ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЦIыхугъэмрэ  адыгагъэмрэ я  щапхъэгъэлъагъуэ

2020-09-22

  • Урысей Федерацэм и ТхакIуэхэми Журналистхэми я зэгухьэныгъэхэм хэт Къантемыр Тыркубий шыщхьэуIум и 27-м илъэс 80 ирикъуащ.

  • Къантемыр Тыркубий Къэрэшей-Шэрджэсым хыхьэ Куэшхьэблэ къуажэм 1940 гъэм къыщалъхуащ. Курыт еджапIэ нэужьым абы и щIэныгъэм щыхигъэхъуащ Къэ­рэшей-Шэрджэс педагогикэ ­институтым. 1965 гъэм «Ленин нур» (иджы «Черкес хэку») газетым ирагъэблагъэри лэжьэн щыщIидзащ икIи гукIи псэкIи фIыуэ илъагъу а IэнатIэм илъэс 45-кIэ пэрытащ, журналист лэжьыгъэм и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэфIхэр хуищIу. Тыркубий журналист зэрыхъуамкIэ фIыщIэ зыбгъэдэлъыр и адэращ. Хэку зауэшхуэм къикIыжа нэужь, 1946 гъэм къыщыщIэдзауэ илъэс плIыщIым щIигъукIэ ар адыгэ га­зетым хуэтхэу, абы пыщIэныгъэ ­хуиIэу къекIуэкIащ. Ар зылъэгъуа къуэм адэм щапхъэ трихащ.
  • Жэуаплыныгъэ пылъу и IэнатIэр зэрырихьэкIым къыхэкIыу корреспонденту щIэзыдза щIалэр япэ­щIыкIэ корреспондент нэхъыжь, иужькIэ письмохэмрэ газетеджэхэм ядэлэжьэнымкIэ къудамэм и уна­фэщI хъуащ. КъызэгъэпэщакIуэ IэкIуэлъакIуэу зыкъэзыгъэлъэгъуа Къантемырым икIэщIыпIэкIэ хузэфIэкIащ газетым и къудамэм и лэжьакIуэхэмрэ абы къатхэхэмрэ яку дэлъ зэпыщIэныгъэр нэхъри ­игъэбыдэн икIи зригъэужьын. Нэ­гъуэщI щIыпIэхэм къикI тхыгъэхэр къагъэхь щыхъум, газетым и щIэ­упщIэм нэхъри хэхъуащ, и купщIэри ефIэкIуащ, цIыхубэм нэхъ щIэщыгъуэ, еджэгъуафIэ ящыхъуащ. А псом къыдэкIуэуи, газетым Iэ тезы­дзэхэмрэ къатхэхэмрэ я бжыгъэр нэхъыбэ зэрыхъуами, абы и фIыгъэ куэд хэлъщ. КъыжыIапхъэщ, Тырку­бий журналистхэмрэ газетеджэ­хэм­рэ я зэIущIэ гъэщIэгъуэнхэр, конференцэ щхьэпэхэр, газетеджэхэм я махуэ гукъинэжхэр къызэрызригъэпэщыр. Мазэ къэс абы игъэ­хьэзырт «Дэ къытхуатх», «Ди пощт» псалъащхьэхэм щIэт напэкIуэцI купщIафIэхэр.
  • Зи IэнатIэм хуэпэж, зи гуащIэ емы­блэж лэжьакIуэ гумызагъэр щэнхабзэмкIэ къудамэм и унафэ­щIу ягъэуващ. Абыи зыкъыщигъэ­лъэгъуащ зи пщэрылъхэр IэкIуэ­лъакIуэу зыгъэзащIэ лэжьакIуэу. Редакцэм жэуап зыхь и секретарь, редактор нэхъыщхьэм и къуэдзэ къулыкъухэм ар илъэс блырыблкIэ пэрытащ.
  • ТхакIуэр ящыщщ шэрджэс литературэм хулъэкI хуэзыщIахэм  нэхъри зыгъэбеяхэм, зыгъэбжьыфIахэм. Апхуэдэщ и очеркхэмрэ гъуэ­гу­анэ тхыгъэхэмрэ щызэхуэхьэса «Абыхэм я гъащIэр» (1977 гъэ), «Кулизар мэIэзэр» (1978 гъэ), «СыгушыIэуи, си фIэщуи» (1997 гъэ), «Пата — легенда мудрости Кавказа» (1916 гъэ), адыгэбзэкIи урысыбзэ­-кIи къыдигъэкIа «Фыкъыддежьу» (2017 гъэ), «Пойте с нами» и тхылъ щхьэпэхэр. «ЦIыкIухэм жаIэ» псалъащхьэм щIэту абы ­игъэхьэзыращ и тхыгъэ кIэщIхэр щызэхуэхьэса тхылъ щхьэхуэр. И тхыгъэ зыбжанэ хагъэ­хьащ адыгэ литературэр еджапIэ­хэм зэрыщрагъэдж про­грам­мэм.
  • Тыркубий ящыщщ нэгъуэщIхэм яхэмыгъуащэу зи хъэтI зиIэжу къэгъуэгурыкIуэ тхакIуэ зырызхэм. И япэ лъэбакъуэхэр усэхэмрэ очерк­хэмкIэ лъэпкъ литературэм хича­-ми, иужьым ар хуэкIуэжащ куэдым ягу дыхьэ гушыIэхэмрэ ауанхэмрэ. А тхыгъэхэр тхылъеджэхэм ягу щIы­нэс щхьэусыгъуэхэм ящыщщ ахэр къэгупсыса хъыбар мыхъуу, гъащIэм пэжу къызэрыщыхъуар, езыр зэрырихьэлIар. ЗэрытщIэщи, адыгэм ауанымрэ гушыIэмрэ и щIасэщ. ТхакIуэм и ауанхэмрэ ­гушыIэхэмрэ цIыхухэм я ныкъусаныгъэхэр гъуджэм хуэдэу ирегъэлъагъуж, гъэсэныгъэ мыхьэнэм къыдэкIуэу фIым, гуапагъэм, да­хагъэм хуагъэуш. Абы и гушыIэ Iуэтэж цIыкIухэм новеллэ нэщэнэ­хэр яхэлъщ: узыпэмыплъэ жэуап е къэхъукъащIэ ущрохьэлIэ. Нэхъыщхьэращи, зэфIэкI зыбгъэдэлъ дэтхэнэ зы тхакIуэми хуэдэу, и лъэпкъэгъухэм я мызакъуэу, абы и IэдакъэщIэкIхэм щIэупщIэхэр ща­Iэщ нэгъуэщI лъэпкъхэм ящыщ­хэм я дежи. Тхылъеджэхэм я гукъеуэ­хэр зэрыщхьэщахырщ и ауанхэмрэ гушыIэхэмрэ цIыхубэр щIатхьэ­къуар, гъунэгъу лъэпкъхэм я бзэхэмкIи щIызэрадзэкIар. Абы и IэдакъэщIэкI купщIафIэхэм куууэ къыхощ адыгэ щэнхабзэм, анэдэлъху­бзэм, IуэрыIуатэм я къулеигъэхэр. Балигъхэм щхьэкIэ итха гушыIэ Iуэтэж кIэщIхэм я бжыгъэр нэхъ мащIэщ сабийхэм яхуигъэзахэм нэхъ­рэ. Ахэр нэхъыбэу зытеухуар еджапIэхэм къыщыхъу Iуэху­гъуэхэрщ. КъищынэмыщIауэ, и адыгэ хэкум, фIыуэ илъагъу и лъэпкъым, къыщыхъуа къуажэм, фIылъагъуныгъэм, нэгъуэщIхэм триухуа и усэхэр уэрэду зэIэпахыу цIыхубэм ягъэзащIэ, Къэрэшей-Шэрджэсым, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Адыгейм я композиторхэм макъамэхэр щIалъхьауэ.
  • Къантемыр Тыркубий и лэжьыгъэфIым и пщIэр Къэрэшей-Шэрджэсым и мызакъуэу, Урысейми  нэгъуэщI щIыналъэхэми къыщалъытащ. Абы и щыхьэтщ «Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ», «Адыгэ Республикэм щIыхь зиIэ и журналист» щIыхьыцIэхэр къызэ­рыфIащар, «Печатым и отличник» щIыхь дамыгъэр, «ГуащIэдэкIым и ветеран» медалыр, «Пата — легенда мудрости Кавказа» и тхылъым ­папщIэ республикэм и Iэтащхьэ Темрезов Рашид и саугъэтыр, Музыкэ гъуазджэм хуищIа хэлъ­хьэныгъэхэмрэ а унэтIыныгъэм щиIэ ехъулIэныгъэхэмрэ папщIэ «Дыщэ микрофон» саугъэтхэр къызэрыхуагъэфэщар. Къищы­нэ­мы­щIауэ, Къантемырыр республикэ журналист зэпеуихым я лауреатщ, УФ-м и Журналист зэгухьэныгъэр илъэс 80 щрикъуам а IуэхущIапIэм и ЩIыхь тхы­лъыр къратащ.
  • Мы зэманым пенсэм тIысыжауэ зигъэпсэхуми, Тыркубий и тхэныр зэпигъэукъым. Къыщыхъуа Куэшхьэблэ къуажэмрэ зыщыщ Къантемыр лъэпкъымрэ ятриухуа тхыгъэхэм, «Сабийхэм жаIэ» тхылъ цIыкIум гупсэхуу илъэс зыбжанэкIэ елэжьащ икIи а Iэрытххэр къызэ­рыдигъэкIынум хуигъэхьэзыращ. Нэхъыжь Iущ, тхакIуэ, журналист набдзэгубдзаплъэ, нэхъыщIэхэм я ущиякIуэ, цIыхугъэмрэ адыгагъэмрэ я щапхъэгъэлъагъуэ Къантемыр Тыркубий узыншагъэ быдэ иIэу, и къалэмыр мыкIуэщIу иджы­ри илъэс куэдкIэ лъэпкъым тхуигъэлэжьэну ди гуапэщ.
  •  
  • ТЕКIУЖЬ Заретэ.