ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Спартак-Налшыкым» и фо кIадэр

2020-09-22

 • «Черноморец» (Новороссийск) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 0:2 (0:1). Новороссийск. «Централь­ный» стадион. ФокIадэм и 20-м. ЦIыху 300 еплъащ.

 • Новороссиск щытекIуахэр.

  Судьяхэр Федотов (Великий Новгород), Магомедов (Мэхъэчкъалэ), Шаламов (Санкт-Петербург).

 • «Черноморец»: Щоджэн Аз., Гараев, Омаров, Мустафин (Курбанов, 46), Гришин, Ахьэмэдхъан, Машэжь, Климов (Пономарёв, 55), Пацев (Барцов, 46), Магомедов, Матюшенкэ (Тимошенкэ, 63).
 • «Спартак-Налшык»: Антипов, Мэкъуауэ, Ольмезов, Дзэмыхь (Уэрэзей, 79), Шумахуэ, Бахъсэнокъуэ (Ашу, 71), Хьэшыр (ХъутIэ, 72), Дэхъу, Джатэрывэ, Iэпщацэ (Багъэтыр, 81), Гугуев (Бацэ, 65).
 • Топхэр дагъэкIащ: Iэпщацэм, 36 (0:1). Ашум, 82 (0:2).
 • Дагъуэ къыхуащIащ: Гугуевым, Iэпщацэм, Пацевым, Гараевым, Ольмезовым, Мэкъуауэм, Ахьэ­мэдхъаным, Гришиным.
 • Мы гъэм и фокIадэ мазэр хуабжьу хуэугъурлащ «Спартак-Налшыкым»: Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым 2020 — 2021 гъэхэм щекIуэкI зэ­хьэ­зэхуэм ипкъ иткIэ а лъэхъэнэм къыщыпэщылъа зэIущIищми ар щытекIуащ икIи зэпеуэм къыщыкIэ­рыху командэхэм къахэкIри, курыт зэфIэкI зиIэхэм яхыхьащ.
 • Адыгэхэм (шэрджэсхэм) я дунейпсо махуэр щыдгъэ­лъапIэ фокIадэм и 20-м «Спартак-Налшыкыр» Новороссийск къалэм щыIущIат сыт щыгъуи лъэщ щIыпIэ «Черноморец»-м. Ди щIалэхэр абы ирихьэлIат япэ къита джэгугъуитIым щытекIуарэ я гукъыдэжыр ину. Хэгъэрейхэм я Iуэхухэр нэгъуэщIт: Урысей Федерацэм и кубокыр къэхьыным теухуа зэпеуэм ипкъ иткIэ бэрэжьейм къахуэкIуа премьер-лигэм хэт Къэзан и «Рубин»-м 2:4-уэ къыхигъэщIат. МахуиплI ипэкIэ зэхэта а зэIущIэм «Черноморец»-м и футболистхэм я къарур ихьат икIи гурыIуэгъуэт дыдейхэм щадэджэгуну тхьэмахуэ махуэм ­ирихьэлIэу зэрызэфIэмыувэжыфынур. Пэж дыдэуи, новороссийскдэсхэр вэсэмахуэ еша-елIауэ къытщыхъуащ икIи «Спартак-Налшыкым» псынщIагъкIэ хэпщIыкIыу къыпикIуэтащ. Щы­тыкIэр дэгъуэу къагъэсэбэпащ ди щIалэхэм.
 • Джэгум и япэ дакъикъэхэм щыщIэдзауэ налшыкдэсхэр хэгъэрейхэм ефIэкIащ. Ахэр ерыщу дэтхэнэ топми щIэбэнырт икIи апхуэдэ щIыкIэкIэ тепщэ­ныгъэр яIыгът. «Черно­мо­рец»-м къыщыхэжаныкIырт фэбжь зэригъуэтам къыхэкIыу мы зэIущIэми хэмыта «Спартак-Налшыкым» и капитан Щоджэн Борис и ­къуэш нэхъыщIэ Азэмэтрэ иджыблагъэ Новороссийск Iэпхъуа ди гъуащхьауэу щыта Машэжь Ратмиррэ. Зым хъарзынэу хэгъэрейхэм я гъуэр ихъумащ, адрейм ди гъуащхьэхъумэхэр хуабжьу игъэпIейтеящ.
 • Бжыгъэр къызэIуха щыхъуар 36-нэ дакъикъэращ. Налшыкдэсхэм я зи чэзу ебгъэрыкIуэныгъэм хуэфэ­щэн кIэух иритащ Iэпщацэ Марат. Абы иужькIэ нэры­лъагъуу «Черноморец»-м и футболистхэм я лъэр ­щIэхуащ — къагурыIуагъэнщ Iуэхур зэрагъэзэкIуэжыну къару зэрамыIэр.
 • Загъэпсэхуу къихьэжа иужькIэ новороссийскдэсхэр хущIэкъуащ бжыгъэр зэхуэдэ ящIыну. АрщхьэкIэ «Спартак-Налшыкым» аргуэру псынщIэ дыдэу тепщэныгъэр зыIэ­щIилъхьэжащ. «Черно­мо­морец»-м и ебгъэры­кIуэ­ныгъэ закъуэтIакъуэр гугъу емыхьыщэу къызэпаудащ а махуэм щыуагъэншэу джэгуа гъуащхьэтет Антипов Антон зи пашэ гъуащхьэ­хъумэхэм. А псом ищIыIужкIэ етIуанэ топри Щоджэн Азэмэт худагъэкIащ. Къы­зэрихьэрэ дакъикъэ зыб­гъупщI фIэкIа мыхъуа Ашу Мурад апхуэдизу Iэзэу ­гъуэм еуати, къызэребгъэгъэзэфын щыIэтэкъым.
 • Апхуэдэ щIыкIэкIэ, 2020 — 2021 гъэхэм я зэпеуэр щы­щIадза шыщхьэуIу мазэм иригъэкIуэкIа джэгугъуи­плIым зыми щыпэмылъэща «Спартак-Налшыкым» къы­кIэлъыкIуэр фо кIадэ дыдэ хуэхъуащ. Дыщыгугъынщ жэпуэгъуэри къытемыхьэлъэну.
 • Иджы щыгъуазэ фыхуэтщIынщ Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэм ипкъ иткIэ иужьу зэхэта джэгу­гъуэм кърикIуа бжыгъэхэм: «Биолог-Новокубанск» (Про­гресс) — «Анжи» (Мэхъэчкъалэ) — 1:1, «Краснодар-3» (Краснодар) — «Кубань» (Краснодар) — 0:1, «Легион Динамо» (Мэхъэчкъалэ) — «Интер» (Черкесск) — 4:1, «Кубань-Холдинг» (Павловскэ) — «Мэхъэчкъалэ» (Мэхъэчкъалэ) — 3:0, «ЕсэнтIыгу» (ЕсэнтIыгу) — «Динамо-Ставрополь» (Став­рополь) — 2:0, «Дружба» (Мейкъуапэ) — «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ) — 1:1. СКА (Дон Iус Ростов) — «ТIуапсы» (ТIуапсы) зэIущIэр гъатхэм ягъэIэпхъуащ.
 • ФокIадэм и 25 — 27 махуэхэм зэхэтыну къыкIэлъыкIуэ джэгугъуэр «Спартак-Налшыкым» блегъэкI. Ар иджы утыку къыщихьэнур Мэхъэчкъалэ и «Анжи»-р къы­щригъэблэгъэну жэпуэ­гъуэм и 4-рщ.
 • Жыласэ Заурбэч.