэти и зекIуэр къызэтригъэувыIащ, хэти и еджэн, лэжьэн Iуэхур зэпигъэуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2020-09-17

 • ЩIэныгъэлIым и псалъэ
 • Ныбжьэгъужь
 • Мы дунейр зэгуэр зэтеувэжрэ ди бзэмрэ ди лъэпкъымрэ иджыпсту зэрыщытым нэхърэ нэхъ дэхуэха мыхъуу къызэтенэ закъуэмэ, зэман къэкIуэнущ, БакIуу Хъанджэрий хуэдэхэм я гъащIэмрэ я IуэхущIафэу щытхэмрэ къапщытэжрэ абы лъапIэныгъэ хэха хуащIу. Ар си фIэщ зыщIыр Хъанджэрий Iуэхуу зыпэрыувэм сэ щыдэслъагъу Iэзагъырщ, зэфIэкIырщ, жанагъырщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2020-09-17

 •  1КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, фокIадэм и 21
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 Мывэм елэжь IэпщIэлъапщIэ Жабелов Шамиль (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 6.55 Адыгэхэм я дунейпсо махуэ. «КъэкIуэнур я плъапIэу» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «ЩIалэгъуалэм я Iуэху еплъыкIэ» (12+)
 • 8.45 «ЩIыуэпс» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.20 «Анэшхуэм и таурыхъхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 17.00 Мультфильм (0+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр