ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Сентябрь, 2020

Зыужьыныгъэм и гъуэгукIэ

2020-09-03

 • ФокIадэм и 1-м Къэбэрдей-Балъкъэрым щагъэлъэпIащ махуэшхуэ зыбжанэ. Абыхэм хуэгъэпса Iуэхугъуэ куэд Налшык щекIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Репортаж

УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэ Чайкэ Юрий Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэм къехъуэхъуащ Республикэм и махуэмкIэ

2020-09-03

 • «Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
 • Республикэм и махуэмкIэ сынывохъуэхъу!
 • Мы махуэшхуэм щIыналъэм, Кавказ Ищхъэрэ псом я дежкIэ мыхьэнэшхуэ иIэщ. Ар и дамыгъэщ Къэбэрдей-Балъкъэрым лъэпкъ куэду зэхэт и цIыхубэм илъэсищэкIэрэ къызэпача гъуэгуанэшхуэм икIи гугъум, я къэралыгъуэр гъэувыным, зэкъуэтыныгъэмрэ зэгурыIуэныгъэмрэ гъэбыдэным, я щIэблэм я къэкIуэнур дахэу щытыным хуэлажьэу къакIуам.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2020-09-03

 • Адмирал, Ищхъэрэ флотым и унафэщIу щыта Головко А. Г.
 • фэеплъ-бюст хуэгъэувыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и Iэтащхьэм и Указ
 • Адмирал, 1941 — 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм и илъэсхэм Ищхъэрэ флотым и унафэщIу щыта Головко А. Г. и фэеплъыр мыкIуэдыжын щIын мурадкIэ, «Тхыдэ мыхьэнэ зиIэ къэхъукъащIэхэр, апхуэдэуи ехъулIэныгъэшхуэхэр зиIэ цIыхухэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм фIыщIэ хэхахэр щызиIэхэм я фэеплъыр мыкIуэдыжын щIыным и IуэхукIэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Закон №94-РЗ-м, 2012 гъэм дыгъэгъазэм и 18-м къыдагъэкIам, и 7-нэ статьям и 1-нэ Iыхьэм тету, унафэ сощI:
 1. Адмирал, 1941 — 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм и илъэсхэм Ищхъэрэ флотым и унафэщIу щыта Головко Арсений Григорий и къуэм и фэеплъ-бюстыр Налшык къалэм Головко А. Г. и цIэр зэрихьэу иIэ уэрамым тет унэ №22-м и пщIантIэм щыгъэувын.
 2. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм зэфIигъэкIын хуейщ мы Указыр гъэзэщIэным ехьэлIа Iуэхухэр.
 3. Мы Указыр зэрагъэзащIэм кIэлъыплъыныр и пщэ илъхьэн Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Хъубий М. Б.
 •    Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •    и Iэтащхьэ                  КIУЭКIУЭ Казбек
 • Налшык къалэ
 • 2020 гъэм шыщхьэуIум и 31-м
 • №115-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

2020-09-03

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм спортымкIэ и министрым теухуауэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и Iэтащхьэм и Указ
 1. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэм и 81-нэ статьям и «б» пунктым ипкъ иткIэ, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм спортымкIэ и министру гъэувын Хьэсанэ Ислъам Марат и къуэр.
 2. Мы Указым къару егъуэт абы Iэ щыщIэздза махуэм щегъэжьауэ.
 •             Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •             и Iэтащхьэ                                                                    КIУЭКIУЭ Казбек
 • Налшык къалэ
 • 2020 гъэм шыщхьэуIум и 31-м
 • №116-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

КъБР-м и Къэралыгъуэм и махуэм КIуэкIуэ Казбек удз гъэгъахэр бгъурилъхьащ Налшык щыIэ «ЩIыхьым и мыужьых мафIэ» мемориалым

2020-09-03

 • Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ Урысей Федерацэмрэ мамырыгъэрэ зэгурыIуэныгъэрэ щыщыIэным зи псэр щIэзыта зауэлIхэм я фэеплъым пщIэ лъагэ хуищIу республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Къэралыгъуэм и махуэм удз гъэгъахэр бгъурилъхьащ Налшык щыIэ «ЩIыхьым и мыужьых мафIэ» мемориалым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ Казбек IущIащ УФ-м мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министрым и япэ къуэдзэ Хьэту Джамболэт

2020-09-03

 • Урысей Федерацэм мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министрым и япэ къуэдзэ Хьэту Джамболэт лэжьыгъэ IуэхукIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

«Адыгэ  псалъэр»  къезыгъэхьхэм  захудогъазэ

2020-09-03

 • 2020 гъэм и етIуанэ илъэс ныкъуэм цIыхухэм яIэрыхьэну газетхэмрэ журналхэмрэ Iэ щыщIадз зэманыр иухащ.
 • «Адыгэ псалъэ» газетыр зыIэрыхьэну хуейхэм хъыбар фыдогъащIэ — жэпуэгъуэм (октябрым) щыщIэдзауэ ар къевгъэхьын папщIэ Iэ щыщIэвдз хъунущ Урысей пощтым и дэтхэнэ IуэхущIапIэми.
 • Мази 3-м «Адыгэ псалъэ» газетым и уасэр сом 348-рэ кIэпIейкIэ 15-рэщ.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

БОРЫКЪУЕЙ Борис Хъызыр и къуэр

2020-09-03

 • Дунейм ехыжащ цIыху щыпкъэ, юрист, IэщIагъэлI Iэзэ, бэм я сэбэп зыхэлъхэм къащхьэщыжыным, республикэм хабзэр щыгъэбыдэным хьэлэлу хуэлэжьа Борыкъуей Борис Хъызыр и къуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ХьэтIохъущокъуэ Исмел-Псыгъуэ и щIэблэр

2020-09-03

 • Илъэс 270-рэ ирикъуащ Къэбэрдейм и тхыдэм щыцIэрыIуэ пщы ХьэтIохъущокъуэ Исмел-Псыгъуэ къызэралъхурэ. Ди газетым тетащ абы и гъащIэмрэ и IуэхущIафэхэмрэ ятеухуа тхыгъэхэр .

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Тхыдэ

ТхакIуэ  ныбжьыщIэхэм   папщIэ

2020-09-03

 • Урысей Федерацэм, Къэрал Щхьэхуитхэм я Зэгухьэныгъэм хэт къэралыгъуэхэмрэ нэгъуэщI щIыпIэхэмрэ я  ТхакIуэ ныбжьыщIэхэм я ХХ зэхуэсым хэтыну цIыхуи 144-р зэпеуэкIэ къыхахащ. Абыхэм ящыщу 3-р Къэбэрдей-Балъкъэрым икIынущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2020-09-03

Истамбыл и мэжджыт къащхъуэм деж щытыр «Къэббалъкъ» телекомым и унафэщI, техникэ щIэныгъэхэм я доктор Шыхъуэстан Амдул-Хьэмидщ. 2010 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

«Дэ дыбгырысщи — ар насыпышхуэщ!»

2020-09-03

 • Адыгейм и цIыхубэ тхакIуэ, Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Чуякъуэ Инус къызэралъхурэ илъэс 80 ирокъу

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Адыгэ   гусархэр

2020-09-03

 • Европэми Урысейми я армэхэм куэд щIауэ щыцIэрыIуащ гусар шухэр. Ахэр япэ дыдэ къыщыунэхуар Мэжэрырщ (Венгриерщ) — 1458 гъэм. Гусар шуудзэм хагъэхьэ хаб-зэр уэркъхэрт, уэркъ унагъуэ тIощI къэс зы шу къыхашурэ. Урысейм и армэм уэркъ (гусар) шуудзэхэр хэтащ 1634 гъэм къыщыщIэдзауэ 1917 гъэ пщIондэ. Гусар шухэм тхыдэ хьэлэмэт къызэранэкIащ — абы хэти щыгъуазэщ. Нобэрей щIэблэр зыщымыгъуазэр апхуэдэ шуудзэхэм адыгэ щIалэ хахуэ куэд зэрыхэтарщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Адыгэ лъагъуэжьхэмкIэ

Верещагин  Василийрэ Къэбэрдеймрэ

2020-09-03

 • Урыс сурэтыщI цIэрыIуэ Верещагин Василий 1865 гъэм (абы щыгъуэ ХудожествэхэмкIэ академием щеджэрт), Бытырбыху къыщежьэри, Тифлис кIуауэ щытащ. Куржым и щыхьэрым щыкIуэм, КъэбэрдеймкIэ кIуэцIрыкIащ сурэтыщI щIалэр. Адыгэ куэдым нэIуасэ яхуэхъуащ — абы щыхьэт тохъуэ Верещагиным и гъуэгуанэ тхыгъэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жыжьэ-гъунэгъу

Аргуэру саугъэтхэр къыхуагъэфащэ

2020-09-03

 • Урысей кином и махуэм, шыщхьэуIум и 27-м,  кинематографиемкIэ «Золотая тарелка» саугъэтыр зыхуагъэфэщахэр Къэзан щагъэлъэпIащ. ЛъэпкъыбзэкIэ къыдагъэкIа лэжьыгъэ нэхъыфIу абы къыщалъытащ КъБР-м и режиссёр Битокъу Владимир и «Псыежэх куухэр» фильмыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха